urlencode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

urlencodeKoduje łańcuch metodą kodowania URLi

Opis

urlencode ( string $str ) : string

Zwraca łańcuch w którym wszystkie nie alfanumeryczne znaki z wyjątkiem

-_.
zostały zastąpione przez dwie cyfry szesnastkowe poprzedzone znakiem procenta (%), a spacje kodowane są jako znak (+). To kodowanie jest takie same jak wykorzystywane przy przesyłaniu danych z formularzy WWW, tj. takie samo jak w media typie: application/x-www-form-urlencoded. Różni się od kodowania z RFC1738 (zobacz rawurlencode()) tym, że z powodów historycznych, spacje są kodowane jako znak plus (+). Funkcja ta jest odpowiednia do zakodowania łańcucha używanego w zapytaniu URL oraz jako zmienna przekazywana do następnej strony:

Przykład #1 urlencode() przykład

<?php
echo '<a href="mycgi?foo='urlencode($userinput), '">';
?>

Notka: Uważaj na zmienne, które mogą zawierać HTML'owe encje. Rzeczy jak &amp, &copy i &pound są przetwarzane przez przeglądarkę i ich aktualna postać jest używana dalej zamiast porządanej nazwy zmiennej. To jest oczywisty problem, o którym W3C informuje ludzi od lat. Referencje są tutaj: » http://www.w3.org/TR/html4/appendix/notes.html#h-B.2.2. PHP obsługuje zmianę separatora argumentów na zalecany przez W3C średnik poprzez dyrektywę arg_separator .ini. Niestety większość przeglądarek nie wysyła danych z formularza w formacie używającym średnik jako separator. Bardziej przenośnym rozwiązaniem jest użycie &amp; jako separatora zamiast &. Nie musisz zmieniać PHP'owego arg_separator aby to uzyskać. Zostaw separator jako &, ale koduj swoje URL'e używając htmlentities()lub htmlspecialchars().

Przykład #2 urlencode() i htmlentities() przykład

<?php
$query_string 
'foo=' urlencode($foo) . '&bar=' urlencode($bar);
echo 
'<a href="mycgi?' htmlentities($query_string) . '">'
?>

Patrz także: urldecode(), htmlentities(), rawurldecode() i rawurlencode().

add a note add a note

User Contributed Notes 24 notes

up
61
davis dot peixoto at gmail dot com
13 years ago
urlencode function and rawurlencode are mostly based on RFC 1738.

However, since 2005 the current RFC in use for URIs standard is RFC 3986.

Here is a function to encode URLs according to RFC 3986.

<?php
function myUrlEncode($string) {
   
$entities = array('%21', '%2A', '%27', '%28', '%29', '%3B', '%3A', '%40', '%26', '%3D', '%2B', '%24', '%2C', '%2F', '%3F', '%25', '%23', '%5B', '%5D');
   
$replacements = array('!', '*', "'", "(", ")", ";", ":", "@", "&", "=", "+", "$", ",", "/", "?", "%", "#", "[", "]");
    return
str_replace($entities, $replacements, urlencode($string));
}
?>
up
1
lekiagospel@gmail dot com
3 years ago
urlencode is useful when using certain URL shortener services.

The returned URL from the shortener may be truncated if not encoded. Ensure the URL is encoded before passing it to a shortener.

Example

$url = "https://www.notarealurl.com?id=50&name=namestring";
$encodedurl = urlencode($url);
$shorturl = UrlShortener::shortenUrl( $encodedurl);
up
9
daniel+php at danielnorton dot com
14 years ago
Don't use urlencode() or urldecode() if the text includes an email address, as it destroys the "+" character, a perfectly valid email address character.

Unless you're certain that you won't be encoding email addresses AND you need the readability provided by the non-standard "+" usage, instead always use use rawurlencode() or rawurldecode().
up
7
temu92 at gmail dot com
14 years ago
I needed encoding and decoding for UTF8 urls, I came up with these very simple fuctions. Hope this helps!

