Argumenty funkcji

Dane mogą być przekazywane do funkcji przez listę argumentów, która jest listą oddzielonych przecinkami wyrażeń. Argumenty są wykonywane od prawej do lewej.

PHP obsługuje podawanie argumentów jako wartości (domyślnie), przez referencję, oraz domyślne wartości argumentów. Różna ilość argumentów także jest obsługiwana.

Przykład #1 Tablica jako argument funkcji

<?php
function takes_array($input)
{
    echo 
"$input[0] + $input[1] = "$input[0]+$input[1];
}
?>

Podawanie argumentów jako referencji

Domyślnie, argumenty funkcji podawane są jako wartości (kiedy wartość argumentu wewnątrz funkcji się zmienia, nie wpływa to na wartość zmiennej poza funkcją). Aby pozwolić funkcji na modyfikację jej jej argumentów, muszą one być podane przez referencję.

Aby argument zawsze był podawany przez referencję, poprzedź nazwę argumentu znakiem (&) w definicji funkcji:

Przykład #2 Podawanie parametrów funkcji przez referencję

<?php
function add_some_extra(&$string)
{
    
$string .= 'i coś ekstra.';
}
$str 'To jest ciąg znaków, ';
add_some_extra($str);
echo 
$str;    // wypisuje 'To jest ciąg znaków, i coś ekstra.'
?>

Domyślne wartości argumentów

Można zdefiniować domyślne wartości skalarne argumentów w stylu C++ następująco:

Przykład #3 Użycie domyślnych wartości argumentów w funkcji

<?php
function makecoffee($type "cappuccino")
{
    return 
"Robię filiżankę $type.\n";
}
echo 
makecoffee();
echo 
makecoffee(null);
echo 
makecoffee("espresso");
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Robię filiżankę cappuccino.
Robię filiżankę .
Robię filiżankę espresso.

PHP pozwala również na użycie tablic(array) i specjalnego typu NULL jako domyślnych wartości, na przykład:

Przykład #4 Użycie nie-skalarnych typów jako domyślnych wartości

<?php
function makecoffee($types = array("cappuccino"), $coffeeMaker NULL)
{
    
$device is_null($coffeeMaker) ? "rąk" $coffeeMaker;
    return 
"Robię kubek ".join(", "$types)." za pomocą $device.\n";
}
echo 
makecoffee();
echo 
makecoffee(array("cappuccino""lavazza"), "teapot");
?>

Domyślna wartość musi być stałym wyrażeniem, a nie na przykład zmienną, członkiem klasy czy wywołaniem funkcji.

Zauważ, że przy użyciu domyślnych wartości, powinne one być zdefiniowane po prawej stronie nie-domyślnych argumentów; W przeciwnym wypadku, nie zadziała to jak powinno. Na przykład:

Przykład #5 Niepoprawne użycie domyślnych wartości argumentów

<?php
function jogurt($typ "homogenizowany"$smak)
{
    return 
"Robię $typ jogurt $smak.\n";
}
 
echo 
jogurt("malinowy");   // nie zadziała tak, jak oczekujemy
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Warning: Missing argument 2 in call to jogurt() in 
/usr/local/etc/httpd/htdocs/phptest/functest.html on line 41
Robię malinowy jogurt .

Porównaj go teraz z:

Przykład #6 Poprawne użycie domyślnych wartości argumentów

<?php
function jogurt($smak$typ "homogenizowany")
{
    return 
"Robię $typ jogurt $smak.\n";
}
 
echo 
makeyogurt("malinowy");   // działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Robię homogenizowany jogurt malinowy.

Informacja: Od PHP 5 argumenty, które są przekazywane przez referencję, mogą mieć wartości domyślne.

Deklaracje typów

Informacja:

Deklaracje typów w PHP 5 były znane jako type hinting.

Dekleracje typów pozwalają funkcjom na wymaganie argumentów określonego typu podczas ich wywoływania. Jeżeli dana wartość nie jest oczekiwanego typu, generowany jest błąd: w PHP 5 był to recoverable fatal error, a PHP 7 rzuci wyjątek TypeError.

Aby określić deklarację typu, nazwa typu musi być podana przed nazwą parametru. Można zadeklarować parametr tak, aby przyjmował wartości typu NULL, jeżeli jego wartość domyślną ustawimy na NULL

Prawidłowe typy

Typ Opis Minimalna wersja PHP
Nazwa klasy/interfejsu Argument musi być instancją klasy o danej nazwie lub implementującą podany interfejs. PHP 5.0.0
self Parametr musi być instancją tej samej klasy, w której zdefiniowano metodę. Tego typu można użyć tylko w metodach klasy lub instancji. PHP 5.0.0
array Argument musi być tablicą (array). PHP 5.1.0
callable Argument musi być typu callable. PHP 5.4.0
bool Argument musi być typu logicznego (boolean). PHP 7.0.0
float Argument musi być liczbą zmiennoprzecinkową (float). PHP 7.0.0
int Argument musi być liczbą całkowitą (integer). PHP 7.0.0
string Argument musi być łańcuchem znaków (string). PHP 7.0.0
iterable Argument musi być tablicą (array) lub instanceof Traversable. PHP 7.1.0
object Argument musi być obiektem (object). PHP 7.2.0
Ostrzeżenie

Aliasy powyższych typów skalarnych nie są obsługiwane. Zostaną one w natomiast potraktowane jak nazwy klas lub interfejsów. Przykładowo, użycie boolean jako zwracanego typu lub typu argumentu będzie wymagało, aby argument lub zwracana wartość były instancją klasy lub interfejsu o nazwie boolean a nie typu bool:

<?php
 
function test(boolean $param) {}
 
test(true);
 
?>

Powyższy przykład wyświetli:

 Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to test() must be an instance of boolean, boolean given, called in - on line 1 and defined in -:1
 

