Funkcje zmiennych

PHP obsługuje opcję funkcji zmiennych. Oznacza to, że jeśli do nazwy zmiennej dodane są nawiasy, PHP postara się znaleźć funkcję o nazwie takiej jak wartość zmiennej i spróbuje ją wykonać. Między innymi, może to służyć do zaimplementowania tzw. callbacks, tablic funkcji, a także wielu innych rzeczy.

Funkcje zmiennych nie zadziałają z takimi elementami języka jak echo, print, unset(), isset(), empty(), include, require i podobnymi. Używaj okrężnych funkcji aby skorzystać z któregoś z powyższych elementów języka jako funkcji zmiennych.

Przykład #1 Przykład funkcji zmiennych

<?php
function foo() {
    echo 
"W foo()<br />\n";
}

function 
bar($arg '')
{
    echo 
"W bar(); argumentem było '$arg'.<br />\n";
}

// To jest funkcja okrężna dla "echo"
function echoit($string)
{
    echo 
$string;
}

$func 'foo';
$func();        // Wywołuje foo()

$func 'bar';
$func('test');  // Wywołuje bar()

$func 'echoit';
$func('test');  // Wywołuje echoit()
?>

Jako funkcje zmiennych mogą być także wywoływane metody obiektów.

Przykład #2 Przykład metod zmiennych

<?php
class Foo
{
    function 
Zmienna()
    {
        
$name 'Bar';
        
$this->$name(); // Wywołuje metodę Bar()
    
}
    
    function 
Bar()
    {
        echo 
"To jest Bar";
    }
}

$foo = new Foo();
$funcname "Zmienna";
$foo->$funcname();  // Wywołuje $foo->Zmienna()

?>

Gdy wywołuje się metody statyczne, wywołanie funkcji jest mocniejsze niż operator własności statycznej:

Przykład #3 Przykład zmiennej metody z właściwościami statycznymi

<?php
class Foo
{
    static 
$zmienna 'własność statyczna';
    static function 
Zmienna()
    {
        echo 
'Wywołano metodę Zmienna';
    }
}

echo 
Foo::$zmienna// Wyświetli 'własność statyczna'. Potrzebna jest $zmienna w tym zasięgu.
$zmienna "Zmienna";
Foo::$variable();  // Wywoła $foo->Zmienna() odczytując $zmienna w tym zasięgu.

?>

Od PHP 5.4.0 możesz wywołać dowolną wartość typu callable trzymaną w zmiennej.

Przykład #4 Kompleksowy przykład callables

<?php
class Foo
{
    static function 
bar()
    {
        echo 
"bar\n";
    }
    function 
baz()
    {
        echo 
"baz\n";
    }
}

$func = array("Foo""bar");
$func(); // wyświetli "bar"
$func = array(new Foo"baz");
$func(); // wyświetli "baz"
$func "Foo::bar";
$func(); // wyświetli "bar" od PHP 7.0.0; wcześniej wygeneruje fatal error
?>

Zobacz także is_callable(), call_user_func(), zmienne zmienne oraz function_exists().

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.0.0 'NazwaKlasy::nazwaMetody' jest dozwoloną fukcją zmienną.
5.4.0 Tablice, które są poprawnymi callables, są dozwolone jako zmienne funkcje.

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
12
Anonymous
9 years ago
$ wget http://www.php.net/get/php_manual_en.tar.gz/from/a/mirror
$ grep -l "\$\.\.\." php-chunked-xhtml/function.*.html

List of functions that accept variable arguments.
<?php
array_diff_assoc
()
array_diff_key()
array_diff_uassoc()
array()
array_intersect_ukey()
array_map()
array_merge()
array_merge_recursive()
array_multisort()
array_push()
array_replace()
array_replace_recursive()
array_unshift()
call_user_func()
call_user_method()
compact()
dba_open()
dba_popen()
echo()
forward_static_call()
fprintf()
fscanf()
httprequestpool_construct()
ibase_execute()
ibase_set_event_handler()
ibase_wait_event()
isset()
list()
maxdb_stmt_bind_param()
maxdb_stmt_bind_result()
mb_convert_variables()
newt_checkbox_tree_add_item()
newt_grid_h_close_stacked()
newt_grid_h_stacked()
newt_grid_v_close_stacked()
newt_grid_v_stacked()
newt_win_choice()
newt_win_entries()
newt_win_menu()
newt_win_message()
newt_win_ternary()
pack()
printf()
register_shutdown_function()
register_tick_function()
session_register()
setlocale()
sprintf()
sscanf()
unset()
var_dump()
w32api_deftype()
w32api_init_dtype()
w32api_invoke_function()
wddx_add_vars()
wddx_serialize_vars()
?>
up
-9
josh at joshstroup dot xyz
4 years ago
A small, but helpful note. If you are trying to call a static function from a different namespace, you must use the fully qualified namespace, even if they have the same top level namespace(s). For example if you have the following class to call:

<?php
namespace Project\TestClass;
class
Test {
    static function
funcToCall() {
        return
"test";
    }
}
?>
You must call it as:
<?php
namespace Project\OtherTestClass;
class
OtherTest {
    static function
callOtherFunc() {
       
$func = '\Project\TestClass::funcToCall';
       
$func();
    }
}
?>
and not:
<?php
class OtherTest {
    static function
callOtherFunc() {
       
$func = 'TestClass::funcToCall';
       
$func();
    }
}
?>
up
-2
niemans at pbsolo dot nl
2 years ago
While the documentation suggests that the use of a constant is similar to the use of a variable, there is an exception regarding variable functions. You cannot use a constant as the function name to call a variable function.

const DEBUGME ='func';
function func($s) { echo $s. "\n"; }

DEBUGME('abc');  // results in a syntax error

$call = DEBUGME;
$call('abc');          // does the job

But you can use a constant as an argument to a function. Here's a simple workaround when you need to call a variable constant function:

function dynamic($what, $with)
   {
     $what($with);
   }
dynamic(DEBUGME, 'abc');

This makes sense to me to hide API's and/or long (complicated) static calls.
Enjoy!
up
-16
boards at gmail dot com
15 years ago
If you want to call a static function (PHP5) in a variable method:

Make an array of two entries where the 0th entry is the name of the class to be invoked ('self' and 'parent' work as well) and the 1st entry is the name of the function.  Basically, a 'callback' variable is either a string (the name of the function) or an array (0 => 'className', 1 => 'functionName').

Then, to call that function, you can use either call_user_func() or call_user_func_array().  Examples:

<?php
class A {

  protected
$a;
  protected
$c;

  function
__construct() {
   
$this->a = array('self', 'a');
   
$this->c = array('self', 'c');
  }

  static function
a($name, &$value) {
    echo
$name,' => ',$value++,"\n";
  }

  function
b($name, &$value) {
   
call_user_func_array($this->a, array($name, &$value));
  }

  static function
c($str) {
    echo
$str,"\n";
  }

  function
d() {
   
call_user_func_array($this->c, func_get_args());
  }

  function
e() {
   
call_user_func($this->c, func_get_arg(0));
  }

}

class
B extends A {

  function
__construct() {
   
$this->a = array('parent', 'a');
   
$this->c = array('self', 'c');
  }

  static function
c() {
   
print_r(func_get_args());
  }

  function
d() {
   
call_user_func_array($this->c, func_get_args());
  }

  function
e() {
   
call_user_func($this->c, func_get_args());
  }

}

$a =& new A;
$b =& new B;
$i = 0;

A::a('index', $i);
$a->b('index', $i);

$a->c('string');
$a->d('string');
$a->e('string');

# etc.
?>
To Top