idate

(PHP 5, PHP 7)

idateFormat a local time/date as integer

Opis

idate ( string $format [, int $timestamp = time() ] ) : int

Returns a number formatted according to the given format string using the given integer timestamp or the current local time if no timestamp is given. In other words, timestamp is optional and defaults to the value of time().

Unlike the function date(), idate() accepts just one char in the format parameter.

Parametry

format

The following characters are recognized in the format parameter string
format character Description
B Swatch Beat/Internet Time
d Day of the month
h Hour (12 hour format)
H Hour (24 hour format)
i Minutes
I (uppercase i) returns 1 if DST is activated, 0 otherwise
L (uppercase l) returns 1 for leap year, 0 otherwise
m Month number
s Seconds
t Days in current month
U Seconds since the Unix Epoch - January 1 1970 00:00:00 UTC - this is the same as time()
w Day of the week (0 on Sunday)
W ISO-8601 week number of year, weeks starting on Monday
y Year (1 or 2 digits - check note below)
Y Year (4 digits)
z Day of the year
Z Timezone offset in seconds

timestamp

Opcjonalny parametr uniksowy znacznik czasu timestamp jest typu integer i domyślnie jest ustawiony na bieżący czas lokalny jeśli timestamp nie został podany. Innymi słowy, domyślnie to wartość funkcji time().

Zwracane wartości

Returns an integer.

As idate() always returns an integer and as they can't start with a "0", idate() may return fewer digits than you would expect. See the example below.

Błędy/Wyjątki

Każde wywołanie do funkcji date/time spowoduje wygenerowanie E_NOTICE jeśli strefa czasowa jest nieprawidłowa, lub/i wiadomość E_STRICT jeśli użyto ustawień systemu lub zmiennej środowiskowej TZ. Patrz także date_default_timezone_set()

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.1.0

Teraz generuje błędy strefy czasowej o poziomie E_STRICT i E_NOTICE.

Przykłady

Przykład #1 idate() example

<?php
$timestamp 
strtotime('1st January 2004'); //1072915200

// this prints the year in a two digit format
// however, as this would start with a "0", it
// only prints "4"
echo idate('y'$timestamp);
?>

Zobacz też:

  • date() - Formatuje lokalny czas/datę
  • getdate() - Pobiera informację o dacie/czasie
  • time() - Zwraca aktualny uniksowy znacznik czasu

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-6
khaine at herbok dot org
11 years ago
A function that made by idate for print a hour you want:

<?php
function hour ( $a, $b )
{
   
$timestamp = strtotime(''.$a.':'.$b.':00');
   
$aa = idate('H', $timestamp);
   
$bb = idate('i', $timestamp);
    if(
$bb=="0") { $cc = "00"; } else { $cc = $bb; }
   
$dd = $aa.".".$cc;
    return(
$dd);
}
?>

Why should i use it?
For example:
You have to print 08:00 to 21:00 by 15 minutes periods.
This is a useful code for shipping sites for delivery time.

<?php
echo "<select name=\"example\">";
for(
$i=8;$i<=20;$i++)
{
    for(
$ii=0;$ii<=3;$ii++)
    {
       
$iii = $ii * 15;
       
$hour = hour($i, $iii);
        echo
"<option value=\"".$hour."\">".$hour."</option>";
    }
}
echo
"</select>";
?>
To Top