Przykłady

Przykład #7 Podstawowe deklaracje typu klasy

<?php
class {}
class 
extends {}

// Ta klasa nie rozszerza C.
class {}

function 
f(C $c) {
    echo 
get_class($c)."\n";
}

f(new C);
f(new D);
f(new E);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

C
D

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to f() must be an instance of C, instance of E given, called in - on line 14 and defined in -:8
Stack trace:
#0 -(14): f(Object(E))
#1 {main}
  thrown in - on line 8

Przykład #8 Podstawowa dekleracja typu interfejsu

<?php
interface { public function f(); }
class 
implements { public function f() {} }

// Ta klasa nie implementuje interfejsu I.
class {}

function 
f(I $i) {
    echo 
get_class($i)."\n";
}

f(new C);
f(new E);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

C

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to f() must implement interface I, instance of E given, called in - on line 13 and defined in -:8
Stack trace:
#0 -(13): f(Object(E))
#1 {main}
  thrown in - on line 8

Przykład #9 Typowanie argumentów przekazywanych przez referencję

Zadeklarowane typy argumentów przekazywanych przez referencję są sprawdzane na wejściu do funkcji, ale nie gdy funkcja zwraca, więc typ argumentu może się zmienić po tym gdy funkcja zwróciła.

<?php
function array_baz(array &$param)
{
    
$param 1;
}
$var = [];
array_baz($var);
var_dump($var);
array_baz($var);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

int(1)

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to array_baz() must be of the type array, int given, called in %s on line %d

Przykład #10 Deklaracje typu akceptujące NULL

<?php
class {}

function 
f(C $c null) {
    
var_dump($c);
}

f(new C);
f(null);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

object(C)#1 (0) {
}
NULL

Typowanie ścisłe

Domyślnie PHP wymusi zmianę nieprawidłowego typu na poprawny, o ile jest to możliwe. Przykładowo, funkcja, ktora otrzymała argument typu integer, mimo iż oczekiwała łańcucha znaków, ostatecznie otrzyma zmienną typu string.

Dla danego pliku można włączyć tryb ścisły. W trybie ścisłym zaakeptowana będzie tylko zmienna dokładnie takiego typu, w przeciwnym wypadku zostanie rzucony wyjątek TypeError. Jedynym odstępstwem od reguły jest przekazanie integera do funkcji oczekującej typu float. Wywołania funkcji z wewnątrz wbudowanych funkcji nie są dotknięte deklaracją strict_types.

Do włączenia trybu ścisłego używana jest konstrukcja declare połączona z deklaracją strict_types:

Uwaga

Włączenie trybu ścisłego ma także wpływ na deklaracje typu zwracanych wartości.

Informacja:

Ścisłe typowanie odnosi się do wywołań funkcji wewnątrz pliku z włączonym ścisłym typowaniem, nie do funkcji zadeklarowanych w tym pliku. Jeżeli plik bez włączonego ścisłego typowania wykonuje funkcję zadeklarowaną w pliku z włączonym ścisłym typowaniem, to pod uwagę wzięte zostanie ustawienie z pliku wywołującego (brak ścisłego typowania), a więc wartość będzie miała dopasowany typ.

Informacja:

Ścisłe typowanie działa tylko dla deklaracji typów skalarnych (scalar type declarations), a więc wymaga PHP 7.0.0 lub nowszego, ponieważ dopiero tam zostały one dodane.

Przykład #11 Ścisłe typowanie

<?php
declare(strict_types=1);

function 
sum(int $aint $b) {
    return 
$a $b;
}

var_dump(sum(12));
var_dump(sum(1.52.5));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

int(3)

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to sum() must be of the type integer, float given, called in - on line 9 and defined in -:4
Stack trace:
#0 -(9): sum(1.5, 2.5)
#1 {main}
  thrown in - on line 4

Przykład #12 Słabe typowanie

<?php
function sum(int $aint $b) {
    return 
$a $b;
}

var_dump(sum(12));

// Te wartości zostaną przekształcone na liczby całkowite: zwróć uwagę na wynik działania!
var_dump(sum(1.52.5));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

int(3)
int(3)

Przykład #13 Łapanie wyjątku TypeError

<?php
declare(strict_types=1);

function 
sum(int $aint $b) {
    return 
$a $b;
}

try {
    
var_dump(sum(12));
    
var_dump(sum(1.52.5));
} catch (
TypeError $e) {
    echo 
'Błąd: '.$e->getMessage();
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

int(3)
Error: Argument 1 passed to sum() must be of the type integer, float given, called in - on line 10

Podawanie różnej ilości argumentów

PHP wspiera użycie różnej ilości argumentów dla funkcji definiowanych przez użytkownika. Jest to możliwe dzięki użyciu tokena ... w PHP 5.6 i nowszych lub dzięki funkcjom func_num_args(), func_get_arg() i func_get_args() w PHP 5.5 i wcześniejszych.

... w PHP 5.6+

W PHP 5.6 i nowszych lista argumentów może zawierać token ..., który oznacza, że funkcja akceptuje zmienną ilość argumentów. Argumenty zostaną przekazane do do podanej zmiennej jako tablica, na przykład:

Przykład #14 Użycie ... do zmiennej ilości argumentów

<?php
function suma(...$liczby) {
    
$wynik 0;
    foreach (
$liczby as $liczba) {
        
$wynik += $liczba;
    }
    return 
$wynik;
}

echo 
suma(1234);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

10

Możesz także użyć ... podczas wywoływania funkcji, aby rozpakować zmienną tablicową lub Traversable, albo literal do listy argumentów:

Przykład #15 Użycie ... do dostarczenia argumentów

<?php
function dodaj($a$b) {
    return 
$a $b;
}

echo 
dodaj(...[12])."\n";

$a = [12];
echo 
dodaj(...$a);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

3
3

Możesz określić normalne argumenty pozycyjne przed tokenem .... W tym wypadku tylko końcowe argumenty, które nie pasują do żadnego argumentu pozycyjnego, zostaną dodane do tablicy generowanej przez ....

