ctype_lower

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_lowerCheck for lowercase character(s)

Opis

ctype_lower ( string $text ) : bool

Checks if all of the characters in the provided string, text, are lowercase letters.

Parametry

text

The tested string.

Zwracane wartości

Returns TRUE if every character in text is a lowercase letter in the current locale.

Przykłady

Przykład #1 A ctype_lower() example (using the default locale)

<?php
$strings 
= array('aac123''qiutoas''QASsdks');
foreach (
$strings as $testcase) {
    if (
ctype_lower($testcase)) {
        echo 
"The string $testcase consists of all lowercase letters.\n";
    } else {
        echo 
"The string $testcase does not consist of all lowercase letters.\n";
    }
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

The string aac123 does not consist of all lowercase letters.
The string qiutoas consists of all lowercase letters.
The string QASsdks does not consist of all lowercase letters.

Notatki

Informacja:

Jeśli podana zostanie zmienna typu integer o wartości z zakresu -128 i 255 włącznie, jest ona interpretowana jako wartość ASCII dla pojedynczego znaku (do ujemnych wartości dodaje się liczbę 256 aby przejść do zakresu wartości występujących w rozszerzonej tablicy ASCII). Każda inna zmienna całkowita jest interpretowana jako ciąg znakowy zwierający cyfry dziesiętne liczby całkowitej.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top