sqlite_column

SQLiteResult::column

SQLiteUnbuffered::column

(PHP 5 < 5.4.0, PECL sqlite >= 1.0.0)

sqlite_column -- SQLiteResult::column -- SQLiteUnbuffered::columnFetches a column from the current row of a result set

Opis

sqlite_column ( resource $result , mixed $index_or_name [, bool $decode_binary = TRUE ] ) : mixed
SQLiteResult::column ( mixed $index_or_name [, bool $decode_binary = TRUE ] ) : mixed
SQLiteUnbuffered::column ( mixed $index_or_name [, bool $decode_binary = TRUE ] ) : mixed

Fetches the value of a column named index_or_name (if it is a string), or of the ordinal column numbered index_or_name (if it is an integer) from the current row of the query result handle result.

Parametry

result

The SQLite result resource. This parameter is not required when using the object-oriented method.

index_or_name

The column index or name to fetch.

decode_binary

Gdy parametr decode_binary zostanie ustawiony na TRUE (domyślnie), PHP zdekoduje kodowanie binarne, któremu zostały poddane dane, jeśli były kodowane przy użyciu funkcji sqlite_escape_string(). Zazwyczaj należy pozostawić domyślną wartość tego parametru, chyba że baza jest współużytkowana przez różne aplikacje.

Zwracane wartości

Returns the column value.

Notatki

Informacja:

Use this function when you are iterating a large result set with many columns, or with columns that contain large amounts of data.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top