json_encode

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL json >= 1.2.0)

json_encodeZwraca JSON reprezentujący wartość

Opis

json_encode ( mixed $wartość [, int $opcje = 0 [, int $zagnieżdżenie = 512 ]] ) : string

Zwraca łańcuch JSON reprezentujący podaną wartość.

Na kodowanie mają wpływ przekazane opcje, ponadto kodowanie wartości zmiennoprzecinkowych jest zależne od wartości serialize_precision.

Parametry

wartość

wartość zostanie zakodowana i może być dowolnego typu, wykluczając zasoby.

Wszystkie dane muszą być zakodowane w formacie UTF-8.

opcje

Struktura bitów składająca się z JSON_HEX_QUOT, JSON_HEX_TAG, JSON_HEX_AMP, JSON_HEX_APOS, JSON_NUMERIC_CHECK, JSON_PRETTY_PRINT, JSON_UNESCAPED_SLASHES, JSON_FORCE_OBJECT, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION, JSON_UNESCAPED_UNICODE, JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR. Zachowanie tych stałych zostało opisane na stronie stałych JSON.

zagnieżdżenie

Określa maksymalne zagnieżdżenie. Musi być większe od zera.

Zwracane wartości

W przypadku powodzenia zwraca zakodowany string JSON lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.1.0 Przy dekodowaniu wartości zmiennoprzecinkowych używana jest wartość serialize_precision zamiast precision.
5.6.6 Dodano opcję JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION.
5.5.0 Dodano parametr zagnieżdżenie.
5.5.0 Dodano opcję JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR.
5.5.0 W wypadku niepowodzenia zwracaną wartość zmieniono z tekstu null na FALSE.
5.4.0 Dodano opcje JSON_PRETTY_PRINT, JSON_UNESCAPED_SLASHES i JSON_UNESCAPED_UNICODE.
5.3.3 Dodano opcję JSON_NUMERIC_CHECK.
5.3.0 Dodano parametr opcje.

Przykłady

Przykład #1 Przykład json_encode()

<?php
$arr 
= array('a' => 1'b' => 2'c' => 3'd' => 4'e' => 5);

echo 
json_encode($arr);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

{"a":1,"b":2,"c":3,"d":4,"e":5}

Przykład #2 Przykład json_encode() pokazuje zastosowanie parametru: opcje

<?php
$a 
= array('<foo>',"'bar'",'"baz"','&blong&'"\xc3\xa9");

echo 
"Standardowo: ",      json_encode($a), "\n";
echo 
"Znaczniki: ",        json_encode($a,JSON_HEX_TAG), "\n";
echo 
"Apostrofy: ",        json_encode($a,JSON_HEX_APOS), "\n";
echo 
"Cudzysłowy: ",       json_encode($a,JSON_HEX_QUOT), "\n";
echo 
"Znaki et (etki): ",  json_encode($a,JSON_HEX_AMP), "\n";
echo 
"Unicode: ",          json_encode($aJSON_UNESCAPED_UNICODE), "\n";
echo 
"Wszystkie opcje: ",  json_encode($a,JSON_HEX_TAG|JSON_HEX_APOS|JSON_HEX_QUOT|JSON_HEX_AMP), "\n\n";

$b = array();

echo 
"Pusta tablica zwracana jako tablica: "json_encode($b), "\n";
echo 
"Pusta tablica zwracana jako obiekt: "json_encode($bJSON_FORCE_OBJECT), "\n\n";

$c = array(array(1,2,3));

echo 
"Nieasocjacyjna tablica zwracana jako tablica: "json_encode($c), "\n";
echo 
"Nieasocjacyjna tablica zwracana jako obiekt: "json_encode($cJSON_FORCE_OBJECT), "\n\n";

$d = array('foo' => 'bar''baz' => 'long');

echo 
"Asocjacyjna tablica zwracana zawsze jako obiekt: "json_encode($d), "\n";
echo 
"Asocjacyjna tablica zwracana zawsze jako obiekt: "json_encode($dJSON_FORCE_OBJECT), "\n\n";
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Standardowo: ["<foo>","'bar'","\"baz\"","&blong&","\u00e9"]
Znaczniki: ["\u003Cfoo\u003E","'bar'","\"baz\"","&blong&","\u00e9"]
Apostrofy: ["<foo>","\u0027bar\u0027","\"baz\"","&blong&","\u00e9"]
Cudzysłowy: ["<foo>","'bar'","\u0022baz\u0022","&blong&","\u00e9"]
Znaki et (etki): ["<foo>","'bar'","\"baz\"","\u0026blong\u0026","\u00e9"]
Unicode: ["<foo>","'bar'","\"baz\"","&blong&","é"]
Wszystkie opcje: ["\u003Cfoo\u003E","\u0027bar\u0027","\u0022baz\u0022","\u0026blong\u0026","é"]

Pusta tablica zwracana jako tablica: []
Pusta tablica zwracana jako obiekt: {}

Nieasocjacyjna tablica zwracana jako tablica: [[1,2,3]]
Nieasocjacyjna tablica zwracana jako obiekt: {"0":{"0":1,"1":2,"2":3}}