Jest także możliwe wskazanie typu przez tokenem .... Jeżeli jest to obecne, to wszystkie argumenty pokrywane przez ... muszą być obiektami wskazanej klasy.

Przykład #16 Różna ilość argumentów z określeniem typu

<?php
function total_intervals($unitDateInterval ...$intervals) {
    
$time 0;
    foreach (
$intervals as $interval) {
        
$time += $interval->$unit;
    }
    return 
$time;
}

$a = new DateInterval('P1D');
$b = new DateInterval('P2D');
echo 
total_intervals('d'$a$b).' dni';

// Jest to błędem, ponieważ null nie jest obiektem klasy DateInterval.
echo total_intervals('d'null);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

3 dni
Catchable fatal error: Argument 2 passed to total_intervals() must be an instance of DateInterval, null given, called in - on line 14 and defined in - on line 2

W końcu, możesz podać także różną ilość argumentów przez referencję prefiksując ... znakiem ampersand (&).

Starsze wersje PHP

Do określenia, że funkcja przyjmuje zmienną ilość argumentów, nie jest wymagana specjalna składnia; jednak uzyskanie dostępu do argumentów funkcji wymaga użycia func_num_args(), func_get_arg() i func_get_args().

Pierwszy przykład podany wyżej, w wersji PHP 5.5 i starszych, zostałby zapisany następująco

Przykład #17 Dostęp do zmiennej ilości argumentów w PHP 5.5 i starszych

<?php
function suma() {
    
$wynik 0;
    foreach (
func_get_args() as $liczba) {
        
$wynik += $liczba;
    }
    return 
$wynik;
}

echo 
sum(1234);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

10

add a note add a note

User Contributed Notes 48 notes

up
81
php at richardneill dot org
5 years ago
To experiment on performance of pass-by-reference and pass-by-value, I used this  script. Conclusions are below.

#!/usr/bin/php
<?php
function sum($array,$max){   //For Reference, use:  "&$array"
   
$sum=0;
    for (
$i=0; $i<2; $i++){
       
#$array[$i]++;        //Uncomment this line to modify the array within the function.
       
$sum += $array[$i]; 
    }
    return (
$sum);
}

$max = 1E7                  //10 M data points.
$data = range(0,$max,1);

$start = microtime(true);
for (
$x = 0 ; $x < 100; $x++){
   
$sum = sum($data, $max);
}
$end microtime(true);
echo
"Time: ".($end - $start)." s\n";

/* Run times:
#    PASS BY    MODIFIED?   Time
-    -------    ---------   ----
1    value      no          56 us
2    reference  no          58 us

3    valuue     yes         129 s
4    reference  yes         66 us

Conclusions:

1. PHP is already smart about zero-copy / copy-on-write. A function call does NOT copy the data unless it needs to; the data is
   only copied on write. That's why  #1 and #2 take similar times, whereas #3 takes 2 million times longer than #4.
   [You never need to use &$array to ask the compiler to do a zero-copy optimisation; it can work that out for itself.]

2. You do use &$array  to tell the compiler "it is OK for the function to over-write my argument in place, I don't need the original
   any more." This can make a huge difference to performance when we have large amounts of memory to copy.
   (This is the only way it is done in C, arrays are always passed as pointers)

3. The other use of & is as a way to specify where data should be *returned*. (e.g. as used by exec() ).
   (This is a C-like way of passing pointers for outputs, whereas PHP functions normally return complex types, or multiple answers
   in an array)

4. It's  unhelpful that only the function definition has &. The caller should have it, at least as syntactic sugar. Otherwise
   it leads to unreadable code: because the person reading the function call doesn't expect it to pass by reference. At the moment,
   it's necessary to write a by-reference function call with a comment, thus:
    $sum = sum($data,$max);  //warning, $data passed by reference, and may be modified.

5. Sometimes, pass by reference could be at the choice of the caller, NOT the function definitition. PHP doesn't allow it, but it
   would be meaningful for the caller to decide to pass data in as a reference. i.e. "I'm done with the variable, it's OK to stomp
   on it in memory".
*/
?>
up
8
info at keraweb dot nl
3 years ago
You can use a class constant as a default parameter.

<?php

class A {
    const
FOO = 'default';
    function
bar( $val = self::FOO ) {
        echo
$val;
    }
}

$a = new A();
$a->bar(); // Will echo "default"
up
23
gabriel at figdice dot org
4 years ago
A function's argument that is an object, will have its properties modified by the function although you don't need to pass it by reference.

<?php
$x
= new stdClass();
$x->prop = 1;

function
f ( $o ) // Notice the absence of &
{
 
$o->prop ++;
}

f($x);

echo
$x->prop; // shows: 2
?>

This is different for arrays:

<?php
$y
= [ 'prop' => 1 ];

function
g( $a )
{
 
$a['prop'] ++;
  echo
$a['prop'];  // shows: 2
}

g($y);

echo
$y['prop'];  // shows: 1
?>
up
22
Sergio Santana: ssantana at tlaloc dot imta dot mx
15 years ago
PASSING A "VARIABLE-LENGTH ARGUMENT LIST OF REFERENCES" TO A FUNCTION
As of PHP 5, Call-time pass-by-reference has been deprecated, this represents no problem in most cases, since instead of calling a function like this:
   myfunction($arg1, &$arg2, &$arg3);

you can call it
   myfunction($arg1, $arg2, $arg3);

provided you have defined your function as
   function myfuncion($a1, &$a2, &$a3) { // so &$a2 and &$a3 are
                                                             // declared to be refs.
    ... <function-code>
   }

However, what happens if you wanted to pass an undefined number of references, i.e., something like:
   myfunction(&$arg1, &$arg2, ..., &$arg-n);?
This doesn't work in PHP 5 anymore.

