Tablice

 • Wstęp
 • Instalacja/Konfiguracja
 • Stałe predefiniowane
 • Sortowanie tablic
 • Funkcje Tablic
  • array_change_key_case — Zmienia wielkość znaków w kluczach tablicy
  • array_chunk — Podziel tablicę na kawałki
  • array_column — Return the values from a single column in the input array
  • array_combine — Tworzy tablicę używając wartości jednej tablicy jako kluczy a drugiej jako wartości
  • array_count_values — Zlicza wszystkie wartości w tablicy
  • array_diff_assoc — Oblicza różnicę między tablicami z dodatkowym sprawdzaniem kluczy
  • array_diff_key — Oblicza różnicę tablic używając kluczy do porównań
  • array_diff_uassoc — Oblicza różnicę tablic z dodatkowym sprawdzeniem indeksu wykonywanym przez podaną przez użytkownika funkcję
  • array_diff_ukey — Oblicza różnicę tablic używając funkcji zwrotnej do porównywania kluczy
  • array_diff — Zwraca różnicę między tablicami
  • array_fill_keys — Fill an array with values, specifying keys
  • array_fill — Wypełnia tablicę podanymi wartościami
  • array_filter — Filtruje elementy przy użyciu callbacku
  • array_flip — Zamienia wszystkie klucze z przypisanymi do nich wartościami w tablicy
  • array_intersect_assoc — Wylicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów
  • array_intersect_key — Computes the intersection of arrays using keys for comparison
  • array_intersect_uassoc — Computes the intersection of arrays with additional index check, compares indexes by a callback function
  • array_intersect_ukey — Computes the intersection of arrays using a callback function on the keys for comparison
  • array_intersect — Zwraca przecięcie tablic
  • array_key_exists — Sprawdza czy podany klucz lub indeks istnieje w tablicy
  • array_key_first — Gets the first key of an array
  • array_key_last — Gets the last key of an array
  • array_keys — Zwraca wszystkie klucze lub podzbiór kluczy z tablicy
  • array_map — Stosuje podany callback do elementów podanych tablic
  • array_merge_recursive — Łączy dwie lub więcej tablic rekurencyjnie
  • array_merge — Łączy jedną lub więcej tablic
  • array_multisort — Sortuje wiele tablic lub wielowymiarowe tablice
  • array_pad — Dopełnij tablicę do podanej długości podanymi wartościami
  • array_pop — Zdejmij element z końca tablicy
  • array_product — Calculate the product of values in an array
  • array_push — Wstaw jeden lub więcej elementów na koniec tablicy
  • array_rand — Wybierz jeden lub więcej losowych elementów z tablicy
  • array_reduce — Iteracyjnie zredukuj tablicę do pojedyńczej wartości używając funkcji zwrotnej
  • array_replace_recursive — Replaces elements from passed arrays into the first array recursively
  • array_replace — Replaces elements from passed arrays into the first array
  • array_reverse — Zwraca tablicę z elementami ustawionymi w porządku odwrotnym
  • array_search — Przeszukuje tablicę pod kątem podanej wartości i w przypadku sukcesu zwraca odpowiedni klucz
  • array_shift — Usuwa i zwraca element z początku tablicy
  • array_slice — Wytnij kawałek tablicy
  • array_splice — Usuń część tablicy i zamień ją na coś innego
  • array_sum — Oblicza sumę wartości w tablicy
  • array_udiff_assoc — Computes the difference of arrays with additional index check, compares data by a callback function
  • array_udiff_uassoc — Computes the difference of arrays with additional index check, compares data and indexes by a callback function
  • array_udiff — Computes the difference of arrays by using a callback function for data comparison
  • array_uintersect_assoc — Oblicza przecięcie tablic z dodatkowym sprawdzaniem indeksów, porównując dane przez funkcję zwrotną
  • array_uintersect_uassoc — Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data and indexes by separate callback functions
  • array_uintersect — Computes the intersection of arrays, compares data by a callback function
  • array_unique — Usuwa duplikaty wartości z tablicy
  • array_unshift — Wstaw jeden lub więcej elementów na początek tablicy
  • array_values — Zwraca wszystkie wartości z tablicy
  • array_walk_recursive — Apply a user function recursively to every member of an array
  • array_walk — Zastosuj funkcję użytkownika do każdego elementu tablicy
  • array — Stwórz tablicę
  • arsort — Sortuje tablicę w porządku odwrotnym z zachowaniem skojarzenia kluczy
  • asort — Posortuj tablicę zachowując skojarzenia kluczy
  • compact — Stwórz tablicę zawierającą zmienne i ich wartości
  • count — Zlicza ilość elementów w tablicy lub pól obiektu
  • current — Zwraca bieżący element tablicy
  • each — Zwraca bieżącą parę klucza i wartości z tablicy i przesuwa kursor tablicy
  • end — Ustawia wewnętrzny wskaźnik tablicy na ostatnim elemencie
  • extract — Importuj zmienne do bieżącej tablicy symboli z tablicy
  • in_array — Sprawdza czy wartość istnieje w tablicy
  • key_exists — Alias dla array_key_exists
  • key — Pobiera klucz z tablicy asocjacyjnej
  • krsort — Sortuj tablicę według kluczy w porządku odwrotnym
  • ksort — Sortuj tablicę według klucza
  • list — Przypisz zmienne tak jakby były tablicą
  • natcasesort — Sortuj tablicę używając algorytmu "porządek naturalny" ignorującego wielkość znaków
  • natsort — Sortuj tablicę używając algortmu "porządek naturalny"
  • next — Przesuń do przodu wewnętrzny wskaźnik tablicy
  • pos — Alias dla current
  • prev — Cofnij wewnętrzny wskaźnik tablicy
  • range — Stwórz tablicę zawierającą przedział elementów
  • reset — Ustaw wewnętrzny wskaźnik tablicy na jej pierwszy element
  • rsort — Sortuj tablicę w porządku odwrotnym
  • shuffle — Przetasuj tablicę
  • sizeof — Alias dla count
  • sort — Sortuje tablicę
  • uasort — Sortuj tablicę korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej i zachowując skojarzenia kluczy
  • uksort — Sortuj tablicę według kluczy korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej
  • usort — Sortuje tablicę według wartości korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej
add a note add a note

