json_decode

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL json >= 1.2.0)

json_decodeDekoduje łańcuch JSON

Opis

json_decode ( string $json [, bool $asocjacyjnie = false [, int $poziom_zagłębienia = 512 [, int $opcje = 0 ]]] ) : mixed

Konwertuje łańcuch JSON do zmiennej PHP.

Parametry

json

Dekodowany string json.

Ta funkcja działa tylko z ciągami znaków w kodowaniu UTF-8.

Informacja:

PHP implementuje podzbiór JSON tak jak określono oryginalnie w » RFC 4627 - koduje i dekoduje także typy skalarne oraz NULL. RFC 4627 obsługuje te wartości tylko gdy zostaną zagnieżdżone wewnątrz tablicy lub obiektu.

Mimo że ten pozbiór jest spójny z rozszerzoną definicją "tekstu JSON" z nowszego » RFC 7159 (który ma na celu zastąpić RFC 4627) i ECMA-404, może to spowodować problemy z interoperacyjnością starszych parserów JSON, które ściśle trzymają się RFC 4627 dekodując pojedynczą wartość skalarną.

asocjacyjnie

Gdy jest ustawiony na TRUE, zwracane obiekty zostaną przekonwertowane do tablic asocjacyjnych.

poziom_zagłębienia

Limit zagnieżdżania danych określony przez użytkownika.

opcje

Maska bitowa opcji dekodowania JSON. Obecnie są wspierane dwie opcje. Pierwsza to JSON_BIGINT_AS_STRING, która umożliwia rzutowanie dużych liczb na tekst zamiast na wartość zmiennoprzecinkową, jak domyślnie. Drugą opcją jest JSON_OBJECT_AS_ARRAY, która ma taki sam efekt jak ustawienie parametru asocjacyjnie na TRUE.

Zwracane wartości

Zwraca wartość zakodowaną w json w odpowiednim typie PHP. Wartości true, false i null są zwracane odpowiednio jako TRUE, FALSE i NULL. NULL jest zwracany jeśli parametr json nie może zostać odkodowany lub jeżeli zakodowane dane znajdują się głębiej niż ustalony limit zagnieżdżania.

Przykłady

Przykład #1 Przykład json_decode()

<?php
$json 
'{"a":1,"b":2,"c":3,"d":4,"e":5}';

var_dump(json_decode($json));
var_dump(json_decode($jsontrue));

?>

Powyższy przykład wyświetli:

object(stdClass)#1 (5) {
  ["a"] => int(1)
  ["b"] => int(2)
  ["c"] => int(3)
  ["d"] => int(4)
  ["e"] => int(5)
}

array(5) {
  ["a"] => int(1)
  ["b"] => int(2)
  ["c"] => int(3)
  ["d"] => int(4)
  ["e"] => int(5)
}

Przykład #2 Uzyskiwanie dostępu do właściwości nieprawidłowego obiektu

Uzyskiwanie dostępu do elementów w obiekcie, który zawiera znaki niedozwolone w konwencji nazewnictwa PHP (np. myślniki) może być osiągnięte przez umieszczenie nazwy elementu wewnątrz nawiasów klamrowych lub apostrofów.

<?php

$json 
'{"foo-bar": 12345}';

$obj json_decode($json);
print 
$obj->{'foo-bar'}; // 12345

?>

Przykład #3 Różne przykłady błędów json_decode()

<?php

// poniższe łańcucy są prawidłowe w JavaScript, ale nieprawidłowe w JSON

// nazwa i wartość musi być zawarta w podwójny cudzysłów
// pojedyńcze cudzysłowy nie są prawidłowe
$bad_json "{ 'bar': 'baz' }";
json_decode($bad_json); // null

// nazwa musi być zawarta w podwójny cudzysłów
$bad_json '{ bar: "baz" }';
json_decode($bad_json); // null

// przecinki na końcu nie są dozwolone
$bad_json '{ bar: "baz", }';
json_decode($bad_json); // null

?>

Przykład #4 Błędy - poziom_zagłębienia

<?php
// Kodowanie danych.
$json json_encode(
    array(
        
=> array(
            
'English' => array(
                
'One',
                
'January'
            
),
            
'Polish' => array(
                
'Jeden',
                
'Styczeń'
            
)
        )
    )
);

// Określ błędy.
$constants get_defined_constants(true);
$json_errors = array();
foreach (
$constants["json"] as $name => $value) {
    if (!
strncmp($name"JSON_ERROR_"11)) {
        