<?php
   
function url_encode($string){
        return
urlencode(utf8_encode($string));
    }
   
    function
url_decode($string){
        return
utf8_decode(urldecode($string));
    }
?>
up
1
no_gravity
3 years ago
I think the description does not exactly match what the function does:

    Returns a string in which all non-alphanumeric characters
    except -_. have been replaced with a percent (%) sign followed
    by two hex digits and spaces encoded as plus (+) signs.

urlencode('ö') gives me '%C3%B6'. So more then just a percent sign followed by two hex digits.
up
5
omid at omidsakhi dot com
13 years ago
I needed a function in PHP to do the same job as the complete escape function in Javascript. It took me some time not to find it. But findaly I decided to write my own code. So just to save time:

<?php
function fullescape($in)
{
 
$out = '';
  for (
$i=0;$i<strlen($in);$i++)
  {
   
$hex = dechex(ord($in[$i]));
    if (
$hex=='')
      
$out = $out.urlencode($in[$i]);
    else
      
$out = $out .'%'.((strlen($hex)==1) ? ('0'.strtoupper($hex)):(strtoupper($hex)));
  }
 
$out = str_replace('+','%20',$out);
 
$out = str_replace('_','%5F',$out);
 
$out = str_replace('.','%2E',$out);
 
$out = str_replace('-','%2D',$out);
  return
$out;
}
?>

It can be fully decoded using the unscape function in Javascript.
up
1
david winiecki gmail
8 years ago
Since PHP 5.3.0, urlencode and rawurlencode also differ in that rawurlencode does not encode ~ (tilde), while urlencode does.
up
1
izhankhalib at gmail dot com
10 years ago
Below is our jsonform source code in  mongo db which consists a lot of double quotes. we are able to pass this source code to the ajax form submit function by using php urlencode :

<script type="text/javascript">
$(function() {
      // Generate a form using jquery.dfrom
        $("#myform").dform({
                      
        "html":[
            {
                "type":"p",
                "html":"Patient Record"
            },
            {
                "name":"patient.name.first",
                "id":"txt-patient.name.first",
                "caption":"first name",
                "type":"text",
            },
            {
               
                "name":"patient.name.last",
                "id":"txt-patient.name.last",
                "caption":"last name",
                "type":"text",
            },
            {
               "type" : "submit",
              }
           
        ]
    });
    });
</script>
<form id="myform">

<?php
//get the json source code from the mongodb
$jsonform= urlencode($this->data['Post']['jsonform']);

?>
//AJAX SUBMIT FORM
<script type="text/javascript">
$('#myform').submit(function(){
 
               
    //    passing the variable fro PHP to javascript   
        var thejsonform="<?php echo $jsonform ?>";

  //var fname = $('input#fname').val();
  var dataString = "jsonform=" + thejsonform ;

    $.ajax({
          type: "POST",
        //  url: "test1.php",
          data: dataString,
          success: function() {
          
          }
         });
 

return false;
});
up
0
admin at server dot net
4 years ago
urlencode corresponds to the definition for application/x-www-form-urlencoded in RFC 1866 (https://tools.ietf.org/html/rfc1866#section-8.2.1), and not for url encoded parts in URI. Use only rawurlencode for encode raw URI parts (e.g. query/search part)!
up
1
kL
17 years ago
Apache's mod_rewrite and mod_proxy are unable to handle urlencoded URLs properly - http://issues.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=34602

If you need to use any of these modules and handle paths that contain %2F or %3A (and few other encoded special url characters), you'll have use a different encoding scheme.

My solution is to replace "%" with "'".
<?php
function urlencode($u)
{
    return
str_replace(array("'",'%'),array('%27',"'"),urlencode($u));
}

function
urldecode($u)
{
    return
urldecode(strtr($u,"'",'%'));
}
?>
up
1
ahrensberg at gmail dot com
16 years ago
Like "Benjamin dot Bruno at web dot de" earlier has writen, you can have problems with encode strings with special characters to flash. Benjamin write that:

<?php
  
function flash_encode ($input)
   {
      return
rawurlencode(utf8_encode($input));
   }
?>

... could do the problem. Unfortunately flash still have problems with read some quotations, but with this one:

<?php
  
function flash_encode($string)
   {
     
$string = rawurlencode(utf8_encode($string));