Asocjacyjna tablica zwracana zawsze jako obiekt: {"foo":"bar","baz":"long"}
Asocjacyjna tablica zwracana zawsze jako obiekt: {"foo":"bar","baz":"long"}

Przykład #3 Przykład użycia opcji JSON_NUMERIC_CHECK

<?php
echo "Łańcuchy znaków reprezentujące liczby są automatycznie zmieniane na liczby".PHP_EOL;
$numbers = array('+123123''-123123''1.2e3''0.00001');
var_dump(
 
$numbers,
 
json_encode($numbersJSON_NUMERIC_CHECK)
);
echo 
"Łańcuchy znaków zawierające niepoprawnie sformatowane liczby".PHP_EOL;
$strings = array('+a33123456789''a123');
var_dump(
 
$strings,
 
json_encode($stringsJSON_NUMERIC_CHECK)
);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Łańcuchy znaków reprezentujące liczby są automatycznie zmieniane na liczby
array(4) {
 [0]=>
 string(7) "+123123"
 [1]=>
 string(7) "-123123"
 [2]=>
 string(5) "1.2e3"
 [3]=>
 string(7) "0.00001"
}
string(28) "[123123,-123123,1200,1.0e-5]"
Łańcuchy znaków zawierające niepoprawnie sformatowane liczby
array(2) {
 [0]=>
 string(13) "+a33123456789"
 [1]=>
 string(4) "a123"
}
string(24) "["+a33123456789","a123"]"

Przykład #4 Tablica sekwencyjna vs. niesekwencyjna

<?php
echo "Tablica sekwencyjna".PHP_EOL;
$sequential = array("foo""bar""baz""blong");
var_dump(
 
$sequential,
 
json_encode($sequential)
);

echo 
PHP_EOL."Tablica niesekwencyjna".PHP_EOL;
$nonsequential = array(1=>"foo"2=>"bar"3=>"baz"4=>"blong");
var_dump(
 
$nonsequential,
 
json_encode($nonsequential)
);

echo 
PHP_EOL."Tablica sekwencyjna z usuniętym jednym kluczem".PHP_EOL;
unset(
$sequential[1]);
var_dump(
 
$sequential,
 
json_encode($sequential)
);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Tablica sekwencyjna
array(4) {
 [0]=>
 string(3) "foo"
 [1]=>
 string(3) "bar"
 [2]=>
 string(3) "baz"
 [3]=>
 string(5) "blong"
}
string(27) "["foo","bar","baz","blong"]"

Tablica niesekwencyjna
array(4) {
 [1]=>
 string(3) "foo"
 [2]=>
 string(3) "bar"
 [3]=>
 string(3) "baz"
 [4]=>
 string(5) "blong"
}
string(43) "{"1":"foo","2":"bar","3":"baz","4":"blong"}"

Tablica sekwencyjna z usuniętym jednym kluczem
array(3) {
 [0]=>
 string(3) "foo"
 [2]=>
 string(3) "baz"
 [3]=>
 string(5) "blong"
}
string(33) "{"0":"foo","2":"baz","3":"blong"}"

Przykład #5 Przykład użycia opcji JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION

<?php
var_dump
(json_encode(12.0JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION));
var_dump(json_encode(12.0));
?>

Powyższy przykład wyświetli:

string(4) "12.0"
string(2) "12"

Notatki

Informacja:

W przypadku wystąpienia błędu kodowania, funkcja json_last_error() może być użyta do dokładnego określenia rodzaju błędu.

Informacja:

W przypadku kodowania tablicy, której indeksy nie są kolejnymi liczbami począwszy od zera 0, wszystkie klucze zapisywane są jako łańcuchy znaków i określone dokładnie dla każdej pary klucz-wartość.

Informacja:

Jak wyjaśnia specyfikacja JSON, json_encode() wygeneruje JSON, który jest typem prostym (czyli nie jest obiektem ani tablicą) jeżeli podano typy string, integer, float lub boolean jako wejściową wartość. Mimo, że większość dekoderów traktuje te wartości jak poprawny JSON, niektóre mogą tego nie robić, ponieważ specyfikacja jest niejednoznaczna w tej kwestii.

Podsumowując, zawsze sprawdzaj czy Twój dekoder JSON radzi sobie z wyjściem, które generujesz przez json_encode().

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 39 notes

up
88
ravenswd at gmail dot com
6 years ago
This isn't mentioned in the documentation for either PHP or jQuery, but if you're passing JSON data to a javascript program, make sure your program begins with:

<?php
header
('Content-Type: application/json');
?>
up
93
bohwaz
10 years ago
Are you sure you want to use JSON_NUMERIC_CHECK, really really sure?

Just watch this usecase:

<?php
// International phone number
json_encode(array('phone_number' => '+33123456789'), JSON_NUMERIC_CHECK);
?>

And then you get this JSON:

{"phone_number":33123456789}

Maybe it makes sense for PHP (as is_numeric('+33123456789') returns true), but really, casting it as an int?!

