acosh

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

acoshArea cosinus hiperboliczny

Opis

acosh ( float $arg ) : float

Zwraca area cosinus hiperboliczny z liczby arg, tzn. taką wartość, której cosinus hiperboliczny jest równy arg.

Informacja: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.

Patrz także: acos(), asinh() i atanh().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top