Wyskakiwanie z HTML

Wszystko na zewnątrz tagów PHP jest ignorowane przez parser, co pozwala plikom PHP mieć mieszaną zawartość. To pozwala na zagnieżdżanie PHP w plikach HTML, na przykład w celu stworzenia szablonu.

<?php
<p>To zostanie zignorowane przez PHP i wyświetlone w przeglądarce.</p>
<?
php echo 'Podczas gdy to zostanie sparsowane.'?>
<p>To także zostanie zignorowane przez PHP i wyświetlone w przeglądarce.</p>
To działa tak, jak się spodziewano, ponieważ kiedy interpreter PHP natrafi na zamykający znacznik ?>, poprostu zaczyna wyświetlać cokolwiek znajdzie (z wyjątkiem bezpośrednio następującej nowej linii - zobacz oddzielanie instrukcji) dopóki nie natrafi na kolejny otwierający znacznik - chyba, że znajdzie się to wewnątrz instrukcji warunkowej; w tym wypadku interpreter najpierw sprawdzi wynik instrukcji, aby zdecydować co pominąć. Zobacz kolejny przykład:

Wykorzystanie struktur z warunkami

Przykład #1 Zaawansowane wyskakiwanie przy użyciu warunków

<?php if ($expression == true): ?>
  To pokaże się, jeżeli wyrażenie jest prawdziwe.
<?php else: ?>
  W przeciwnym wypadku pokaże się to.
<?php endif; ?>
W tym przykładzie PHP pominie bloki, gdzie warunek nie jest spełniony, nawet jeżeli są one poza tagami PHP. PHP pomija je odpowiednio do warunku, ponieważ interpreter przeskakuje bloki zawarte w instrukcji, która nie została spełniona.

Dla wyświetlania większych ilości tekstu, wyjście z trybu parsowania PHP jest ogólnie rzecz biorąc bardziej wydajne niż wysyłanie całego tekstu przez funkcje echo lub print.

W PHP 5 mamy do pięciu różnych par znaczników otwierających i zamykających, dostępnych w PHP, w zależności od tego jak skonfigurowano PHP. Dwie z nich, <?php ?> i <script language="php"> </script> są zawsze dostępne. Istnieje też krótkich znacznik echo <?= ?>, który jest zawsze dostępny w PHP 5.4.0 i nowszych.

Pozostałe dwa to krótkie znaczniki i znaczniki w stylu ASP. Część osób postrzega krótkie znaczniki i znaczniki w stylu ASP jako wygodne, jednakże są one mniej przenośne, i zasadniczo nie polecane.

Informacja:

Zauważ również, że jeśli zagnieżdzasz PHP w XML lub XHTML musisz stosować znaczniki <?php ?> aby pozostać w zgodzie ze standardami.

PHP 7 wycofało wsparcie dla tagów ASP i znaczników <script language="php">. W związku z tym zalecamy używać wyłącznie tagów <?php ?> and <?= ?>, aby maksymalnie zwiększyć kompatybilność kodu PHP.

Przykład #2 Znaczniki otwierające i zamykające PHP

1.  <?php echo 'jeśli chcesz obsługiwać dokumenty XHTML lub XML,
                użyj tych tagów'
?>

2.  Możesz użyć krótkiego znacznika echo do <?= 'wyświetlenia tego tekstu' ?>.
    Jest on zawsze dostępny w PHP 5.4.0 i nowszych i jest odpowiednikiem
    <?php echo 'wyświetlenia tego tekstu' ?>.

3.  <? echo 'this code is within short tags, but will only work '.
            'if short_open_tag is enabled'; ?>
                
4.  <script language="php">
        echo 'niektóre edytory (jak FrontPage) nie lubią
              instrukcji przetwarzania';
    </script>
    Ta składnia została usunięta w PHP 7.0.0.

5.  <% echo 'Możesz opcjonalnie użyć znaczników w stylu ASP'; %>
    Kod w znacznikach <%= $zmienna; jest skrótem dla kodu <% echo $zmienna; %>
    Obie te składnie zostały usunięte w PHP 7.0.0.