So be careful when using JSON_NUMERIC_CHECK, it may mess up with your data!
up
34
simoncpu was here
12 years ago
A note of caution: If you are wondering why json_encode() encodes your PHP array as a JSON object instead of a JSON array, you might want to double check your array keys because json_encode() assumes that you array is an object if your keys are not sequential.

e.g.:

<?php
$myarray
= Array('isa', 'dalawa', 'tatlo');
var_dump($myarray);
/* output
array(3) {
  [0]=>
  string(3) "isa"
  [1]=>
  string(6) "dalawa"
  [2]=>
  string(5) "tatlo"
}
*/
?>

As you can see, the keys are sequential; $myarray will be correctly encoded as a JSON array.

<?php
$myarray
= Array('isa', 'dalawa', 'tatlo');

unset(
$myarray[1]);
var_dump($myarray);
/* output
array(2) {
  [0]=>
  string(3) "isa"
  [2]=>
  string(5) "tatlo"
}
*/
?>

Unsetting an element will also remove the keys. json_encode() will now assume that this is an object, and will encode it as such.

SOLUTION: Use array_values() to re-index the array.
up
20
bohwaz
11 years ago
This is intended to be a simple readable json encode function for PHP 5.3+ (and licensed under GNU/AGPLv3 or GPLv3 like you prefer):

<?php

function json_readable_encode($in, $indent = 0, $from_array = false)
{
   
$_myself = __FUNCTION__;
   
$_escape = function ($str)
    {
        return
preg_replace("!([\b\t\n\r\f\"\\'])!", "\\\\\\1", $str);
    };

   
$out = '';

    foreach (
$in as $key=>$value)
    {
       
$out .= str_repeat("\t", $indent + 1);
       
$out .= "\"".$_escape((string)$key)."\": ";

        if (
is_object($value) || is_array($value))
        {
           
$out .= "\n";
           
$out .= $_myself($value, $indent + 1);
        }
        elseif (
is_bool($value))
        {
           
$out .= $value ? 'true' : 'false';
        }
        elseif (
is_null($value))
        {
           
$out .= 'null';
        }
        elseif (
is_string($value))
        {
           
$out .= "\"" . $_escape($value) ."\"";
        }
        else
        {
           
$out .= $value;
        }

       
$out .= ",\n";
    }

    if (!empty(
$out))
    {
       
$out = substr($out, 0, -2);
    }

   
$out = str_repeat("\t", $indent) . "{\n" . $out;
   
$out .= "\n" . str_repeat("\t", $indent) . "}";

    return
$out;
}

?>
up
8
ryan at ryanparman dot com
12 years ago
I came across the "bug" where running json_encode() over a SimpleXML object was ignoring the CDATA. I ran across http://bugs.php.net/42001 and http://bugs.php.net/41976, and while I agree with the poster that the documentation should clarify gotchas like this, I was able to figure out how to workaround it.

You need to convert the SimpleXML object back into an XML string, then re-import it back into SimpleXML using the LIBXML_NOCDATA option. Once you do this, then you can use json_encode() and still get back the CDATA.

<?php
// Pretend we already have a complex SimpleXML object stored in $xml
$json = json_encode(new SimpleXMLElement($xml->asXML(), LIBXML_NOCDATA));
?>
up
2
karsten at dambekalns dot de
2 years ago
Be aware that when an error occurs, the return value might be NULL unexpectedly. Example: When running this on PHP < 7.3, you do not get back a string:

json_encode('ok', JSON_THROW_ON_ERROR, 512);

The constant not being available produces a warning and results in NULL being returned (see https://3v4l.org/ku5AH) – I'd expect false, since that's a failure, or "ok" as the encoded result. YMMV.
up
8
ninjSPAM at informanceSPAM dot info
8 years ago
Although this is not documented on the version log here, non-UTF8 handling behaviour has changed in 5.5, in a way that can make debugging difficult.

Passing a non UTF-8 string to json_encode() will make the function return false in PHP 5.5, while it will only nullify this string (and only this one) in previous versions.

In a Latin-1 encoded file, write this:
<?php
$a
= array('é', 1);
var_dump(json_encode($a));
?>

PHP < 5.4:
string(8) "[null,1]"

PHP >= 5.5:
bool(false)

PHP 5.5 has it right of course (if encoding fails, return false) but its likely to introduce errors when updating to 5.5 because previously you could get the rest of the JSON even when one string was not in UTF8 (if this string wasn't used, you'd never notify it's nulled)
up
4
garydavis at gmail dot com
12 years ago
If you are planning on using this function to serve a json file, it's important to note that the json generated by this function is not ready to be consumed by javascript until you wrap it in parens and add ";" to the end.

It took me a while to figure this out so I thought I'd save others the aggravation.