In the following code I tried to amend this by using the
array() language-construct as the actual argument in the
call to the function.

<?php

 
function aa ($A) {
   
// This function increments each
    // "pseudo-argument" by 2s
   
foreach ($A as &$x) {
     
$x += 2;
    }
  }

 
$x = 1; $y = 2; $z = 3;
 
 
aa(array(&$x, &$y, &$z));
  echo
"--$x--$y--$z--\n";
 
// This will output:
  // --3--4--5--
?>

I hope this is useful.

Sergio.
up
6
igorsantos07 at gmail dot com
3 years ago
PHP 7+ does type coercion if strict typing is not enabled, but there's a small gotcha: it won't convert null values into anything.

You must explicitly set your default argument value to be null (as explained in this page) so your function can also receive nulls.

For instance, if you type an argument as "string", but pass a null variable into it, you might expect to receive an empty string, but actually, PHP will yell at you a TypeError.

<?php
function null_string_wrong(string $str) {
 
var_dump($str);
}
function
null_string_correct(string $str = null) {
 
var_dump($str);
}
$null = null;
null_string_wrong('a');     //string(1) "a"
null_string_correct('a');   //string(1) "a"
null_string_correct();      //NULL
null_string_correct($null); //NULL
null_string_wrong($null);   //TypeError thrown
?>
up
13
jcaplan at bogus dot amazon dot com
14 years ago
In function calls, PHP clearly distinguishes between missing arguments and present but empty arguments.  Thus:

<?php
function f( $x = 4 ) { echo $x . "\\n"; }
f(); // prints 4
f( null ); // prints blank line
f( $y ); // $y undefined, prints blank line
?>

The utility of the optional argument feature is thus somewhat diminished.  Suppose you want to call the function f many times from function g, allowing the caller of g to specify if f should be called with a specific value or with its default value:

<?php
function f( $x = 4 ) {echo $x . "\\n"; }

// option 1: cut and paste the default value from f's interface into g's
function g( $x = 4 ) { f( $x ); f( $x ); }

// option 2: branch based on input to g
function g( $x = null ) { if ( !isset( $x ) ) { f(); f() } else { f( $x ); f( $x ); } }
?>

Both options suck.

The best approach, it seems to me, is to always use a sentinel like null as the default value of an optional argument.  This way, callers like g and g's clients have many options, and furthermore, callers always know how to omit arguments so they can omit one in the middle of the parameter list.

<?php
function f( $x = null ) { if ( !isset( $x ) ) $x = 4; echo $x . "\\n"; }

function
g( $x = null ) { f( $x ); f( $x ); }

f(); // prints 4
f( null ); // prints 4
f( $y ); // $y undefined, prints 4
g(); // prints 4 twice
g( null ); // prints 4 twice
g( 5 ); // prints 5 twice

?>
up
5
Hayley Watson
3 years ago
There are fewer restrictions on using ... to supply multiple arguments to a function call than there are on using it to declare a variadic parameter in the function declaration. In particular, it can be used more than once to unpack arguments, provided that all such uses come after any positional arguments.

<?php

$array1
= [[1],[2],[3]];
$array2 = [4];
$array3 = [[5],[6],[7]];

$result = array_merge(...$array1); // Legal, of course: $result == [1,2,3];
$result = array_merge($array2, ...$array1); // $result == [4,1,2,3]
$result = array_merge(...$array1, $array2); // Fatal error: Cannot use positional argument after argument unpacking.
$result = array_merge(...$array1, ...$array3); // Legal! $result == [1,2,3,5,6,7]
?>

The Right Thing for the error case above would be for $result==[1,2,3,4], but this isn't yet (v7.1.8) supported.
up
5
catman at esteticas dot se
5 years ago
I wondered if variable length argument lists and references works together, and what the syntax might be. It is not mentioned explicitly yet in the php manual as far as I can find. But other sources mention the following syntax "&...$variable" that works in php  5.6.16.

<?php
function foo(&...$args)
{
   
$i = 0;
    foreach (
$args as &$arg) {
       
$arg = ++$i;
    }
}
foo($a, $b, $c);
echo
'a = ', $a, ', b = ', $b, ', c = ', $c;
?>
Gives
a = 1, b = 2, c = 3
up
9
Horst Schirmeier
7 years ago
Editor's note: what is expected here by the parser is a non-evaluated expression. An operand and two constants requires evaluation, which is not done by the parser. However, this feature is included as of PHP 5.6.0. See this page for more information: http://php.net/migration56.new-features#migration56.new-features.const-scalar-exprs
--------

"The default value must be a constant expression" is misleading (or even wrong).  PHP 5.4.4 fails to parse this function definition:

function htmlspecialchars_latin1($s, $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401) {}

This yields a " PHP Parse error:  syntax error, unexpected '|', expecting ')' " although ENT_COMPAT|ENT_HTML401 is certainly what a compiler-affine person would call a "constant expression".

The obvious workaround is to use a single special value ($flags = NULL) as the default, and to set it to the desired value in the function's body (if ($flags === NULL) { $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401; }).
up
20
carlos at wfmh dot org dot pl dot REMOVE dot COM
10 years ago
You can use (very) limited signatures for your functions, specifing type of arguments allowed.

For example:

public function Right( My_Class $a, array $b )

tells first argument have to by object of My_Class, second an array. My_Class means that you can pass also object of class that either extends My_Class or implements (if My_Class is abstract class) My_Class. If you need exactly My_Class you need to either make it final, or add some code to check what $a really.

