date

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

dateFormatuje lokalny czas/datę

Opis

date ( string $format [, int $znacznik_czasu = time() ] ) : string

Zwraca datę sformatowaną zgodnie z szablonem podanym w argumencie jako znacznik_czasu, lub aktualnego czasu w przypadku wywołania jej bez tego argumentu. Innymi słowy, znacznik_czasu jest parametrem opcjonalnym, domyślnie pobierającym wartość funkcji time().

Parametry

format

Format zwracanej daty string. Zobacz możliwe ustawienia formatowania poniżej. Istnieje także kilka predefiniowanych stałych daty, których można użyć w zamian, przykładowo DATE_RSS zawiera ciąg formatujący 'D, d M Y H:i:s'.

Poniższych znaków używa się jako tekstu w parametrze format
Zawartość parametruformat Opis Przykład zwróconej wartości
Dzień --- ---
d Dzień miesiąca, 2 cyfry z wiodącymi zerami 01 do 31
D Tekstowy opis angielskiej nazwy dnia, trzy litery Mon kończąc na Sun
j Dzień miesiąca bez zer wiodących 1 do 31
l (mała litera 'L') Pełen angielski opis dnia tygodnia Sunday aż do Saturday
N Liczbowa forma dnia tygodnia, zgodna z normą ISO-8601 (dodana w PHP 5.1.0) 1 (dla Poniedziałku) aż do 7 (dla Niedzieli)
S Angielski przyrostek porządkowy dla dnia miesiąca, 2 litery st, nd, rd lub th. Dobrze wygląda w połączeniu z j
w Liczbowa forma dnia tygodnia 0 (dla Niedzieli) aż do 6 (dla Soboty)
z Dzień roku (Zaczynając od 0) 0 aż do 365
Tydzień --- ---
W Numer tygodnia w roku, zgodny z normą ISO-8601, Tygodnie rozpoczynają się od poniedziałku Przykład: 42 (42. tydzień roku)
Miesiąc --- ---
F Pełen angielski opis, dnia miesiąca, taki jak January czy March January aż do December
m Liczbowa forma miesiąca, z zerami wiodącymi 01 aż do 12
M Krótki, angielski opis miesiąca, trzy litery Jan aż do Dec
n Liczbowa forma miesiąca, bez zer wiodących 1 aż do 12
t Ilość dni w danym miesiącu 28 do 31
Rok --- ---
L Informacja o tym, czy rok jest przestępnym 1 jeśli rok jest przestępny, 0 w przeciwnym wypadku.
o ISO-8601 week-numbering year. Zwraca to taką samą wartość jak Y, z takim wyjątkiem, że numer tygodnia ISO (W) należy do poprzedniego lub następnego roku, niż rok użyty w tym miejscu. (dodane w PHP 5.1.0) Przykłady: 1999 lub 2003
Y Pełna liczbowa forma roku, 4 cyfry Przykłady: 1999 lub 2003
y Dwie cyfry reprezentujące rok Przykłady: 99 or 03
Czas --- ---
a Pora dnia - dwie małe litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem) am lub pm
A Pora dnia - dwie duże litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem) AM lub PM
B Swatch Internet Time 000 aż do 999
g Godzina, w formacie 12-godzinnym, bez zer wiodących 1 aż do 12
G Godzina, w formacie 24-godzinnym, bez zer wiodących 0 aż do 23
h Godzina, w formacie 12-godzinnym, z zerami wiodącymi 01 aż do 12
H Godzina, w formacie 24-godzinnym, z zerami wiodącymi 00 through 23
i Minuty z zerami wiodącymi 00 do 59
s Sekundy, z zerami wiodącymi 00 aż do 59
u Mikrosekundy (dodano w PHP 5.2.2). Zauważ, że date() zawsze wygeneruje 000000, ponieważ przyjmuje parametr typu integer, podczas gdy DateTime::format() obsługuje mikrosekundy jeżeli obiekt DateTime był utworzony z mikrosekundami. Przykład: 654321
v Milisekundy (dodano w PHP 7.0.0). Notatka taka sama jak dla u. Przykład: 654
Strefa czasowa --- ---
e Identyfikator strefy czasowej (dodano w PHP 5.1.0) Przykłady: UTC, GMT, Europe/Zagreb
I (duże i) Informacja o tym, czy czas jest letni 1 jeśli czas jest letni, 0 w przeciwnym razie.
O Różnica z czasem Greenwich (GMT) w godzinach Przykład: +0200
P Różnica z czasem Greenwich (GMT) z dwukropkiem pomiędzy godzinami i minutami (dodano w PHP 5.1.3) Przykład: +02:00
T Skrót dla strefy czasowej Przykłady: EST, MDT ...
Z Różnica dla strefy czasowej w sekundach. Wyrównanie to jest zawsze ujemne dla stref położonych na zachód od południka 0, oraz dodatnie dla tych leżących na wschódod niego. -43200 aż do 50400
Pełna Data/Czas --- ---
c Data w standardzie ISO 8601 (dodana w PHP 5) 2004-02-12T15:19:21+00:00
r Data sformatowana zgodnie z » RFC 2822 Przykład: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
U Sekundy liczone od ery UNIX-a (1 stycznia 1970 00:00:00 czasu Greenwich - GMT) Zobacz także time()

