Funkcje matematyczne

 • Wstęp
 • Instalacja/Konfiguracja
 • Stałe predefiniowane
 • Funkcje matematyczne
  • abs — Wartość bezwględna (moduł z liczby)
  • acos — Oblicza arcus cosinus liczby
  • acosh — Area cosinus hiperboliczny
  • asin — Oblicza arcus sinus liczby
  • asinh — Area sinus hiperboliczny
  • atan2 — Arcus tangens dwóch zmiennych
  • atan — Oblicza arcus tangens liczby
  • atanh — Area tangens hiperboliczny
  • base_convert — Konwertuje liczbę pomiędzy różnymi systemami liczbowymi
  • bindec — Konwertuje liczbę dwójkową na dziesiętną
  • ceil — Zaokrągla ułamki w górę
  • cos — Oblicza cosinus kąta
  • cosh — Cosinus hiperboliczny
  • decbin — Konwertuje liczbę dziesiętną do dwójkowej
  • dechex — Konwersja liczby dziesiętnej do szesnastkowej
  • decoct — Konwersja liczby dziesiętnej do ósemkowej
  • deg2rad — Przelicza stopnie na radiany
  • exp — Oblicza eksponentę liczby e
  • expm1 — Zwraca exp(liczba) - 1, obliczoną w taki sposób, że wartość jest dokładna, nawet jeśli liczba jest bliska zeru
  • floor — Zaokrągla ułamki w dół
  • fmod — Returns the floating point remainder (modulo) of the division of the arguments
  • getrandmax — Zwraca największą możliwą liczbę losową
  • hexdec — Konwersja liczby szesnastkowej do dziesiętnej
  • hypot — Oblicza długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego
  • intdiv — Integer division
  • is_finite — Sprawdza czy wartość jest prawidłową skończoną liczbą
  • is_infinite — Sprawdza czy wartość jest nieskończona
  • is_nan — Sprawdza, czy wartość nie jest liczbą
  • lcg_value — Złożony przystający generator liniowy
  • log10 — Logarytm dziesiętny
  • log1p — Zwraca log(1 + liczba), obliczony w taki sposób, że wartości są dokładne, nawet, jeśli liczba jest bliska zeru
  • log — Logarytm naturalny
  • max — Znajduje największą wartość
  • min — Znajduje najmniejszą wartość
  • mt_getrandmax — Największa możliwa liczba losowa
  • mt_rand — Wygeneruj lepszą liczbę losową
  • mt_srand — Inicjuje generator Mersenne Twister
  • octdec — Konwersja liczby ósemkowej do dziesiętnej
  • pi — Wartość liczby Pi
  • pow — Potęgowanie
  • rad2deg — Przelicza radiany na stopnie.
  • rand — Generuje losową liczbę stałoprzecinkową
  • round — Zaokrągla liczbę zmiennoprzecinkową
  • sin — Oblicza sinus kąta
  • sinh — Sinus hiperboliczny
  • sqrt — Pierwiastek kwadratowy
  • srand — Inicjuje generator liczb losowych
  • tan — Oblicza tangens kąta
  • tanh — Tangens hiperboliczny
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-130
Hayley Watson
7 years ago
Provides a function to rescale numbers so that the range [a,b] fits into the range [c,d].

<?php
function rescale($ab, $cd)
{
    list(
$a, $b) = $ab;
    list(
$c, $d) = $cd;
    if(
$a == $b)
    {
       
trigger_error("Invalid scale", E_USER_WARNING);
        return
false;
    }
   
$o = ($b * $c - $a * $d) / ($b - $a);
   
$s = ($d - $c) / ($b - $a);
    return function(
$x)use($o, $s)
    {
        return
$s * $x + $o;
    };
}

$fahr2celsius = rescale([32, 212], [0, 100]);
echo 
$fahr2celsius(98.6); // 37°C

?>
To Top