Funkcje anonimowe

Funkcje anonimowe, znane także jako closures (pol. domknięcia), pozwalają pozwalają na utworzenie funkcji, które nie mają określonej nazwy. Są najbardziej użyteczne jako wartość parametru typu callback, ale mają też wiele innych zastosowań.

Funkcje anonimowe są zaimplementowane przy użyciu klasy Closure.

Przykład #1 Przykład funkcji anonimowej

<?php
echo preg_replace_callback('~-([a-z])~', function ($match) {
    return 
strtoupper($match[1]);
}, 
'hello-world');
// wyświetli helloWorld
?>

Domknięcia mogą zostać użyte także jako wartości zmiennych; PHP automatycznie konwertuje takie wyrażenia na instancje wewnętrznej klasy Closure. Przypisanie domknięcia do zmiennej korzysta z takiej samej składni jak każde inne przypisanie, włączając w to średnik na końcu:

Przykład #2 Przypisanie funkcji anonimowej do zmiennej

<?php
$greet 
= function($name)
{
    
printf("Witaj %s\r\n"$name);
};

$greet('Świecie');
$greet('PHP');
?>

Domknięcia mogą także dziedziczyć zmienne z zasięgu nadrzędnego. Każda taka musi być przekazana za pomocą kontrukcji use. Od PHP 7.1 jako takie zmienne nie mogą zostać użyte superglobals, $this oraz zmienne o nazwach takich jak parametry.

Przykład #3 Dziedziczenie zmiennych z nadrzędnego zakresu

<?php
$message 
'hello';

// Brak "use"
$example = function () {
    
var_dump($message);
};
$example();

// Odziedzicz $message
$example = function () use ($message) {
    
var_dump($message);
};
$example();

// Wartość jest dziedziczona podczas definiowania funkcji,
// a nie jej wykonywania
$message 'world';
$example();

// Zresetuj wiadomosć
$message 'hello';

// Odziedzicz przez referencje
$example = function () use (&$message) {
    
var_dump($message);
};
$example();

// Zmieniona wartość w zasięgu nadrzędnym jest
// brana pod uwagę wewnątrz wywołania funkcji
$message 'world';
$example();

// Domknięcia mogą także przyjmować normalne argumenty
$example = function ($arg) use ($message) {
    
var_dump($arg ' ' $message);
};
$example("hello");
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Notice: Undefined variable: message in /example.php on line 6
NULL
string(5) "hello"
string(5) "hello"
string(5) "hello"
string(5) "world"
string(11) "hello world"

Dziedziczenie zmiennych z zasięgu nadrzędnego to nie to samo co użycie zmiennych globalnych. Zmienne globalne istnieją w zasięgu globalnym, który jest jednakowy bez względu na wykonywaną funkcję. Nadrzędnym zasięgiem domknięcia jest funkcja, w której domknięcie zostało zadeklarowane (niekoniecznie funkcja, z której zostało wykonane). Zobacz poniższy przykład:

Przykład #4 Domknięcia i zasięg

<?php
// Podstawowy koszyk sklepowy, który zawiera listę dodanych produktów
// i ilość każdego z nich. Zawiera metodę, która
// liczy całkowitą cenę produktów w koszyku używając
// funkcji anonimowej jako callbacku.
class Cart
{
    const 
PRICE_BUTTER  1.00;
    const 
PRICE_MILK    3.00;
    const 
PRICE_EGGS    6.95;

    protected 
$products = array();
    
    public function 
add($product$quantity)
    {
        
$this->products[$product] = $quantity;
    }
    
    public function 
getQuantity($product)
    {
        return isset(
$this->products[$product]) ? $this->products[$product] :
               
FALSE;
    }
    
    public function 
getTotal($tax)
    {
        
$total 0.00;
        
        
$callback =
            function (
$quantity$product) use ($tax, &$total)
            {
                
$pricePerItem constant(__CLASS__ "::PRICE_" .
                    
strtoupper($product));
                
