max

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

maxZnajduje największą wartość

Opis

max ( array $wartości ) : mixed
max ( mixed $wartość1 , mixed $wartość2 [, mixed $... ] ) : mixed

Jeśli pierwszym i jedynym argumentem jest tablica, max() zwróci największą liczbę z tej tablicy. Jeżeli podano minimum dwa argumenty, funkcja zwróci największą wartość z pośród nich.

Informacja:

Wartości różnych typów zostaną porównane z użyciem standardowych reguł porównań. Przykładowo, nienumeryczny string będzie porównany do typu integer jak gdyby był on zerem (0), ale kilka nienumerycznych łańcuchów znaków będzie porównanych alfanumerycznie. Wartość zwrócona przez funkcję będzie oryginalnego typu, bez aplikowania żadnych konwersji.

Uwaga

Uważaj przy przekazywaniu argumentów o różnych typach, ponieważ funkcja max() może zwrócić nieprzewidywalne wyniki.

Parametry

wartości

Tablica zawierająca dane do sprawdzenia przez funkcję.

value2

Dowolna porównywalna wartość.

value2

Dowolna porównywalna wartość.

...

Dowolna porównywalna wartość.

Zwracane wartości

max() zwraca wartość uznawaną za "największą" według standardowych reguł porównań. Jeżeli wiele wartości różnych typów zostanie uznanych za takie same (np. 0 i 'abc', zostanie zwrócona ta, która została podana do funkcji jako pierwsza.

Przy przekazaniu pustej tablicy zostanie zwrócone FALSE i zostanie wywołany błąd E_WARNING.

Przykłady

Przykład #1 Przykłady użycia max()

<?php
echo max(23167);  // 7
echo max(array(245)); // 5

// Kiedy 'hello' jest rzutowany na liczbę, jest równy 0
// Ponieważ obie wartości są równe, wynik zależy od kolejności ich podania
echo max(0'hello');     // 0
echo max('hello'0);     // hello

// W tym wypadku porównujemy -1 < 0, więc największą wartością jest 'hello'
echo max('hello', -1);    // hello

// Jeżeli podano kilka tablic o różnych długościach, max zwraca najdłuższą
$val max(array(222), array(1111)); // array(1, 1, 1, 1)

// Kilka tablic tej samej długości jest porównywanych od lewej do prawej
// więc w naszym wypadku: 2 == 2, ale 5 > 4
$val max(array(248), array(251)); // array(2, 5, 1)

// Jeżeli podano tablicę i nie-tablicę, zostanie zwrócona tablica,
// gdyż porównania traktują tablice jako większe niż inne wartości
$val max('string', array(257), 42);   // array(2, 5, 7)

// Jeśli jednym parametrem jest NULL lub wartość logiczna, zostanie ona porównana
// do innych wartości według zasady FALSE < TRUE niezależnie od użycia innych typów
// W poniższym przykładzie -10 jest traktowane jako TRUE przy porównaniu
$val max(-10FALSE); // -10

// Z kolei 0 jest traktowane jako 0, więc jest "mniejsze" niż TRUE
$val max(0TRUE); // TRUE
?>

Zobacz też:

  • min() - Znajduje najmniejszą wartość
  • count() - Zlicza ilość elementów w tablicy lub pól obiektu

add a note add a note

User Contributed Notes 16 notes

up
35
keith at bifugi dot com
4 years ago
The simplest way to get around the fact that max() won't give the key is array_search:

<?php
$student_grades
= array ("john" => 100, "sarah" => 90, "anne" => 100);
$top_student = array_search(max($student_grades),$student_grades); // john
?>

This could also be done with array_flip, though overwriting will mean that it gets the last max value rather than the first:

<?php
$grades_index
= array_flip($student_grades);
$top_student = $grades_index[max($student_grades)]; // anne
?>

To get all the max value keys:

<?php
$top_students
= array_keys($student_grades,max($student_grades)); // john, anne
?>
up
16
costinu
9 years ago
max(null, 0) = null
max(0, null) = 0
up
7
ries at vantwisk dot nl
12 years ago
I had several occasions that using max is a lot slower then using a if/then/else construct. Be sure to check this in your routines!