Inne znaki umieszczone w łańcuchu formatującym zostaną przez parser przepisane. Z zwróci zawsze 0 podczas używania gmdate().

Informacja:

Ponieważ ta funkcja przyjmuje jako znacznik czasu jedynie typ integer, znak formatujący u przydaje się jedynie, gdy używamy funkcji date_format() z samodzielnie zdefiniowanymi znacznikami czasu stworzonymi za pomocą funkcji date_create().

timestamp

Opcjonalny parametr uniksowy znacznik czasu timestamp jest typu integer i domyślnie jest ustawiony na bieżący czas lokalny jeśli timestamp nie został podany. Innymi słowy, domyślnie to wartość funkcji time().

Zwracane wartości

Zwraca sformatowaną datę jako łańcuch. Jeśli użyto wartości parametru znacznik_czasu innej niż liczbowa, cała funkcja zwróci FALSE oraz pojawi się ostrzeżenie klasy E_WARNING.

Błędy/Wyjątki

Każde wywołanie do funkcji date/time spowoduje wygenerowanie E_NOTICE jeśli strefa czasowa jest nieprawidłowa, lub/i wiadomość E_STRICT jeśli użyto ustawień systemu lub zmiennej środowiskowej TZ. Patrz także date_default_timezone_set()

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.1.0 Poprawny zakres znacznika czasu to zwykle od piątku, 13 grudnia 1901 20:45:54 GMT (czasu Greenwich) do wtorku, 19 stycznia 2038 03:14:07 GMT. (Wartości te odpowiadają minimalnej i maksymalnej wartości 32-bitowej liczbie całkowitej ze znakiem). Jednakże przed PHP 5.1.0, w niektórych systemach (np. Windows) ten przedział był bardziej ograniczony i zawiera się w przedziale 01-01-1970 do 19-01-2038.
5.1.0

Teraz generuje błędy strefy czasowej o poziomie E_STRICT i E_NOTICE.

5.1.1 Istnieją użyteczne stałe standaryzujące formaty daty/czasu mogące być użyte w celu określenia parametru format.

Przykłady

Przykład #1 Przykłady użycia funkcji date()

<?php
// ustawia domyślnie używaną strefę czasową. Dostępne od PHP 5.1
date_default_timezone_set('UTC');

// wypisuje np.: Monday
echo date("l");

// wypisuje coś jak: Monday 8th August 2005 03:12:46 PM
echo date('l jS F Y h:i:s A');

// wypisuje: 1 lipca, 2000 wypada w Saturday
echo "1 lipca, 2000 wypada w " date("l"mktime(000712000));

/* użycie stałych jako parametru format */
// wypisuje coś jak: Wed, 25 Sep 2013 15:28:57 -0700
echo date(DATE_RFC2822);

// wypisuje coś jak: 2000-07-01T00:00:00+00:00
echo date(DATE_ATOMmktime(000712000));
?>

Możesz ochronić rozpoznawalne znaki w łańcuchu formatującym przed zinterpretowaniem przez poprzedzenie ich znakiem ucieczki - backslashem. Jeśli znak razem z backslashem jest specjalną sekwencją, możliwe, iż będzie trzeba poprzedzić kolejnym znakiem ucieczki całą sekwencję.