<?php
    header
('Content-Type: text/javascript; charset=utf8');
   
header('Access-Control-Allow-Origin: http://www.example.com/');
   
header('Access-Control-Max-Age: 3628800');
   
header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE');
   
   
$file='rss.xml';
   
$arr = simplexml_load_file($file);//this creates an object from the xml file
   
$json= '('.json_encode($arr).');'; //must wrap in parens and end with semicolon
   
print_r($_GET['callback'].$json); //callback is prepended for json-p
?>
up
8
devilan (REMOVEIT) (at) o2 (dot) pl
11 years ago
For PHP5.3 users who want to emulate JSON_UNESCAPED_UNICODE, there is simple way to do it:
<?php
function my_json_encode($arr)
{
       
//convmap since 0x80 char codes so it takes all multibyte codes (above ASCII 127). So such characters are being "hidden" from normal json_encoding
       
array_walk_recursive($arr, function (&$item, $key) { if (is_string($item)) $item = mb_encode_numericentity($item, array (0x80, 0xffff, 0, 0xffff), 'UTF-8'); });
        return
mb_decode_numericentity(json_encode($arr), array (0x80, 0xffff, 0, 0xffff), 'UTF-8');

}
?>
up
6
eep2004 at ukr dot net
9 years ago
<?php

// alternative json_encode
function _json_encode($val)
{
    if (
is_string($val)) return '"'.addslashes($val).'"';
    if (
is_numeric($val)) return $val;
    if (
$val === null) return 'null';
    if (
$val === true) return 'true';
    if (
$val === false) return 'false';

   
$assoc = false;
   
$i = 0;
    foreach (
$val as $k=>$v){
        if (
$k !== $i++){
           
$assoc = true;
            break;
        }
    }
   
$res = array();
    foreach (
$val as $k=>$v){
       
$v = _json_encode($v);
        if (
$assoc){
           
$k = '"'.addslashes($k).'"';
           
$v = $k.':'.$v;
        }
       
$res[] = $v;
    }
   
$res = implode(',', $res);
    return (
$assoc)? '{'.$res.'}' : '['.$res.']';
}

?>

Example:
Array
(
    [0] => 7
    [1] => false
    [2] => Array
        (
            ['a'] => Array
                (
                    [0] => 1
                    [1] => 2
                    [3] => Array
                        (
                            [1] => true
                            [2] => 6
                            [0] => 4
                        )
                    [4] => Array
                        (
                            [0] => 'b'
                            [1] => null
                        )
                )
        )
)
Result: [7,false,{"a":{"0":1,"1":2,"3":{"1":true,"2":6,"0":4},"4":["b",null]}}]

This function is more accurate and faster than, for example, that one:
http://www.php.net/manual/ru/function.json-encode.php#89908
(RU: эта функция работает более точно и быстрее, чем указанная выше).
up
3
Nick
6 years ago
Please note that there was an (as of yet) undocumented change to the json_encode() function between 2 versions of PHP with respect to JSON_PRETTY_PRINT:

In version 5.4.21 and earlier, an empty array [] using JSON_PRETTY_PRINT would be rendered as 3 lines, with the 2nd one an empty (indented) line, i.e.:
    "data": [
       
    ],

In version 5.4.34 and above, an empty array [] using JSON_PRETTY_PRINT would be rendered as exactly [] at the spot where it occurs, i.e.
    "data: [],

This is not mentioned anywhere in the PHP changelist and migration documentations; neither on the json_encode documentation page.

This is very useful to know when you are parsing the JSON using regular expressions to manually insert portions of data, as is the case with my current use-case (working with JSON exports of over several gigabytes requires sub-operations and insertion of data).
up
9
guilhenfsu at gmail dot com
9 years ago
Solution for UTF-8 Special Chars.

<?

$array = array('nome'=>'Paição','cidade'=>'São Paulo');

$array = array_map('htmlentities',$array);

//encode
$json = html_entity_decode(json_encode($array));

//Output: {"nome":"Paição","cidade":"São Paulo"}
echo $json;

?>
up
5
dan at elearnapp dot com
11 years ago
If you need to force an object (ex: empty array) you can also do:

         <?php json_encode( (object)$arr ); ?>

which acts the same as

         <?php json_encode($arr, JSON_FORCE_OBJECT); ?>
up
3
spam.goes.in.here AT gmail.com
14 years ago
For anyone who has run into the problem of private properties not being added, you can simply implement the IteratorAggregate interface with the getIterator() method. Add the properties you want to be included in the output into an array in the getIterator() method and return it.
up
3
Istratov Vadim
13 years ago
Be careful with floating values in some locales (e.g. russian) with comma (",") as decimal point. Code:

<?php
setlocale
(LC_ALL, 'ru_RU.utf8');

$arr = array('element' => 12.34);
echo
json_encode( $arr );
?>

Output will be:
--------------
{"element":12,34}
--------------

Which is NOT a valid JSON markup. You should convert floating point variable to strings or set locale to something like "LC_NUMERIC, 'en_US.utf8'" before using json_encode.
up
1
aangel at spam dot com
13 years ago
Here is a bit more on creating an iterator to get at those pesky private/protected variables:

<?php
  
class Kit implements IteratorAggregate {

    public function
__construct($var) {
        if (
is_object($var)) {
           
// if passed an object, we are cloning
          
$this->kitID = $var->kitID;
          
$this->kitName = $var->kitName;
           foreach (
$var->productArray as $key => $value) {
              
$this->productArray[$key] = (array)$value;
           }
        }
    }
   ...
   