Krótkie znaczniki (trzeci przykład) są dostepne jedynie, kiedy są włączone za pomocą dyrektywy konfiguracyjnej short_open_tag w php.ini lub jeśli php zostało skonfigurowane z opcją --enable-short-tags .

Znaczniki w stylu ASP (piąty przykład) są dostępne jedynie gdy zostaną włączone poprzez dyrektywę konfiguracyjną asp_tags w php.ini i zostały usunięte w PHP 7.0.0.

Informacja:

Powinieneś unikać używania krótkich znaczników, kiedy rozwijasz aplikacje lub biblioteki, które są nastawione na rozpowszechnianie lub pracujesz na serwerach PHP, nad którymi nie masz kontroli, ponieważ krótkie znaczniki mogą nie być obsługiwane na docelowym serwerze. Dla przenośnego, rozpowszechnialnego kodu, miej pewność, aby nie użyć krotkich znaczników.

Informacja:

W PHP 5.2 i wcześniejszych, parser nie pozwalał, aby znacznik otwierający <?php był jedynym znakiem w pliku. Dozwolone jest to od PHP 5.3, pod warunkiem, że po tagu otwierającym znajduje się jeden lub więcej białych znaków (np. spacja).

Informacja:

Począwszy od PHP 5.4, krótkie znaczniki <?= są zawsze rozpoznawane i ważne, niezależnie od ustawień short_open_tag.

add a note add a note

User Contributed Notes 11 notes

up
392
quickfur at quickfur dot ath dot cx
13 years ago
When the documentation says that the PHP parser ignores everything outside the <?php ... ?> tags, it means literally EVERYTHING. Including things you normally wouldn't consider "valid", such as the following:

<html><body>
<p<?php if ($highlight): ?> class="highlight"<?php endif;?>>This is a paragraph.</p>
</body></html>

Notice how the PHP code is embedded in the middle of an HTML opening tag. The PHP parser doesn't care that it's in the middle of an opening tag, and doesn't require that it be closed. It also doesn't care that after the closing ?> tag is the end of the HTML opening tag. So, if $highlight is true, then the output will be:

<html><body>
<p class="highlight">This is a paragraph.</p>
</body></html>

Otherwise, it will be:

<html><body>
<p>This is a paragraph.</p>
</body></html>

Using this method, you can have HTML tags with optional attributes, depending on some PHP condition. Extremely flexible and useful!
up
76
ravenswd at gmail dot com
14 years ago
One aspect of PHP that you need to be careful of, is that ?> will drop you out of PHP code and into HTML even if it appears inside a // comment. (This does not apply to /* */ comments.) This can lead to unexpected results. For example, take this line:

<?php
  $file_contents 
= '<?php die(); ?>' . "\n";
?>

If you try to remove it by turning it into a comment, you get this:

<?php
//  $file_contents  = '<?php die(); ?>' . "\n";
?>

Which results in ' . "\n"; (and whatever is in the lines following it) to be output to your HTML page.

The cure is to either comment it out using /* */ tags, or re-write the line as:

<?php
  $file_contents 
= '<' . '?php die(); ?' . '>' . "\n";
?>
up
34
sgurukrupa at gmail dot com
9 years ago
Although not specifically pointed out in the main text, escaping from HTML also applies to other control statements:

<?php for ($i = 0; $i < 5; ++$i): ?>
Hello, there!
<?php endfor; ?>

When the above code snippet is executed we get the following output:

Hello, there!
Hello, there!
Hello, there!
Hello, there!
up
4
davidhcefx
3 years ago
When the PHP interpreter hits the ?> closing tags, it WON'T output right away if it's inside of a conditional statement:
(no matter if it's an Alternative Syntax or not)

<html>
<?php
$a
= 1;
$b = 2;
if (
$a === 1) {
    if (
$b == 2) {
       
?><head></head><?php
   
} else {
       
?><body></body><?php
   
}
}
?>
</html>

This would output `<html><head></head></html>`.
Aside from conditional statements, the PHP interpreter also skip over functions! What a surprise!