User Contributed Notes 16 notes

up
96
applegrew at rediffmail dot com
12 years ago
For newbies like me.

Creating new arrays:-
//Creates a blank array.
$theVariable = array();

//Creates an array with elements.
$theVariable = array("A", "B", "C");

//Creating Associaive array.
$theVariable = array(1 => "http//google.com", 2=> "http://yahoo.com");

//Creating Associaive array with named keys
$theVariable = array("google" => "http//google.com", "yahoo"=> "http://yahoo.com");

Note:
New value can be added to the array as shown below.
$theVariable[] = "D";
$theVariable[] = "E";
up
8
Tyler Bannister
11 years ago
To delete an individual array element use the unset function

For example:

<?PHP
    $arr
= array( "A", "B", "C" );
    unset(
$arr[1] );
   
// now $arr = array( "A", "C" );
?>

Unlink is for deleting files.
up
1
web at houhejie dot cn
3 years ago
string2array($str):

$arr=json_decode('["fileno",["uid","uname"],"topingid",["touid",[1,2,[3,4]],"touname"]]');
print_r($arr);

output:
Array ( [0] => fileno [1] => Array ( [0] => uid [1] => uname ) [2] => topingid [3] => Array ( [0] => touid [1] => Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => Array ( [0] => 3 [1] => 4 ) ) [2] => touname ) )

when I hope a function string2array($str), "spam2"  suggest this. and It works well~~~hope this helps us,  and add to the Array function list
up
-3
macnimble at gmail dot com
12 years ago
Converting a linear array (like a mysql record set) into a tree, or multi-dimensional array can be a real bugbear. Capitalizing on references in PHP, we can 'stack' an array in one pass, using one loop, like this:

<?php
# array_stack()
# Original idea from:
# http://www.ideashower.com/our_solutions/
#   create-a-parent-child-array-structure-in-one-pass/
function array_stack (&$a, $p = '@parent', $c = '@children')
{
 
$l = $t = array();
  foreach (
$a AS $key => $val):
    if (!
$val[$p]) $t[$key] =& $l[$key];
    else
$l[$val[$p]][$c][$key] =& $l[$key];
   