$total += ($pricePerItem $quantity) * ($tax 1.0);
            };
        
        
array_walk($this->products$callback);
        return 
round($total2);
    }
}

$my_cart = new Cart;

// Dodaj produkty do koszyka
$my_cart->add('butter'1);
$my_cart->add('milk'3);
$my_cart->add('eggs'6);

// Wyświetl całkowitą cenę z 5% podatkiem.
print $my_cart->getTotal(0.05) . "\n";
// Wynik to 54.29
?>

Przykład #5 Automatyczne przypisanie $this

<?php

class Test
{
    public function 
testing()
    {
        return function() {
            
var_dump($this);
        };
    }
}

$object = new Test;
$function $object->testing();
$function();
    
?>

Powyższy przykład wyświetli:

object(Test)#1 (0) {
}

Powyższy przykład w PHP 5.3 wyświetli:

Notice: Undefined variable: this in script.php on line 8
NULL

Od PHP 5.4.0, gdy funkcja anonimowa jest zadeklarowana w kontekście klasy, obecna klasa jest automatycznie do niej przypisywana, sprawiając że w zakresie funkcji jest dostępna zmienna $this. Jeśli to automatyczne powiązywanie jest niepożądane, można w zamian użyć statycznych funkcji anonimowych.

Statyczne funkcje anonimowe

Od PHP 5.4 funkcje anonimowe mogą być zadeklarowane jako statyczne. Zapobiega to przed automatycznym przypisaniem do nich obecnej klasy. Nie można też przypisać do nich obiektów w czasie wykonywania skryptu.

Przykład #6 Próba użycia $this wewnątrz statycznej funkcji anonimowej

<?php

class Foo {
{
    function 
__construct()
    {
        
$func = static function() {
            
var_dump($this);
        };
        
$func();
    }
};
new 
Foo();

?>

Powyższy przykład wyświetli:

Notice: Undefined variable: this in %s on line %d
NULL

Przykład #7 Próba przypisania obiektu do statycznej funkcji anonimowej

<?php

$func 
= static function() {
    
// ciało funkcji
};
$func $func->bindTo(new StdClass);
$func();

?>

Powyższy przykład wyświetli:

Warning: Cannot bind an instance to a static closure in %s on line %d

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.1.0 Funkcje anonimowe nie mogą używać superglobals, $this oraz zmiennych o nazwach takich jak parametry.
5.4.0 Funkcje anonimowe mogą używać $this i być zadeklarowane statycznie.
5.3.0 Funkcje anonimowe stały się dostępne.

Notatki

Informacja: Jest możliwe użycie func_num_args(), func_get_arg() i func_get_args() z poziomu funkcji anonimowej.

add a note add a note

User Contributed Notes 17 notes

up
275
orls
12 years ago
Watch out when 'importing' variables to a closure's scope  -- it's easy to miss / forget that they are actually being *copied* into the closure's scope, rather than just being made available.

So you will need to explicitly pass them in by reference if your closure cares about their contents over time:

<?php
$result
= 0;

$one = function()
{
var_dump($result); };

$two = function() use ($result)
{
var_dump($result); };

$three = function() use (&$result)
{
var_dump($result); };

$result++;

$one();    // outputs NULL: $result is not in scope
$two();    // outputs int(0): $result was copied
$three();    // outputs int(1)
?>

Another less trivial example with objects (what I actually tripped up on):

<?php
//set up variable in advance
$myInstance = null;

$broken = function() uses ($myInstance)
{
    if(!empty(
$myInstance)) $myInstance->doSomething();
};

$working = function() uses (&$myInstance)
{
    if(!empty(
$myInstance)) $myInstance->doSomething();
}

//$myInstance might be instantiated, might not be
if(SomeBusinessLogic::worked() == true)
{
   
$myInstance = new myClass();
}

$broken();    // will never do anything: $myInstance will ALWAYS be null inside this closure.
$working();    // will call doSomething if $myInstance is instantiated

?>
up
8
dexen dot devries at gmail dot com
4 years ago
Every instance of a lambda has own instance of static variables. This provides for great event handlers, accumulators, etc., etc.

