Funkcje Tablic

Zobacz też:

Patrz także: is_array(), explode(), implode(), split(), preg_split(), i unset().

Spis treści

 • array_change_key_case — Zmienia wielkość znaków w kluczach tablicy
 • array_chunk — Podziel tablicę na kawałki
 • array_column — Return the values from a single column in the input array
 • array_combine — Tworzy tablicę używając wartości jednej tablicy jako kluczy a drugiej jako wartości
 • array_count_values — Zlicza wszystkie wartości w tablicy
 • array_diff_assoc — Oblicza różnicę między tablicami z dodatkowym sprawdzaniem kluczy
 • array_diff_key — Oblicza różnicę tablic używając kluczy do porównań
 • array_diff_uassoc — Oblicza różnicę tablic z dodatkowym sprawdzeniem indeksu wykonywanym przez podaną przez użytkownika funkcję
 • array_diff_ukey — Oblicza różnicę tablic używając funkcji zwrotnej do porównywania kluczy
 • array_diff — Zwraca różnicę między tablicami
 • array_fill_keys — Fill an array with values, specifying keys
 • array_fill — Wypełnia tablicę podanymi wartościami
 • array_filter — Filtruje elementy przy użyciu callbacku
 • array_flip — Zamienia wszystkie klucze z przypisanymi do nich wartościami w tablicy
 • array_intersect_assoc — Wylicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów
 • array_intersect_key — Computes the intersection of arrays using keys for comparison
 • array_intersect_uassoc — Computes the intersection of arrays with additional index check, compares indexes by a callback function
 • array_intersect_ukey — Computes the intersection of arrays using a callback function on the keys for comparison
 • array_intersect — Zwraca przecięcie tablic
 • array_key_exists — Sprawdza czy podany klucz lub indeks istnieje w tablicy
 • array_key_first — Gets the first key of an array
 • array_key_last — Gets the last key of an array
 • array_keys — Zwraca wszystkie klucze lub podzbiór kluczy z tablicy
 • array_map — Stosuje podany callback do elementów podanych tablic
 • array_merge_recursive — Łączy dwie lub więcej tablic rekurencyjnie
 • array_merge — Łączy jedną lub więcej tablic
 • array_multisort — Sortuje wiele tablic lub wielowymiarowe tablice
 • array_pad — Dopełnij tablicę do podanej długości podanymi wartościami
 • array_pop — Zdejmij element z końca tablicy
 • array_product — Calculate the product of values in an array
 • array_push — Wstaw jeden lub więcej elementów na koniec tablicy
 • array_rand — Wybierz jeden lub więcej losowych elementów z tablicy
 • array_reduce — Iteracyjnie zredukuj tablicę do pojedyńczej wartości używając funkcji zwrotnej
 • array_replace_recursive — Replaces elements from passed arrays into the first array recursively
 • array_replace — Replaces elements from passed arrays into the first array
 • array_reverse — Zwraca tablicę z elementami ustawionymi w porządku odwrotnym
 • array_search — Przeszukuje tablicę pod kątem podanej wartości i w przypadku sukcesu zwraca odpowiedni klucz
 • array_shift — Usuwa i zwraca element z początku tablicy
 • array_slice — Wytnij kawałek tablicy
 • array_splice — Usuń część tablicy i zamień ją na coś innego
 • array_sum — Oblicza sumę wartości w tablicy
 • array_udiff_assoc — Computes the difference of arrays with additional index check, compares data by a callback function
 • array_udiff_uassoc — Computes the difference of arrays with additional index check, compares data and indexes by a callback function
 • array_udiff — Computes the difference of arrays by using a callback function for data comparison
 • array_uintersect_assoc — Oblicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, porównując dane przez funkcję zwrotną
 • array_uintersect_uassoc — Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data and indexes by separate callback functions
 • array_uintersect — Computes the intersection of arrays, compares data by a callback function
 • array_unique — Usuwa duplikaty wartości z tablicy
 • array_unshift — Wstaw jeden lub więcej elementów na początek tablicy
 • array_values — Zwraca wszystkie wartości z tablicy
 • array_walk_recursive — Apply a user function recursively to every member of an array
 • array_walk — Zastosuj funkcję użytkownika do każdego elementu tablicy
 • array — Stwórz tablicę
 • arsort — Sortuje tablicę w porządku odwrotnym z zachowaniem skojarzenia kluczy
 • asort — Posortuj tablicę zachowując skojarzenia kluczy
 • compact — Stwórz tablicę zawierającą zmienne i ich wartości
 • count — Zlicza ilość elementów w tablicy lub pól obiektu
 • current — Zwraca bieżący element tablicy
 • each — Zwraca bieżącą parę klucza i wartości z tablicy i przesuwa kursor tablicy
 • end — Ustawia wewnętrzny wskaźnik tablicy na ostatnim elemencie
 • extract — Importuj zmienne do bieżącej tablicy symboli z tablicy
 • in_array — Sprawdza czy wartość istnieje w tablicy
 • key_exists — Alias dla array_key_exists
 • key — Pobiera klucz z tablicy asocjacyjnej
 • krsort — Sortuj tablicę według kluczy w porządku odwrotnym
 • ksort — Sortuj tablicę według klucza
 • list — Przypisz zmienne tak jakby były tablicą
 • natcasesort — Sortuj tablicę używając algorytmu "porządek naturalny" ignorującego wielkość znaków
 • natsort — Sortuj tablicę używając algortmu "porządek naturalny"
 • next — Przesuń do przodu wewnętrzny wskaźnik tablicy
 • pos — Alias dla current
 • prev — Cofnij wewnętrzny wskaźnik tablicy
 • range — Stwórz tablicę zawierającą przedział elementów
 • reset — Ustaw wewnętrzny wskaźnik tablicy na jej pierwszy element
 • rsort — Sortuj tablicę w porządku odwrotnym
 • shuffle — Przetasuj tablicę
 • sizeof — Alias dla count
 • sort — Sortuje tablicę
 • uasort — Sortuj tablicę korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej i zachowując skojarzenia kluczy
 • uksort — Sortuj tablicę według kluczy korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej
 • usort — Sortuje tablicę według wartości korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej
add a note add a note

