extract

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

extractImportuj zmienne do bieżącej tablicy symboli z tablicy

Opis

extract ( array $tablica_zmiennych [, int $typ_ekstrakcji [, string $prefiks ]] ) : int

Ta funkcja służy do importowania zmiennych z tablicy do bieżącej tablicy symboli. Pobiera jako parametr tablicę asocjacyjną tablica_zmiennych i traktuje klucze jako nazwy zmiennych a wartości jako wartości tych zmiennych. Dla każdej pary klucz/wartość w bieżącej tablicy symboli będzie stworzona zmienna, zależna od parametrów typ_ekstrakcji i prefiks.

Informacja:

Od wersji 4.0.5 ta funkcja zwraca liczbę wyekstrahowanych zmiennych.

Informacja:

Stałe EXTR_IF_EXISTS i EXTR_PREFIX_IF_EXISTS zostały dodane w PHP 4.2.0.

Informacja:

Stała EXTR_REFS została dodana w PHP 4.3.0.

extract() sprawdza każdy klucz aby sprawdzić, czy zawiera prawidłową nazwę zmiennej a także czy istnieją kolizje z zmiennymi istniejącymi w tablicy symboli. Sposób traktowania złych nazw zmiennych i kolizji jest określony przez parametr typ_ekstrakcji. Może być jedną z poniższych wartości:

EXTR_OVERWRITE
Jeśli istnieje kolizja, nadpisz istniejącą zmienną.
EXTR_SKIP
Jeśli istnieje kolizja, nie nadpisuj istniejącej zmiennej.
EXTR_PREFIX_SAME
Jeśli istnieje kolizja, na początek nazwy zmiennej wstaw prefiks.
EXTR_PREFIX_ALL
Na początek każdej nazwy zmiennej wstaw prefiks. Od PHP 4.0.5 dotyczy to także nazw numerycznych.
EXTR_PREFIX_INVALID
Wstaw prefiks na początek złych/numerycznych nazw. Ta flaga została dodana w PHP 4.0.5.
EXTR_IF_EXISTS
Nadpisz tylko zmienną już istniejącą w bieżącej tablicy symboli. Jest to przydatne do definiowania listy poprawnych zmiennych i ekstrahuj tylko te zmienne które zdefiniowano na przykład w $_REQUEST. Flaga ta została dodana w PHP 4.2.0.
EXTR_PREFIX_IF_EXISTS
Przedrostek zostanie dodany tylko do zmiennych których odpowiedniki bez przedrostka już istnieją w bieżącej tablicy symboli. Flaga ta została dodana w PHP 4.2.0.
EXTR_REFS
Ekstraktuje zmienne jako referencje. Oznacza to, że wartości zaimportowanych zmiennych ciągle odnoszą się do wartości parametru tablica_zmiennych. Flaga ta może być użyta sama lub w połączaniu z innymi flagami poprzez użycie operacji OR na parametrze typ_ekstrakcji. Została ona dodana w PHP 4.3.0.

Jeśli typ_ekstrakcji nie został podany, to zakładana jest opcja EXTR_OVERWRITE.

Zauważ, że parametr prefiks jest wymagany tylko jeśli typ_ekstrakcji to EXTR_PREFIX_SAME, EXTR_PREFIX_ALL, EXTR_PREFIX_INVALID lub EXTR_PREFIX_IF_EXISTS. Jeśli nazwa zmiennej po dodaniu prefiksu nie jest prawidłową nazwą zmiennej, nie jest importowana do tablicy symboli. Prefiksy są automatycznie oddzielane od kluczy tablicy poprzez znak "_".

extract() zwraca liczbę zmiennych szczęśliwie zaimportowanych do tablicy symboli.

Ostrzeżenie

Nie należy używać funkcji extract() na niepewnych danych, jak na przykład danych odebranych od użytkownika ($_GET, ...). Można tak zrobić na przykład w celu tymczasowego uruchomienia starych skryptów, które zależne są od ustawienia register_globals. Należy jednak użyć nie nadpisującego parametru typ_ekstrakcji, jak na przykład EXTR_SKIP. Trzeba też pamiętać aby ekstrahować zmienne w kolejności określonej przez opcję variables_order pliku php.ini.

Możliwa jest ekstrakcja zmiennych zawartych w tablicy asocjacyjnej zwróconej przez wddx_deserialize().