Przykład #2 Znaki ucieczki w funkcji date()

<?php
// wypisuje coś jak: jest Wednesday, 15th
echo date("\j\e\s\t l, jS");
?>

Możliwe jest użycie funkcji date() razem z funkcją mktime() w celu znalezienia dat z przeszłości lub przyszłości.

Przykład #3 Przykład użycia date() i mktime()

<?php
$jutro 
mktime(000date("m")  , date("d")+1date("Y"));
$ostatni_miesiac mktime(000date("m")-1date("d"),   date("Y"));
$nastepny_rok  mktime(000date("m"),   date("d"),   date("Y")+1);
?>

Informacja:

Rozwiązanie to jest rozsądniejsze, od prostego dodawania lub odejmowania określonej liczby sekund w dniu lub miesiącu, chociażby z powodu zmian czasu.

Poniżej znajduje się kilka przykładów zastosowania date(). Proszę zwrócić uwagę, że powinno się cytować wszystkie znaki aby uniknąć nieoczekiwanych rezultatów, a poza tym, nawet te znaki, które obecnie nie mają specjalnych znaczeń, mogą mieć przypisane jakieś znaczenie w przyszłych wersjach PHP. O ile to możliwe, należy używać cudzysłowów pojedynczych, żeby uniknąć np. zamiany \n na znak nowej linii.

Przykład #4 zastosowania date()

<?php
// Przypuśćmy, że dziś jest 10 marca, 2001, 5:16:18 pm, oraz, że jesteśmy w
// strefie czasowej MST (Mountain Standard Time)

$dzisiaj date("F j, Y, g:i a");                 // March 10, 2001, 5:16 pm
$dzisiaj date("m.d.y");                         // 03.10.01
$dzisiaj date("j, n, Y");                       // 10, 3, 2001
$dzisiaj date("Ymd");                           // 20010310
$dzisiaj date('h-i-s, j-m-y, it is w Day z ');  // 05-16-18, 10-03-01, 1631 1618 6 Satpm01
$dzisiaj date('\t\o jS \d\z\i\e\ń');            // to 10. dzień
$dzisiaj date("D M j G:i:s T Y");               // Sat Mar 10 17:16:18 MST 2001
$dzisiaj date('H:m:s \m \t\o\ \m\i\e\s\i\ą\c'); // 17:03:18 m to miesiąc
$dzisiaj date("H:i:s");                         // 17:16:18
$dzisiaj date("Y-m-d H:i:s");                   // 2001-03-10 17:16:18 (format MySQL DATETIME)
?>

Aby sformatować datę w innych językach, należy użyć funkcji setlocale() i strftime() zamiast date().

Notatki

Informacja:

Aby stworzyć znacznik czasu z tekstowego opisu daty, możesz użyć strtotime(). Dodatkowo, niektóre bazy danych mają funkcje konwertujące ich format daty na znacznik czasu (tak jak funkcja » UNIX_TIMESTAMP w MySQL).

Wskazówka

Znacznik czasu z chwili wysłania zapytania jest dostępny w $_SERVER['REQUEST_TIME'] od PHP 5.1.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 20 notes

up
127
Jimmy
11 years ago
Things to be aware of when using week numbers with years.

<?php
echo date("YW", strtotime("2011-01-07")); // gives 201101
echo date("YW", strtotime("2011-12-31")); // gives 201152
echo date("YW", strtotime("2011-01-01")); // gives 201152 too
?>

BUT

<?php
echo date("oW", strtotime("2011-01-07")); // gives 201101
echo date("oW", strtotime("2011-12-31")); // gives 201152
echo date("oW", strtotime("2011-01-01")); // gives 201052 (Year is different than previous example)
?>

Reason:
Y is year from the date
o is ISO-8601 year number
W is ISO-8601 week number of year

