ctype_punct

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_punct Check for any printable character which is not whitespace or an alphanumeric character

Opis

ctype_punct ( string $text ) : bool

Checks if all of the characters in the provided string, text, are punctuation character.

Parametry

text

The tested string.

Zwracane wartości

Returns TRUE if every character in text is printable, but neither letter, digit or blank, FALSE otherwise.

Przykłady

Przykład #1 A ctype_punct() example

<?php
$strings 
= array('ABasdk!@!$#''!@ # $''*&$()');
foreach (
$strings as $testcase) {
    if (
ctype_punct($testcase)) {
        echo 
"The string $testcase consists of all punctuation.\n";
    } else {
        echo 
"The string $testcase does not consist of all punctuation.\n";
    }
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

The string ABasdk!@!$# does not consist of all punctuation.
The string !@ # $ does not consist of all punctuation.
The string *&$() consists of all punctuation.

Notatki

Informacja:

Jeśli podana zostanie zmienna typu integer o wartości z zakresu -128 i 255 włącznie, jest ona interpretowana jako wartość ASCII dla pojedynczego znaku (do ujemnych wartości dodaje się liczbę 256 aby przejść do zakresu wartości występujących w rozszerzonej tablicy ASCII). Każda inna zmienna całkowita jest interpretowana jako ciąg znakowy zwierający cyfry dziesiętne liczby całkowitej.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top