     
$string = str_replace("%C2%96", "-", $string);
     
$string = str_replace("%C2%91", "%27", $string);
     
$string = str_replace("%C2%92", "%27", $string);
     
$string = str_replace("%C2%82", "%27", $string);
     
$string = str_replace("%C2%93", "%22", $string);
     
$string = str_replace("%C2%94", "%22", $string);
     
$string = str_replace("%C2%84", "%22", $string);
     
$string = str_replace("%C2%8B", "%C2%AB", $string);
     
$string = str_replace("%C2%9B", "%C2%BB", $string);

      return
$string;
   }
?>

... should solve this problem.
up
-1
R Mortimer
18 years ago
Do not let the browser auto encode an invalid URL. Not all browsers perform the same encodeing. Keep it cross browser do it server side.
up
-1
neugey at cox dot net
19 years ago
Be careful when encoding strings that came from simplexml in PHP 5.  If you try to urlencode a simplexml object, the script tanks.

I got around the problem by using a cast.

$newValue = urlencode( (string) $oldValue );
up
-2
frx dot apps at gmail dot com
13 years ago
I wrote this simple function that creates a GET query (for URLS) from an array:

<?php
function encode_array($args)
{
  if(!
is_array($args)) return false;
 
$c = 0;
 
$out = '';
  foreach(
$args as $name => $value)
  {
    if(
$c++ != 0) $out .= '&';
   
$out .= urlencode("$name").'=';
    if(
is_array($value))
    {
     
$out .= urlencode(serialize($value));
    }else{
     
$out .= urlencode("$value");
    }
  }
  return
$out . "\n";
}
?>

If there are arrays within the $args array, they will be serialized before being urlencoded.

Some examples:
<?php
echo encode_array(array('foo' => 'bar'));                    // foo=bar
echo encode_array(array('foo&bar' => 'some=weird/value'));   // foo%26bar=some%3Dweird%2Fvalue
echo encode_array(array('foo' => 1, 'bar' =>  'two'));       // foo=1&bar=two
echo encode_array(array('args' => array('key' => 'value'))); // args=a%3A1%3A%7Bs%3A3%3A%22key%22%3Bs%3A5%3A%22value%22%3B%7D
?>
up
-2
root at jusme dot org
15 years ago
I'm running PHP version 5.0.5 and urlencode() doesn't seem to encode the "#" character, although the function's description says it encodes "all non-alphanumeric" characters. This was a particular problem for me when trying to open local files with a "#" in the filename as Firefox will interpret this as an anchor target (for better or worse). It seems a manual str_replace is required unless this was fixed in a future PHP version.

Example:

$str = str_replace("#", "%23", $str);
up
-3
in reply to "kL"
16 years ago
kL's example is very bugged since it loops itself and the encode function is two-way.

Why do you replace all %27 through '  in the same string in that you replace all ' through %27?

Lets say I have a string: Hello %27World%27. It's a nice day.
I get: Hello Hello 'World'. It%27s a nice day.

With other words that solution is pretty useless.

Solution:
Just replace ' through %27 when encoding
Just replace %27 through ' when decoding. Or just use url_decode.
up
-3
youhanasobhy15 at gmail dot com
5 years ago
Keep in mind that, if you prepare URL for a connection and used the urlencode on some parameters and didn't use it on the rest of parameters, it will not be decoded automatically at the destination position if the not encoded parameters have special characters that urlencode encodes it.

example :

$xml = simplexml_load_file("http://www.testing.com?me=test&first=".urlencode('dummy string')."&second=here is the string");

here is the second parameter has spaces which urlencode converts it to (+).

after using this URL, the server will discover that the second parameter has not been encoded , then the server will not decode it automatically.

this took more than 2 hours to be discovered and hope to save your time.
up
-7
monty3 at hotmail dot com
19 years ago
If you want to pass a url with parameters as a value IN a url AND through a javascript function, such as...

   <a href="javascript:openWin('page.php?url=index.php?id=4&pg=2');">

...pass the url value through the PHP urlencode() function twice, like this...