Ries
up
10
volch5 at gmail dot com
6 years ago
max() (and min()) on DateTime objects compares them like dates (with timezone info) and returns DateTime object.
<?php
$dt1
= new DateTime('2014-05-07 18:53', new DateTimeZone('Europe/Kiev'));
$dt2 = new DateTime('2014-05-07 16:53', new DateTimeZone('UTC'));
echo
max($dt1,$dt2)->format(DateTime::RFC3339) . PHP_EOL; // 2014-05-07T16:53:00+00:00
echo min($dt1,$dt2)->format(DateTime::RFC3339) . PHP_EOL; // 2014-05-07T18:53:00+03:00
?>

It works at least 5.3.3-7+squeeze17
up
9
Alex Rath
10 years ago
Notice that whenever there is a Number in front of the String, it will be used for Comparison.

<?php

  max
('7iuwmssuxue', 1); //returns 7iuwmssuxu
 
max('-7suidha', -4); //returns -4

?>

But just if it is in front of the String

<?php

  max
('sdihatewin7wduiw', 3); //returns 3

?>
up
4
johnphayes at gmail dot com
14 years ago
Regarding boolean parameters in min() and max():

(a) If any of your parameters is boolean, max and min will cast the rest of them to boolean to do the comparison.
(b) true > false
(c) However, max and min will return the actual parameter value that wins the comparison (not the cast).

Here's some test cases to illustrate:

1.  max(true,100)=true
2.  max(true,0)=true
3.  max(100,true)=100
4.  max(false,100)=100
5.  max(100,false)=100
6.  min(true,100)=true
7.  min(true,0)=0
8.  min(100,true)=100
9.  min(false,100)=false
10. min(100,false)=false
11. min(true,false)=false
12. max(true,false)=true
up
6
ReVo_
6 years ago
Sometimes you could need to get the max from an array which looks like this:

<?php
$arrTest
= array(
    array(
"day" => 1, "b" => 10 ),
    array(
"day" => 2, "b" => 43 ),
    array(
"day" => 3, "b" => 2 ),
    array(
"day" => 4, "b" => -3 ),
    array(
"day" => 5, "b" => 4 ),
    array(
"day" => 6, "b" => -5 )
);
?>
all max functions i see around don't provide a way to get the max value of the values in (example) key "b"

<?php
function maxValueInArray($array, $keyToSearch)
{
   
$currentMax = NULL;
    foreach(
$array as $arr)
    {
        foreach(
$arr as $key => $value)
        {
            if (
$key == $keyToSearch && ($value >= $currentMax))
            {
               
$currentMax = $value;
            }
        }
    }

    return
$currentMax;
}

//                                            array       key
$value = maxValueInArray($arrTest, "b");

?>

output: 43
up
4
michaelangel0 at mail.com
13 years ago
Matlab users and others may feel lonely without the double argument output from min and max functions.

To have the INDEX of the highest value in an array, as well as the value itself, use the following, or a derivative:

<?php
function doublemax($mylist){
 
$maxvalue=max($mylist);
  while(list(
$key,$value)=each($mylist)){
    if(
$value==$maxvalue)$maxindex=$key;
  }
  return array(
"m"=>$maxvalue,"i"=>$maxindex);
}
?>
up
2
php at rijkvanwel dot nl
9 years ago
To get the largest key in an array:

<?php
$array
= array( 0 => 'first', 1=> 'second', /* ... */ 99 => 'nth' );
$max_key = max( array_keys( $array ) ); // 99
?>
up
0
Michael Blinn
2 years ago
Be careful using max() with objects, as it returns a reference not a new object.

