mysqli_stmt::next_result

mysqli_stmt_next_result

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

mysqli_stmt::next_result -- mysqli_stmt_next_resultReads the next result from a multiple query

Opis

Styl obiektowy (method):

public mysqli_stmt::next_result ( void ) : bool

Styl proceduralny:

mysqli_stmt_next_result ( mysql_stmt $stmt ) : bool

Reads the next result from a multiple query.

Parametry

stmt

Tylko styl proceduralny: Identyfikator stanu zwrócony przez mysqli_stmt_init().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Błędy/Wyjątki

Emits an E_STRICT level error if a result set does not exist, and suggests using mysqli_stmt::more_results() in these cases, before calling mysqli_stmt::next_result().

Wyłączenie w natywnym sterowniku MySQL

Dostępna tylko z mysqlnd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top