$json_errors[$value] = $name;
    }
}

// Pokaż błędy na różych poziomach zagłębienia.
foreach (range(43, -1) as $depth) {
    
var_dump(json_decode($jsontrue$depth));
    echo 
'Last error: '$json_errors[json_last_error()], PHP_EOLPHP_EOL;
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

array(1) {
 [1]=>
 array(2) {
  ["English"]=>
  array(2) {
   [0]=>
   string(3) "One"
   [1]=>
   string(7) "January"
  }
  ["Polish"]=>
  array(2) {
   [0]=>
   string(3) "Jeden"
   [1]=>
   string(7) "Styczeń"
  }
 }
}
Ostatni błąd: JSON_ERROR_NONE

NULL
Ostatni błąd: JSON_ERROR_DEPTH

Przykład #5 Dekodowanie json_decode() - duże liczby

<?php
$json 
'{"number": 12345678901234567890}';

var_dump(json_decode($json));
var_dump(json_decode($jsonfalse512JSON_BIGINT_AS_STRING));

?>

Powyższy przykład wyświetli:

object(stdClass)#1 (1) {
 ["number"]=>
 float(1.2345678901235E+19)
}
object(stdClass)#1 (1) {
 ["number"]=>
 string(20) "12345678901234567890"
}

Notatki

Informacja:

Specyfikacja JSON nie jest taka sama jak w JavaScript, tylko jest podzbiorem JavaScript.

Informacja:

W przypadku niepowodzenia dekodowania danych funkcja json_last_error() może zostać użyta do ścisłego ustalenia rodzaju błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.1.0 Pusty klucz JSON ("") może być prawidłowo zdekodowany do pustego obiektu, zamiast używania klucza z wartością _empty_.
7.0.0 Odrzucono niezgodne z RFC 7159 formaty liczb - głównego poziomu (07, 0xff, .1, -.1) i wszystkich poziomów ([1.], [1.e1])
7.0.0 Pusty string PHP lub wartość, która po rzutowaniu na string jest pusta (NULL, FALSE) skutkuje błędem składniowym JSON.
5.6.0 Błędne (napisane innymi niż małymi znakami) warianty true, false i null nie są dłużej akceptowne jako prawidłowe wejście i wygenerują ostrzeżenia
5.4.0 Dodano parametr opcje.
5.3.0 Dodano opcjonalny parametr poziom_zagłębienia. Domyślny limit zagnieżdżania danych został zwiększony z 128 do 512
5.2.3 Limit zagnieżdżania danych został zwiększony z 20 do 128
5.2.1 Dodano wsparcie dla dekodowania podstawowych typów z JSON.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 38 notes

up
159
Aaron Kardell
12 years ago
Make sure you pass in utf8 content, or json_decode may error out and just return a null value.  For a particular web service I was using, I had to do the following:

<?php
$contents
= file_get_contents($url);
$contents = utf8_encode($contents);
$results = json_decode($contents);
?>

Hope this helps!
up
43
Matt Browne
7 years ago
The function by 1franck to allow comments works except if there is a comment at the very beginning of the file. Here's a modified version (only the regex was changed) that accounts for that.

<?php
function json_clean_decode($json, $assoc = false, $depth = 512, $options = 0) {
   
// search and remove comments like /* */ and //
   
$json = preg_replace("#(/\*([^*]|[\r\n]|(\*+([^*/]|[\r\n])))*\*+/)|([\s\t]//.*)|(^//.*)#", '', $json);
   
    if(
version_compare(phpversion(), '5.4.0', '>=')) {
       
$json = json_decode($json, $assoc, $depth, $options);
    }
    elseif(
version_compare(phpversion(), '5.3.0', '>=')) {
       
$json = json_decode($json, $assoc, $depth);
    }
    else {
       
$json = json_decode($json, $assoc);
    }

    return
$json;
}
?>
up
57
skypppher at gmail dot com
8 years ago
First of all, since JSON is not native PHP format or even native JavaScript format, everyone who wants to use JSON wisely should carefuly read official documentation. There is a link to it here, in "Introduction" section. Many questions like "it doesn't recognize my strings" and those like previous one (about zip codes) will drop if you will be attentive!

