json_decode

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL json >= 1.2.0)

json_decodeDekoduje łańcuch JSON

Opis

json_decode ( string $json [, bool $asocjacyjnie = false [, int $poziom_zagłębienia = 512 [, int $opcje = 0 ]]] ) : mixed

Konwertuje łańcuch JSON do zmiennej PHP.

Parametry

json

Dekodowany string json.

Ta funkcja działa tylko z ciągami znaków w kodowaniu UTF-8.

Informacja:

PHP implementuje podzbiór JSON tak jak określono oryginalnie w » RFC 4627 - koduje i dekoduje także typy skalarne oraz NULL. RFC 4627 obsługuje te wartości tylko gdy zostaną zagnieżdżone wewnątrz tablicy lub obiektu.

Mimo że ten pozbiór jest spójny z rozszerzoną definicją "tekstu JSON" z nowszego » RFC 7159 (który ma na celu zastąpić RFC 4627) i ECMA-404, może to spowodować problemy z interoperacyjnością starszych parserów JSON, które ściśle trzymają się RFC 4627 dekodując pojedynczą wartość skalarną.

asocjacyjnie

Gdy jest ustawiony na TRUE, zwracane obiekty zostaną przekonwertowane do tablic asocjacyjnych.

poziom_zagłębienia

Limit zagnieżdżania danych określony przez użytkownika.

opcje

Maska bitowa opcji dekodowania JSON. Obecnie są wspierane dwie opcje. Pierwsza to JSON_BIGINT_AS_STRING, która umożliwia rzutowanie dużych liczb na tekst zamiast na wartość zmiennoprzecinkową, jak domyślnie. Drugą opcją jest JSON_OBJECT_AS_ARRAY, która ma taki sam efekt jak ustawienie parametru asocjacyjnie na TRUE.

Zwracane wartości

Zwraca wartość zakodowaną w json w odpowiednim typie PHP. Wartości true, false i null są zwracane odpowiednio jako TRUE, FALSE i NULL. NULL jest zwracany jeśli parametr json nie może zostać odkodowany lub jeżeli zakodowane dane znajdują się głębiej niż ustalony limit zagnieżdżania.

Przykłady

Przykład #1 Przykład json_decode()

<?php
$json 
'{"a":1,"b":2,"c":3,"d":4,"e":5}';

var_dump(json_decode($json));
var_dump(json_decode($jsontrue));

?>

Powyższy przykład wyświetli:

object(stdClass)#1 (5) {
  ["a"] => int(1)
  ["b"] => int(2)
  ["c"] => int(3)
  ["d"] => int(4)
  ["e"] => int(5)
}

array(5) {
  ["a"] => int(1)
  ["b"] => int(2)
  ["c"] => int(3)
  ["d"] => int(4)
  ["e"] => int(5)
}

Przykład #2 Uzyskiwanie dostępu do właściwości nieprawidłowego obiektu

Uzyskiwanie dostępu do elementów w obiekcie, który zawiera znaki niedozwolone w konwencji nazewnictwa PHP (np. myślniki) może być osiągnięte przez umieszczenie nazwy elementu wewnątrz nawiasów klamrowych lub apostrofów.

<?php

$json 
'{"foo-bar": 12345}';

$obj json_decode($json);
print 
$obj->{'foo-bar'}; // 12345

?>

Przykład #3 Różne przykłady błędów json_decode()

<?php

// poniższe łańcucy są prawidłowe w JavaScript, ale nieprawidłowe w JSON

// nazwa i wartość musi być zawarta w podwójny cudzysłów
// pojedyńcze cudzysłowy nie są prawidłowe
$bad_json "{ 'bar': 'baz' }";
json_decode($bad_json); // null

// nazwa musi być zawarta w podwójny cudzysłów
$bad_json '{ bar: "baz" }';
json_decode($bad_json); // null

// przecinki na końcu nie są dozwolone
$bad_json '{ bar: "baz", }';
json_decode($bad_json); // null

?>

Przykład #4 Błędy - poziom_zagłębienia

<?php
// Kodowanie danych.
$json json_encode(
    array(
        
=> array(
            
'English' => array(
                
'One',
                
'January'
            
),
            
'Polish' => array(
                
'Jeden',
                
'Styczeń'
            
)
        )
    )
);

// Określ błędy.
$constants get_defined_constants(true);
$json_errors = array();
foreach (
$constants["json"] as $name => $value) {
    if (!
strncmp($name"JSON_ERROR_"11)) {
        