// Create an iterator because private/protected vars can't
    // be seen by json_encode().
   
public function getIterator() {
       
$iArray['kitID'] = $this->kitID;
       
$iArray['kitName'] = $this->kitName;
       
$iArray['productArray'] = (array)$this->productArray;
        return new
ArrayIterator($iArray);
    }
}
?>

Calling something like  $t = json_encode($this->getIterator());  will give you almost what you want:
<?php
{"kitID":"Kit_Essentials-Books.txt",
"kitName":"Essential Books",
"productArray":{"0470043601":{"Category":"Food","ASIN":"0470043601"} } }
?>

Notice that the productArray is converted to an object ignoring the cast I put in front, which is not what I wanted. I haven't figured out how to make sure that encodes as an array.

Regardless, bringing that JSON back into an object using json_decode() will give you just a std object, and the only way I've found to get it into the proper object type is to use a constructor that instantiates the object the way it's supposed to be (see __construct($var) above). Like this:
<?php

        $newKit
= new Kit(json_decode($t));
?>
up
2
Goran
7 years ago
This function has weird behavior regarding error reporting in PHP version 5.4 or lower. This kind of warning is raised only if you configure PHP with "display_errors=Off" (!?): "PHP Warning:  json_encode(): Invalid UTF-8 sequence in argument ..."

You can reproduce this behavior:
<?php
// Warning not displayed, not logged
ini_set('display_errors', '1');
json_encode(urldecode('bad utf string %C4_'));

// Warning not displayed but logged
ini_set('display_errors', '0');
json_encode(urldecode('bad utf string %C4_'));
?>

This is considered feature - not-a-bug - by PHP devs:
https://bugs.php.net/bug.php?id=52397
https://bugs.php.net/bug.php?id=63004
up
1
5hunter5 at mail dot ru
12 years ago
If I want to encode object whith all it's private and protected properties, then I implements that methods in my object:

<?php
public function encodeJSON()
{
    foreach (
$this as $key => $value)
    {
       
$json->$key = $value;
    }
    return
json_encode($json);
}
public function
decodeJSON($json_str)
{
   
$json = json_decode($json_str, 1);
    foreach (
$json as $key => $value)
    {
       
$this->$key = $value;
    }
}
?>

Or you may extend your class from base class, wich is implements that methods.

Found that much more simple than regular expressions with PHP serialized objects...
up
3
andyrusterholz at g-m-a-i-l dot c-o-m
13 years ago
For anyone who would like to encode arrays into JSON, but is using PHP 4, and doesn't want to wrangle PECL around, here is a function I wrote in PHP4 to convert nested arrays into JSON.

Note that, because javascript converts JSON data into either nested named objects OR vector arrays, it's quite difficult to represent mixed PHP arrays (arrays with both numerical and associative indexes) well in JSON. This function does something funky if you pass it a mixed array -- see the comments for details.

I don't make a claim that this function is by any means complete (for example, it doesn't handle objects) so if you have any improvements, go for it.

<?php

/**
* Converts an associative array of arbitrary depth and dimension into JSON representation.
*
* NOTE: If you pass in a mixed associative and vector array, it will prefix each numerical
* key with "key_". For example array("foo", "bar" => "baz") will be translated into
* {"key_0": "foo", "bar": "baz"} but array("foo", "bar") would be translated into [ "foo", "bar" ].
*
* @param $array The array to convert.
* @return mixed The resulting JSON string, or false if the argument was not an array.
* @author Andy Rusterholz
*/
function array_to_json( $array ){

    if( !
is_array( $array ) ){
        return
false;
    }

   
$associative = count( array_diff( array_keys($array), array_keys( array_keys( $array )) ));
    if(
$associative ){

       
$construct = array();
        foreach(
$array as $key => $value ){

           
// We first copy each key/value pair into a staging array,
            // formatting each key and value properly as we go.

            // Format the key:
           
if( is_numeric($key) ){
               
$key = "key_$key";
            }
           
$key = '"'.addslashes($key).'"';

           
// Format the value:
           
if( is_array( $value )){
               
$value = array_to_json( $value );
            } else if( !
is_numeric( $value ) || is_string( $value ) ){
               
$value = '"'.addslashes($value).'"';
            }

           
// Add to staging array:
           
$construct[] = "$key: $value";
        }

       
// Then we collapse the staging array into the JSON form:
       
$result = "{ " . implode( ", ", $construct ) . " }";

    } else {
// If the array is a vector (not associative):

       
$construct = array();
        foreach(
$array as $value ){

           
// Format the value:
           
if( is_array( $value )){
               
$value = array_to_json( $value );
            } else if( !
is_numeric( $value ) || is_string( $value ) ){
               
$value = '"'.addslashes($value).'"';
            }

           
// Add to staging array:
           
$construct[] = $value;
        }

       
// Then we collapse the staging array into the JSON form:
       
$result = "[ " . implode( ", ", $construct ) . " ]";
    }

    return
$result;
}

?>
up
1
Ray.Paseur often uses Gmail
8 years ago
If you're wondering whether a JSON string can be an analog of an XML document, the answer is probably "nope."  XML supports attributes, but JSON does not.  A JSON string generated by json_encode(), when called on a SimpleXML object, will not have the attributes and no error or exception will issue - the original data will simply be lost.  To see this in action:
<?php
error_reporting
(E_ALL);
echo
'<pre>';