Przykład #1 Przykład użycia extract()

<?php

/* Załóżmy, że $tablica_zmiennych jest tablicą zwróconą przez
   wddx_deserialize */

$rozmiar "duży";
$tablica_zmiennych = array("kolor"    => "niebieski",
                           
"rozmiar"  => "średni",
                           
"ksztalt"  => "kulisty");
extract($tablica_zmiennychEXTR_PREFIX_SAME"wddx");

echo 
"$kolor$rozmiar$ksztalt$wddx_rozmiar\n";

?>
niebieski, duży, kulisty, średni

$rozmiar nie został nadpisany, ponieważ podany został parametr EXTR_PREFIX_SAME, przez co stworzona został zmienna $wddx_rozmiar. Jeśli podana by była flaga EXTR_SKIP, to zmienna $wddx_rozmiar nie zostałaby stworzona. Flaga EXTR_OVERWRITE spowodowałaby, że zmienna $rozmiar miałaby wartość "średni", a EXTR_PREFIX_ALL spowodowałaby że wszystkie nowe zmienne zostałyby nazwane $wddx_kolor, $wddx_rozmiar, and $wddx_ksztalt.

Musisz użyć tablic asocjacyjnych. Tablica indeksowana liczbowo nie da żadnych efektów, chyba że zostanie użyta flaga EXTR_PREFIX_ALL lub EXTR_PREFIX_INVALID.

Patrz także: compact().

add a note add a note

User Contributed Notes 30 notes

up
15
CertaiN
7 years ago
[New Version]

Example Usage:
<?php
$_GET
['A']['a'] = '  CORRECT(including some spaces)    ';
$_GET['A']['b'] = '  CORRECT(including some spaces)    ';
$_GET['A']['c'] = "Invalid UTF-8 sequence: \xe3\xe3\xe3";
$_GET['A']['d']['invalid_structure'] = 'INVALID';

$_GET['B']['a'] = '  CORRECT(including some spaces)    ';
$_GET['B']['b'] = "Invalid UTF-8 sequence: \xe3\xe3\xe3";
$_GET['B']['c']['invalid_structure'] = 'INVALID';
$_GET['B']["Invalid UTF-8 sequence: \xe3\xe3\xe3"] = 'INVALID';

$_GET['C']['a'] = '  CORRECT(including some spaces)    ';
$_GET['C']['b'] = "Invalid UTF-8 sequence: \xe3\xe3\xe3";
$_GET['C']['c']['invalid_structure'] = 'INVALID';
$_GET['C']["Invalid UTF-8 sequence: \xe3\xe3\xe3"] = 'INVALID';

$_GET['unneeded_item'] = 'UNNEEDED';

var_dump(filter_struct_utf8(INPUT_GET, array(
   
'A' => array(
       
'a' => '',
       
'b' => FILTER_STRUCT_TRIM,
       
'c' => '',
       
'd' => '',
    ),
   
'B' => FILTER_STRUCT_FORCE_ARRAY,
   
'C' => FILTER_STRUCT_FORCE_ARRAY | FILTER_STRUCT_TRIM,
)));
?>

Example Result:
array(3) {
  ["A"]=>
  array(4) {
    ["a"]=>
    string(36) "  CORRECT(including some spaces)    "
    ["b"]=>
    string(30) "CORRECT(including some spaces)"
    ["c"]=>
    string(0) ""
    ["d"]=>
    string(0) ""
  }
  ["B"]=>
  array(3) {
    ["a"]=>
    string(36) "  CORRECT(including some spaces)    "
    ["b"]=>
    string(0) ""
    ["c"]=>
    string(0) ""
  }
  ["C"]=>
  array(3) {
    ["a"]=>
    string(30) "CORRECT(including some spaces)"
    ["b"]=>
    string(0) ""
    ["c"]=>
    string(0) ""
  }
}
up
13
dotslash.lu at gmail.com
7 years ago
You can't extract a numeric indexed array(e.g. non-assoc array).
<?php
$a
= array(
 
1,
 
2
);
extract($a);
var_dump(${1});
?>

result:
PHP Notice:  Undefined variable: 1 in /Users/Lutashi/t.php on line 7

Notice: Undefined variable: 1 in /Users/Lutashi/t.php on line 7
NULL
up
11
dmikam
6 years ago
I have made some tests to compare the speed of next constructions:
<?php

extract
($ARRAY);

// vs.

