ctype_cntrl

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_cntrlCheck for control character(s)

Opis

ctype_cntrl ( string $text ) : bool

Checks if all of the characters in the provided string, text, are control characters. Control characters are e.g. line feed, tab, escape.

Parametry

text

The tested string.

Zwracane wartości

Returns TRUE if every character in text is a control character from the current locale, FALSE otherwise.

Przykłady

Przykład #1 A ctype_cntrl() example

<?php
$strings 
= array('string1' => "\n\r\t"'string2' => 'arf12');
foreach (
$strings as $name => $testcase) {
    if (
ctype_cntrl($testcase)) {
        echo 
"The string '$name' consists of all control characters.\n";
    } else {
        echo 
"The string '$name' does not consist of all control characters.\n";
    }
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

The string 'string1' consists of all control characters.
The string 'string2' does not consist of all control characters.

Notatki

Informacja:

Jeśli podana zostanie zmienna typu integer o wartości z zakresu -128 i 255 włącznie, jest ona interpretowana jako wartość ASCII dla pojedynczego znaku (do ujemnych wartości dodaje się liczbę 256 aby przejść do zakresu wartości występujących w rozszerzonej tablicy ASCII). Każda inna zmienna całkowita jest interpretowana jako ciąg znakowy zwierający cyfry dziesiętne liczby całkowitej.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Tor
7 years ago
Returns true if bytes are in the range of \x00-\x1f or \x7f (del). Returns false if bytes are in the range of \x20-\x7e or \x80-\xff.
To Top