// STARTING FROM XML
$xml = <<<EOD
<?xml version="1.0" ?>
<ingredients>
  <ingredient>
     <name>tomatoes</name>
     <quantity type="cup">4</quantity>
  </ingredient>
  <ingredient>
     <name>salt</name>
     <quantity type="tablespoon">2</quantity>
  </ingredient>
</ingredients>
EOD;

// CREATES AN ARRAY OF SimpleXMLElement OBJECTS
$obj = SimpleXML_Load_String($xml);
var_dump($obj);
echo
PHP_EOL;

// SHOW THE ATTRIBUTES HIDDEN IN THE SimpleXMLElement OBJECTS
foreach ($obj as $sub)
{
    echo
PHP_EOL . (string)$sub->quantity . ' ' . (string)$sub->quantity['type'];
}
echo
PHP_EOL;

// USING THE OBJECT, CREATE A JSON STRING
$jso = json_encode($obj);
echo
htmlentities($jso); // 'type' IS LOST
echo PHP_EOL;
up
2
webmaster_php at colnect dot com
10 years ago
WARNING! Do not pass associative arrays if the order is important to you. It seems that while FireFox does keep the same order, both Chrome and IE sort it. Here's a little workaround:

<?php
        $arWrapper
= array();       
       
$arWrapper['k'] = array_keys($arChoices);
       
$arWrapper['v'] = array_values($arChoices);
       
$json = json_encode($arWrapper);
?>
up
2
Garrett
13 years ago
A note about json_encode automatically quoting numbers:

It appears that the json_encode function pays attention to the data type of the value. Let me explain what we came across:

We have found that when retrieving data from our database, there are occasions when numbers appear as strings to json_encode which results in double quotes around the values.

This can lead to problems within javascript functions expecting the values to be numeric.

This was discovered when were were retrieving fields from the database which contained serialized arrays. After unserializing them and sending them through the json_encode function the numeric values in the original array were now being treated as strings and showing up with double quotes around them.

The fix: Prior to encoding the array, send it to a function which checks for numeric types and casts accordingly. Encoding from then on worked as expected.
up
0
mikko dot rantalainen at peda dot net
1 year ago
Notice that <?php $json = json_encode($x, JSON_FORCE_OBJECT); ?> doesn't guarantee that $json is actually an object encoded with JSON syntax. It *only* guarantees that the output doesn't start with "[".

For example:
<?php
json_encode
("foo", JSON_FORCE_OBJECT); # "foo"
json_encode(42, JSON_FORCE_OBJECT); # 42
json_encode(false, JSON_FORCE_OBJECT); # false
json_encode("false", JSON_FORCE_OBJECT); # "false"
json_encode(10/3, JSON_FORCE_OBJECT); # 3.3333333333333335
?>
up
0
jakepucan at gmail dot com
1 year ago
It's also  worth mentioning that adding charset is fine.

<?php
header
('Content-type:application/json;charset=utf-8');
json_encode(['name' => 'Jake', 'country' => 'Philippines']);
up
2
Sam Barnum
13 years ago
Note that if you try to encode an array containing non-utf values, you'll get null values in the resulting JSON string.  You can batch-encode all the elements of an array with the array_map function:
<?php
$encodedArray
= array_map(utf8_encode, $rawArray);
?>
up
1
mic dot sumner at gmail dot com
12 years ago
Hey everyone,

In my application, I had objects that modeled database rows with a few one to many relationships, so one object may have an array of other objects.

I wanted to make the object properties private and use getters and setters, but I needed them to be serializable to json without losing the private variables. (I wanted to promote good coding practices but I needed the properties on the client side.) Because of this, I needed to encode not only the normal private properties but also properties that were arrays of other model objects. I looked for awhile with no luck, so I coded my own:

You can place these methods in each of your classes, or put them in a base class, as I've done. (But note that for this to work, the children classes must declare their properties as protected so the parent class has access)

<?php
abstract class Model {
  
   public function
toArray() {
        return
$this->processArray(get_object_vars($this));
    }
   
    private function
processArray($array) {
        foreach(
$array as $key => $value) {
            if (
is_object($value)) {
               
$array[$key] = $value->toArray();
            }
            if (
is_array($value)) {
               
$array[$key] = $this->processArray($value);
            }
        }
       
// If the property isn't an object or array, leave it untouched
       
return $array;
    }
   
    public function
__toString() {
        return
json_encode($this->toArray());
    }
  
}
?>

Externally, you can just call

<?php
   
echo $theObject;
   
//or
   
echo json_encode($theObject->toArray());
?>

And you'll get the json for that object. Hope this helps someone!
up
0
Anonymous
3 years ago
json_encode(), besides its obvious primary use case of sending data to the client, makes for an excellent alternative to var_dump() in combination with the JSONView browser extension. This is especially true if you're unable to install XDebug on your development machine for whatever reason and can't get their pretty-printed var_dump() function to work.
up
-1
jugcosta at ymail dot com
2 years ago
<?php
error_reporting
(0);
ini_set('display_errors', FALSE);