<?php

   $url
= "index.php?id=4&pg=2";
  
$url = urlencode(urlencode($url));

   echo
"<a href=\"javascript:openWin('page.php?url=$url');\">";
?>

On the page being opened by the javascript function (page.php), you only need to urldecode() once, because when javascript 'touches' the url that passes through it, it decodes the url once itself. So, just decode it once more in your PHP script to fully undo the double-encoding...

<?php

   $url
= urldecode($_GET['url']);
?>

If you don't do this, you'll find that the result url value in the target script is missing all the var=values following the ? question mark...

   index.php?id=4
up
-7
Mark Seecof
15 years ago
When using XMLHttpRequest or another AJAX technique to submit data to a PHP script using GET (or POST with content-type header set to 'x-www-form-urlencoded') you must urlencode your data before you upload it.  (In fact, if you don't urlencode POST data MS Internet Explorer may pop a "syntax error" dialog when you call XMLHttpRequest.send().)  But, you can't call PHP's urlencode() function in Javascript!  In fact, NO native Javascript function will urlencode data correctly for form submission.  So here is a function to do the job fairly efficiently:

<?php /******

<script type="text/javascript" language="javascript1.6">
// PHP-compatible urlencode() for Javascript
function urlencode(s) {
  s = encodeURIComponent(s);
  return s.replace(/~/g,'%7E').replace(/%20/g,'+');
}

// sample usage:  suppose form has text input fields for
// country, postcode, and city with id='country' and so-on.
// We'll use GET to send values of country and postcode
// to "city_lookup.php" asynchronously, then update city
// field in form with the reply (from database lookup)

function lookup_city() {
  var elm_country = document.getElementById('country');
  var elm_zip = document.getElementById('postcode');
  var elm_city = document.getElementById('city');
  var qry = '?country=' + urlencode(elm_country.value) +
                '&postcode=' + urlencode(elm_zip.value);
  var xhr;
  try {
   xhr = new XMLHttpRequest(); // recent browsers
  } catch (e) {
   alert('No XMLHttpRequest!');
   return;
  }
  xhr.open('GET',('city_lookup.php'+qry),true);
  xhr.onreadystatechange = function(){
    if ((xhr.readyState != 4) || (xhr.status != 200)) return;
    elm_city.value = xhr.responseText;
  }
  xhr.send(null);
}
</script>

******/
?>
up
-9
edwardzyang at thewritingpot dot com
18 years ago
I was testing my input sanitation with some strange character entities. Ones like and were passed correctly and were in their raw form when I passed them through without any filtering.

However, some weird things happen when dealing with characters like (these are HTML entities): &#8252; &#9616; &#9488;and &#920; have weird things going on.

If you try to pass one in Internet Explorer, IE will *disable* the submit button. Firefox, however, does something weirder: it will convert it to it's HTML entity. It will display properly, but only when you don't convert entities.

The point? Be careful with decorative characters.

PS: If you try copy/pasting one of these characters to a TXT file, it will translate to a ?.
up
-6
torecs at sfe dot uio dot no
17 years ago
This very simple function makes an valid parameters part of an URL, to me it looks like several of the other versions here are decoding wrongly as they do not convert & seperating the variables into &amp;.

  $vars=array('name' => 'tore','action' => 'sell&buy');
  echo MakeRequestUrl($vars);
 
  /* Makes an valid html request url by parsing the params array
   * @param $params The parameters to be converted into URL with key as name.
   */
  function MakeRequestUrl($params)
  {
      $querystring=null;
    foreach ($params as $name => $value)
    {
      $querystring=$name.'='.urlencode($value).'&'.$querystring;
    }
      // Cut the last '&'
      $querystring=substr($querystring,0,strlen($querystring)-1);
      return htmlentities($querystring);
  }

  Will output: action=sell%26buy&amp;name=tore
up
-10
bisqwit at iki dot fi
18 years ago
Constructing hyperlinks safely HOW-TO:

<?php
$path_component
= 'machine/generated/part';
$url_parameter1 = 'this is a string';
$url_parameter2 = 'special/weird "$characters"';

$url = 'http://example.com/lab/cgi/test/'. rawurlencode($path_component) . '?param1=' . urlencode($url_parameter1) . '&param2=' . urlencode($url_parameter2);

$link_label = "Click here & you'll be <happy>";

echo
'<a href="', htmlspecialchars($url), '">', htmlspecialchars($link_label), '</a>';
?>

This example covers all the encodings you need to apply in order to create URLs safely without problems with any special characters. It is stunning how many people make mistakes with this.