foreach($ARRAY as $key=>$value)
    $
$key = $value;
?>

Surprisingly for me extract is 20%-80% slower then foreach construction. I don't really understand why, but it's so.
up
5
Csaba at alum dot mit dot edu
15 years ago
Sometimes you may want to extract only a named subset of the key/value pairs in an array.  This keeps things more orderly and could prevent an unrelated variable from getting clobbered from an errant key.  For example,

$things = 'unsaid';
$REQUEST = array(He=>This, said=>1, my=>is, info=>2, had=>a,
                 very=>3, important=>test, things=>4);
$aVarToExtract = array(my, important, info);
extract (array_intersect_key ($REQUEST, array_flip($aVarToExtract)));

will extract
$my = 'is';
$important = 'test';
$info = 2;

but will leave certain
$things = 'unsaid'

Csaba Gabor from Vienna
NB.  Of course the composite request coming in from a web page is in $_REQUEST.
up
8
Michael Newton
16 years ago
They say "If the result is not a valid variable name, it is not imported into the symbol table."

What they should say is that if _any_ of the results have invalid names, _none_ of the variables get extracted.

Under 4.3.10 on Windows 2000, I was pulling some mySQL records, but needed to convert two fields into IP addresses:
<?
extract(mysql_fetch_assoc(mysql_query('SELECT * FROM foo')));
extract(mysql_fetch_assoc(mysql_query('SELECT INET_NTOA(bar) AS bar, INET_NTOA(baz) FROM foo')));
?>

I had forgotten the second AS modifier in the SQL query.  Because it couldn't extract a variable called INET_NTOA(baz) into the symbol table, it didn't do either of them.

(BTW I don't normally stack functions up like that!  Just to make a short example!)
up
7
CertaiN
7 years ago
[New Version]
This function is very useful for filtering complicated array structure.
Also, Some integer bitmasks and invalid UTF-8 sequence detection are available.

Code:
<?php
/**
* @param  integer $type    Constant like INPUT_XXX.
* @param  array   $default Default structure of the specified super global var.
*                          Following bitmasks are available:
*  + FILTER_STRUCT_FORCE_ARRAY - Force 1 dimensional array.
*  + FILTER_STRUCT_TRIM        - Trim by ASCII control chars.
*  + FILTER_STRUCT_FULL_TRIM   - Trim by ASCII control chars,
*                                full-width and no-break space.
* @return array            The value of the filtered super global var.
*/
define('FILTER_STRUCT_FORCE_ARRAY', 1);
define('FILTER_STRUCT_TRIM', 2);
define('FILTER_STRUCT_FULL_TRIM', 4);
function
filter_struct_utf8($type, array $default) {
    static
$func = __FUNCTION__;
    static
$trim = "[\\x0-\x20\x7f]";
    static
$ftrim = "[\\x0-\x20\x7f\xc2\xa0\xe3\x80\x80]";
    static
$recursive_static = false;
    if (!
$recursive = $recursive_static) {
       
$types = array(
           
INPUT_GET => $_GET,
           
INPUT_POST => $_POST,
           
INPUT_COOKIE => $_COOKIE,
           
INPUT_REQUEST => $_REQUEST,
        );
        if (!isset(
$types[(int)$type])) {
            throw new
LogicException('unknown super global var type');
        }
       
$var = $types[(int)$type];
       
$recursive_static = true;
    } else {
       
$var = $type;
    }
   
$ret = array();
    foreach (
$default as $key => $value) {
        if (
$is_int = is_int($value)) {
            if (!(
$value | (
               
FILTER_STRUCT_FORCE_ARRAY |
               
FILTER_STRUCT_FULL_TRIM |
               
FILTER_STRUCT_TRIM
           
))) {
               
$recursive_static = false;
                throw new
LogicException('unknown bitmask');
            }
            if (
$value & FILTER_STRUCT_FORCE_ARRAY) {
               
$tmp = array();
                if (isset(
$var[$key])) {
                    foreach ((array)
$var[$key] as $k => $v) {
                        if (!
preg_match('//u', $k)){
                            continue;
                        }
                       
$value &= FILTER_STRUCT_FULL_TRIM | FILTER_STRUCT_TRIM;
                       
$tmp += array($k => $value ? $value : '');
                    }
                }
               
$value = $tmp;
            }
        }
        if (
$isset = isset($var[$key]) and is_array($value)) {
           
$ret[$key] = $func($var[$key], $value);
        } elseif (!
$isset || is_array($var[$key])) {
           