$file= __DIR__ . '/utf8.csv';

    function
csvtojson($inputFile,$delimiter)
    {
  
            if ((
$handleFile = fopen($inputFile, 'r')) == false) {
                throw new
Exception("Não foi possível abrir o arquivo para importar: '$file'");
            }
           
           
$dados = array();
           
            while ((
$data = fgetcsv($handleFile, 4000, $delimiter)) !== false) {
               
$data = array_map('trim', $data);

                if (! isset(
$keys)) {
                   
$keys = array_map('trim', $data);
                    continue;
                }

               
$dados[] =  array_combine($keys, $data);
               
            }
   
       
$result = json_encode($dados, JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_UNESCAPED_UNICODE |JSON_NUMERIC_CHECK | JSON_PRETTY_PRINT);
        echo
$result;
       
       
$arquivo = "data_".date('ymdhis').".json";
       
$fp = fopen($arquivo, "a+");
       
fwrite($fp, $result);
       
       
fclose($handleFile);
       
fclose($fp);
  
    }

   
$jsonresult = csvtojson($file, ";");

?>
up
0
Walter Tross
6 years ago
If you need pretty-printed output, but want it indented by 2 spaces instead of 4:

$json_indented_by_4 = json_encode($output, JSON_UNESCAPED_SLASHES|JSON_PRETTY_PRINT);
$json_indented_by_2 = preg_replace('/^(  +?)\\1(?=[^ ])/m', '$1', $json_indented_by_4);
up
0
info at pkrules dot in
8 years ago
Notice the last json_decode does not working :) ,you need to use a variable to use the encoded data in json_decode():-
<?php
$arr
=array('a'=>1,'b'=>2,'c'=>3,'d'=>4,'e'=>5);

echo
json_encode($arr)."<br />";
//{"a":1,"b":2,"c":3,"d":4,"e":5}

print_r (json_decode(json_encode($arr)));
//stdClass Object ( [a] => 1 [b] => 2 [c] => 3 [d] => 4 [e] => 5 )
echo "<br />";
$var=json_encode($arr);
print_r (json_decode($var,true));
//Array ( [a] => 1 [b] => 2 [c] => 3 [d] => 4 [e] => 5 )
echo "<br />";
print_r (json_decode(json_encode($arr)),true);//no output
?>
up
0
CertaiN
9 years ago
<?php

$fp
= fopen('php://stdin', 'r');
$json = @json_encode(array('a' => 'foo', 'b' => $fp));
var_dump($json);

?>

[PHP5.5 or after]
bool(false)

[PHP 5.4 or before]
string(20) "{"a":"foo","b":null}"
up
0
ck at ergovia dot de
9 years ago
Attention when passing a plain array to json_encode and using JSON_FORCE_OBJECT. It figured out that the index-order of the resulting JSON-string depends on the system PHP is running on.

$a = array("a" , "b", "c");
echo json_encode($a, JSON_FORCE_OBJECT);

On Xampp (Windows) you get:

{"0":"a","1":"b","2":"c"}';

On a machine running debian I get:

{"2":"a","1":"b","0":"c"}';

Note that the key:value pairs are different!

Solution here was to use array_combine to create a ssociative array and then pass it to json_encode:

json_encode(array_combine(range(0, count($a) - 1), $a), JSON_FORCE_OBJECT);
up
0
nicolas dot baptiste at gmail dot com
12 years ago
Beware of index arrays :

<?php
echo json_encode(array("test","test","test"));
echo
json_encode(array(0=>"test",3=>"test",7=>"test"));
?>

Will give :

["test","test","test"]
{"0":"test","3":"test","7":"test"}

arrays are returned only if you don't define index.
up
-1
avner at klido dot net
2 years ago
json_encode will encode array as object if the array;s keys are not sequential starting with zero

$a = [0=>'a', 1=>'b', 2=>[0 => 'aa', 1 => 'c', 2 => 'dd']];
var_dump(json_encode($a));     //["a","b",["aa","c","dd"]]

$b = [1=>'a', 2=>'b', 3=>[0 => 'aa', 1 => 'c', 2 => 'dd']];
var_dump(jsoon_encode($b));  // {"1":"a","2":"b","3":["aa","c","dd"]}

i would expect PHP to follow the original structure or at least add a parameter to do so
up
-1
pvl dot kolensikov at gmail dot com
11 years ago
As json_encode() is recursive, you can use it to serialize whole structure of objects.