Also note, that (unfortunately) "array" is the only built-in type you can use in signature. Any other types i.e.:

public function Wrong( string $a, boolean $b )

will cause an error, because PHP will complain that $a is not an *object* of class string (and $b is not an object of class boolean).

So if you need to know if $a is a string or $b bool, you need to write some code in your function body and i.e. throw exception if you detect type mismatch (or you can try to cast if it's doable).
up
4
ohcc at 163 dot com
5 years ago
As of PHP 5.6, you can use an array as arguments when calling a function with the ... $args syntax.

<?php
    $args
= array('wu','WU','wuxiancheng.cn');
   
$string = str_replace(...$args);
    echo
$string;
?>

Ha ha, is that interesting and powerful?

Also you can use it like this

<?php
    $args
= array('WU','wuxiancheng.cn');
   
$string = str_replace('wu', ...$args);
    echo
$string;
?>

It also can be used to define a user function.

<?php
   
function wxc ($arg1, $arg2, ...$otherArgs){
        echo
'<pre>';
       
print_r($otherArgs);
       
print_r(func_get_args());
        echo
'</pre>';
    }
   
wxc (1, 2, ...array(3,4,5));
?>

REMEMBER this: ... $args is not supported in PHP 5.5 and older versions.
up
10
mracky at pacbell dot net
10 years ago
Nothing was written here about argument types as part of the function definition.

When working with classes, the class name can be used as argument type.  This acts as a reminder to the user of the class, as well as a prototype for php  control. (At least in php 5 -- did not check 4).

<?php
class foo {
  public
$data;
  public function
__construct($dd)
  {
   
$this->data = $dd;
  }
};

class
test {
  public
$bar;

  public function
__construct(foo $arg) // Strict typing for argument
 
{
   
$this->bar = $arg;
  }
  public function
dump()
  {
    echo
$this->bar->data . "\n";
  }

};

$A = new foo(25);
$Test1 = new test($A);
$Test1->dump();
$Test2 = new test(10); // wrong argument for testing

?>
outputs:
25
PHP Fatal error:  Argument 1 passed to test::__construct() must be an object of class foo, called in testArgType.php on line 27 and defined in testArgType.php on line 13
up
4
Hayley Watson
3 years ago
If you use ... in a function's parameter list, you can use it only once for obvious reasons. Less obvious is that it has to be on the LAST parameter; as the manual puts it: "You may specify normal positional arguments BEFORE the ... token. (emphasis mine).

<?php
function variadic($first, ...$most, $last)
{
/*etc.*/}

variadic(1, 2, 3, 4, 5);
?>
results in a fatal error, even though it looks like the Thing To Do™ would be to set $first to 1, $most to [2, 3, 4], and $last to 5.
up
11
herenvardoREMOVEatSTUFFgmailINdotCAPScom
12 years ago
There is a nice trick to emulate variables/function calls/etc as default values:

<?php
$myVar
= "Using a variable as a default value!";

function
myFunction($myArgument=null) {
    if(
$myArgument===null)
       
$myArgument = $GLOBALS["myVar"];
    echo
$myArgument;
}

// Outputs "Hello World!":
myFunction("Hello World!");
// Outputs "Using a variable as a default value!":
myFunction();
// Outputs the same again:
myFunction(null);
// Outputs "Changing the variable affects the function!":
$myVar = "Changing the variable affects the function!";
myFunction();
?>
In general, you define the default value as null (or whatever constant you like), and then check for that value at the start of the function, computing the actual default if needed, before using the argument for actual work.
Building upon this, it's also easy to provide fallback behaviors when the argument given is not valid: simply put a default that is known to be invalid in the prototype, and then check for general validity instead of a specific value: if the argument is not valid (either not given, so the default is used, or an invalid value was given), the function computes a (valid) default to use.
up
8
conciseusa at yahoo[nospammm] dot com
13 years ago
With regards to:

It is also possible to force a parameter type using this syntax. I couldn't see it in the documentation.
function foo(myclass par) { }

I think you are referring to Type Hinting. It is documented here: http://ch2.php.net/language.oop5.typehinting
up
2
iqravi dot bhushan at gmail dot com
2 years ago
You can pass a function as an argument too.

<?php

   
function sum($numbers){
       
$acc = 0;       
        foreach (
$numbers as $key => $value) {
           
$acc += $value;
        }
        return
$acc;
    }

    function
generateString(){
       
$x = array(1,2,3,4,5,6,7);
        return
$x;
    }
   
    echo
sum(generateString());
?>
up
1
boan dot web at outlook dot com
3 years ago
Quote:

"The declaration can be made to accept NULL values if the default value of the parameter is set to NULL."

But you can do this (PHP 7.1+):

<?php
function foo(?string $bar) {
   
//...
}

foo(); // Fatal error
foo(null); // Okay
foo('Hello world'); // Okay
?>
up
5
allankelly at gmail dot com
11 years ago
I like to pass an associative array as an argument. This is reminiscent of a Perl technique and can be tested with is_array. For example:
<?php
function div( $opt )
{
   
$class = '';
   
$text  = '';
    if(
is_array( $opt ) )
    {
        foreach(
$opt as $k => $v )
        {
            switch(
$k )
            {
                case
'class': $class = "class = '$v'";
                                 break;
                case
'text': $text = $v;
                                 break;
            }
        }
    }
    else
    {
       
$text = $opt;
    }
    return
"<div $class>$text</div>";
}
?>
up
6
John
14 years ago
This might be documented somewhere OR obvious to most, but when passing an argument by reference (as of PHP 5.04) you can assign a value to an argument variable in the function call. For example:

function my_function($arg1, &$arg2) {
  if ($arg1 == true) {
    $arg2 = true;
  }
}
my_function(true, $arg2 = false);
echo $arg2;

outputs 1 (true)

my_function(false, $arg2 = false);
echo $arg2;

outputs 0 (false)
up
3
ksamvel at gmail dot com
15 years ago
by default Classes constructor does not have any arguments. Using small trick with func_get_args() and other relative functions constructor becomes a function w/ args (tested in php 5.1.2). Check it out:

class A {
    public function __construct() {
        echo func_num_args() . "<br>";
        var_dump( func_get_args());
        echo "<br>";
    }
}

$oA = new A();
$oA = new A( 1, 2, 3, "txt");

Output:

0
array(0) { }
4
array(4) { [0]=> int(1) [1]=> int(2) [2]=> int(3) [3]=> string(3) "txt" }
up
1
dmitry dot balabka at gmail dot com
2 years ago
There is a possibility to use parent keyword as type hint which is not mentioned in the documentation.