And second. I've found that there is no good, real working example of how to validate string if it is a JSON or not.
There are two ways to make this: parse input string for yourself using regular expressions or anything else, use json_decode to do it for you.
Parsing for yourself is like writing your own compiler, too difficult.
Just testing result of json_decode is not enough because you should test it with NULL, but valid JSON could be like this 'null' and it will evaluate to NULL. So you should use another function - json_last_error. It will return error code of the last encode/decode operation. If no error occured it will be JSON_ERROR_NONE. So here is the function you should use for testing:
<?php
function isValidJson($strJson) {
   
json_decode($strJson);
    return (
json_last_error() === JSON_ERROR_NONE);
}
?>
It's so simple, that there is no need to use it and slow down your script with extra delay for function call. Just do it manualy in you code while working with input data:
<?php
//here is my initial string
$sJson = $_POST['json'];
//try to decode it
$json = json_decode($sJson);
if (
json_last_error() === JSON_ERROR_NONE) {
   
//do something with $json. It's ready to use
} else {
   
//yep, it's not JSON. Log error or alert someone or do nothing
}
?>
up
55
jrevillini
12 years ago
When decoding strings from the database, make sure the input was encoded with the correct charset when it was input to the database.

I was using a form to create records in the DB which had a content field that was valid JSON, but it included curly apostrophes.  If the page with the form did not have

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">

in the head, then the data was sent to the database with the wrong encoding.  Then, when json_decode tried to convert the string to an object, it failed every time.
up
40
1franck
8 years ago
Sometime, i need to allow comments in json file. So i wrote a small func to clean comments in a json string before decoding it:
<?php
/**
* Clean comments of json content and decode it with json_decode().
* Work like the original php json_decode() function with the same params
*
* @param   string  $json    The json string being decoded
* @param   bool    $assoc   When TRUE, returned objects will be converted into associative arrays.
* @param   integer $depth   User specified recursion depth. (>=5.3)
* @param   integer $options Bitmask of JSON decode options. (>=5.4)
* @return  string
*/
function json_clean_decode($json, $assoc = false, $depth = 512, $options = 0) {

   
// search and remove comments like /* */ and //
   
$json = preg_replace("#(/\*([^*]|[\r\n]|(\*+([^*/]|[\r\n])))*\*+/)|([\s\t](//).*)#", '', $json);

    if(
version_compare(phpversion(), '5.4.0', '>=')) {
       
$json = json_decode($json, $assoc, $depth, $options);
    }
    elseif(
version_compare(phpversion(), '5.3.0', '>=')) {
       
$json = json_decode($json, $assoc, $depth);
    }
    else {
       
$json = json_decode($json, $assoc);
    }

    return
$json;
}
?>
up
38
T erkif
10 years ago
it seems, that some of the people are not aware, that if you are using json_decode to decode a string it HAS to be a propper json string:

<?php
var_dump
(json_encode('Hello'));

var_dump(json_decode('Hello'));  // wrong
var_dump(json_decode("Hello")); // wrong
var_dump(json_decode('"Hello"')); // correct
var_dump(json_decode("'Hello'")); // wrong

result:

string(7) ""Hello""
NULL
NULL
string
(5) "Hello"
NULL
up
31
php at hm2k.org
11 years ago
If var_dump produces NULL, you may be experiencing JSONP aka JSON with padding, here's a quick fix...

<?php

//remove padding
$body=preg_replace('/.+?({.+}).+/','$1',$body);

// now, process the JSON string
$result = json_decode($body);

var_dump($result);
?>
up
15
phpdoc at badassawesome dot com
7 years ago
I added a 3rd regex to the json_decode_nice function by "colin.mollenhour.com" to handle a trailing comma in json definition.

<?php
// http://www.php.net/manual/en/function.json-decode.php#95782
function json_decode_nice($json, $assoc = FALSE){
   
$json = str_replace(array("\n","\r"),"",$json);
   
$json = preg_replace('/([{,]+)(\s*)([^"]+?)\s*:/','$1"$3":',$json);
   
$json = preg_replace('/(,)\s*}$/','}',$json);
    return
json_decode($json,$assoc);
}
?>

Example:

<?php
$dat_json
= <<<EOF
{
    "foo"    : "bam",
    "bar"    : "baz",
}
EOF;
$dat_array = json_decode_nice( $dat_json );
var_dump ( $dat_json, $dat_array );

/* RESULTS:

string(35) "{
    "foo"    : "bam",
    "bar"    : "baz",
}"
array(2) {
  ["foo"]=>
  string(3) "bam"
  ["bar"]=>
  string(3) "baz"
}
*/
?>
up
15
php_net_01_weber at nachvorne de
7 years ago
json_decode_nice + keep linebreaks:

function json_decode_nice($json, $assoc = TRUE){
    $json = str_replace(array("\n","\r"),"\\n",$json);
    $json = preg_replace('/([{,]+)(\s*)([^"]+?)\s*:/','$1"$3":',$json);
    $json = preg_replace('/(,)\s*}$/','}',$json);
    return json_decode($json,$assoc);
}

by phpdoc at badassawesome dot com, I just changed line 2.
If you want to keep the linebreaks just escape the slash.
up
18
nix
11 years ago
Be aware, when decoding JSON strings, where an empty string is a key, this library replaces the empty string with "_empty_".