User Contributed Notes 13 notes

up
0
indioeuropeo at driverop dot com
1 year ago
I need to take an element from the Array and change its position within the Array by moving the rest of the elements as required.
This is the function that does it. The first parameter is the working Array. The second is the position of the element to move and the third is the position where to move the element.
The function returns the modified Array.
<?php
function array_move_elem($array, $from, $to) {
    if (
$from == $to) { return $array; }
   
$c = count($array);
    if ((
$c > $from) and ($c > $to)) {
        if (
$from < $to) {
           
$f = $array[$from];
            for (
$i = $from; $i < $to; $i++) {
               
$array[$i] = $array[$i+1];
            }
           
$array[$to] = $f;
        } else {
           
$f = $array[$from];
            for (
$i = $from; $i > $to; $i--) {
               
$array[$i] = $array[$i-1];
            }
           
$array[$to] = $f;
        }
       
    }
    return
$array;
}

?>
Examples:
<?php
$array
= array('Cero','Uno','Dos','Tres','Cuatro','Cinco','Seis','Siete','Ocho','Nueve','Diez');
$array = array_move_elem($array, 3, 5); // Move element in position 3 to position 5...
print_r($array);

$array = array_move_elem($array, 5, 3); // Move element in position 5 to position 3, leaving array as it was... ;)
print_r($array);

?>
Return:
<?php
Array ( [0] => Cero [1] => Uno [2] => Dos [3] => Cuatro [4] => Cinco [5] => Tres [6] => Seis [7] => Siete [8] => Ocho [9] => Nueve [10] => Diez )
Array ( [
0] => Cero [1] => Uno [2] => Dos [3] => Tres [4] => Cuatro [5] => Cinco [6] => Seis [7] => Siete [8] => Ocho [9] => Nueve [10] => Diez )
?>
up
0
permanovd at gmail dot com
2 years ago
A simple trick that can help you to guess what diff/intersect or sort function does by name.

[suffix] assoc - additional index check. Compares both value and index.

Example: array_diff_assoc, array_intersect_assoc.

[suffix] key - index only check. Ignores value of array, compares only indexes.

Example: array_diff_key, array_intersect_key.

[suffix] **empty** - no "key" or "assoc" word in suffix. Compares values only. Ignores indexes of array.

Example: array_diff, array_intersect.

[prefix] u - will do comparison with user defined function. Letter u can be used twice in some functions (like array_udiff_uassoc), this means that you have to use 2 functions (one for value, one for index).

Example: array_udiff_uassoc, array_uintersect_assoc.

This also works with array sort functions:

[prefix] a - associative. Will preserve keys.

Example: arsort, asort.

[prefix] k - key sort. Will sort array by keys.

Example: uksort, ksort.

[prefix] r - reverse. Will sort array in reverse order.

Example: rsort, krsort.

[prefix] u - sort by user defined function (same as for diff/intersect).

Example: usort, uasort.
up
0
kolkabes at googlemail dot com
8 years ago
Short function for making a recursive array copy while cloning objects on the way.

