Zwracanie wartości

Wartości zwracane są przy użyciu opcjonalnego wyrażenia return. Wszystkie typy mogą być zwracane, łącznie z tablicami i obiektami. Powoduje to natychmiastowe zakończenie wykonywania funkcji i wznowienie wykonywania skryptu od linijki w której funkcja została wywołana. Zobacz return aby uzyskać więcej informacji.

Informacja:

Jeżeli return zostanie pominięte, zwrócona będzie wartość NULL,

Użycie return

Przykład #1 Użycie return

<?php
function kwadrat($liczba)
{
    return 
$liczba $liczba;
}
echo 
kwadrat(4);   // wypisuje '16'.
?>

Funkcja nie może zwracać wielu wartości, ale podobny efekt może zostać osiągnięty poprzez zwracanie tablicy.

Przykład #2 Zwracanie tablicy

<?php
function small_numbers()
{
    return array (
012);
}
list (
$zero$one$two) = small_numbers();
?>

Aby zwrócić referencję, użyj operatora & zarówno w deklaracji funkcji jak i podczas przypisywania zwracanej wartości zmiennej:

Przykład #3 Zwracanie referencji

<?php
function &returns_reference()
{
    return 
$someref;
}

$newref =& returns_reference();
?>

Aby uzyskać więcej informacji o referencjach, przejdź do Wyjaśnienie Referencji.

Deklaracje typu zwracanej wartości

PHP 7 dodaje wsparcie dla deklaracji zwracanych typów. Podobnie do deklaracji typów argumentów, deklaracje zwracanych typów określają typ wartości, który zostanie zwrócony Przez funkcję. Dostępne są te same typy deklaracji, jak dla deklaracji typu argumetów.

Ścisłe typowanie wpływa także na deklaracje zwracanego typu. W domyślnym, słabym (luźnym) trybie, zwracana wartość może być przekształcona do oczekiwanego typu. W trybie ścisłym zwracana wartość musi być dokładnie oczekiwanego typu, w przeciwnym wypadku zostanie rzucony wyjątek TypeError.

Od PHP 7.1.0 zwracane wartości mogą być oznaczone jako nullowalne poprzez poprzedzenie nazwy typu znakiem zapytania (?). Oznacza to, że funkcja zwraca podany typ lub NULL.

Informacja:

Podczas nadpisywania metody nadrzędnej, metoda potomka musi mieć zwracany typ zgodny ze swoim rodzicem. Jeżeli rodzic nie określa zwracanego typu, to metoda potomna może to zrobić.

Przykłady

Przykład #4 Podstawowa deklaracja zwracanego typu

<?php
function sum($a$b): float {
    return 
$a $b;
}

// Zwauważ że zwrócona będzie wartość typu float.
var_dump(sum(12));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

float(3)

Przykład #5 Tryb ścisły w akcji

<?php
declare(strict_types=1);

function 
sum($a$b): int {
    return 
$a $b;
}

var_dump(sum(12));
var_dump(sum(12.5));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

int(3)

Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of sum() must be of the type integer, float returned in - on line 5 in -:5
Stack trace:
#0 -(9): sum(1, 2.5)
#1 {main}
  thrown in - on line 5

Przykład #6 Zwracanie obiektu

<?php
class {}

function 
getC(): {
    return new 
C;
}

var_dump(getC());
?>

Powyższy przykład wyświetli:

object(C)#1 (0) {
}

Przykład #7 Deklaracja zwracanego typu akceptująca NULL (od PHP 7.1.0)

<?php
function get_item(): ?string {
    if (isset(
$_GET['item'])) {
        return 
$_GET['item'];
    } else {
        return 
null;
    }
}
?>
add a note add a note

User Contributed Notes 13 notes

up
33
ryan dot jentzsch at gmail dot com
3 years ago
PHP 7.1 allows for void and null return types by preceding the type declaration with a ? -- (e.g. function canReturnNullorString(): ?string)

However resource is not allowed as a return type:

<?php
function fileOpen(string $fileName, string $mode): resource
{
   
$handle = fopen($fileName, $mode);
    if (
$handle !== false)
    {
        return
$handle;
    }
}

$resourceHandle = fileOpen("myfile.txt", "r");
?>

Errors with:
Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of fileOpen() must be an instance of resource, resource returned.
up
26
rstaveley at seseit dot com
10 years ago
Developers with a C background may expect pass by reference semantics for arrays. It may be surprising that  pass by value is used for arrays just like scalars. Objects are implicitly passed by reference.