$ret[$key] = null;
        } elseif (
$is_int && $value & FILTER_STRUCT_FULL_TRIM) {
           
$ret[$key] = preg_replace("/\A{$ftrim}++|{$ftrim}++\z/u", '', $var[$key]);
        } elseif (
$is_int && $value & FILTER_STRUCT_TRIM) {
           
$ret[$key] = preg_replace("/\A{$trim}++|{$trim}++\z/u", '', $var[$key]);
        } else {
           
$ret[$key] = preg_replace('//u', '', $var[$key]);
        }
        if (
$ret[$key] === null) {
           
$ret[$key] = $is_int ? '' : $value;
        }
    }
    if (!
$recursive) {
       
$recursive_static = false;
    }
    return
$ret;
}
?>
up
7
Robc
9 years ago
When extracting from a row after a database query using for example:

$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)
extract($row);

I find that the resultant variables may not match the variable type in the database.  In particular I have found integers in the database may gettype() to string on the extracted variable.
up
4
Dan O'Donnell
13 years ago
Following up on ktwombley at gmail dot com's post:

Presumably one easy way of dealing with this security issue is to use the EXTR_IF_EXISTS flag and make sure

a) your define acceptable input variables beforehand (i.e. as empty variables)
b) Sanitise any user input to avoid unacceptable variable content.

If you do these two things, then I'm not sure I see the difference between extract($_REQUEST,EXTR_IF_EXISTS); and assigning each of the variables by hand.

I'm not talking here about the idea of storing the variables in a database, just the immediately necessary steps to allow you to use extract on REQUEST arrays with relative safety.
up
5
ktwombley at gmail dot com
14 years ago
It's really easy to open gaping security holes using extract() on $_REQUEST, $_GET, etc. You have to be really sure of what you're doing, and use the proper flags on extract() to avoid clobbering important variables.

For instance, the submission by kake26 at gmail dot com will not only perfectly emulate register globals (that's bad), but it'll store it in a database and recall the same variables every time the script runs (essentially allowing an attacker to attack your script every time it runs via one attack). Oops!

To fix it, you'd have to get creative with flags. Maybe you could use EXTR_PREFIX_ALL instead of EXTR_OVERWRITE, for example. Of course, you should also sanitize the form elements to ensure there's no php code in them, and also to make sure any very important variables aren't in the form data. (like the classic $is_admin = true attack)
up
4
nicolas zeh
15 years ago
This function provides exactly the same functionality as extract except that a parameter was added defining the extract target.
This function can be used if your PHP installation does not support the required Flags or more important if you would like to extract arrays to another destination as to $GLOBALS, i.e. other arrays or objects.
The only difference to extract is that extract_to moves the array pointer of $arr to the end as $arr is passed by reference to support the EXTR_REFS flag.

<?php
   
if( !defined('EXTR_PREFIX_ALL') ) define('EXTR_PREFIX_ALL', 3);
    if( !
defined('EXTR_PREFIX_INVALID') ) define('EXTR_PREFIX_INVALID', 4);
    if( !
defined('EXTR_IF_EXISTS') ) define('EXTR_IF_EXISTS', 5);
    if( !
defined('EXTR_PREFIX_IF_EXISTS') ) define('EXTR_PREFIX_IF_EXISTS', 6);
    if( !
defined('EXTR_REFS') ) define('EXTR_REFS', 256);
   
   
    function
extract_to( &$arr, &$to, $type=EXTR_OVERWRITE, $prefix=false ){
       
        if( !
is_array( $arr ) ) return trigger_error("extract_to(): First argument should be an array", E_USER_WARNING );
       
        if(
is_array( $to ) ) $t=0;
        else if(
is_object( $to ) ) $t=1;
        else return
trigger_error("extract_to(): Second argument should be an array or object", E_USER_WARNING );
       
        if(
$type==EXTR_PREFIX_SAME || $type==EXTR_PREFIX_ALL || $type==EXTR_PREFIX_INVALID || $type==EXTR_PREFIX_IF_EXISTS )
            if(
$prefix===false ) return trigger_error("extract_to(): Prefix expected to be specified", E_USER_WARNING );
            else
$prefix .= '_';
       
       
$i=0;
        foreach(
$arr as $key=>$val ){
           
           
$nkey = $key;
           
