json_last_error_msg

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

json_last_error_msgZwraca wiadomość błędu ostatniego wywołania last json_encode() lub json_decode()

Opis

json_last_error_msg ( void ) : string

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca wiadomość w wypadku powodzenia, łańcuch "No Error" jeżeli żaden błąd nie wystąpił, lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
22
Anonymous
8 years ago
Here's an updated version of the function:

<?php
   
if (!function_exists('json_last_error_msg')) {
        function
json_last_error_msg() {
            static
$ERRORS = array(
               
JSON_ERROR_NONE => 'No error',
               
JSON_ERROR_DEPTH => 'Maximum stack depth exceeded',
               
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH => 'State mismatch (invalid or malformed JSON)',
               
JSON_ERROR_CTRL_CHAR => 'Control character error, possibly incorrectly encoded',
               
JSON_ERROR_SYNTAX => 'Syntax error',
               
JSON_ERROR_UTF8 => 'Malformed UTF-8 characters, possibly incorrectly encoded'
           
);

           
$error = json_last_error();
            return isset(
$ERRORS[$error]) ? $ERRORS[$error] : 'Unknown error';
        }
    }
?>
To Top