Instalacja

--with-adabas[=DIR]

Dołącz obsługę Adabas D. DIR jest katalogiem gdzie została zainstalowana baza Adabas, domyślnie /usr/local.

--with-sapdb[=DIR]

Dołącz obsługę SAP DB. DIR jest katalogiem gdzie została zainstalowana baza, domyślnie /usr/local.

--with-solid[=DIR]

Dołącz obsługę Solid. DIR to katalog instalacji Solid, domyślnie /usr/local/solid

--with-ibm-db2[=DIR]

Dołącz obsługę IBM DB2. DIR to katalog instalcji DB2, domyślnie /home/db2inst1/sqllib.

--with-empress[=DIR]

Dołącz obsługę Empress. DIR to katalog instalacji Empress, domyślnie $EMPRESSPATH. Ta opcja dotyczy tylko Empress w wersjach 8.60 i nowszych.

--with-empress-bcs[=DIR]

Dołącz obsługę "Empress Local Access". DIR to katalog instalacji Empress, domyślnie $EMPRESSPATH. Ta opcja dotyczy tylko Empress w wersjach 8.60 i nowszych.

--with-birdstep[=DIR]

Dołącz obsługę Birdstep. DIR to katalog instalacji Birdstep, domyślnie /usr/local/birdstep.

--with-custom-odbc[=DIR]

Dołącza obsługę niestandardowej biblioteki ODBC. DIR wskazuje na główny katalog instalacji, domyślnie /usr/local. Upewnij się, że zdefiniowałeś CUSTOM_ODBC_LIBS i masz plik odbc.h w katalogach include. Na przykład powinieneś zdefiniować następujące opcje w QNX dla bazy danych Sybase SQL Anywhere 5.5.00, zanim uruchomisz skrypt konfiguracyjny:

   CPPFLAGS="-DODBC_QNX -DSQLANY_BUG"
   LDFLAGS=-lunix
   CUSTOM_ODBC_LIBS="-ldblib -lodbc".

--with-iodbc[=DIR]

Dołącz obsługę iODBC. DIR jest to katalog instalacji iODBC, domyślnie /usr/local.

--with-esoob[=DIR]

Dołącz obsługę Easysoft OOB. DIR to katalog instalacji OOB, domyślnie /usr/local/easysoft/oob/client.

--with-unixODBC[=DIR]

Dołącz obsługę unixODBC. DIR to katalog instalacji unixODBC, domyślnie /usr/local.

Dołącz obsługę OpenLink ODBC. DIR to katalog instalacji OpenLink, domyślnie /usr/local. Opcja jest taka sama jak iODBC.

--with-dbmaker[=DIR]

Dołącz obsługę DBMaker. DIR to katalog instalacji DBMakera domyślnie tam, gdzie została zainstalowana najnowsza wersja DBMakera (np. /home/dbmaker/3.6).

PHP w wersji dla systemów Windows posiada wbudowaną obsługę dla tego rozszerzenia. Nie trzeba ładować żadnych dodatkowych rozszerzeń, aby używać tych funkcji.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
alvaro at demogracia dot com
10 years ago
To avoid «[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified»:

- Find the ODBC manager in Windows control panel and check the "Drivers" tab. Please note that 64 bit Windows has two different managers for 32 [1] and 64 bit drivers: drivers must match your PHP installation.

- If the required driver doesn't show up there, you need to install it. The free "Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable" package [2] is one of the possibilities for Access and Excel.

- When connecting with odbc_connect(), make sure you are using the exact driver name in the DRIVER parameter: 'Microsoft Access Driver (*.mdb)' will not work if your driver is called 'Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)'.

[1] C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
[2] http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
To Top