Creating new lambda with function() { ... }; expression creates new instance of its static variables. Assigning a lambda to a variable does not create a new instance. A lambda is object of class Closure, and assigning lambdas to variables has the same semantics as assigning object instance to variables.

Example script: $a and $b have separate instances of static variables, thus produce different output. However $b and $c share their instance of static variables - because $c is refers to the same object of class Closure as $b - thus produce the same output.

#!/usr/bin/env php
<?php

function generate_lambda() : Closure
{
       
# creates new instance of lambda
   
return function($v = null) {
        static
$stored;
        if (
$v !== null)
           
$stored = $v;
        return
$stored;
    };
}

$a = generate_lambda();  # creates new instance of statics
$b = generate_lambda();  # creates new instance of statics
$c = $b;                                 # uses the same instance of statics as $b

$a('test AAA');
$b('test BBB');
$c('test CCC');  # this overwrites content held by $b, because it refers to the same object

var_dump([ $a(), $b(), $c() ]);
?>

This test script outputs:
array(3) {
  [0]=>
  string(8) "test AAA"
  [1]=>
  string(8) "test CCC"
  [2]=>
  string(8) "test CCC"
}
up
27
cHao
9 years ago
In case you were wondering (cause i was), anonymous functions can return references just like named functions can.  Simply use the & the same way you would for a named function...right after the `function` keyword (and right before the nonexistent name).

<?php
    $value
= 0;
   
$fn = function &() use (&$value) { return $value; };

   
$x =& $fn();
   
var_dump($x, $value);        // 'int(0)', 'int(0)'
   
++$x;
   
var_dump($x, $value);        // 'int(1)', 'int(1)'
up
24
erolmon dot kskn at gmail dot com
7 years ago
<?php
   
/*
    (string) $name Name of the function that you will add to class.
    Usage : $Foo->add(function(){},$name);
    This will add a public function in Foo Class.
    */
   
class Foo
   
{
        public function
add($func,$name)
        {
           
$this->{$name} = $func;
        }
        public function
__call($func,$arguments){
           
call_user_func_array($this->{$func}, $arguments);
        }
    }
   
$Foo = new Foo();
   
$Foo->add(function(){
        echo
"Hello World";
    },
"helloWorldFunction");
   
$Foo->add(function($parameterone){
        echo
$parameterone;
    },
"exampleFunction");
   
$Foo->helloWorldFunction(); /*Output : Hello World*/
   
$Foo->exampleFunction("Hello PHP"); /*Output : Hello PHP*/
?>
up
11
toonitw at gmail dot com
5 years ago
As of PHP 7.0, you can use IIFE(Immediately-invoked function expression) by wrapping your anonymous function with ().

<?php
$type
= 'number';
var_dump( ...( function() use ($type) {
    if (
$type=='number') return [1,2,3];
    else if (
$type=='alphabet') return ['a','b','c'];
} )() );
?>
up
2
jake dot tunaley at berkeleyit dot com
4 years ago
Beware of using $this in anonymous functions assigned to a static variable.

<?php
class Foo {
    public function
bar() {
        static
$anonymous = null;
        if (
$anonymous === null) {
           
// Expression is not allowed as static initializer workaround
           
$anonymous = function () {
                return
$this;
            };
        }
        return
$anonymous();
    }
}

$a = new Foo();
$b = new Foo();
var_dump($a->bar() === $a); // True
var_dump($b->bar() === $a); // Also true
?>

In a static anonymous function, $this will be the value of whatever object instance that method was called on first.

To get the behaviour you're probably expecting, you need to pass the $this context into the function.