<?php
function arrayCopy( array $array ) {
       
$result = array();
        foreach(
$array as $key => $val ) {
            if(
is_array( $val ) ) {
               
$result[$key] = arrayCopy( $val );
            } elseif (
is_object( $val ) ) {
               
$result[$key] = clone $val;
            } else {
               
$result[$key] = $val;
            }
        }
        return
$result;
}
?>
up
-1
renatonascto at gmail dot com
12 years ago
Big arrays use a lot of memory possibly resulting in memory limit errors. You can reduce memory usage on your script by destroying them as soon as you´re done with them. I was able to get over a few megabytes of memory by simply destroying some variables I didn´t use anymore.
You can view the memory usage/gain by using the funcion memory_get_usage(). Hope this helps!
up
-6
dave at davidhbrown dot us
9 years ago
While PHP has well over three-score array functions, array_rotate is strangely missing as of PHP 5.3. Searching online offered several solutions, but the ones I found have defects such as inefficiently looping through the array or ignoring keys.

The following array_rotate() function uses array_merge and array_shift to reliably rotate an array forwards or backwards, preserving keys. If you know you can trust your $array to be an array and $shift to be between 0 and the length of your array, you can skip the function definition and use just the return expression in your code.

<?php
function array_rotate($array, $shift) {
    if(!
is_array($array) || !is_numeric($shift)) {
        if(!
is_array($array)) error_log(__FUNCTION__.' expects first argument to be array; '.gettype($array).' received.');
        if(!
is_numeric($shift)) error_log(__FUNCTION__.' expects second argument to be numeric; '.gettype($shift)." `$shift` received.");
        return
$array;
    }
   
$shift %= count($array); //we won't try to shift more than one array length
   
if($shift < 0) $shift += count($array);//handle negative shifts as positive
   
return array_merge(array_slice($array, $shift, NULL, true), array_slice($array, 0, $shift, true));
}
?>
A few simple tests:
<?php
$array
=array("foo"=>1,"bar"=>2,"baz"=>3,4,5);

print_r(array_rotate($array, 2));
print_r(array_rotate($array, -2));
print_r(array_rotate($array, count($array)));
print_r(array_rotate($array, "4"));
print_r(array_rotate($array, -9));
?>
up
-10
ob at babcom dot biz
14 years ago
Here is a function to find out the maximum depth of a multidimensional array.

<?php
// return depth of given array
// if Array is a string ArrayDepth() will return 0
// usage: int ArrayDepth(array Array)

function ArrayDepth($Array,$DepthCount=-1,$DepthArray=array()) {
 
$DepthCount++;
  if (
is_array($Array))
    foreach (
$Array as $Key => $Value)
     
$DepthArray[]=ArrayDepth($Value,$DepthCount);
  else
    return
$DepthCount;
  foreach(
$DepthArray as $Value)
   
$Depth=$Value>$Depth?$Value:$Depth;
  return
$Depth;
}
?>
up
-12
Ewan
4 years ago
I was looking for an array aggregation function here and ended up writing this one.

Note: This implementation assumes that none of the fields you're aggregating on contain The '@' symbol.

<?php
 
function array_group_by($flds, $arr) {
   
$groups = array();
    foreach (
$arr as $rec) {
     
$keys = array_map(function($f) use($rec) { return $rec[$f]; }, $flds);
     
$k = implode('@', $keys);
      if (isset(
$groups[$k])) {
       
$groups[$k][] = $rec;
      } else {
       
$groups[$k] = array($rec);
      }
    }
    return
$groups;
  }

?>
up
-16
callmeanaguma at gmail dot com
8 years ago
If you need to flattern two-dismensional array with single values assoc subarrays, you could use this function:

<?php
function arrayFlatten($array) {
       
$flattern = array();
        foreach (
$array as $key => $value){
           
$new_key = array_keys($value);
           
$flattern[] = $value[$new_key[0]];
        }
        return
$flattern;
}
?>
up
-11
DamianKaelGreen at gmail dot com
3 years ago
While there are a lot of array functions in the PHP libs, there also seem to be a lot of rudimentary ones missing.

I went ahead and created several of my own functions for handling multiple non-associative (na) arrays including:

na_array_merge
na_array_intersect
na_array_diff
na_array_xnor
na_array_xor

If you are using Venn diagrams to think about your arrays, then these functions might be for you.

I have made them available and posted documentation for them here: https://www.greendingle.com/some-useful-non-associative-array-functions/
up
-16
cyberchrist at futura dot net
13 years ago
Lately, dealing with databases, I've been finding myself needing to know if one array, $a, is a proper subset of $b.