<?php

# (1) Objects are always passed by reference and returned by reference

class Obj {
    public
$x;
}

function
obj_inc_x($obj) {
   
$obj->x++;
    return
$obj;
}

$obj = new Obj();
$obj->x = 1;

$obj2 = obj_inc_x($obj);
obj_inc_x($obj2);

print
$obj->x . ', ' . $obj2->x . "\n";

# (2) Scalars are not passed by reference or returned as such

function scalar_inc_x($x) {
   
$x++;
    return
$x;
}

$x = 1;

$x2 = scalar_inc_x($x);
scalar_inc_x($x2);

print
$x . ', ' . $x2 . "\n";

# (3) You have to force pass by reference and return by reference on scalars

function &scalar_ref_inc_x(&$x) {
   
$x++;
    return
$x;
}

$x = 1;

$x2 =& scalar_ref_inc_x($x);    # Need reference here as well as the function sig
scalar_ref_inc_x($x2);

print
$x . ', ' . $x2 . "\n";

# (4) Arrays use pass by value sematics just like scalars

function array_inc_x($array) {
   
$array{'x'}++;
    return
$array;
}

$array = array();
$array['x'] = 1;

$array2 = array_inc_x($array);
array_inc_x($array2);

print
$array['x'] . ', ' . $array2['x'] . "\n";

# (5) You have to force pass by reference and return by reference on arrays

function &array_ref_inc_x(&$array) {
   
$array{'x'}++;
    return
$array;
}

$array = array();
$array['x'] = 1;

$array2 =& array_ref_inc_x($array); # Need reference here as well as the function sig
array_ref_inc_x($array2);

print
$array['x'] . ', ' . $array2['x'] . "\n";
up
18
bgalloway at citycarshare dot org
12 years ago
Be careful about using "do this thing or die()" logic in your return lines.  It doesn't work as you'd expect:

<?php
function myfunc1() {
    return(
'thingy' or die('otherthingy'));
}
function
myfunc2() {
    return
'thingy' or die('otherthingy');
}
function
myfunc3() {
    return(
'thingy') or die('otherthingy');
}
function
myfunc4() {
    return
'thingy' or 'otherthingy';
}
function
myfunc5() {
   
$x = 'thingy' or 'otherthingy'; return $x;
}
echo
myfunc1(). "\n". myfunc2(). "\n". myfunc3(). "\n". myfunc4(). "\n". myfunc5(). "\n";
?>

Only myfunc5() returns 'thingy' - the rest return 1.
up
10
ryan dot jentzsch at gmail dot com
5 years ago
PHP 7 return types if specified can not return a null.
For example:
<?php
declare(strict_types=1);

function
add2ints(int $x, int $y):int
{
   
$z = $x + $y;
    if (
$z===0)
    {
        return
null;
    }
    return
$z;
}
$a = add2ints(3, 4);
echo
is_null($a) ? 'Null' : $a;
$b = add2ints(-2, 2);
echo
is_null($b) ? 'Null' : $b;
exit();

Output:
7
Process finished with
exit code 139
up
4
k-gun !! mail
3 years ago
With 7.1, these are possible yet;

<?php
function ret_void(): void {
   
// do something but no return any value
    // if needs to break fn exec for any reason simply write return;
   
if (...) {
        return;
// break
        // return null; // even this NO!
   