$isset = $t==1 ? isset( $to[$key] ) : isset( $to->$key );
           
            if( (
$type==EXTR_SKIP && $isset )
                || (
$type==EXTR_IF_EXISTS && !$isset ) )
                    continue;
           
            else if( (
$type==EXTR_PREFIX_SAME && $isset )
                || (
$type==EXTR_PREFIX_ALL )
                || (
$type==EXTR_PREFIX_INVALID && !preg_match( '#^[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*$#', $key ) ) )
                   
$nkey = $prefix.$key;
                   
            else if(
$type==EXTR_PREFIX_IF_EXISTS )
                if(
$isset ) $nkey = $prefix.$key;
                else continue;

            if( !
preg_match( '#^[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*$#', $nkey ) ) continue;
           
            if(
$t==1 )
                if(
$type & EXTR_REFS ) $to->$nkey = &$arr[$key];
                else
$to->$nkey = $val;
            else
                if(
$type & EXTR_REFS ) $to[$nkey] = &$arr[$key];
                else
$to[$nkey] = $val;
           
           
$i++;
        }
       
        return
$i;
    }
   
   
// e.g.:
   
extract_to( $myarray, $myobject, EXTR_IF_EXISTS );
?>
up
4
FredLawl
7 years ago
It is possible to use this as a way to create public attributes for a class.

<?php
class Foo {

  public function
__construct ($array) {

     
extract($array, EXTR_REFS);
      foreach (
$array as $key => $value) {
         
$this->$key = $$key;
         
// Do: $this->key = $key; if $key is not a string.
     
}

  }

}

$array = array(
   
'valueOne'      => 'Test Value 1',
   
'valueTwo'      => 'Test Value 2',
   
'valueThree'    => 'Test Value 3'
);

$foo = new Foo($array);

// Works
echo $foo->valueOne; // Test Value 1
echo $foo->valueTwo; // Test Value 2

// Does not work!
echo $foo::$valueOne; // Fatal error:  Access to undeclared static property: Test::$valueOne
?>
up
1
auto493097 at hushmail dot com
11 years ago
I use XDebug with NetbeansIDE to for analyzing and developing PHP Code. When debugging an extract statement no new variables appeared in the variable's list. Although all variables created by extract could be examined by explicit watch items and single variables appeared as soon as an PHP script makes use of them I am not sure weather it is a wrong configuration, a feature or a bug in XDebug.
up
1
owk dot ch199_ph at gadz dot org
15 years ago
And if you want with PHP 5 an easy way to extract $V by reference, try this :
<?php
   
foreach ($V as $k => &$v) {
        $
$k =& $v;
    }
?>
It can be used to create special kind of "free args" functions that let you choose when you call them the way you send variables, and which ones. They are moreover very fast to call thanks to references :
<?php
   
function free_args (&$V) {
        foreach (
$V as $k => &$v) {
            $
$k =& $v;
        }
        unset (
$k);  unset ($v);  unset ($V);

       
// be careful that if you need to extract $k, $v or $V variables you should find other names for them in the lines above (ie. $__k, $__v and $__V)
   
}

   
$huge_text = '...';

   
$a = array ('arg1' => 'val1', 'arg2' => &$huge_text); // in this call, only $arg2 will be a true reference in the function
   
free_args ($a);
?>
Be warned that you can't write : "<?php free_args (array ('arg1' => 'val1')); ?>" because the array can't be referenced by the function, as it's not yet created when the function starts.
up
1
Aaron Stone
16 years ago
If you are working porting an older application, and taking the advice above, extracting only _SERVER, _SESSING, _COOKIE, _POST, _GET, you have forgotten to extract _FILES. Putting _FILES last and using EXTR_SKIP doesn't work because the name of the file upload box is already set as a variable containing only the temporary name of the uploaded file from one of the earlier extracts (I haven't tested to see which one specifically, however). A workaround is to put _FILES last and use EXTR_OVERWRITE. This allows extract to replace that temp-name-only variable with the full array of file upload information.
up
2
Adam Monsen <adamm at wazamatta dot com>
16 years ago
As shown in the example, if your 'prefix' is used, a single underscore is added to the name of the extracted variable. Meaning, a prefix of 'p' becomes a prefix of 'p_', so 'blarg' prefixed would be 'p_blarg'.

If you're not sure what variables you've created through extraction, you can call get_defined_vars() to see all defined variables in the current scope.
up
2
pg dot perfection at gmail dot com
16 years ago
Here is a little example of how an extraction method should look like when it needs to work recursive (work on nested_arrays too)...