<?php
class Foo {
    public function
bar() {
        static
$anonymous = null;
        if (
$anonymous === null) {
           
// Expression is not allowed as static initializer workaround
           
$anonymous = function (self $thisObj) {
                return
$thisObj;
            };
        }
        return
$anonymous($this);
    }
}

$a = new Foo();
$b = new Foo();
var_dump($a->bar() === $a); // True
var_dump($b->bar() === $a); // False
?>
up
13
john at binkmail dot com
6 years ago
PERFORMANCE BENCHMARK 2017!

I decided to compare a single, saved closure against constantly creating the same anonymous closure on every loop iteration. And I tried 10 million loop iterations, in PHP 7.0.14 from Dec 2016. Result:

a single saved closure kept in a variable and re-used (10000000 iterations): 1.3874590396881 seconds

new anonymous closure created each time (10000000 iterations): 2.8460240364075 seconds

In other words, over the course of 10 million iterations, creating the closure again during every iteration only added a total of "1.459 seconds" to the runtime. So that means that every creation of a new anonymous closure takes about 146 nanoseconds on my 7 years old dual-core laptop. I guess PHP keeps a cached "template" for the anonymous function and therefore doesn't need much time to create a new instance of the closure!

So you do NOT have to worry about constantly re-creating your anonymous closures over and over again in tight loops! At least not as of PHP 7! There is absolutely NO need to save an instance in a variable and re-use it. And not being restricted by that is a great thing, because it means you can feel free to use anonymous functions exactly where they matter, as opposed to defining them somewhere else in the code. :-)
up
11
a dot schaffhirt at sedna-soft dot de
13 years ago
When using anonymous functions as properties in Classes, note that there are three name scopes: one for constants, one for properties and one for methods. That means, you can use the same name for a constant, for a property and for a method at a time.

Since a property can be also an anonymous function as of PHP 5.3.0, an oddity arises when they share the same name, not meaning that there would be any conflict.

Consider the following example:

<?php
   
class MyClass {
        const
member = 1;
       
        public
$member;
       
        public function
member () {
            return
"method 'member'";
        }
       
        public function
__construct () {
           
$this->member = function () {
                return
"anonymous function 'member'";
            };
        }
    }
   
   
header("Content-Type: text/plain");
   
   
$myObj = new MyClass();

   
var_dump(MyClass::member);  // int(1)
   
var_dump($myObj->member);   // object(Closure)#2 (0) {}
   
var_dump($myObj->member()); // string(15) "method 'member'"
   
$myMember = $myObj->member;
   
var_dump($myMember());      // string(27) "anonymous function 'member'"
?>

That means, regular method invocations work like expected and like before. The anonymous function instead, must be retrieved into a variable first (just like a property) and can only then be invoked.

Best regards,
up
5
rob at ubrio dot us
13 years ago
You can always call protected members using the __call() method - similar to how you hack around this in Ruby using send.

<?php

class Fun
{
protected function
debug($message)
{
   echo
"DEBUG: $message\n";
}

public function
yield_something($callback)
{
   return
$callback("Soemthing!!");
}

public function
having_fun()
{
  
$self =& $this;
   return
$this->yield_something(function($data) use (&$self)
   {
    
$self->debug("Doing stuff to the data");
    
// do something with $data
    
$self->debug("Finished doing stuff with the data.");
   });
}

// Ah-Ha!
public function __call($method, $args = array())
{
   if(
is_callable(array($this, $method)))
     return
call_user_func_array(array($this, $method), $args);
}
}

$fun = new Fun();
echo
$fun->having_fun();

?>
up
4
derkontrollfreak+9hy5l at gmail dot com
9 years ago
Beware that since PHP 5.4 registering a Closure as an object property that has been instantiated in the same object scope will create a circular reference which prevents immediate object destruction:
<?php

class Test
{
    private
$closure;

    public function
__construct()
    {
       
$this->closure = function () {
        };
    }

    public function
__destruct()
    {
        echo
"destructed\n";
    }
}

new
Test;
echo
"finished\n";

/*
* Result in PHP 5.3:
* ------------------
* destructed
* finished
*
* Result since PHP 5.4:
* ---------------------
* finished
* destructed
*/