$l[$key] = (array)$l[$key] + $val;
  endforeach;
  return
$a = array('tree' => $t, 'leaf' => $l);
}

# Example:
$node = array();
$node[1] = array('@parent' => 0, 'title' => 'I am node 1.');
#     ^-----------------------v Link @parent value to key.
$node[2] = array('@parent' => 1, 'title' => 'I am node 2.');
$node[3] = array('@parent' => 2, 'title' => 'I am node 3.');
$node[4] = array('@parent' => 1, 'title' => 'I am node 4.');
$node[5] = array('@parent' => 4, 'title' => 'I am node 5.');

array_stack($node);

$node['leaf'][1]['title'] = 'I am node one.';
$node['leaf'][2]['title'] = 'I am node two.';
$node['leaf'][3]['title'] = 'I am node three.';
$node['leaf'][4]['title'] = 'I am node four.';
$node['leaf'][5]['title'] = 'I am node five.';

echo
'<pre>',print_r($node['tree'],TRUE),'</pre>';
?>

Note that there's no parameter checking on the array value, but this is only to keep the function size small. One could easily a quick check in there to make sure the $a parameter was in fact an array.

Hope you find it useful. Huge thanks to Nate Weiner of IdeaShower.com for providing the original function I built on.
up
-4
contact at greyphoenix dot biz
12 years ago
<?php
//Creating a multidimensional array

$theVariable = array("Search Engines" =>
array (
   
0=> "http//google.com",
   
1=> "http//yahoo.com",
   
2=> "http//msn.com/"),

"Social Networking Sites" =>
array (
   
0 => "http//www.facebook.com",
   
1 => "http//www.myspace.com",
   
2 => "http//vkontakte.ru",)
);

echo
"The first array value is " . $theVariable['Search Engines'][0];
?>

-- Output--
The first array value is http://google.com
up
-5
Anonymous
12 years ago
@jorge at andrade dot cl
This variant is faster:
<?php
function array_avg($array,$precision=2){
    if(!
is_array($array))
        return
'ERROR in function array_avg(): this is a not array';

    foreach(
$array as $value)
        if(!
is_numeric($value))
            return
'ERROR in function array_avg(): the array contains one or more non-numeric values';
   
   
$cuantos=count($array);
  return
round(array_sum($array)/$cuantos,$precision);
}
?>
up
-6
info at curtinsNOSPAMcreations dot com
10 years ago
Another way to create a multidimensional array that looks a lot cleaner is to use json_decode.  (Note that this probably adds a touch of overhead, but it sure does look nicer.)  You can of course add as many levels and as much formatting as you'd like to the string you then decode.  Don't forget that json requires " around values, not '!!  (So, you can't enclose the json string with " and use ' inside the string.)

As an example:

<?php
    $myarray
['blah'] = json_decode('[
        {"label":"foo","name":"baz"},
        {"label":"boop","name":"beep"}
    ]'
,true);

print_r($myarray)
?>
returns:

Array
(
    [blah] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [label] => foo
                    [name] => baz
                )

            [1] => Array
                (
                    [label] => boop
                    [name] => beep
                )
        )
)
up
-4
andyd273 at gmail dot com
12 years ago
A small correction to Endel Dreyer's PHP array to javascript array function. I just changed it to show keys correctly:

            function array2js($array,$show_keys)
            {
                $dimensoes = array();
                $valores = array();
              
                $total = count ($array)-1;
                $i=0;
                foreach($array as $key=>$value){
                    if (is_array($value)) {
                        $dimensoes[$i] = array2js($value,$show_keys);
                        if ($show_keys) $dimensoes[$i] = '"'.$key.'":'.$dimensoes[$i];
                    } else {
                        $dimensoes[$i] = '"'.addslashes($value).'"';
                        if ($show_keys) $dimensoes[$i] = '"'.$key.'":'.$dimensoes[$i];
                    }
                    if ($i==0) $dimensoes[$i] = '{'.$dimensoes[$i];
                    if ($i==$total) $dimensoes[$i].= '}';
                    $i++;
                }
                return implode(',',$dimensoes);
            }
up
-6
dragos dot rusu at NOSPAM dot bytex dot ro
11 years ago
If an array item is declared with key as NULL, array key will automatically be converted to empty string '', as follows:

<?php
$a
= array(
   
NULL => 'zero',
   
1    => 'one',
   
2    => 'two');

// This will show empty string for key associated with "zero" value
var_dump(array_keys($a));

// Array elements are shown
reset($a);
while(
key($a) !== NULL )
{
  echo
key($a) . ": ".current($a) . "<br>";// PHP_EOL
 
next($a);
}

// Array elements are not shown
reset($a);
while(
key($a) != NULL ) // '' == null   => no iteration will be executed
{
  echo
key($a) . ": ".current($a) . "<br>";// PHP_EOL
 
next($a);
}
up
-4
webmaster at infoproducts dot x10hosting dot com
12 years ago
New value can also be added to the array as shown below.
$theVariable["google"] = "http//google.com";
or
$theVariable["1"] = "http//google.com";
up
-7
gratcypalma at gmail dot com
7 years ago
<?php
function foo() {
    return array(
'name' => 'palma', 'old' => 23, 'language' => 'PHP');
}
/* 1. PHP < 5.4.0 */
$a = foo();
var_dump($a['name']);

/* 2. Works ini PHP >= 5.4.0 */

var_dump(foo()['name']);

/*
When i run second method on PHP 5.3.8 i will be show error message "PHP Fatal error:  Can't use method return value in write context"

http://www.php.net/manual/en/migration54.new-features.php
*/
up
-6
sunear at gmail dot com
11 years ago
Made this function to delete elements in an array;

<?php

function array_del_elm($input_array, $del_indexes) {
    if (
is_array($del_indexes)) {
       
$indexes = $del_indexes;
    } elseif(
is_string($del_indexes)) {
       
$indexes = explode($del_indexes, " ");
    } elseif(
is_numeric($del_indexes)) {
       
$indexes[0] = (integer)$del_indexes;
    } else return;
   
$del_indexes = null;
   
   
$cur_index = 0;
    if (
sort($indexes)) for($i=0; $i<count($input_array); $i++) {
        if (
$i == $indexes[$cur_index]) {
           
$cur_index++;
            if (
$cur_index == count($indexes)) return $output_array;
            continue;
        }
       
$output_array[] = $input_array[$i];
    }
    return
$output_array;
}

?>

but then i saw the methods of doing the same by Tyler Bannister & Paul, could see that theirs were faster, but had floors regarding deleting multiple elements thus support of several ways of giving parameters. I combined the two methods to this to this:

<?php

function array_del_elm($target_array, $del_indexes) {
    if (
is_array($del_indexes)) {
       
$indexes = $del_indexes;
    } elseif(
is_string($del_indexes)) {
       
$indexes = explode($del_indexes, " ");
    } elseif(
is_numeric($del_indexes)) {
       
$indexes[0] = (integer)$del_indexes;
    } else return;
    unset(
$del_indexes);
   
    for(
$i=0; $i<count($indexes); $i++) {
        unset(
$target_array[$indexes[$i]]);
    }
    return
$target_array;
}

?>

Fast, compliant and functional ;)
up
-10
spereversev at envionsoftware dot com
8 years ago
<?php
function array_mask(array $array, array $keys) {
    return
array_intersect_key( $array, array_fill_keys( $keys, 0 ) );
}
?>

Might be helpful to take a part of associative array containing given keys, for example, from a $_REQUEST array

array_mask($_REQUEST, array('name', 'email'));
up
-11
thomasdecaux at ebuildy dot com
11 years ago
To browse a simple array:

<?php

foreach ($myArray AS $myItem)
{

}

?>

To browse an associative array:

<?php

foreach ($myArray AS $key=>$value)
{

}

?>

http://www.ebuildy.com
up
-12
Jack A
12 years ago
Note that arrays are not allowed in class constants and trying to do so will throw a fatal error.
up
-29
John Marc
11 years ago
Be careful when adding elements to a numeric array.
I wanted to store some info about some items from a database and decided to use the record id as a key.

<?php
$key
=3000000000;
$DATA[$key]=true;
?>

This will create an array of 30 million elements and chances are, you will use up all memory with these 2 lines

<?php
$key
=3000000000;
$DATA["$key"]=true;
?>

This on the other hand will force the array to be an associative array and will only create the one element
To Top