Note that this is only an example, it can be done more easily, and more advanced too.

<?php
/**
* A nested version of the extract () function.
*
* @param    array    $array        The array which to extract the variables from
* @param    int        $type        The type to use to overwrite (follows the same as extract () on PHP 5.0.3
* @param    string    $prefix        The prefix to be used for a variable when necessary
*/
function extract_nested (&$array, $type = EXTR_OVERWRITE, $prefix = '')
{
   
/**
     *  Is the array really an array?
     */
   
if (!is_array ($array))
    {
        return
trigger_error ('extract_nested (): First argument should be an array', E_USER_WARNING);
    }

   
/**
     *  If the prefix is set, check if the prefix matches an acceptable regex pattern
     * (the one used for variables)
     */
   
if (!empty ($prefix) && !preg_match ('#^[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*$#', $prefix))
    {
        return
trigger_error ('extract_nested (): Third argument should start with a letter or an underscore', E_USER_WARNING);
    }

   
/**
     * Check if a prefix is necessary. If so and it is empty return an error.
     */
   
if (($type == EXTR_PREFIX_SAME || $type == EXTR_PREFIX_ALL || $type == EXTR_PREFIX_IF_EXISTS) && empty ($prefix))
    {
        return
trigger_error ('extract_nested (): Prefix expected to be specified', E_USER_WARNING);
    }

   
/**
     * Make sure the prefix is oke
     */
   
$prefix = $prefix . '_';

   
/**
     *  Loop thru the array
     */
   
foreach ($array as $key => $val)
    {
       
/**
         *  If the key isn't an array extract it as we need to do
         */
       
if (!is_array ($array[$key]))
        {
            switch (
$type)
            {
                default:
                case
EXTR_OVERWRITE:
                   
$GLOBALS[$key] = $val;
                break;
                case
EXTR_SKIP:
                   
$GLOBALS[$key] = isset ($GLOBALS[$key]) ? $GLOBALS[$key] : $val;
                break;
                case
EXTR_PREFIX_SAME:
                    if (isset (
$GLOBALS[$key]))
                    {
                       
$GLOBALS[$prefix . $key] = $val;
                    }
                    else
                    {
                       
$GLOBALS[$key] = $val;
                    }
                break;
                case
EXTR_PREFIX_ALL:
                   
$GLOBALS[$prefix . $key] = $val;
                break;
                case
EXTR_PREFIX_INVALID:
                    if (!
preg_match ('#^[a-zA-Z_\x7f-\xff]$#', $key{0}))
                    {
                       
$GLOBALS[$prefix . $key] = $val;
                    }
                    else
                    {
                       
$GLOBALS[$key] = $val;
                    }
                break;
                case
EXTR_IF_EXISTS:
                    if (isset (
$GLOBALS[$key]))
                    {
                       
$GLOBALS[$key] = $val;
                    }
                break;
                case
EXTR_PREFIX_IF_EXISTS:
                    if (isset (
$GLOBALS[$key]))
                    {
                       
$GLOBALS[$prefix . $key] = $val;
                    }
                break;
                case
EXTR_REFS:
                   
$GLOBALS[$key] =& $array[$key];
                break;
            }
        }
       
/**
         *  The key is an array... use the function on that index
         */
       
else
        {
           
extract_nested ($array[$key], $type, $prefix);
        }
    }
}
?>
up
1
benjaminATwebbutvecklarnaDOTse
13 years ago
Re: anon at anon dot org, about extract() and null values

Personally I've found use extracting multiple resultsets from db where the latter would overwrite the previous when a variable is not null ( and optionally if its not >0 )

It would be useful if $extract_type was extended on top of these two:

EXTR_OVERWRITE
EXTR_SKIP

with something like this:

EXTR_OVERWRITE_NULL
- If there is a collision, overwrite the existing variable if it is null

EXTR_OVERWRITE_0
- Same thing but == 0 or null

EXTR_SKIP_NULL
- If there is a collision, skip the new variable if the existing is not null

EXTR_SKIP_0
- Same thing but == 0 or null

Those ought to cover a few good cases that aren't covered now.
up
1
anon at anon dot org
15 years ago
A warning about extract() and null values.

This might be an actual Zend2 Engine bug, but it's bad programming practice, so I'm sharing it here instead.

