gmstrftime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

gmstrftimeFormatuje czas/datę ze strefy GMT/UTC zgodnie z lokalizacją

Opis

gmstrftime ( string $format [, int $znacznik_czasu = time() ] ) : string

Zachowuje się identycznie jak strftime() z tym wyjątkiem, że zwracany jest czas strefy Greenwich (Greenwich Mean Time - GMT). Na przykład, uruchomiona we Wschodnim Czasie Standardowym (GMT -0500) pierwsza linia poniżej wyświetla "Dec 31 1998 20:00:00", podczas gdy druga "Jan 01 1999 01:00:00".

Parametry

format

Zobacz opis przy strftime().

timestamp

Opcjonalny parametr uniksowy znacznik czasu timestamp jest typu integer i domyślnie jest ustawiony na bieżący czas lokalny jeśli timestamp nie został podany. Innymi słowy, domyślnie to wartość funkcji time().

Zwracane wartości

Zwraca łańcuch sformatowany zgodnie z podanym łańcuchem formatów, używając podanego znacznika_czasu lub obecnego czasu lokalnego, jeżeli nie podano znacznika. Nazwy miesięcy, dni tygodnia i innych ciągów zależnych od języka, bazują na obecnej lokalizacji ustawionej funkcją setlocale().

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia gmstrftime()

<?php
setlocale
(LC_TIME'en_US');
echo 
strftime("%b %d %Y %H:%M:%S"mktime(2000123198)) . "\n";
echo 
gmstrftime("%b %d %Y %H:%M:%S"mktime(2000123198)) . "\n";
?>

Zobacz też:

  • strftime() - Formatuje lokalną datę/czas zgodnie z lokalizacją

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
1
yellow dot snow at huskies dot com
18 years ago
HTTP 1.1 (RFC 2068) requires an RFC 1123 date with a four digit year, so the correct format to use for a Last-modified header would look something like this:

<?php
header
("Last-modified: " .
gmstrftime("%a, %d %b %Y %T %Z",getlastmod()));
?>
up
1
pvdster at hotmail dot com
18 years ago
If you want the dutch time on your pages and you are hosted on a server in the USA you can easily change it this way:

<?php
setlocale
(LC_TIME, 'nl_NL');
$tgl = gmstrftime("%d %B %Y - %H:%M uur",time()+3600);
?>

Then use $tgl to display the right time.
Note the +3600 is a day light savings time correction.
The result: 22 maart 2005 - 16:39 uur

First I used the normal date function and this was the previous result: March 22, 2005 - 04:28 AM

I needed it for a dutch guestbook.

I'm new to PHP and it took me a while to find it out and maybe it's of no use for experienced PHP programmers but I thought people can always ignore my post :)
up
-2
neo at gothic-chat d0t de
18 years ago
To get a RFC 850 date (used in HTTP) of the current time:

gmstrftime ("%A %d-%b-%y %T %Z", time ());

This will get for example:
Friday 25-Jun-04 03:30:23 GMT

Please note that times in HTTP-headers _must_ be GMT, so use gmstrftime() instead of strftime().
up
-3
peter dot albertsson at spray dot se
18 years ago
gmstrftime() should not be used to generate a RFC 850 date for use in HTTP headers, since its output is affected by setlocale().

Use gmdate instead:

gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';
To Top