expm1

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

expm1 Zwraca exp(liczba) - 1, obliczoną w taki sposób, że wartość jest dokładna, nawet jeśli liczba jest bliska zeru

Opis

expm1 ( float $liczba ) : float
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

expm1() zwraca równoważnik 'exp(number) - 1' obliczony w taki sposób, że jest poprawny nawet dla wartości liczby bliskuch zeru, który to przypadek dla operacji 'exp (number) - 1' może być niepoprawny, ze względu na operację odejmowania dwóch liczb, które są prawie równe sobie.

Informacja: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.

Patrz także: log1p() i exp().

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-1
brettz9 AAT yah
11 years ago
Note that exp(x)-1 can be approximated by x + x^2/2! + ... + x^n/n!  and for any value
up
-1
hagen at von-eitzen dot de
18 years ago
Compare this to log1p (which is its inverse).

Also, You may have to use a similar workaraound in case the underlying C library
does not support expm1:

<?php
function expm1($x) {
     return (
$x>-1.0e-6 && $x<1.0e-6) ? ($x + $x*$x/2) : (exp($x)-1);
}
?>
To Top