I often work in envrionments where E_STRICT (which would prevent errors like this) isn't on, and I don't have access to change it. I also use a very simple template class that in a nutshell works like this:

$t = new Template('somefile.php');
$t->title = $title;
$t->body = $body;
$t->display();

display() more or less looks like this:

function display(){
    extract(get_object_vars($this),EXTR_REFS);
    ob_start(); include $this->templateFileName;
    return ob_get_clean();
}

If any of the assigned values are null (let's say that in this case $title wasn't initialized above) it causes the engine to do all sorts of incredibly whacky stuff like certifiably lose track of variables in an incredibly inconsistent way. I traced the problem down to the fact that it's using the EXTR_REFS flag. I assume that in PHP's internal variable storage or reference counting mechanism, that trying to extract null references makes it lose track or count of something or rather.

In a nutshell, if you start getting wierd behavior when using extract() make sure that the array or object you are trying to get variables out of doesn't contain null keys or values!
up
1
Dutchdavey
14 years ago
I would draw your attention to the user note at the very end of this page regarding PREFIXES. The user points out that php adds a '_' to your prefixes.
up
2
bob
6 years ago
Note that extract() will only create or overwrite variables in the current scope, so
<?
function test(){
$a=Array('b'=>1,'c'=>2);
extract($a);
}
test();
exit("$b");
?>
will produce no output, whereas
<?
function test(){
global $b;
$a=Array('b'=>1,'c'=>2);
extract($a);
}
test();
exit("$b");
?>
will output 1.
up
1
amolocaleb at gmail dot com
2 years ago
If an object is typecasted into an array and "extracted",only the public properties will be accessible.Methods are of course omitted.
<?php
class Test{
    public
$name = '';

    protected
$age = 10;

    public
$status = 'disabled';

    private
$isTrue = false;

    public function
__construct()
    {
       
$this->name = 'Amolo';
       
$this->status = 'active';
    }

    public function
getName()
    {
        return
$this->name;
    }

    public function
getAge()
    {
        return
$this->age;
    }

    public function
getStatus()
    {
        return
$this->status;
    }

}

$obj = (array) new Test();
var_dump($obj);
/* array(4) { ["name"]=> string(5) "Amolo" ["*age"]=> int(10) ["status"]=> string(6) "active" ["TestisTrue"]=> bool(false) } */
extract((array)new Test());
echo 
$name; //Amolo
echo  $status; //active
echo $age;//Notice: Undefined variable: age
echo $isTrue;//Notice: Undefined variable: isTrue
up
1
phatsk+php at gmail dot com
2 years ago
Using extract's return parameter can lead to unintended results, particularly with EXTR_REFS:

<?php

$my_data
= [
   
'count' => 15,
   
'name' => 'foo',
];

$count = extract( $my_data, EXTR_REFS );

echo
$my_data['count']; // 2, not 15.
up
1
mrkhoa99 at gmail dot com
2 years ago
We can use extract () function for Template Engine:

<?php
#Template.php

class Template
{
    protected
$viewVars;

    public function
renderPage($tpl)
    {
       
ob_start();
       
extract($this->viewVars, EXTR_SKIP);
        include
$tpl;
        return
ob_end_flush();
    }

    public function
assign($arr)
    {
        foreach (
$arr as $key => $value) {
           
$this->viewVars[$key] = $value;
        }
        return
$this;
    }
}

$template = new Template();
$template->assign(
   [
'pageHeader' => 'Page Header', 'content' => 'This is the content page']
);
$template->renderPage('tpl.php');

#tpl.php

<h1><?= $pageHeader; ?></h1>
<p><?= $content ;?></p>

Output:

Page Header
This is the content page
up
2
Hayley Watson
13 years ago
Dan O'Donnell's suggestion needs a third requirement to work as described:

c) No other variables are defined - especially variables that contain potentially sensitive information.

Without that condition the difference between extract() and assigning variables by hand (and the resulting security implications) should be obvious.

The only valid security step there is (b) - but you should be doing that anyway.
up
0
Anonymous
16 years ago
To make this perfectly clear (hopefully), an underscore is always added when the string is prefixed.
extract(array("color" => "blue"),EXTR_PREFIX_ALL,'');// note: prefix is empty
is the same as
$color='_blue';
up
-2
danbettles at yahoo dot co dot uk
11 years ago
When using EXTR_PREFIX_ALL - and probably all the other EXTR_PREFIX_* constants - and a numerically-indexed array, extract() will add an underscore ("_") between the prefix and the index.

