imagebmp

(PHP 7 >= 7.2.0)

imagebmpOutput a BMP image to browser or file

Opis

imagebmp ( resource $image [, mixed $to = NULL [, bool $compressed = TRUE ]] ) : bool

Outputs or saves a BMP version of the given image.

Parametry

obraz

Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

to

Ścieżka do zapisu pliku. Jeśli nie jest ustawiona lub ma wartość NULL, obraz zostanie przesłany bezpośrednio na wyjście.

Informacja:

NULL is invalid if the compressed arguments is not used.

compressed

Whether the BMP should be compressed with run-length encoding (RLE), or not.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Uwaga

However, if libgd fails to output the image, this function returns TRUE.

Przykłady

Przykład #1 Saving a BMP file

<?php
// Create a blank image and add some text
$im imagecreatetruecolor(12020);
$text_color imagecolorallocate($im2331491);

imagestring($im155,  'BMP with PHP'$text_color);

// Save the image
imagebmp($im'php.bmp');

// Free up memory
imagedestroy($im);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top