mssql_rows_affected

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PECL odbtp >= 1.1.1)

mssql_rows_affectedZwraca liczbę rekordów przetworzonych przez ostatnie zapytanie

Ostrzeżenie

Ta funkcja została USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Alernatywy dla tej funkcji obejmują:

Opis

mssql_rows_affected ( resource $identyfikator_połączenia ) : int

Zwraca liczbę rekordów przetworzonych przez ostatnie zapytanie do obróbki danych.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia z serwerem MS SQL, zwracany przez mssql_connect() lub mssql_pconnect().

Zwracane wartości

Zwraca liczbę rekordów przetworzonych podczas ostatniej operacji.

Przykłady

Przykład #1 Przykład mssql_rows_affected()

<?php
// Usuń wszystkie rekordy z tabeli
mssql_query('TRUNCATE TABLE [php].[dbo].[persons]');

echo 
'Usunięto ' mssql_rows_affected($link) . ' rekordów';
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
rowan dot collins at gmail dot com
15 years ago
Note that, as the page says, this function expects an MSSQL *Link* resource, not a *result* resource. This is a bit counter-intuitive, and differs from, for instance, pg_affected_rows (though not, apparently, mysql_affected_rows).

<?php
$link
= mssql_pconnect($db_host,$db_user,$db_pass);
mssql_select_db($db_name, $link);

$result = mssql_query('Select 1', $link);

$rows = mssql_rows_affected($result); # ERROR!
$rows = mssql_rows_affected($link); # Correct
?>
To Top