sqlite_fetch_array

SQLiteResult::fetch

SQLiteUnbuffered::fetch

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_fetch_array -- SQLiteResult::fetch -- SQLiteUnbuffered::fetchFetches the next row from a result set as an array

Opis

sqlite_fetch_array ( resource $result [, int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array

Styl obiektowy (method):

SQLiteResult::fetch ([ int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array
SQLiteUnbuffered::fetch ([ int $result_type = SQLITE_BOTH [, bool $decode_binary = TRUE ]] ) : array

Fetches the next row from the given result handle. If there are no more rows, returns FALSE, otherwise returns an associative array representing the row data.

Parametry

result

The SQLite result resource. This parameter is not required when using the object-oriented method.

result_type

Opcjonalny parametr result_type przyjmuje wartości stałych i określa jak indeksowane będą zwracane wartości. Używając SQLITE_ASSOC zwrócone zostaną tylko indeksy asocjacyjne (nazwy pól), podczas gdy SQLITE_NUM zwróci tylko indeksy numeryczne (numery pól). SQLITE_BOTH zwróci i indeksy asocjacyjne i numeryczne. SQLITE_BOTH jest domyślną wartością dla tej funkcji.

decode_binary

Gdy parametr decode_binary zostanie ustawiony na TRUE (domyślnie), PHP zdekoduje kodowanie binarne, któremu zostały poddane dane, jeśli były kodowane przy użyciu funkcji sqlite_escape_string(). Zazwyczaj należy pozostawić domyślną wartość tego parametru, chyba że baza jest współużytkowana przez różne aplikacje.

Zwracane wartości

Returns an array of the next row from a result set; FALSE if the next position is beyond the final row.

Wielkość liter w nazwach kolumn zwróconych przez SQLITE_ASSOC i SQLITE_BOTH zostaną przetworzone zależnie od ustawienia opcji konfiguracji sqlite.assoc_case.

Przykłady

Przykład #1 Procedural example

<?php
$dbhandle 
sqlite_open('sqlitedb');
$query sqlite_query($dbhandle'SELECT name, email FROM users LIMIT 25');
while (
$entry sqlite_fetch_array($querySQLITE_ASSOC)) {
    echo 
'Name: ' $entry['name'] . '  E-mail: ' $entry['email'];
}
?>

Przykład #2 Object-oriented example

<?php
$dbhandle 
= new SQLiteDatabase('sqlitedb');

$query $dbhandle->query('SELECT name, email FROM users LIMIT 25'); // buffered result set
$query $dbhandle->unbufferedQuery('SELECT name, email FROM users LIMIT 25'); // unbuffered result set

while ($entry $query->fetch(SQLITE_ASSOC)) {
    echo 
'Name: ' $entry['name'] . '  E-mail: ' $entry['email'];
}
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
saleh at sfsj dot net
16 years ago
[Editor's note: to get short column names there's an undocumented PRAGMA setting. You can exec "PRAGMA short_column_names = ON" to force that behavior.]

I noticed that if you use Joins in SQL queries, the field name is messed up with the dot!
for example if you have this query:
SELECT n.*, m.nickname FROM news AS n, members AS m WHERE n.memberID = m.id;

now if you want to print_r the results returned using SQLITE_ASSOC type, the result array is like this :
array
(
  [n.memberID] => 2
  [n.title] => test title
  [m.nickname] => NeverMind
  [tablename.fieldname] => value
)

and I think it looks horriable to use the variable ,for example, $news['m.nickname'] I just don't like it!

so I've made a small function that will remove the table name (or its Alias) and will return the array after its index is cleaned
<?php
function CleanName($array)
{
  foreach (
$array as $key => $value) {
   
//if you want to keep the old element with its key remove the following line
     
unset($array[$key]);

  
//now we clean the key from the dot and tablename (alise) and set the new element
     
$key = substr($key, strpos($key, '.')+1);
     
$array[$key] = $value;
  }
  return
$array;
}
?>
To Top