So the following code gives an unexpected result:
<?php
var_dump
(json_decode('{"":"arbitrary"}'));
?>

The result is as follows:
object(stdClass)#1 (1) {
  ["_empty_"]=>
  string(6) "arbitrary"
}

Any subsequent key named "_empty_" (or "" [the empty string] again) will overwrite the value.
up
18
majca J
10 years ago
Noted in a comment below is that this function will return NULL when given a simple string.

This is new behavior - see the result in PHP 5.2.4 :
php > var_dump(json_decode('this is a simple string'));
string(23) "this is a simple string"

in PHP 5.3.2 :
php > var_dump(json_decode('this is a simple string'));
NULL

I had several functions that relied on checking the value of a purported JSON string if it didn't decode into an object/array. If you do too, be sure to be aware of this when upgrading to PHP 5.3.
up
17
premiersullivan at gmail dot com
11 years ago
This function will remove trailing commas and encode in utf8, which might solve many people's problems. Someone might want to expand it to also change single quotes to double quotes, and fix other kinds of json breakage.

<?php
   
function mjson_decode($json)
    {
        return
json_decode(removeTrailingCommas(utf8_encode($json)));
    }
   
    function
removeTrailingCommas($json)
    {
       
$json=preg_replace('/,\s*([\]}])/m', '$1', $json);
        return
$json;
    }
?>
up
11
colin.mollenhour.com
11 years ago
For those of you wanting json_decode to be a little more lenient (more like Javascript), here is a wrapper:

<?php
function json_decode_nice($json, $assoc = FALSE){
   
$json = str_replace(array("\n","\r"),"",$json);
   
$json = preg_replace('/([{,]+)(\s*)([^"]+?)\s*:/','$1"$3":',$json);
    return
json_decode($json,$assoc);
}
?>

Some examples of accepted syntax:

<?php
$json
= '{a:{b:"c",d:["e","f",0]}}';
$json =
'{
   a : {
      b : "c",
      "d.e.f": "g"
   }
}'
;
?>

If your content needs to have newlines, do this:

<?php
$string
= "This
Text
Has
Newlines"
;
$json = '{withnewlines:'.json_encode($string).'}';
?>

Note: This does not fix trailing commas or single quotes.

[EDIT BY danbrown AT php DOT net: Contains a bugfix provided by (sskaje AT gmail DOT com) on 05-DEC-2012 with the following note.]

Old regexp failed when json like
{aaa:[{a:1},{a:2}]}
up
1
david at frankieandshadow dot com
3 years ago
As well as the listed changes to json_decode, it appears that in contrast to PHP5.6, PHP7's json_decode is stricter about control characters in the JSON input. They are incorrect JSON, but I had tabs and newlines (that is byte value 13, not the two characters "\n") in one string inadvertently and they used to work in PHP5.6 so I hadn't noticed; now they don't.
up
10
Gravis
11 years ago
with two lines you can convert your string from JavaScript toSource() (see http://www.w3schools.com/jsref/jsref_toSource.asp) output format to JSON accepted format.  this works with subobjects too!
note: toSource() is part of JavaScript 1.3 but only implemented in Mozilla based javascript engines (not Opera/IE/Safari/Chrome).

<?php
  $str
= '({strvar:"string", number:40, boolvar:true, subobject:{substrvar:"sub string", subsubobj:{deep:"deeply nested"}, strnum:"56"}, false_val:false, false_str:"false"})'; // example javascript object toSource() output

 
$str = substr($str, 1, strlen($str) - 2); // remove outer ( and )
 
$str = preg_replace("/([a-zA-Z0-9_]+?):/" , "\"$1\":", $str); // fix variable names

 
$output = json_decode($str, true);
 
var_dump($output);
?>

var_dump output:
array(6) {
  ["strvar"]=>
  string(6) "string"
  ["number"]=>
  int(40)
  ["boolvar"]=>
  bool(true)
  ["subobject"]=>
  array(3) {
    ["substrvar"]=>
    string(10) "sub string"
    ["subsubobj"]=>
    array(1) {
      ["deep"]=>
      string(13) "deeply nested"
    }
    ["strnum"]=>
    string(2) "56"
  }
  ["false_val"]=>
  bool(false)
  ["false_str"]=>
  string(5) "false"
}

hope this saves someone some time.
up
9
steven at acko dot net
12 years ago
json_decode()'s handling of invalid JSON is very flaky, and it is very hard to reliably determine if the decoding succeeded or not. Observe the following examples, none of which contain valid JSON:

The following each returns NULL, as you might expect:

<?php
var_dump
(json_decode('['));             // unmatched bracket
var_dump(json_decode('{'));             // unmatched brace
var_dump(json_decode('{}}'));           // unmatched brace
var_dump(json_decode('{error error}')); // invalid object key/value
notation
var_dump
(json_decode('["\"]'));         // unclosed string
var_dump(json_decode('[" \x "]'));      // invalid escape code

Yet the following each returns the literal string you passed to it:

var_dump(json_decode(' [')); // unmatched bracket
var_dump(json_decode(' {')); // unmatched brace
var_dump(json_decode(' {}}')); // unmatched brace
var_dump(json_decode(' {error error}')); // invalid object key/value notation
var_dump(json_decode('"\"')); // unclosed string
var_dump(json_decode('" \x "')); // invalid escape code
?>

(this is on PHP 5.2.6)

Reported as a bug, but oddly enough, it was closed as not a bug.

[NOTE BY danbrown AT php DOT net: This was later re-evaluated and it was determined that an issue did in fact exist, and was patched by members of the Development Team.  See http://bugs.php.net/bug.php?id=45989 for details.]
up
0
Anonymous
1 year ago
function is_json($str){
        if(is_array($str)){ return false; }
        json_decode($str);
        if(!json_last_error()){
            return true;
        }
        return false;
    }
up
0
adrian at abwegig dot net
1 year ago
Note that json_decode may return an array or object:

json_decode(json_encode(["A"]))
-> array(1) { [0]=> string(1) "A" }

json_decode(json_encode(["A"=>"B"]));
-> object(stdClass)#18 (1) { ["A"]=> string(1) "B" }
up
4
alexvonweiss at googlemail dot com
9 years ago
Consider that JSON can differ between int and string. So

<?php
var_dump
(json_decode('{"foo": 12}'));
// array(1) { ["foo"]=> int(12) }

var_dump(json_decode('{"foo": "12"}'));
// array(1) { ["foo"]=> string(12) }
?>

Numbers that cannot be handled by integer seems to become float casted. This can be a problem if you transfer big numbers like facebook ids over JSON. Either you avoid numbers by cast everything to string before JSON.stringify or you have to use number_format if the value bacome a float value.

<?php
// test
$x = json_decode('{"foo": 123456789012345}');
echo
sprintf('%1$f', $x->foo).PHP_EOL;
echo
sprintf('%1$u', $x->foo).PHP_EOL;
echo
sprintf('%1$s', $x->foo).PHP_EOL;
echo
strval($x->foo).PHP_EOL;
echo (string)
$x->foo.PHP_EOL;
echo
number_format($x->foo, 0, '', '').PHP_EOL;

// output
123456789012345.000000  // printf %f
2249056121              // printf %u
1.2345678901234E+14     // printf %s
1.2345678901234E+14     // strval()
1.2345678901234E+14     // cast (string)
2249056121              // cast (int)
123456789012345         // number_format()
?>
up
0
christian dot knoop at gmx dot net
7 years ago
If you store your json-string in an utf8-file and read it with file_get_contents, please make sure to strip leading BOM (byte order mark) before decoding it with json_decode. Otherwise json_decode will fail creating an associative array. Instead it will return your data as a string.
up
-2
gabriel dot bondaz at gmail dot com
7 years ago
Get a mistery case:

if I try to json_decode this string: "[0-9]{5}", i get this results:

<?php
var_dump
(json_decode("[0-9],{5}",));
?>

array(1) { [0] => int(0) }

But I expected to get an error, cause this is not a valid JSON !
up
-3
Eko
5 years ago
UTF8 decoding for all json array values :

function JsonUtf8Decode(&$v, $k) { $v = utf8_decode($v); }
array_walk_recursive($config, "JsonUtf8Decode");
up
-7
hellolwq at gmail dot com
7 years ago
json_decode can not handle string like:\u0014,it will return null,and with the error
<?php json_last_error()=JSON_ERROR_CTRL_CHAR ?>
according ascii_class from json module, use the next codes to fix the bug:
<?php
$str
= preg_replace_callback('/([\x{0000}-\x{0008}]|[\x{000b}-\x{000c}]|[\x{000E}-\x{001F}])/u', function($sub_match){return '\u00' . dechex(ord($sub_match[1]));},$str);
var_dump(json_decode($str));
?>
up
-5
kuroi dot neko at wanadoo dot fr
7 years ago
My initial problem was to have PHP check a form in case JavaScript was disabled on the client.
I fiddled with json_decode for a while before realizing what I really wanted: to be able to initialize the same object in PHP and JavaScript from a common source file.