<?php

$min_date
= date_create('2019-03-05');
$max_date = date_create('2019-03-06');

$date_by_reference = max($min_date, $max_date);

// $date_by_reference and $max_date are now the same object

echo '$max_date is ' . date_format($max_date, 'Y-m-d') . PHP_EOL; // '2019-03-06'
echo '$date_by_reference is ' . date_format($date_by_reference, 'Y-m-d') . PHP_EOL; // '2019-03-06'

date_add($date_by_reference, date_interval_create_from_date_string('1 days')); // Add 1 day to $date_by_reference, changes $max_date too

echo '$max_date is changed ' . date_format($max_date, 'Y-m-d') . PHP_EOL; // '2019-03-07'
echo '$date_by_reference is changed ' . date_format($date_by_reference, 'Y-m-d') . PHP_EOL; // '2019-03-07'

?>
up
-1
info at osworx dot net
2 years ago
Be aware if a array like this is used (e.g. values from a shopping cart):
<?php
Array
(
    [
0] => 142,80
   
[1] => 39,27
   
[2] => 22,80
   
[3] => 175,80
)?>
The result will be: 39,27 and not - as expected - 175,80

So, to find the max value, use integer only like:
<?php
Array
(
    [
0] => 14280
   
[1] => 3927
   
[2] => 2280
   
[3] => 17580
)?>
and you will get the correct result: 17580
up
0
sun at drupal dot org
9 years ago
Note that max() throws a warning if the array is empty:

<?php
$a
= array();
max($a);
// Warning: max(): Array must contain at least one element
?>

So make sure your data isn't empty.
up
0
harmor
13 years ago
A way to bound a integer between two values is:

<?php
function bound($x, $min, $max)
{
     return
min(max($x, $min), $max);
}
?>

which is the same as:

<?php
$tmp
= $x;
if(
$tmp < $min)
{
   
$tmp = $min;
}
if(
$tmp > $max)
{
    
$tmp = $max;
}
$y = $tmp;
?>

So if you wanted to bound an integer between 1 and 12 for example:

Input:
<?php
$x
= 0;
echo
bound(0, 1, 12).'<br />';
$x = 1;
echo
bound($x, 1, 12).'<br />';
$x = 6;
echo
bound($x, 1, 12).'<br />';
$x = 12;
echo
bound($x, 1, 12).'<br />';
$x = 13;
echo
bound($x, 1, 12).'<br />';
?>

Output:
1
1
6
12
12
up
-1
marcini
11 years ago
Note that max() can compare dates, so if you write something like this:

<?php
$dates
= array('2009-02-15', '2009-03-15');
echo
max($dates);
?>

you will get: 2009-03-15.
up
-2
toon dot baeyens at gmail dot com
8 years ago
A little function for multi-dimensional arrays:
<?php
function amax($array){
    if(
is_array($array)){
        foreach(
$array as $key => $value){
           
$array[$key] = amax($value);
        }
        return
max($array);
    }else{
        return
$array;
    }
}
?>
up
-2
levim at php dot net
8 years ago
<?php
/**
* @param array $array
*
* @return int|null Returns the largest value of the array. Returns NULL if no
*     integers are found.
*/
function array_max_recursive(array $array) {
   
$max = NULL;
   
$stack = array($array);

    do {
       
$current = array_pop($stack );
        foreach (
$current as $value) {
            if (
is_array($value)) {
               
$stack[] = $value;
            } elseif (
filter_var($value, FILTER_VALIDATE_INT) !== FALSE) {
               
// max(NULL, 0) returns NULL, so cast it
               
$max = (int) max($max, $value);
            }
        }

    } while (!empty(
$stack));

    return
$max;
}
?>

- This function is not actually recursive, but fulfills the requirement that it works on sub-arrays.  I do this because PHP is not very good at recursion.  I also did it because I enjoy doing things this way. 
- It returns something of type int, never a string representation of an int. The exception is when you provide an array that does not contain any integers.  It will then return NULL.
- It ignores non-array, non-int values.
To Top