<html>
<?php
function show($a) {
   
?>
    <a href="https://www.<?php echo $a ?>.com">
    Link
    </a>
    <?php
}
?>
<body>
    <?php show("google") ?>
</body>
</html>

This gives `<html><body><a href="https://www.google.com">Link</a></body></html>`.
These really confused me, because at first I thought it would output any HTML code right away, except for Alternative Syntaxes (https://www.php.net/manual/en/control-structures.alternative-syntax.php). There are more strange cases than I thought.
up
6
anisgazig at gmail dot com
4 years ago
Version of  7.0.0,3 tags are available in php.
1.long form tag (<?php ?>)
2.short echo tag(<?= ?>)
3.short_open_tag(? ?)
You can use short_open_tag when you start xml with php.
up
27
snor_007 at hotmail dot com
13 years ago
Playing around with different open and close tags I discovered you can actually mix different style open/close tags

some examples

<%
//your php code here
?>

or

<script language="php">
//php code here
%>
up
-6
mike at clove dot com
13 years ago
It's possible to write code to create php escapes which can be processed later by substituting \x3f for '?' - as in echo "<\x3fphp echo 'foo'; \x3f>";

This is useful for creating a template parser which later is rendered by PHP.
up
-10
Emil Cataranciuc
5 years ago
"<script language="php"> </script>, are always available." since PHP 7.0.0 is no longer true. These are removed along the ASP "<%, %>, <%=" tags.
up
-3
Anonymous
2 years ago
Since it's not documented (AFAICT) and it might cause confusion: a single line break immediately after ?> is ignored. Since whitespace is hard to see, whitespace is replaced with _ and the following code

<?php echo '1'; ?>
<?php
echo '2'; ?>_
<?php echo '3'; ?>
_<?php echo '4'; ?>_<?php echo '5'; ?>

will produce

12_
3_4_5
up
-8
anisgazig.com
3 years ago
<p>This is ignore by the php parser and displayed by the browser </p>

<?php echo "While this is going to be parsed"; ?>

<?php

when php interpreter hits the closing tag it start to outputing everything whatever it finds until it hit another opening tag
.If php interpreter find a conditional statement in the middle of a block then php interpreter decided which block skip 

Advanced escaping using conditions

 
<?php $a = 10; if($a<100): ?>
  This conditional block is executed
  <?php else: ?>
      otherwise this will be executed
      <?php endif; ?>

In php 5 version,there are 5 opening and closing tags.
1.<?php echo "standard long form php tag and if you use xml with php this tag will be use";?>

2.<?= "short echo tag and alwayes available from 5.4.0";?>

3.<? echo "short open tag which is available if short_open_tag is enable in php ini configuration file directive or php was configured with --enable-short-tags.This tag has discoursed from php 7.If you want to use xml with php,then short_open_tag in php ini will be disabled";?>

4.<script language="php">
echo "Some editor do not like processing the code within this tag and this tag is removed from php 7.0.0 version";

</script>

5.<% echo "asp style tag and asp_tags should be enabled but now php 7.0.0 version,this tag is removed";%>
up
-56
admin at furutsuzeru dot net
14 years ago
These methods are just messy. Short-opening tags and ASP-styled tags are not always enabled on servers. The <script language="php"></script> alternative is just out there. You should just use the traditional tag opening:

<?php?>

Coding islands, for example:

<?php
$me
'Pyornide';
?>
<?=$me
;?> is happy.
<?php
$me
= strtoupper($me);
?>
<?=$me
;?> is happier.

Lead to something along the lines of messy code. Writing your application like this can just prove to be more of an
inconvenience when it comes to maintenance.

If you have to deal chunks of HTML, then consider having a templating system do the job for you. It is a poor idea to rely on the coding islands method as a template system in any way, and for reasons listed above.
To Top