I ended up writing a tiny parser for a JavaScript object initializer, which is close to - but not the same thing as - a piece of JSON.
Among other things, it
- recognizes regexes (turning them into PHP strings),
- handles C/C++ comments
- accepts non-quoted field names.

This parser will accept a superset of real JS object initializer syntax (for instance non-quoted string litterals or improperly formed regexes). Error report and sanity checks are close to non-existent.
The whole idea is to share the code among JavaScript and PHP, so the syntactical checks are left to the JS interpreter.

Here is the code for those who are interrested :

-----------------------------
class JSvarDecoderCtx {
    public function __construct ($type)
    {
        $this->fields = ($type == '[') ? array() : new stdClass();
    }
   
    public function add_name (&$text)
    {
        $this->name = $text;
        $text = '';
    }
    public function add_value (&$text)
    {
        // weird input like a mix of fields and array elements will cause warnings here
        if (!isset ($this->name)) $this->fields[             ] = $text;
        else                      $this->fields->{$this->name} = $text;
        $text = '';
    }
}

define ('JSVAL_TEXT'  , 12001);
define ('JSVAL_STRING', 12002);
define ('JSVAL_REGEXP', 12003);
define ('JSVAL_COMMT1', 12004);
define ('JSVAL_COMMT2', 12005);

function jsinit_decode ($json)
{
    // parse a JS initializer
    $stack = array ();
    $text = "";
    $state = JSVAL_TEXT;
    $len = strlen($json);
    for ($i = 0 ; $i != $len; $i++)
    {
        $c = $json[$i];
        switch ($state)
        {
        case JSVAL_TEXT:
            switch ($c)
            {
            case '{' :
            case '[' : array_unshift ($stack, new JSvarDecoderCtx ($c)); break;
            case '}' :
            case ']' : $stack[0]->add_value ($text); $text = array_shift ($stack)->fields; break;
            case ':' : $stack[0]->add_name  ($text); break;
            case ',' : $stack[0]->add_value ($text); break;
            case '"' :
            case "'" : $closer = $c; $state = JSVAL_STRING; break;
            case '/' :
                assert($i != ($len-1));
                switch ($json[$i+1])
                {
                case '/': $state = JSVAL_COMMT1; break;
                case '*': $state = JSVAL_COMMT2; break;
                default : $state = JSVAL_REGEXP; $text .= $c;
                }
                break;
            case "\r":
            case "\n":
            case "\t":
            case ' ' : break;
            default  : $text .= $c;
            }
            break;
        case JSVAL_STRING: if  ($c != $closer)               $text .= $c; else $state = JSVAL_TEXT; break;
        case JSVAL_REGEXP: if (($c !=  ',') && ($c !=  '}')) $text .= $c; else { $i--; $state = JSVAL_TEXT; } break;
        case JSVAL_COMMT1: if (($c == "\r") || ($c == "\n")) $state = JSVAL_TEXT; break;
        case JSVAL_COMMT2:
            if ($c != '*') break;
            assert($i != ($len-1));
            if ($json[$i+1] == '/') { $i++; $state = JSVAL_TEXT; }
        }
    }
    assert ($state == JSVAL_TEXT);
    return $text;
}
-----------------------------
Test pattern :
{
     errors: "form-errors",   // CSS class for validation errors tooltip    
    i: /* integer   */ /^[0-9]+$/,
    err: {
      '*': "mandatory field",
      i: "must be an integer",
    },
    a:['ga','bu','zo','meuh'] // http://www.archimedes-lab.org/shadoks/shadoiku.html
}
-----------------------------
result :

stdClass Object
(
     [errors] => form-errors
     [i] => /^[0-9]+$/
     [err] => stdClass Object
        (
            [*] => mandatory field
            [i] => must be an integer
        )
    [a] => Array
        (
            [0] => ga
            [1] => bu
            [2] => zo
            [3] => meuh
        )
)
up
-4
Antony
4 years ago
Tried this on PHP Version 5.3.3 and json_decode returns NULL:

<?php
$payload
= '{"DATA":{"KEY":"VALUE"},"SOME_OTHER_DATA":["value1","value2"]}';
$results = json_decode($payload, true, 512, 0);
var_dump($results); // NULL
?>

But this works:

<?php
$payload
= '{"DATA":{"KEY":"VALUE"},"SOME_OTHER_DATA":["value1","value2"]}';
$results = json_decode($payload, true);
var_dump($results); // array(2) { ["DATA"]=> array(1) { ["KEY"]=> string(5) "VALUE" } ["SOME_OTHER_DATA"]=> array(2) { [0]=> string(6) "value1" [1]=> string(6) "value2" } }
?>

Seems that json_decode doesn't work properly when passing defaults $depth (512) and $options (0) parameters.

