MongoGridFS::put

(PECL mongo >=1.0.8)

MongoGridFS::putStores a file in the database

Opis

public MongoGridFS::put ( string $filename [, array $metadata = array() [, array $options = array() ]] ) : mixed

Informacja:

MongoGridFS::put() is an alias of MongoGridFS::storeFile().

Parametry

filename

Name of the file to store.

metadata

Other metadata fields to include in the file document.

Informacja:

Pola te mogą również nadpisywać te, które byłyby stworzone automatycznie przez sterownik, jak zostało to opisane w dokumentacji MongoDB dla » kolekcji plików. Niektóre praktyczne zastosowania dla tego zachowania to podanie niestandardowych wartości chunkSize lub _id dla danego pliku.

options

An array of options for the insert operations executed against the chunks and files collections. See MongoCollection::insert() for documentation on these these options.

Zwracane wartości

Zwraca _id zapisanego dokumentu plikowego. Będzie to wygenerowane MongoId, chyba że _id zostało jawnie podane w parametrze metadata.

Błędy/Wyjątki

Throws MongoGridFSException if there is an error reading filename or inserting into the chunks or files collections.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top