ctype_xdigit

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

ctype_xdigit Check for character(s) representing a hexadecimal digit

Opis

ctype_xdigit ( string $text ) : bool

Checks if all of the characters in the provided string, text, are hexadecimal 'digits'.

Parametry

text

The tested string.

Zwracane wartości

Returns TRUE if every character in text is a hexadecimal 'digit', that is a decimal digit or a character from [A-Fa-f] , FALSE otherwise.

Przykłady

Przykład #1 A ctype_xdigit() example

<?php
$strings 
= array('AB10BC99''AR1012''ab12bc99');
foreach (
$strings as $testcase) {
    if (
ctype_xdigit($testcase)) {
        echo 
"The string $testcase consists of all hexadecimal digits.\n";
    } else {
        echo 
"The string $testcase does not consist of all hexadecimal digits.\n";
    }
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

The string AB10BC99 consists of all hexadecimal digits.
The string AR1012 does not consist of all hexadecimal digits.
The string ab12bc99 consists of all hexadecimal digits.

Notatki

Informacja:

Jeśli podana zostanie zmienna typu integer o wartości z zakresu -128 i 255 włącznie, jest ona interpretowana jako wartość ASCII dla pojedynczego znaku (do ujemnych wartości dodaje się liczbę 256 aby przejść do zakresu wartości występujących w rozszerzonej tablicy ASCII). Każda inna zmienna całkowita jest interpretowana jako ciąg znakowy zwierający cyfry dziesiętne liczby całkowitej.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
13
tom at hgmail dot com
14 years ago
This function shows its usefulness on a web site where a user is asked to entered a hexidecimal color code for a color. To prevent breaking W3C standard and having them enter in "neon-green" or the wrong type of code like 355511235.

In conjunction with strlen()  you could create a function like this:

function check_valid_colorhex($colorCode) {
    // If user accidentally passed along the # sign, strip it off
    $colorCode = ltrim($colorCode, '#');

    if (
          ctype_xdigit($colorCode) &&
          (strlen($colorCode) == 6 || strlen($colorCode) == 3))
               return true;

    else return false;
}
To Top