ctype_graph

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_graphCheck for any printable character(s) except space

Opis

ctype_graph ( string $text ) : bool

Checks if all of the characters in the provided string, text, creates visible output.

Parametry

text

The tested string.

Zwracane wartości

Returns TRUE if every character in text is printable and actually creates visible output (no white space), FALSE otherwise.

Przykłady

Przykład #1 A ctype_graph() example

<?php
$strings 
= array('string1' => "asdf\n\r\t"'string2' => 'arf12''string3' => 'LKA#@%.54');
foreach (
$strings as $name => $testcase) {
    if (
ctype_graph($testcase)) {
        echo 
"The string '$name' consists of all (visibly) printable characters.\n";
    } else {
        echo 
"The string '$name' does not consist of all (visibly) printable characters.\n";
    }
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

The string 'string1' does not consist of all (visibly) printable characters.
The string 'string2' consists of all (visibly) printable characters.
The string 'string3' consists of all (visibly) printable characters.

Notatki

Informacja:

Jeśli podana zostanie zmienna typu integer o wartości z zakresu -128 i 255 włącznie, jest ona interpretowana jako wartość ASCII dla pojedynczego znaku (do ujemnych wartości dodaje się liczbę 256 aby przejść do zakresu wartości występujących w rozszerzonej tablicy ASCII). Każda inna zmienna całkowita jest interpretowana jako ciąg znakowy zwierający cyfry dziesiętne liczby całkowitej.

Zobacz też:

  • ctype_alnum() - Check for alphanumeric character(s)
  • ctype_print() - Check for printable character(s)
  • ctype_punct() - Check for any printable character which is not whitespace or an alphanumeric character

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top