<?php

extract
(array('foo', 'bar'), EXTR_PREFIX_ALL, 'var');

print_r(get_defined_vars());  // Reveals $var_0 = 'foo' and $var_1 = 'bar'
?>
up
-4
moslehi<atsign>gmail<d0t>c0m
15 years ago
Experimentally I found that calling extract() also shows the number of keys if the key is set and is not numeric ! Maybe there was a better definition than mine  . Please have a look to this scripts :

<?PHP
$var
["i"] = "a";
$var["j"] = "b";
$var["k"] = 1;
echo
extract($var); // returns 3
?>

<?PHP
$var2
["i"] = "a";
$var2[2] = "b";
$var2[] = 1;
echo
extract($var2); // returns 1
?>

(Arash Moslehi)
up
-5
benjaminATwebbutvecklarnaDOTse
13 years ago
In the meantime, I'm using this:

// extract alternative
# extracts variables where new value is above the threshold or if old value is on or below the threshold (or var is not defined)
# an associative array is obviously the sane thing to pass
#
# I am absolutely certain someone will find obvious problems or errors with this
# I haven't even tried to compare other values than 0 so if you need to do that and surely finds obvious flaws,
# please mail me, I'd really like to know.
# benjaminATwebbutvecklarnaDOTse

// usage example:
# thrextract(mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT preset_this,preset_that FROM site_preset WHERE ID = $site_id")));
# thrextract(mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT preset_this,preset_that FROM category_preset WHERE ID = $category_id")));

function thrextract($arr,$thr = 0){
    foreach($arr as $key => $var){
        global $$key;
        if($var > $thr or $$key <= $thr) $$key = $var;
    }
}
up
-13
kake26 at gmail dot com
15 years ago
The following is a neat use for extract to store and manipulate large amounts of form data from. I basically loop through the $_POST and implode it seperating the key and value pairs by a space. Then store it in a db, the reversing function basically explodes the string to a array. Then converts the indexed array to a associative array then uses extract to seal the deal and make it easily available within a program. My main reason for sharing these are the fact I make some big web applications that store allot of forum data in a DB and these functions make it very easy to quickly and easily store and recall the data. I've contributed it because I spent many hours creating this code and recall going "I wish someone had previously submitted it to the page notes". Would have saved me allot of time and agony and I'm sure I'm not the only person that could really benefit from it, so I decided to share.

<?php
$stack
= array();
foreach (
$_POST as $key => $value) {
array_push($stack, $key, $value);
}
// store it
$block = implode(" ",$stack); // yeilds a space delimited string
// insert query to store string in DB here, like the one below
$query = "INSERT INTO `sometable` VALUES('".$seluser."','".addslashes($block)."');";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed for block insert: " . mysql_error());
// note $seluser in my case is a user ID associated with that block
// in one of my web apps
?>

The nice thing is with the above we can quickly create a string of key and value pairs from the data the script got. Without really caring what their names are. You know how if register globals are on you say $someformvar rather than $_POST["someformvar"]; , basically the code below reads this previous created block returns it to that state. Sort of like presistant register globals.

<?php
// insert query to grab the previously stored string here
$query = "SELECT * FROM `sometable` WHERE `blockid` = '".addslashes($bid)."';";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed read: " . mysql_error());
$sql = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$array = eplode(" ",$sql["data"]);
for (
$i = 0; $i < sizeof($array); $i+=2) {
$myassoc[$array[$i]] = isset($array[$i+1])?$array[$i+1]:NULL;
}
extract($myassoc, EXTR_OVERWRITE);
// now you're key and value pairs from $_POST have been restored
// instead of $_POST
?>
up
-20
Rodrigo
10 years ago
Here's a way to use extract in $_FILES arrays without using register_gloabals on.

I started to use extract a few weeks ago, and my codes hasn't been so clean since then. The use of the arrays $_POST and $_GET is ok, but one missed doublequote causes a lot of trouble.

Besides I teach PHP in a school, and this function has made my examples easier.

<?php
if(isset($_FILES["file"])){
   
extract($_FILES);
   
extract($file);
    echo
$name."<br>";
    echo
$tmp_name."<br>";
    echo
$size."<br>";
}
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Documento sin t&iacute;tulo</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">
  <p>
    <input type="file" name="file">
</p>
  <p>
    <input type="submit" name="Submit" value="Enviar">
</p>
</form>
</body>
</html>

Hope this can help anyone.
To Top