checkdate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

checkdateWaliduje datę gregoriańską

Opis

checkdate ( int $miesiąc , int $dzień , int $rok ) : bool

Sprawdza prawdziwość daty podanej jako argument. Data jest uznana za prawidłową, jeśli wszystkie dane parametry są prawidłowe.

Parametry

miesiąc

Miesiąc zawiera się w przedziale od 1 do 12 włącznie.

dzień

Dzień wewnątrz przedziału dozwolonych numerów dni dla danego parametru miesiąc. Każdy rok przestępny jest brany pod uwagę.

rok

Rok zawiera się w przedziale pomiędzy 1 i 32767 włącznie.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli dana data jest poprawna; w przeciwnym razie zwraca FALSE.

Przykłady

Przykład #1 checkdate() - przykład

<?php
var_dump
(checkdate(12312000));
var_dump(checkdate(2292001));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

bool(true)
bool(false)

Zobacz też:

  • mktime() - Oblicza uniksowy znacznik czasu dla podanej daty
  • strtotime() - Parsuje większość angielskich tekstowych opisów daty i czasu do uniksowego znacznika czasu

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
594
glavic at gmail dot com
9 years ago
With DateTime you can make the shortest date&time validator for all formats.

<?php

function validateDate($date, $format = 'Y-m-d H:i:s')
{
   
$d = DateTime::createFromFormat($format, $date);
    return
$d && $d->format($format) == $date;
}

var_dump(validateDate('2012-02-28 12:12:12')); # true
var_dump(validateDate('2012-02-30 12:12:12')); # false
var_dump(validateDate('2012-02-28', 'Y-m-d')); # true
var_dump(validateDate('28/02/2012', 'd/m/Y')); # true
var_dump(validateDate('30/02/2012', 'd/m/Y')); # false
var_dump(validateDate('14:50', 'H:i')); # true
var_dump(validateDate('14:77', 'H:i')); # false
var_dump(validateDate(14, 'H')); # true
var_dump(validateDate('14', 'H')); # true

var_dump(validateDate('2012-02-28T12:12:12+02:00', 'Y-m-d\TH:i:sP')); # true
# or
var_dump(validateDate('2012-02-28T12:12:12+02:00', DateTime::ATOM)); # true

var_dump(validateDate('Tue, 28 Feb 2012 12:12:12 +0200', 'D, d M Y H:i:s O')); # true
# or
var_dump(validateDate('Tue, 28 Feb 2012 12:12:12 +0200', DateTime::RSS)); # true
var_dump(validateDate('Tue, 27 Feb 2012 12:12:12 +0200', DateTime::RSS)); # false
# ...
up
-2
Anonymous
1 year ago
based on :
https://www.php.net/manual/es/function.checkdate.php#113205

there is a HOF php8 refactor

        $isValidFormatDateHOF = fn (string $format) =>  static fn (string $date) => ($dateTimeInmutable = \DateTimeImmutable::createFromFormat( $format, $date)) && $dateTimeInmutable->format( $format) === $date;

$isAtom = $isvalidFormatDateHOF(DateTimeInterface::ATOM)

$isAtom('2020-02-02')  //false
$isAtom('2021-02-15T19:17:01+00:00') //true
up
-50
MarkAgius at markagius dot co dot uk
2 years ago
Note:
checkdate() will return true and not false with the non existing dates 3/09/1752 to 13/09/1752
To Top