Mathematically, this is asking (in set theory) [excuse the use of u and n instead of proper Unicode):

( A u B ) n ( ~ B )

What this does is it first limits to known values, then looks for anything outside of B but in the union of A and B (which would be those things in A which are not also in B).

If any value exists in this set, then A is NOT a proper subset of B, because a value exists in A but not in B.  For A to be a proper subset, all values in A must be in B.

I'm sure this could easily be done any number of ways but this seems to work for me.  It's not got a lot of error detection such as sterilizing inputs or checking input types.

// bool array_subset( array, array )
// Returns true if $a is a proper subset of $b, returns false otherwise.

function array_subset( $a, $b )
{
    if( count( array_diff( array_merge($a,$b), $b)) == 0 )
        return true;
    else
        return false;
}
up
-18
nicoolasens at gmail dot com
5 years ago
/*to change an index without rewriting the whole table and leave at the same place.
*/
<?php
function change_index(&$tableau, $old_key, $new_key) {
   
$changed = FALSE;
   
$temp = 0;
    foreach (
$tableau as $key => $value) {
        switch (
$changed) {
            case
FALSE :
               
//creates the new key and deletes the old
               
if ($key == $old_key) {
                   
$tableau[$new_key] = $tableau[$old_key];
                    unset(
$tableau[$old_key]);
                   
$changed = TRUE;
                }
                break;

            case
TRUE :
               
//moves following keys
               
if ($key != $new_key){
               
$temp= $tableau[$key];
                unset(
$tableau[$key]);
               
$tableau[$key] = $temp;
                break;
                }
                else {
$changed = FALSE;} //stop
       
}
    }
   
array_values($tableau); //free_memory
}

//Result :
$tableau = array(1, 2 , 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10);
$res = print_r($tableau, TRUE);
$longueur = strlen($res) -1;
echo
"Old array :\n" . substr($res, 8, $longueur) . "\n" ;

change_index ($tableau, 2, 'number 2');
$res = print_r($tableau, TRUE);
$longueur = strlen($res) -10;
echo
"New array :\n" . substr($res, 8, $longueur) . "\n" ;

/*
Old array :
    [0] => 1
    [1] => 2
    [2] => 3
    [3] => 4
    [4] => 5
    [5] => 6
    [6] => 7
    [7] => 8
    [8] => 9
    [9] => 10
)

New array :
    [0] => 1
    [1] => 2
    [numéro 2] => 3
    [3] => 4
    [4] => 5
    [5] => 6
    [6] => 7
    [7] => 8
    [8] => 9
    [9] => 10
*/
?>
up
-19
mo dot longman at gmail dot com
13 years ago
to 2g4wx3:
i think better way for this is using JSON, if you have such module in your PHP. See json.org.

to convert JS array to JSON string: arr.toJSONString();
to convert JSON string to PHP array: json_decode($jsonString);

You can also stringify objects, numbers, etc.
up
-21
oliverSPAMMENOT at e-geek dot com dot au
11 years ago
Function to pretty print arrays and objects. Detects object recursion and allows setting a maximum depth. Based on arraytostring and u_print_r from the print_r function notes. Should be called like so:

<?php
egvaluetostring
($value)   //no max depth, or
egvaluetostring($value, $max_depth)   //max depth set

function egvaluetostring($value, $max_depth, $key = NULL, $depth = 0, $refChain = array()) {
  if(
$depth > 0)
   
$tab = str_repeat("\t", $depth);
 
$text .= $tab . ($key !== NULL ? $key . " => " : "");
 
  if (
is_array($value) || is_object($value)) {
   
$recursion = FALSE;
    if (
is_object($value)) {
      foreach (
$refChain as $refVal) {
        if (
$refVal === $value) {
         
$recursion = TRUE;
          break;
        }
      }
     
array_push($refChain, $value);
    }
   
   
$text .= (is_array($value) ? "array" : "object") . " ( ";
   
    if (
$recursion) {
     
$text .= "*RECURSION* ";
    }
    elseif (isset(
$max_depth) && $depth >= $max_depth) {
     
$text .= "*MAX DEPTH REACHED* ";
    }
    else {
      if (!empty(
$value)) {
       
$text .= "\n";
        foreach (
$value as $child_key => $child_value) {
         
$text .= egvaluetostring($child_value, $max_depth, (is_array($value) ? "[" : "") . $child_key . (is_array($value) ? "]" : ""), $depth+1, $refChain) . ",\n";
        }
       
$text .= "\n" . $tab;
      }
    }
   
   
$text .= ")";
   
    if (
is_object($value)) {
     
array_pop($refChain);
    }
  }
  else {
   
$text .= "$value";
  }

  return
$text;
}
?>
To Top