sin

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

sinOblicza sinus kąta

Opis

sin ( float $argument ) : float

sin() zwraca sinus z parametru argument. Przyjmuje argument podany w stopniach.

Parametry

argument

Wartość w stopniach

Zwracane wartości

Sinus z argumentu

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia sin()

<?php

// Precyzja wyniku zależy od ustawień dyrektywy precision w php.ini
echo sin(deg2rad(60));  //  0.866025403 ...
echo sin(60);           // -0.304810621 ...

?>

Zobacz też:

  • asin() - Oblicza arcus sinus liczby
  • sinh() - Sinus hiperboliczny
  • cos() - Oblicza cosinus kąta
  • tan() - Oblicza tangens kąta
  • deg2rad() - Przelicza stopnie na radiany

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top