?>

To circumvent this, you can instantiate the Closure in a static method:
<?php

public function __construct()
{
   
$this->closure = self::createClosure();
}

public static function
createClosure()
{
    return function () {
    };
}

?>
up
3
ayon at hyurl dot com
6 years ago
One way to call a anonymous function recursively is to use the USE keyword and pass a reference to the function itself:

<?php
$count
= 1;
$add = function($count) use (&$add){
   
$count += 1;
    if(
$count < 10) $count = $add($count); //recursive calling
   
return $count;
};
echo
$add($count); //Will output 10 as expected
?>
up
9
kdelux at gmail dot com
13 years ago
Here is an example of one way to define, then use the variable ( $this ) in Closure functions.  The code below explores all uses, and shows restrictions.

The most useful tool in this snippet is the requesting_class() function that will tell you which class is responsible for executing the current Closure(). 

Overview:
-----------------------
Successfully find calling object reference.
Successfully call $this(__invoke);
Successfully reference $$this->name;
Successfully call call_user_func(array($this, 'method'))

Failure: reference anything through $this->
Failure: $this->name = '';
Failure: $this->delfect();

<?php

   
   
   
function requesting_class()
    {
        foreach(
debug_backtrace(true) as $stack){
            if(isset(
$stack['object'])){
                return
$stack['object'];
            }
        }
       
    }
   
       
   
   
   
   
    class
Person
   
{
        public
$name = '';
        public
$head = true;
        public
$feet = true;
        public
$deflected = false;
       
        function
__invoke($p){ return $this->$p; }
        function
__toString(){ return 'this'; } // test for reference
       
       
function __construct($name){ $this->name = $name; }
        function
deflect(){ $this->deflected = true; }
       
        public function
shoot()
        {
// If customAttack is defined, use that as the shoot resut.  Otherwise shoot feet
           
if(is_callable($this->customAttack)){
                return
call_user_func($this->customAttack);
            }
           
           
$this->feet = false;
        }
    }

   
$p = new Person('Bob');

   
   
$p->customAttack =
                function(){
                   
                    echo
$this; // Notice: Undefined variable: this
                   
                    #$this = new Class() // FATAL ERROR
                   
                    // Trick to assign the variable '$this'
                   
extract(array('this' => requesting_class())); // Determine what class is responsible for making the call to Closure
                   
                   
var_dump( $this  );  // Passive reference works
                   
var_dump( $$this ); // Added to class:  function __toString(){ return 'this'; }
                   
                   
$name = $this('name'); // Success
                   
echo $name;            // Outputs: Bob
                   
echo '<br />';
                    echo $
$this->name;
                   
                   
call_user_func_array(array($this, 'deflect'), array()); // SUCCESSFULLY CALLED
                   
                    #$this->head = 0; //** FATAL ERROR: Using $this when not in object context
                   
$$this->head = 0// Successfully sets value
                   
               
};

   
print_r($p);
   
   
$p->shoot();
   
   
print_r($p);

   
    die();

?>
up
5
simon at generalflows dot com
11 years ago
<?php

/*
* An example showing how to use closures to implement a Python-like decorator
* pattern.
*
* My goal was that you should be able to decorate a function with any
* other function, then call the decorated function directly:
*
* Define function:         $foo = function($a, $b, $c, ...) {...}
* Define decorator:        $decorator = function($func) {...}
* Decorate it:             $foo = $decorator($foo)
* Call it:                 $foo($a, $b, $c, ...)
*
* This example show an authentication decorator for a service, using a simple
* mock session and mock service.
*/

session_start();

/*
* Define an example decorator. A decorator function should take the form:
* $decorator = function($func) {
*     return function() use $func) {
*         // Do something, then call the decorated function when needed:
*         $args = func_get_args($func);
*         call_user_func_array($func, $args);
*         // Do something else.
*     };
* };
*/
$authorise = function($func) {
    return function() use (
$func) {
        if (
$_SESSION['is_authorised'] == true) {
           