Conclusion:
if using 'W' for the week number use 'o' for the year.
up
19
ivijan dot stefan at gmail dot com
8 years ago
If you have a problem with the different time zone, this is the solution for that.
<?php
// first line of PHP
$defaultTimeZone='UTC';
if(
date_default_timezone_get()!=$defaultTimeZone)) date_default_timezone_set($defaultTimeZone);

// somewhere in the code
function _date($format="r", $timestamp=false, $timezone=false)
{
   
$userTimezone = new DateTimeZone(!empty($timezone) ? $timezone : 'GMT');
   
$gmtTimezone = new DateTimeZone('GMT');
   
$myDateTime = new DateTime(($timestamp!=false?date("r",(int)$timestamp):date("r")), $gmtTimezone);
   
$offset = $userTimezone->getOffset($myDateTime);
    return
date($format, ($timestamp!=false?(int)$timestamp:$myDateTime->format('U')) + $offset);
}

/* Example */
echo 'System Date/Time: '.date("Y-m-d | h:i:sa").'<br>';
echo
'New York Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", false, 'America/New_York').'<br>';
echo
'Belgrade Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", false, 'Europe/Belgrade').'<br>';
echo
'Belgrade Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", 514640700, 'Europe/Belgrade').'<br>';
?>
This is the best and fastest solution for this problem. Working almost identical to date() function only as a supplement has the time zone option.
up
3
Jaap
3 years ago
For users looking to format a unix timestamp with microseconds to mysql datetime, this function should do the trick:
<?php
       
function sqlDateTimeFromMicroTimestamp(int $microtimestamp):string{
           
$dt = new \DateTimeImmutable();
           
$normalTimestamp = (int)floor($microtimestamp / 1000000);
           
$sqlTimestampWithoutMicroseconds = $dt->setTimestamp($normalTimestamp)->format('Y-m-d H:i:s');
           
$sqlTimestampWithMicroseconds = $sqlTimestampWithoutMicroseconds . '.'. ($microtimestamp % 1000000);
            return
$sqlTimestampWithMicroseconds;
        }
?>
up
6
bruslbn at gmail dot com
5 years ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
11
adityabhai at gmail dot com
10 years ago
For Microseconds, we can get by following:

echo date('Ymd His'.substr((string)microtime(), 1, 8).' e');

Thought, it might be useful to someone !
up
8
matthew dot hotchen at worldfirst dot com
9 years ago
FYI: there's a list of constants with predefined formats on the DateTime object, for example instead of outputting ISO 8601 dates with:

<?php
echo date('c');
?>

or

<?php
echo date('Y-m-d\TH:i:sO');
?>

You can use

<?php
echo date(DateTime::ISO8601);
?>

instead, which is much easier to read.
up
7
FiraSEO
10 years ago
this how you make an HTML5 <time> tag correctly

<?php

echo '<time datetime="'.date('c').'">'.date('Y - m - d').'</time>';

?>

in the "datetime" attribute you should put a machine-readable value which represent time , the best value is a full time/date with ISO 8601 ( date('c') ) ,,, the attr will be hidden from users

and it doesn't really matter what you put as a shown value to the user,, any date/time format is okay !

This is very good for SEO especially search engines like Google .
up
5
Anonymous
9 years ago
It's common for us to overthink the complexity of date/time calculations and underthink the power and flexibility of PHP's built-in functions.  Consider http://php.net/manual/en/function.date.php#108613

<?php
function get_time_string($seconds)
{
    return
date('H:i:s', strtotime("2000-01-01 + $seconds SECONDS"));
}
up
0
mparsa1372 at gmail dot com
2 years ago
The example below formats today's date in three different ways:

<?php
echo "Today is " . date("Y/m/d") . "<br>";
echo
"Today is " . date("Y.m.d") . "<br>";
echo
"Today is " . date("Y-m-d") . "<br>";
echo
"Today is " . date("l");
?>
up
1
Bas Vijfwinkel
11 years ago
Note that some formatting options are different from MySQL.
For example using a 24 hour notation without leading zeros is the option '%G' in PHP but '%k' in MySQL.
When using dynamically generated date formatting string, be careful to generate the correct options for either PHP or MySQL.
up
-1
Anonymous
7 years ago
If timestamp is a string, date converts it to an integer in a possibly unexpected way:

<?php
echo (int)'0x10'; //0
echo intval('0x10'); //0
echo date('s', '0x10'); //gives 16
//however, no octal conversion:
echo date('s', '010'); //gives 10
?>

(PHP 5.6.16)
up
2
SpikeDaCruz
17 years ago
The following function will return the date (on the Gregorian calendar) for Orthodox Easter (Pascha).  Note that incorrect results will be returned for years less than 1601 or greater than 2399. This is because the Julian calendar (from which the Easter date is calculated) deviates from the Gregorian by one day for each century-year that is NOT a leap-year, i.e. the century is divisible by 4 but not by 10.  (In the old Julian reckoning, EVERY 4th year was a leap-year.)

This algorithm was first proposed by the mathematician/physicist Gauss.  Its complexity derives from the fact that the calculation is based on a combination of solar and lunar calendars.

<?php
function getOrthodoxEaster($date){
 
/*
   Takes any Gregorian date and returns the Gregorian
   date of Orthodox Easter for that year.
  */
 
$year = date("Y", $date);
 
$r1 = $year % 19;
 
$r2 = $year % 4;
 
$r3 = $year % 7;
 
$ra = 19 * $r1 + 16;
 
$r4 = $ra % 30;
 
$rb = 2 * $r2 + 4 * $r3 + 6 * $r4;
 
$r5 = $rb % 7;
 
$rc = $r4 + $r5;
 
//Orthodox Easter for this year will fall $rc days after April 3
 
return strtotime("3 April $year + $rc days");
}
?>
up
-2
Charlie
8 years ago
For HTML5 datetime-local HTML input controls (http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html) use format example: 1996-12-19T16:39:57

To generate this, escape the 'T', as shown below:

<?php
date
('Y-m-d\TH:i:s');
?>
up
-2
mirco dot babin at gmail dot com
5 years ago
One important thing you should remember is that the timestamp value returned by time() is time-zone agnostic and gets the number of seconds since 1 January 1970 at 00:00:00 UTC. This means that at a particular point in time, this function will return the same value in the US, Europe, India, Japan, ...

date() will format a time-zone agnostic timestamp according to the default timezone set with date_default_timezone_set(...). Local time. If you want to output as UTC time use:

<?php
function dateUTC($format, $timestamp = null)
{
    if (
$timestamp === null) $timestamp = time();

   
$tz = date_default_timezone_get();
   
date_default_timezone_set('UTC');

   
$result = date($format, $timestamp);

   
date_default_timezone_set($tz);
    return
$result;
}
/>
up
-2
rc at macshot dot de
6 years ago
At least in PHP 5.5.38 date('j.n.Y', 2222222222) gives a result of 2.6.2040.

So date is not longer limited to the minimum and maximum values for a 32-bit signed integer as timestamp.
up
-4
david dot thomas at elliott-thomas dot com dot au
7 years ago
Prior to PHP 5.6.23,  Relative Formats for the start of the week aligned with PHP's (0=Sunday,6=Saturday). Since 5.6.23,  Relative Formats for the start of the week align with ISO-8601 (1=Monday,7=Sunday). (http://php.net/manual/en/datetime.formats.relative.php)

This can produce different, and seemingly incorrect, results depending on your PHP version and your choice of 'w' or 'N' for the Numeric representation of the day of the week:

<?php
echo "Today is Sun 2 Oct 2016, day ",date('w',strtotime('2016-10-02'))," of this week. "
echo
"Day ",date('w',strtotime('2016-10-02 Monday next week'))," of next week is ",date('d M Y',strtotime('2016-10-02 Monday next week')),"<br />";

echo
"Today is Sun 2 Oct 2016, day ",date('N',strtotime('2016-10-02'))," of this week. "
echo
"Day ",date('w',strtotime('2016-10-02 Monday next week'))," of next week is ",date('d M Y',strtotime('2016-10-02 Monday next week'));
?>

Prior to PHP 5.6.23, this results in:

Today is Sun 2 Oct 2016, day 0 of this week. Day 1 of next week is 10 Oct 2016
Today is Sun 2 Oct 2016, day 7 of this week. Day 1 of next week is 10 Oct 2016

