asin

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

asinOblicza arcus sinus liczby

Opis

asin ( float $argument ) : float

Zwraca w radianach arcus sinus argumentu argument. asin() jest funkcją komplementarną do sin(), co oznacza, że a == sin(asin(a)) dla każdej wartości z dziedziny funkcji asin().

Patrz także: asinh(), acos() i atan().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top