krsort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

krsortSortuj tablicę według kluczy w porządku odwrotnym

Opis

krsort ( array &$tablica [, int $flagi ] ) : bool

Sortuje trablicę według klucza w porządku odwrotnym utrzymując skojarzenia kluczy z danymi. Jest to przydatne głównie w przypadku tablic asocjacyjnych.

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykład #1 Przykład użycia krsort()

<?php
$owoce 
= array("d"=>"cytryna""a"=>"pomarańcza""b"=>"banan""c"=>"jabłko");
krsort($owoce);
foreach (
$owoce as $key => $val) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

d = cytryna
c = jabłko
b = banan
a = pomarańcza

Możesz zmodyfikować zachowanie sortowania przez użycie opcjonalnego parametru flagi. Aby uzyskać szczegóły zobacz sort().

Patrz także: asort(), arsort(), ksort() sort(), natsort() i rsort().

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-24
peter at pmkmedia dot com
17 years ago
Best deal sorting:

This is a function that will sort an array with integer keys (weight) and float values (cost) and delete 'bad deals' - entries that are more costly than other entries that have greater or equal weight.

Input: an array of unsorted weight/cost pairs
Output: none

function BEST_DEALS($myarray)
{   // most weight for least cost:
    // Peter Kionga-Kamau, http://www.pmkmedia.com
    // thanks to Nafeh for the reversal trick
    // free for unrestricted use.
    krsort($myarray, SORT_NUMERIC);
    while(list($weight, $cost) = each($myarray))
    {   // delete bad deals, retain best deals:
        if(!$lastweight)
        {
            $lastweight=$weight;
            $lastcost = $cost;
        }
        else if($cost >= $lastcost) unset($myarray[$weight]);
        else
        {
            $lastweight=$weight;
            $lastcost = $cost;
        }
    }
    ksort($myarray);
}
up
-25
Anonymous
15 years ago
To create a natural reverse sorting by keys, use the following function:

<?php
function natkrsort($array)
{
   
$keys = array_keys($array);
   
natsort($keys);

    foreach (
$keys as $k)
    {
       
$new_array[$k] = $array[$k];
    }
  
   
$new_array = array_reverse($new_array, true);

    return
$new_array;
}
?>
To Top