$args = func_get_args($func);
           
call_user_func_array($func, $args);
        }
        else {
            echo
"Access Denied";
        }
    };
};

/*
* Define a function to be decorated, in this example a mock service that
* need to be authorised.
*/
$service = function($foo) {
    echo
"Service returns: $foo";
};

/*
* Decorate it. Ensure you replace the origin function reference with the
* decorated function; ie just $authorise($service) won't work, so do
* $service = $authorise($service)
*/
$service = $authorise($service);

/*
* Establish mock authorisation, call the service; should get
* 'Service returns: test 1'.
*/
$_SESSION['is_authorised'] = true;
$service('test 1');

/*
* Remove mock authorisation, call the service; should get 'Access Denied'.
*/
$_SESSION['is_authorised'] = false;
$service('test 2');

?>
up
4
Anonymous
13 years ago
If you want to check whether you're dealing with a closure specifically and not a string or array callback you can do this:

<?php
$isAClosure
= is_callable($thing) && is_object($thing);
?>
up
3
mail at mkharitonov dot net
9 years ago
Some comparisons of PHP and JavaScript closures.

=== Example 1 (passing by value) ===
PHP code:
<?php
$aaa
= 111;
$func = function() use($aaa){ print $aaa; };
$aaa = 222;
$func(); // Outputs "111"
?>

Similar JavaScript code:
<script type="text/javascript">
var aaa = 111;
var func = (function(aaa){ return function(){ alert(aaa); } })(aaa);
aaa = 222;
func(); // Outputs "111"
</script>

Be careful, following code is not similar to previous code:
<script type="text/javascript">
var aaa = 111;
var bbb = aaa;
var func = function(){ alert(bbb); };
aaa = 222;
func(); // Outputs "111", but only while "bbb" is not changed after function declaration

// And this technique is not working in loops:
var functions = [];
for (var i = 0; i < 2; i++)
{
    var i2 = i;
    functions.push(function(){ alert(i2); });
}
functions[0](); // Outputs "1", wrong!
functions[1](); // Outputs "1", ok
</script>

=== Example 2 (passing by reference) ===
PHP code:
<?php
$aaa
= 111;
$func = function() use(&$aaa){ print $aaa; };
$aaa = 222;
$func(); // Outputs "222"
?>

Similar JavaScript code:
<script type="text/javascript">
var aaa = 111;
var func = function(){ alert(aaa); };
aaa = 222; // Outputs "222"
func();
</script>
up
2
gabriel dot totoliciu at ddsec dot net
12 years ago
If you want to make a recursive closure, you will need to write this:

$some_var1="1";
$some_var2="2";

function($param1, $param2) use ($some_var1, $some_var2)
{

//some code here

call_user_func(__FUNCTION__, $other_param1, $other_param2);

//some code here

}

If you need to pass values by reference you should check out

http://www.php.net/manual/en/function.call-user-func.php
http://www.php.net/manual/en/function.call-user-func-array.php

If you're wondering if $some_var1 and $some_var2 are still visible by using the call_user_func, yes, they are available.
up
2
mike at borft dot student dot utwente dot nl
11 years ago
Since it is possible to assign closures to class variables, it is a shame it is not possible to call them directly. ie. the following does not work:
<?php
class foo {

  public
test;

  public function
__construct(){
   
$this->test = function($a) {
      print
"$a\n";
    };
  }
}

$f = new foo();

$f->test();
?>

However, it is possible using the magic __call function:
<?php
class foo {

  public
test;

  public function
__construct(){
   
$this->test = function($a) {
      print
"$a\n";
    };
  }

  public function
__call($method, $args){
    if (
$this->{$method} instanceof Closure ) {
      return
call_user_func_array($this->{$method},$args);
    } else {
      return
parent::__call($method, $args);
    }
  }
}
$f = new foo();
$f->test();
?>
it
Hope it helps someone ;)
To Top