rad2deg

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

rad2deg Przelicza radiany na stopnie.

Opis

rad2deg ( float $liczba ) : float

rad2deg() przelicza kąt liczba podany w radianach na jego odpowiednik w stopniach.

Przykład #1 Przykład użycia rad2deg()

<?php

echo rad2deg(M_PI_4); // 45

?>

Patrz także: deg2rad().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top