But the signature of json_decode is:

mixed json_decode ( string $json [, bool $assoc = false [, int $depth = 512 [, int $options = 0 ]]] )

And the min required version of PHP is PHP 5 >= 5.2.0.
up
-3
slva dot web dot sit at gmail dot com
4 years ago
if you have error JSON_ERROR_SYNTAX (4 code)
try filter you data from this code:

for ($i = 0; $i <= 31; ++$i) {
    $contents = str_replace(chr($i), "", $contents);
}
$contents = str_replace(chr(127), "", $contents);

if (0 === strpos(bin2hex($contents), 'efbbbf')) {
   $contents = substr($contents, 3);
}
up
-1
Adrian H
2 years ago
Be careful with strings encoded twice,  json_decode will just return a string! 

Ex: php -a

php >
php >
php >  $a = ['b'=> 3];
php > $x = json_encode($a);
php > $x = json_encode($x);
php >
php > var_dump($x);
string(11) ""{\"b\":3}""
php >
php > var_dump(json_decode($x));
string(7) "{"b":3}"  // this is kinda unexpected!
php >
php >
php > var_dump(json_decode(json_decode($x)));
object(stdClass)#1 (1) {
  ["b"]=>
  int(3)
}
up
-2
web at houhejie dot cn
3 years ago
string2array($str)

$arr=json_decode('["fileno",["uid","uname"],"topingid",["touid",[1,2,[3,4]],"touname"]]');
print_r($arr);
echo json_last_error();

output:
Array ( [0] => fileno [1] => Array ( [0] => uid [1] => uname ) [2] => topingid [3] => Array ( [0] => touid [1] => Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => Array ( [0] => 3 [1] => 4 ) ) [2] => touname ) ) 0

when I hope a function string2array($str), "spam2"  suggest this. and It works well~~~hope this helps us,  and add to the Array function list
up
-14
nospam (AT) hjcms (DOT) de
13 years ago
You can't transport Objects or serialize Classes, json_* replace it bei stdClass!
<?php

$dom
= new DomDocument( '1.0', 'utf-8' );
$body = $dom->appendChild( $dom->createElement( "body" ) );
$body->appendChild( $dom->createElement( "forward", "Hallo" ) );

$JSON_STRING = json_encode(
   array(
     
"aArray" => range( "a", "z" ),
     
"bArray" => range( 1, 50 ),
     
"cArray" => range( 1, 50, 5 ),
     
"String" => "Value",
     
"stdClass" => $dom,
     
"XML" => $dom->saveXML()
   )
);

unset(
$dom );

$Search = "XML";
$MyStdClass = json_decode( $JSON_STRING );
// var_dump( "<pre>" , $MyStdClass , "</pre>" );

try {

   throw new
Exception( "$Search isn't a Instance of 'stdClass' Class by json_decode()." );

   if (
$MyStdClass->$Search instanceof $MyStdClass )
     
var_dump( "<pre>instanceof:" , $MyStdClass->$Search , "</pre>" );

} catch(
Exception $ErrorHandle ) {

   echo
$ErrorHandle->getMessage();

   if (
property_exists( $MyStdClass, $Search ) ) {
     
$dom = new DomDocument( "1.0", "utf-8" );
     
$dom->loadXML( $MyStdClass->$Search );
     
$body = $dom->getElementsByTagName( "body" )->item(0);
     
$body->appendChild( $dom->createElement( "rewind", "Nice" ) );
     
var_dump( htmlentities( $dom->saveXML(), ENT_QUOTES, 'utf-8' ) );
   }
}

?>
up
-8
nsardo
6 years ago
Just a quick note, as I got caught with this:

The json that is input into json_decode MUST be well formed, such that key's are QUOTED.  I wasted time debugging, a$$suming that the following would be fine:

[{id:2, name:"Bob",phone:"555-123-4567"}]

It returned null, basically.  I had to QUOTE the keys:

[{"id":2, "name":"Bob", "phone":"555-123-4567"}]

THEN, everything worked as it should.
up
-9
descartavel1+php at gmail dot com
5 years ago
<?php
/* wrapper to php's json_encode to work around the fact that some options we use are
* not available on php5.2, which we still support
* call to json_encode is silenced as we don't care about encoding warnings
*/
public static function php_json_encode_as_object($input){
    if( (
PHP_MAJOR_VERSION == 5 && PHP_MINOR_VERSION < 3)
        ||
PHP_MAJOR_VERSION < 5
   