Since PHP 5.6.23, this results in:

Today is Sun 2 Oct 2016, day 0 of this week. Day 1 of next week is 03 Oct 2016
Today is Sun 2 Oct 2016, day 7 of this week. Day 1 of next week is 03 Oct 2016
up
-3
ghotinet
12 years ago
Most spreadsheet programs have a rather nice little built-in function called NETWORKDAYS to calculate the number of business days (i.e. Monday-Friday, excluding holidays) between any two given dates. I couldn't find a simple way to do that in PHP, so I threw this together. It replicates the functionality of OpenOffice's NETWORKDAYS function - you give it a start date, an end date, and an array of any holidays you want skipped, and it'll tell you the number of business days (inclusive of the start and end days!) between them.

I've tested it pretty strenuously but date arithmetic is complicated and there's always the possibility I missed something, so please feel free to check my math.

The function could certainly be made much more powerful, to allow you to set different days to be ignored (e.g. "skip all Fridays and Saturdays but include Sundays") or to set up dates that should always be skipped (e.g. "skip July 4th in any year, skip the first Monday in September in any year"). But that's a project for another time.

<?php

function networkdays($s, $e, $holidays = array()) {
   
// If the start and end dates are given in the wrong order, flip them.   
   
if ($s > $e)
        return
networkdays($e, $s, $holidays);

   
// Find the ISO-8601 day of the week for the two dates.
   
$sd = date("N", $s);
   
$ed = date("N", $e);

   
// Find the number of weeks between the dates.
   
$w = floor(($e - $s)/(86400*7));    # Divide the difference in the two times by seven days to get the number of weeks.
   
if ($ed >= $sd) { $w--; }        # If the end date falls on the same day of the week or a later day of the week than the start date, subtract a week.

    // Calculate net working days.
   
$nwd = max(6 - $sd, 0);    # If the start day is Saturday or Sunday, add zero, otherewise add six minus the weekday number.
   
$nwd += min($ed, 5);    # If the end day is Saturday or Sunday, add five, otherwise add the weekday number.
   
$nwd += $w * 5;        # Add five days for each week in between.

    // Iterate through the array of holidays. For each holiday between the start and end dates that isn't a Saturday or a Sunday, remove one day.
   
foreach ($holidays as $h) {
       
$h = strtotime($h);
        if (
$h > $s && $h < $e && date("N", $h) < 6)
           
$nwd--;
    }

    return
$nwd;
}

$start = strtotime("1 January 2010");
$end = strtotime("13 December 2010");

// Add as many holidays as desired.
$holidays = array();
$holidays[] = "4 July 2010";            // Falls on a Sunday; doesn't affect count
$holidays[] = "6 September 2010";        // Falls on a Monday; reduces count by one

echo networkdays($start, $end, $holidays);    // Returns 246

?>

Or, if you just want to know how many work days there are in any given year, here's a quick function for that one:

<?php

function workdaysinyear($y) {
   
$j1 = mktime(0,0,0,1,1,$y);
    if (
date("L", $j1)) {
        if (
date("N", $j1) == 6)
            return
260;
        elseif (
date("N", $j1) == 5 or date("N", $j1) == 7)
            return
261;
        else
            return
262;
    }
    else {
        if (
date("N", $j1) == 6 or date("N", $j1) == 7)
            return
260;
        else
            return
261;
    }
}

?>
up
-10
bruslbn at gmail dot com
5 years ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
-18
bruslbn at gmail dot com
5 years ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
-19
arth dot inbox at gmail dot com
4 years ago
Looks like date('u') is not microseconds, but is positive difference from rest part.

php > echo (DateTime::createFromFormat('U.u', '-128649659.999998'))->format('Y-m-d H:i:s.u U.u');
1965-12-03 23:59:01.999998 -128649659.999998

`U.u` parsed and formatted same, but means not 1965-12-03 23:59:00.000002.
Other words correct timestamp for example above is (-128649659 + 0.999998). 

Less confusing format for it is: 

php > echo DateTime::createFromFormat('U\+0.u', '-128649660+0.000002')->format('Y-m-d H:i:s.u');
1965-12-03 23:59:00.000002

Is that bug or feature?
To Top