Following code snippet will be executed w/o errors on PHP version 7. In this example, parent keyword is referencing on ParentClass instead of ClassTrait.
<?php
namespace TestTypeHints;

class
ParentClass
{
    public function
someMethod()
    {
        echo
'Some method called' . \PHP_EOL;
    }
}

trait
ClassTrait
{
    private
$original;

    public function
__construct(parent $original)
    {
       
$this->original = $original;
    }

    protected function
getOriginal(): parent
   
{
        return
$this->original;
    }
}

class
Implementation extends ParentClass
{
    use
ClassTrait;

    public function
callSomeMethod()
    {
       
$this->getOriginal()->someMethod();
    }
}

$obj = new Implementation(new ParentClass());
$obj->callSomeMethod();
?>

Outputs:
Some method called
up
0
Anonymous
2 years ago
Notice that only order matters. Example:

function f($x='a', $y='b'){
   $output = $x.$y;
   echo $output;
}
f($y='c',$x='d');

This will print 'cd'.

If we call function like this
f($y='c')

actually $x in function gets value of 'c' and $y takes default value, as it just fills parameters in order specified so output will be 'cb'. Names have no meaning in function call. This may be confusing if you are coming from python for example.
up
0
g dot sokol99 at g-sokol dot info
4 years ago
Nullable arguments:

<?php

class C {}

function
foo(?C $a)
{
   
var_dump($a);
}

foo(null);

foo();
?>

Output:

NULL
PHP Warning:  Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function foo(), 0 passed in php shell code on line 1 and exactly 1 expected in php shell code:1
Stack trace:
#0 php shell code(1): foo()
#1 {main}
  thrown in php shell code on line 1

Usage of "?" Is also possible with "string", "int", "array" and so on primitive types (which is strange). Also unliKe "= null" "?" can be passed not only for tail of arguments, e.g.:
<?php
function foo(?string $a, string $b) {}
?>
up
1
thesibster at hotmail dot com
17 years ago
Call-time pass-by-ref arguments are deprecated and may not be supported later, so doing this:

----
function foo($str) {
    $str = "bar";
}

$mystr = "hello world";
foo(&$mystr);
----

will produce a warning when using the recommended php.ini file.  The way I ended up using for optional pass-by-ref args is to just pass an unused variable when you don't want to use the resulting parameter value:

----
function foo(&$str) {
    $str = "bar";
}

foo($_unused_);
----

Note that trying to pass a value of NULL will produce an error.
up
0
rburnap at intelligent dash imaging dot com
10 years ago
This may be helpful when you need to call an arbitrary function known only at runtime:

You can call a function as a variable name.
<?php

function foo(){
    echo
"\nfoo()";
}

function
callfunc($x, $y = '')
{
    if(
$y=='' )
    {
        if(
$x=='' )
             echo
"\nempty";
        else
$x();
    }
    else
        
$y->$x();
}

class
cbar {
    public function
fcatch(){ echo "\nfcatch"; }
}

$x = '';
callfunc($x);
$x = 'foo';
callfunc($x);
$o = new cbar();
$x = 'fcatch';
callfunc($x, $o);
echo
"\n\n";
?>

The code will output

empty
foo()
fcatch
up
0
pigiman at gmail dot com
10 years ago
Hey,

I started to learn for the Zend Certificate exam a few days ago and I got stuck with one unanswered-well question.
This is the question:
“Absent any actual need for choosing one method over the other, does passing arrays by value to a read-only function reduce performance compared to passing them by reference?’

This question answered by Zend support team at Zend.com:

"A copy of the original $array is created within the function scope. Once the function terminates, the scope is removed and the copy of $array with it." (By massimilianoc)

Have a nice day!

Shaked KO
up
-1
guillaume dot goutaudier at eurecom dot fr
18 years ago
Concerning default values for arguments passed by reference:
I often use that trick:
func($ref=$defaultValue) {
    $ref = "new value";
}
func(&$var);
print($var) // echo "new value"

Setting $defaultValue to null enables you to write functions with optional arguments which, if given, are to be modified.
up
-1
wls at wwco dot com
19 years ago
Follow up to resource passing:

It appears that if you have defined the resource in the same file
as the function that uses it, you can get away with the global trick.

Here's the failure case:

  include "functions_doing_globals.php"
  $conn = openDatabaseConnection();
  invoke_function_doing_global_conn();

...that it fails.