$json_errors[$value] = $name;
    }
}

// Pokaż błędy na różych poziomach zagłębienia.
foreach (range(43, -1) as $depth) {
    
var_dump(json_decode($jsontrue$depth));
    echo 
'Last error: '$json_errors[json_last_error()], PHP_EOLPHP_EOL;
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

array(1) {
 [1]=>
 array(2) {
  ["English"]=>
  array(2) {
   [0]=>
   string(3) "One"
   [1]=>
   string(7) "January"
  }
  ["Polish"]=>
  array(2) {
   [0]=>
   string(3) "Jeden"
   [1]=>
   string(7) "Styczeń"
  }
 }
}
Ostatni błąd: JSON_ERROR_NONE

NULL
Ostatni błąd: JSON_ERROR_DEPTH

Przykład #5 Dekodowanie json_decode() - duże liczby

<?php
$json 
'{"number": 12345678901234567890}';

var_dump(json_decode($json));
var_dump(json_decode($jsonfalse512JSON_BIGINT_AS_STRING));

?>

Powyższy przykład wyświetli:

object(stdClass)#1 (1) {
 ["number"]=>
 float(1.2345678901235E+19)
}
object(stdClass)#1 (1) {
 ["number"]=>
 string(20) "12345678901234567890"
}

Notatki

Informacja:

Specyfikacja JSON nie jest taka sama jak w JavaScript, tylko jest podzbiorem JavaScript.

Informacja:

W przypadku niepowodzenia dekodowania danych funkcja json_last_error() może zostać użyta do ścisłego ustalenia rodzaju błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.1.0 Pusty klucz JSON ("") może być prawidłowo zdekodowany do pustego obiektu, zamiast używania klucza z wartością _empty_.
7.0.0 Odrzucono niezgodne z RFC 7159 formaty liczb - głównego poziomu (07, 0xff, .1, -.1) i wszystkich poziomów ([1.], [1.e1])
7.0.0 Pusty string PHP lub wartość, która po rzutowaniu na string jest pusta (NULL, FALSE) skutkuje błędem składniowym JSON.
5.6.0 Błędne (napisane innymi niż małymi znakami) warianty true, false i null nie są dłużej akceptowne jako prawidłowe wejście i wygenerują ostrzeżenia
5.4.0 Dodano parametr opcje.
5.3.0 Dodano opcjonalny parametr poziom_zagłębienia. Domyślny limit zagnieżdżania danych został zwiększony z 128 do 512
5.2.3 Limit zagnieżdżania danych został zwiększony z 20 do 128
5.2.1 Dodano wsparcie dla dekodowania podstawowych typów z JSON.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
1
Alien426
2 years ago
Browsers don't choke on integers _starting_ with BigInt (64 bits), but before that (53 bits). The introduction of BigInt to modern browsers doesn't help much, when JSON handling functions do not support it. So I am trying to remedy that. My approach is to handle the decoded array before re-encoding it to a string:
<?php
function fix_large_int(&$value)
{
  if (
is_int($value) && $value > 9007199254740991)
   
$value = strval($value);
}
$json_str = '{"id":[1234567890123456789,12345678901234567890]}';
$json_arr = json_decode($json_str, flags: JSON_BIGINT_AS_STRING | JSON_OBJECT_AS_ARRAY);
echo(
json_encode($json_arr)); // {"id":[1234567890123456789,"12345678901234567890"]} (BigInt is already converted to a string here)
array_walk_recursive($json_arr, 'fix_large_int');
echo(
json_encode($json_arr)); // {"id":["1234567890123456789","12345678901234567890"]}
?>
up
0
greaties at ghvernuft dot nl
2 years ago
To load an object with data in json format:

function loadJSON($Obj, $json)
{
    $dcod = json_decode($json);
    $prop = get_object_vars ( $dcod );
    foreach($prop as $key => $lock)
    {
        if(property_exists ( $Obj ,  $key ))
        {
            if(is_object($dcod->$key))
            {
                loadJSON($Obj->$key, json_encode($dcod->$key));
            }
            else
            {
                $Obj->$key = $dcod->$key;
            }
        }
    }
}
up
0
cubefox at web dot NOSPAMPLEASE dot de
2 years ago
Warning: As the section "return values" mentions, the return value NULL is ambiguos. To repeat, it can mean three things:

* The input string had the value "null"
* There was an error while parsing the input data
* The encoded data was deeper than the recursion limit

To distinguish these cases, json_last_error() can be used.
up
-7
mattia
2 years ago
if you're using ajax to post, and your JavaScript code looks like this:

<code>
    var xhttp = new XMLHttpRequest();
    xhttp.open("POST", "something.php", true);
    xhttp.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
    xhttp.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
             // do something
        }
    };
    var data = {some: "thing"};
    xhttp.send(JSON.stringify(data));
</code>

then in <code>something.php</code> you can retrieve your json by doing

<?php
$data
= json_decode(file_get_contents("php://input"), true);
?>
To Top