}

   
$db->doSomething();
   
// no need return call anymore
}

function
ret_nullable() ?int {
    if (...) {
        return
123;
    } else {
        return
null; // MUST!
   
}
}
?>
up
1
Berniev
2 years ago
Be careful when introducing return types to your code.

Only one return type can be specified (but prefacing with ? allows null).

Return values of a type different to that specified are silently converted with sometimes perplexing results. These can be tedious to find and will need rewriting, along with calling code.

Declare strict types using "declare(strict_types=1);" and an error will be generated, saving much head-scratching.
up
1
zored dot box at gmail dot com
2 years ago
You may specify child return type if there is no parent:

<?php

class A {
    public function
f ($a)
    {
        return
1;
    }
}

class
B extends A {
    public function
f ($a): int // + return type, OK
   
{
        return
1;
    }
}

class
C extends A {
    public function
f (int $a) // + argument type, WARNING
   
{
        return
1;
    }
}
?>
up
7
nick at itomic.com
17 years ago
Functions which return references, may return a NULL value. This is inconsistent with the fact that function parameters passed by reference can't be passed as NULL (or in fact anything which isnt a variable).

i.e.

<?php

function &testRet()
{
    return
NULL;
}

if (
testRet() === NULL)
{
    echo
"NULL";
}
?>

parses fine and echoes NULL
up
-10
ian at NO_SPAM dot verteron dot net
17 years ago
In reference to the poster above, an additional (better?) way to return multiple values from a function is to use list(). For example:

function fn($a, $b)
{
   # complex stuff

   return array(
      $a * $b,
      $a + $b,
   );
}

list($product, $sum) = fn(3, 4);

echo $product; # prints 12
echo $sum; # prints 7
up
-6
Vidmantas Maskoliunas
4 years ago
Note: the function does not have "alternative syntax" as if/endif, while/endwhile, and colon (:) here is used to define returning type and not to mark where the block statement begins.
up
-9
Nathan Salter
4 years ago
Just a quick clarification on whether variables are passed by reference or not. Variables are always passed using a pointer, and if the variable is modified, it is copied and re-assigned. For example:

<?php

function byPointer($x) {
    return
$x / 3; // Does not modify or create a copy of $x
}

function
copied($x) {
   
$x++; // At this point, creates a copy of $x to be used in local scope
   
return $x;
}

class
Obj {
    public function
performAction() {}
    public
$y;
}

function
objPointer(Obj $x) {
   
$x->performAction(); //works on $x
   
$x->y = '150'; //works on $x
   
$x = new Obj(); // Does not modify $x outside of function
   
$x->y = '250';
}

function
objReference(Obj &$x) {
   
$x->performAction(); //works on $x
   
$x->y = '150'; //works on $x
   
$x = new Obj(); // Modifies original $x outside of function
   
$x->y = '250';
}

$x = new Obj();
$x->y = '10';

objPointer($x);

echo
"Post Pointer: {$x->y}\n";

$x->y = '10';
objReference($x);

echo
"Post Reference: {$x->y}\n";

?>

This will output:
Post Pointer: 150
Post Reference: 250

So make sure when writing functions that if you want to pass by reference you actually mean by reference, and not using standard PHP pointers
up
-6
Ahmed KOOLI
3 years ago
If a function/method parameter has a type declaration , then php compiler will check it the moment of invocation regardless if strict_types is set to 1 or 0 or not set at all.

However, php will check parameters types on build in php functions when  strict_types is set to 1;
up
-16
ortreum
3 years ago
I like this method of concatinating methods by returning $this. It makes my code more readable. If the returned value is not an object it will fail and you find mistakes easier.

<?php
class Dummy {

    private
$result;

    function
__construct()
    {
       
$this->result =
           
$this
               
->setStuff('abc')
                ->
generateResult()
            ;
    }
   
    function
setStuff($value)
    {
       
// do something
       
return $this;
    }

    function
generateResult()
    {
        return [
'the result'];
    }

    function
getResult()
    {
        return
$this->result;
    }

}
?>
To Top