Perhaps it's some strange scoping problem with include/require, or
globals trying to resolve before the variable is defined, rather
than at function execution.
up
-1
nate at natemurray dot com
15 years ago
Of course you can fake a global variable for a default argument by something like this:
<?php
function self_url($text, $page, $per_page = NULL) {
 
$per_page = ($per_page == NULL) ? $GLOBALS['gPER_PAGE'] : $per_page; # setup a default value of per page
 
return sprintf("<a href=%s?page=%s&perpage=%s>%s</a>", $_SERVER["PHP_SELF"], $page, $per_page, $text);
}
?>
up
-2
aasasdasdf at yandex dot ru
6 years ago
As of PHP 5.5.10, it seems that a variable will be separated from its value if defined right in a function call:

php > error_reporting(E_ALL);
php > function a(&$b) {$b = 1;}
php > a($q = 2); var_dump($q);
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in php shell code on line 1
int(2)
php > $w = 3; a($w); var_dump($w);
int(1)

Notice that it's still fine to use a variable that is not defined at all:

php > a($e); var_dump($e);
int(1)
up
-2
Don dot hosek at gmail dot com
13 years ago
Actually the use of class or global constants does buy us something. It helps enforce the DRY (don't repeat yourself) principle.
up
-3
coop at better-mouse-trap dot com
20 years ago
If you prefer to use named arguments to your functions (so you don't have to worry about the order of variable argument lists), you can do so PERL style with anonymous arrays:

<?php
function foo($args)
{
    print
"named_arg1 : " . $args["named_arg1"] . "\n";
    print
"named_arg2 : " . $args["named_arg2"] . "\n";
}

foo(array("named_arg1" => "arg1_value", "named_arg2" => "arg2_value"));
?>

will output:
named_arg1 : arg1_value
named_arg2 : arg2_value
up
-2
lucas dot ekrause at gmail dot com
6 years ago
In addition to jcaplan@bogus.amazon.com’s comment (http://www.php.net/manual/de/functions.arguments.php#62803) you could also simply write
<?php
function f($x=4){echo $x."\n";}
function
g($x=null){for($i=0; $i<2; $i++){call_user_func_array("f", !is_null($x) ? array($x) : array());}}
?>
up
-3
pdenny at magmic dot com
14 years ago
Note that constants can also be used as default argument values
so the following code:

  define('TEST_CONSTANT','Works!');
  function testThis($var=TEST_CONSTANT) {
      echo "Passing constants as default values $var";
  }
  testThis();

will produce :

Passing constants as default values Works!

(I tried this in both PHP 4 and 5)
up
-4
keuleu at hotmail dot com
14 years ago
I ran into the problem that jcaplan mentionned. I had just finished building 2 handler classes and one interface.

During my testing I realized that my handlers were not initializing their variables to their default values when my interface was calling them with 'null' values:

this is a simplified illustration:

<?php

function some_function($v1='value1',$v2='value2',$v3='value3'){
  echo
$v1.',  ';
  echo
$v2.',  ';
  echo
$v3;
}

some_function(); //this will behave as expected, displaying 'value1,  value2,  value3'
some_function(null,null,null); //this on the other hand will display ',  ,' since the variables will take the null value.
?>

I came to about the same conclusion as jcaplan. To force your function parameters to take a default value when a null is passed you need to include a conditionnal assignment inside the function definition.

<?php
function some_function($v1='value1',$v2='value1',$v3=null){
 
$v1=(is_null($v1)?'value1':$v1);
 
$v2=(is_null($v2)?'value2':$v2);
 
$v3=(is_null($v3)?'value3':$v3);
  echo
$v1;
  echo
$v2;
  echo
$v3;
}
/*
The default value whether null or an actual value is not so important in the parameter list, what is important is that you include it to allow a default behavior. The default value in the declaration becomes more important at this point:
*/
?>
up
-4
rwillmann at nocomment dot sk
19 years ago
There is no way how to deal with calling by reference when variable lengths argument list are passed.
<br>Only solutions is to use construction like this:<br>
function foo($args) {<br>
   ...
}

foo(array(&$first, &$second));

Above example pass by value a list of references to other variables :-)

It is courios, becouse when you call a function with arguments passed via &$parameter syntax, func_get_args returns array of copies :-(

rwi
up
-4
ravenswd at gmail dot com
7 years ago
Be careful when passing arguments by reference, it can cause unexpected side-effects if one is not careful.

I had a program designed to sweep through directories and subdirectories and report on the total number of files, and the total size of all files. Since it needed to return two values, I used variables passed by reference.

In one spot in the program, I didn't need the values of those variables after they were returned, so I just used a garbage variable named $ignore instead. This caused a curious bug which took me a while to track down, because the effects of the bug were in a different part of the program than the place where I had made a mistake.

Since the same variable was used for both parameters passed by reference, they ended up both pointing to the same physical location in memory, so changing one of them caused both of them to change. The code below is an excerpt of my program, stripped down to just the few lines necessary to illustrate what was happening:

<?php
sweep
($ignore, $ignore);
// no errors occur here

function sweep ( &$filecount, &$bytecount ) {
 
$filecount = 1;
 
$bytecount = 1024;
  print
"Files: $filecount - Size: $bytecount"// prints "Files: 1024 - Size: 1024"
}
?>
up
-5
artiebob at go dot com
20 years ago
here is the code to pass a user defined function as an argument.  Just like in the usort method.

<?php
func2
("func1");
function
func1 ($arg){
        print (
"Hello $arg");       
}
function
func2 ($arg1){        
       
$arg1("World");  //Does the same thing as the next line
       
call_user_func ($arg1, "World");
}
?>
up
-5
d_maley at hotmail dot com
5 years ago
If you define your functions in the following way, you can call them whilst only specifying the default parameters you need

1. Define your function with its mandatory parameters, and an optional array

2. Declare your optional parameters as local variables

3. The crux: replace the value of any optional parameters that you have passed via the array, using PHP's facility to interpret variable variable names. This line is identical for every function

4. Call the function, passing its mandatory parameters, and only those optional parameters that you require

For example,

function test_params($a, $b, $arrOptionalParams = array()) {
  $c = 'sat';
  $d = 'mat';
  foreach($arrOptionalParams as $key => $value) ${$key} = $value;
  echo "$a $b $c on the $d";
}

and then call it like this

test_params('The', 'dog', array('c' => 'stood', 'd' => 'donkey'));
test_params('The', 'cat', array('d' => 'donkey'));
test_params('A', 'dog', array('c' => 'stood'));

Results:

The dog stood on the donkey
The cat sat on the donkey
A dog stood on the mat
up
-13
grinslives13 at hotmail dot com~=s/i/ee/g
15 years ago
Given that we have two coding styles:

#
# Code (A)
#
funtion foo_a (&$var)
{
    $var *= 2;
    return $var;
}
foo_a($a);

#
# Code (B)
#
function foo_b ($var)
{
    $var *= 2;
    return $var;
}
foo_b(&$a);

I personally wouldn't recommend (B) - I think it strange why php would support such a convention as it would have violated foo_b's design - its use would not do justice to its function prototype. And thinking about such use, I might have to think about copying all variables instead of working directly on them...