){
       
// no support for JSON_FORCE_OBJECT
       
return @json_encode((object)$input);
    }else{
        return @
json_encode($input, JSON_FORCE_OBJECT);
    }
}
?>
up
-19
hellolwq at gmail dot com
7 years ago
json_decode can not handle string like:\u0014,it will return null,and with the error
<?php json_last_error()=JSON_ERROR_CTRL_CHAR ?>
according ascii_class from json module, use the next codes to fix the bug:
<?php
$str
= preg_replace_callback('/([\x{0000}-\x{0008}]|[\x{000b}-\x{000c}]|[\x{000E}-\x{001F}])/u', function($sub_match){return '\u00' . dechex(ord($sub_match[1]));},$str);
var_dump(json_decode($str));
?>
up
-1
tim at texasnetworking dot com
2 years ago
Make sure your JSON structure is terminated correctly. I found the Google Maps Geocoding API was returning results missing the final right parenth which breaks json_decode().
up
-10
qrworld.net
6 years ago
I found this post http://softontherocks.blogspot.com/2014/11/funcion-jsondecode-de-php.html

They show there an example of using json_decode:

$json = '{"users":[{ "user": "Carlos", "age": 30, "country": "Spain" }, { "user": "John", "age": 25, "country": "United States" }]}';
 
// Decodificamos la cadena JSON
$obj = json_decode($json);
var_dump($obj);
/* devuelve
object(stdClass)#1 (1) { ["users"]=> array(2) { [0]=> object(stdClass)#2 (3) { ["user"]=> string(6) "Carlos" ["age"]=> int(30) ["country"]=> string(5) "Spain" } [1]=> object(stdClass)#3 (3) { ["user"]=> string(4) "John" ["age"]=> int(25) ["country"]=> string(13) "United States" } } }
*/
 
// Devolvemos el resultado como array
$obj = json_decode($json, true);
var_dump($obj);
/* devuelve
array(1) { ["users"]=> array(2) { [0]=> array(3) { ["user"]=> string(6) "Carlos" ["age"]=> int(30) ["country"]=> string(5) "Spain" } [1]=> array(3) { ["user"]=> string(4) "John" ["age"]=> int(25) ["country"]=> string(13) "United States" } } }
*/
 
// Limitamos la profundidad de la recursividad a 2
$obj = json_decode($json, true, 2);
var_dump($obj);
/* devuelve
NULL -> la profundidad es 4
*/
up
-5
farhad0 at gmail dot com
3 years ago
Use this convertor , It doesn't fail and return null at all:

https://github.com/parsmizban/services-json

    // create a new instance of Services_JSON
    $json = new Services_JSON();
   
    // convert a complexe value to JSON notation, and send it to the browser
    $value = array('foo', 'bar', array(1, 2, 'baz'), array(3, array(4)));
    $output = $json->encode($value);
    print($output);
    // prints: ["foo","bar",[1,2,"baz"],[3,[4]]]
   
    // accept incoming POST data, assumed to be in JSON notation
    $input = file_get_contents('php://input', 1000000);
    $value = $json->decode($input);
   
    // if you want to convert json to php arrays:
    $json = new Services_JSON(SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE);
up
-13
Nathan Salter
4 years ago
Remember that some strings are valid JSON, despite not returning very PHP-friendly values:

<?php

var_dump
(json_decode('null')); // NULL
echo json_last_error_msg(); // No error
var_dump(json_decode('false')); // bool(false)
echo json_last_error_msg(); // No error

?>
up
-62
evengard at trioptimum dot com
9 years ago
There is a problem when passing to json_decode a string with the "\" symbol. It seems to identify it as an escape character and trying to follow it. So sometimes it leads to failed parsing.

It seems that just replacing it with "\\" helps.
<?php
print_r
(json_decode(str_replace('\\', '\\\\', '{"name":"/\"}')));
?>
where /\ is the string which doesn't worked.
up
-19
Patanjali
4 years ago
A recursive function to convert a decoded JSON object into a nested array.

<?php
function to_array(&$object=''){
 
// IF OBJECT, MAKE ARRAY
 
if(is_object($object)){$object = (array)$object;}

 
// IF NOT ARRAY OR EMPTY ARRAY, RETURN = LEAVES SCALARS
 
if(!is_array($object)||empty($object)){return;}

 
// FOR EACH ITEM, RECURSE VALUE
 
foreach($object as &$Value){to_array($Value);}
}
?>

<?php
// MAKE INTO ARRAY
$Object=json_decode($Json);
to_array($Object);
?>
To Top