Shortly:
- Use urlencode for all GET parameters (things that come after each "=").
- Use rawurlencode for parts that come before "?".
- Use htmlspecialchars for HTML tag parameters and HTML text content.
up
-9
nehuensd at gmail dot com
9 years ago
if you have a url like this: test-blablabla-4>3-y-3<6 or with any excluded US-ASCII Characters (see chapter 2.4.3 on http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt) you can use urlencode two times for fix the 403 error.

Example:
.htaccess
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^test-(.*)$ index.php?token=$1

index.php
<?php
    var_dump
($_GET);
   
   
$foo = 'test-bla-bla-4>2-y-3<6';
   
$foo_encoded = urlencode(urlencode($foo));
?>
<a href="<?=$foo_encoded;?>"><?=$foo_encoded;?></a>

look on index.php
array (size=0)
  empty
test-bla-bla-4%253E2-y-3%253C6

look on test-bla-bla-4%253E2-y-3%253C6
array (size=1)
  'token' => string 'bla-bla-4>2-y-3<6' (length=17)
test-bla-bla-4%253E2-y-3%253C6

the problem is that the characters are decoded 2 times, 1 single, the first time mod_rewrite, the second is to create the php $ _GET array.

also, you can use this technique to the same as the complex functions of other notes.
up
-17
homebot at yandex dot ru
10 years ago
Simple static class for array URL encoding

[code]

<?php

/**
*
*  URL Encoding class
*  Use : urlencode_array::go() as function
*
*/
class urlencode_array
{

 
/** Main encoding worker
  * @param string $perfix
  * @param array $array
  * @param string $ret byref Push record to return array
  * @param mixed $fe Is first call to function?
  */
 
private static function encode_part($perfix, $array, &$ret, $fe = false)
  {
    foreach (
$array as $k => $v )
    {
      switch (
gettype($v))
      {
        case
'float'   :
        case
'integer' :
        case
'string'  : $ret [ $fe ? $k : $perfix.'['.$k.']' ] = $v; break;
        case
'boolean' : $ret [ $fe ? $k : $perfix.'['.$k.']' ] = ( $v ? '1' : '0' ); break;
        case
'null'    : $ret [ $fe ? $k : $perfix.'['.$k.']' ] = 'NULL'; break;
        case
'object'  : $v = (array) $v;
        case
'array'   : self::encode_part( $fe?$perfix.$k:$perfix.'['.$k.']' , $v, $ret, false); break;
      }
    }
  }

 
/** UrlEncode Array
  * @param mixed $array Array or stdClass to encode
  * @returns string Strings ready for send as 'application/x-www-form-urlencoded'
  */
 
public static function go($array)
  {
   
$buff = array();
    if (
gettype($array) == 'object') $array = (array) $array;
   
self::encode_part('', $array, $buff, true);
   
$retn = '';
    foreach (
$buff as $k => $v )
     
$retn .= urlencode($k) . '=' . urlencode($v) . '&';
    return
$retn;
  }
}

#-------------------------------- TEST AREA ------------------------------------

$buffer = array(
 
'master'  =>'master.zenith.lv',
 
'join'    =>array('slave'=>'slave1.zenith.lv','slave2'=>array('node1.slave2.zenith.lv','slave2.zenith.lv')),
 
'config'  => new stdClass()
);
$buffer['config']->MaxServerLoad  = 200;
$buffer['config']->MaxSlaveLoad   = 100;
$buffer['config']->DropUserNoWait = true;

$buffer = urlencode_array::go($buffer);
parse_str( $buffer , $data_decoded);

header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8');
echo
'Encoded String :' . str_repeat('-', 80) . "\n";
echo
$buffer;
echo
str_repeat("\n", 3) . 'Decoded String byPhp :' . str_repeat('-', 80) . "\n";
print_r($data_decoded);

[/
code]
To Top