Coding that respects function prototypes strictly would, I believe, result in code that is more intuitive to read. Of course, in php <=4, not being able to use default values with references, we can't do this that we can do in C:

#
# optional return-value parameters
#
int foo_c (int var, int *ret)
{
    var *= 2;
    if (ret) *ret = var;
    return var;
}
foo_c(2, NULL);

Of course, since variables are "free" anyway, we can always get away with it by using dummy variables...

zlel
up
-8
balint , at ./ atres &*( ath !# cx
15 years ago
(in reply to benk at NOSPAM dot icarz dot com / 24-Jun-2005 04:21)
I could make use of this assignment, as below, to have a permanently existing, but changing data block (because it is used by many other classes), where the order or the refreshed contents are needed for the others: (DB init done by one, an other changed the DB, and thereafter all others need to use the other DB without creating new instances, or creating a log array in one, and we would like to append the new debug strings to the array, atmany places.)

class xyz {
    var argN = array();
    function xyz($argN) {
        $this->argN = &$argN;
    }
    function etc($text) {
        array_push($this->argN, $text);
    }
}
class abc {
    var argM = array();
    function abc($argM) {
        $this->argM = &$argM;
    }
    function etc($text) {
        array_push($this->argM, $text);
    }
}

$messages=array("one", "two");
$x = new xyz(&$messages);
$x->etc("test");

$a = new abc(&$messages);
$a->etc("tset");

...
up
-16
jacob at jacobweber dot com
9 years ago
This page states:

"Note that when using default arguments, any defaults should be on the right side of any non-default arguments; otherwise, things will not work as expected."

There seems to be one exception to this. Say you're using type-hinting for an argument, but you want to allow it to be NULL, and you want additional required arguments to the right of it. PHP allows this, as long as you give it the type-hinted argument a default value of NULL. For example:

<?php
function sample(ClassA $a = NULL, $b) {
}
sample(new ClassA(), ''); // success
sample(new ClassB(), ''); // failure; wrong type
sample(NULL, ''); // success
sample(new ClassA()); // failure; missing second argument
?>
up
-11
csaba at alum dot mit dot edu
16 years ago
Argument evaluation left to right means that you can save yourself a temporary variable in the example below whereas $current = $prior + ($prior=$current) is just the same as $current *= 2;

function Sum() { return array_sum(func_get_args()); }
function Fib($n,$current=1,$prior=0) {
    for (;--$n;) $current = Sum($prior,$prior=$current);
    return $current;
}

Csaba Gabor
PS.  You could, of course, just use array_sum(array(...)) in place of Sum(...)
up
-14
heck AT fas DOT harvard DOT edu
16 years ago
I have some functions that I'd like to be able to pass arguments two ways: Either as an argument list of variable length (e.g. func(1, 2, 3, 4)) or as an array (e.g., func(array(1,2,3,4)). Only the latter can be constructed on the fly (e.g., func($ar)), but the syntax of the former can be neater.

The way to do it is to begin the function as follows:
  $args = func_get_args();
  if (is_array ($args[0]))
    $args = $args[0];
Then one can just use $args as the list of arguments.
up
-17
Angelina Bell
15 years ago
It is so easy to create a constant that the php novice might do so accidently while attempting to call a function with no arguments.  For example:
<?php
function LogoutUser(){
// destroy the session, the cookie, and the session ID
 
blah blah blah;
  return
true;
}
function
SessionCheck(){
 
blah blah blah;
// check for session timeout
...
    if (
$timeout) LogoutUser// should be LogoutUser();
}
?>

OOPS!  I don't notice my typo, the SessionCheck function
doesn't work, and it takes me all afternoon to figure out why not!

<?php
LogoutUser
;
print
"new constant LogoutUser is " . LogoutUser;
?>
up
-8
maduro_0 at hotmail dot com
4 years ago
This will work

function test($a,$b){
    echo 'yes it works';
    echo $a;
    echo $b;
}

echo test('1','2','3','2');

This wouldn't work

function test($a,$b){
    echo 'yes it works';
    echo $a;
    echo $b;
}

echo test('1');
up
-16
rich at richware dot net
5 years ago
How to pass a class as an argument? This is simple:

<?php
class TMath {
    private
$_Total;
    function
Sum() {
       
$this->_Total = 0;
        foreach (
func_get_args() as $n) {
           
$this->_Total += $n;
        }
    }
    function
Total() {
        return
$this->_Total;
    }
}
   
$myMath = new TMath();
   
$myMath->Sum(1,2,3);
   
ShowTotal($myMath);

    function
ShowTotal($aMath) {
        echo
$aMath->Total().'<br/>';
    }
up
-28
post at auge8472 dot de
7 years ago
I needed a way to decide between two possible values for one function parameter. I didn't want to decide it before calling the function but wanted to do the constraint inside the function call.

$foo = 1;
$bar = 2;

function foobar($val) {
    echo $val;
    }

foobar(isset($foo) ? $foo : $bar);

// output: 1

$bar = 2;

function foobar($val) {
    echo $val;
    }

foobar(isset($foo) ? $foo : $bar);

// output: 2
To Top