<?php
class A {
    public
$a = 1;
    public
$b = 2;
    public
$collection = array();

    function 
__construct(){
        for (
$i=3; $i-->0;){
           
array_push($this->collection, new B);
        }
    }
}

class
B {
    public
$a = 1;
    public
$b = 2;
}

echo
json_encode(new A);
?>

Will give:

{
    "a":1,
    "b":2,
    "collection":[{
        "a":1,
        "b":2
    },{
        "a":1,
        "b":2
    },{
        "a":1,
        "b":2
    }]
}
up
-1
umbrae at gmail dot com
14 years ago
Here's a quick function to pretty-print some JSON. Optimizations welcome, as this was a 10-minute dealie without efficiency in mind:

<?php
// Pretty print some JSON
function json_format($json)
{
   
$tab = "  ";
   
$new_json = "";
   
$indent_level = 0;
   
$in_string = false;

   
$json_obj = json_decode($json);

    if(
$json_obj === false)
        return
false;

   
$json = json_encode($json_obj);
   
$len = strlen($json);

    for(
$c = 0; $c < $len; $c++)
    {
       
$char = $json[$c];
        switch(
$char)
        {
            case
'{':
            case
'[':
                if(!
$in_string)
                {
                   
$new_json .= $char . "\n" . str_repeat($tab, $indent_level+1);
                   
$indent_level++;
                }
                else
                {
                   
$new_json .= $char;
                }
                break;
            case
'}':
            case
']':
                if(!
$in_string)
                {
                   
$indent_level--;
                   
$new_json .= "\n" . str_repeat($tab, $indent_level) . $char;
                }
                else
                {
                   
$new_json .= $char;
                }
                break;
            case
',':
                if(!
$in_string)
                {
                   
$new_json .= ",\n" . str_repeat($tab, $indent_level);
                }
                else
                {
                   
$new_json .= $char;
                }
                break;
            case
':':
                if(!
$in_string)
                {
                   
$new_json .= ": ";
                }
                else
                {
                   
$new_json .= $char;
                }
                break;
            case
'"':
                if(
$c > 0 && $json[$c-1] != '\\')
                {
                   
$in_string = !$in_string;
                }
            default:
               
$new_json .= $char;
                break;                   
        }
    }

    return
$new_json;
}
?>
up
-1
dennispopel(at)gmail.com
15 years ago
Obviously, this function has trouble encoding arrays with empty string keys (''). I have just noticed that (because I was using a function in PHP under PHP4). When I switched to PHP5's json_encode, I noticed that browsers could not correctly parse the encoded data. More investigation maybe needed for a bug report, but this quick note may save somebody several hours.

Also, it manifests on Linux in 5.2.1 (tested on two boxes), on my XP with PHP5.2.3 json_encode() works just great! However, both 5.2.1 and 5.2.3 phpinfo()s show that the json version is 1.2.1 so might be Linux issue
up
-2
Mathias Leppich
11 years ago
If you need a json_encode / json_decode which is array/object/assoc-array you might want to use: http://gist.github.com/820694

<?php
$dataIn
= (object)array(
   
"assoc" => array("cow"=>"moo"),
   
"object" => (object)array("cat"=>"miao"),
);
/*
== IN
object(stdClass)#2 (2) {
  ["assoc"]=>
  array(1) {
    ["cow"]=>
    string(3) "moo"
  }
  ["object"]=>
  object(stdClass)#1 (1) {
    ["cat"]=>
    string(4) "miao"
  }
}

== JSON
{"assoc":{"_PHP_ASSOC":{"cow":"moo"}},"object":{"cat":"miao"}}

== OUT
object(stdClass)#4 (2) {
  ["assoc"]=>
  array(1) {
    ["cow"]=>
    string(3) "moo"
  }
  ["object"]=>
  object(stdClass)#7 (1) {
    ["cat"]=>
    string(4) "miao"
  }
}
*/
?>
up
-1
msegit post pl
2 years ago
Note, string keys have to be UTF-8 also! (So array_walk_recursive() isn't good way)

Consider this solution for fixing invalid UTF-8:

<?php
//$a=array('zażółć gęślą jaźń ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃ', 'Paiçao'=>3, 4=>array('€€=>5, '€', 6));
$a=array(urldecode('za%BF%F3%B3%E6+g%EA%9Cl%B9+ja%9F%F1+ZA%AF%D3%A3%C6+G%CA%8CL%A5+JA%8F%D1'), urldecode('Pai%E7ao')=>3, 4=>array('€€'=>5, '€', 6)); // (for better example, independent of .php file charset)

var_dump($a);

// Normal test
echo json_encode($a, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_FORCE_OBJECT | JSON_UNESCAPED_SLASHES);
// Kind of error depends on PHP version...:
// false or '{"0":null,null:3,"4":{null:5,"0":null,"1":6}}'

if (!function_exists('urlencode_recurs')) {
function
urlencode_recurs(&$arr) {
    foreach (
$arr as $key => &$val) {
        if (
is_array($val)) {
           
urlencode_recurs($val);
           
$newarr[(is_string($key) ? urlencode($key) : $key)] = $val;    // Not $arr[...] = ..., to preserve keys/elements order
       
} else {
           
$newarr[(is_string($key) ? urlencode($key) : $key)] = (is_string($val) ? urlencode($val) : $val);    // Not $arr[...] = ..., to preserve keys/elements order
            //if (is_string($key)) unset($arr[$key]);    // Not this, to preserve keys/elements order, as above
       
}
    }
   
$arr = $newarr;
} }

if (
is_array($a)) urlencode_recurs($a);

// Fixed test
echo urldecode(json_encode($a, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_FORCE_OBJECT | JSON_UNESCAPED_SLASHES));
// '{"0":"zażółć gęślą jaźń ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃ","Paiçao":3,"4":{"€€":5,"0":"€","1":6}}'
?>
To Top