Zabezpieczenia i tryb bezpieczny

Dyrektywy konfiguracyjne zabezpieczeń i trybu bezpiecznego
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
safe_mode "0" PHP_INI_SYSTEM Usunięta w PHP 5.4.0.
safe_mode_gid "0" PHP_INI_SYSTEM Usunięta w PHP 5.4.0.
safe_mode_include_dir NULL PHP_INI_SYSTEM Usunięta w PHP 5.4.0.
safe_mode_exec_dir "" PHP_INI_SYSTEM Usunięta w PHP 5.4.0.
safe_mode_allowed_env_vars "PHP_" PHP_INI_SYSTEM Usunięta w PHP 5.4.0.
safe_mode_protected_env_vars "LD_LIBRARY_PATH" PHP_INI_SYSTEM Usunięta w PHP 5.4.0.
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

safe_mode boolean

Określa czy należy włączyć w PHP tryb bezpieczny. Jeśli PHP zostało skompilowane z parametrem --enable-safe-mode to domyślną wartością jest On. W przeciwnym przypadku domyślną wartością jest Off.

Ostrzeżenie

Ta opcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 5.3.0 i została USUNIĘTA w PHP 5.4.0.

safe_mode_gid boolean

Domyślnie tryb bezpieczny sprawdza, czy właścicielem uruchamianego skryptu lub pliku, do którego funkcja chce uzyskać dostęp, jest ten sam użytkownik (UID). Jeśli chcemy aby porównywana dotyczyły całej grupy (GID), należy włączyć safe_mode_gid. Określa czy używać UID (FALSE) lub GID (TRUE) podczas sprawdzania dostępu do pliku.

safe_mode_include_dir string

Sprawdza czy nie nastąpiło obejście UID/GID podczas dołączania plików z tego katalogu i jego podkatalogów (ścieżka do katalogu powinna być podana w include_path lub też powinna być dołączona pełna nazwa ścieżki).

Ta dyrektywa może zawierać dwukropek (w Windows średnik) oddzielający ścieżki, podobnie jak w przypadku dyrektywy include_path, a nie tylko pojedyńczy katalog. Rejestrowanie ścieżki określane jest obecnie przez przedrostek, a nie nazwę katalogu. To oznacza, że "safe_mode_include_dir = /dir/incl" pozwala uzyskać dostęp do "/dir/include" i "/dir/incls" (jeżeli istnieją). Gdy chcemy ograniczyć dostęp tylko do określonego katalogu, dodajemy na końcu ukośnik. Na przykład: "safe_mode_include_dir = /dir/incl/" Jeśli wartość dyrektywy jest pusta, to żadne pliki - inne niż należące do UID/GID nie mogą być dołączone.
safe_mode_exec_dir string

Jeśli PHP działa w trybie bezpiecznym, system() i inne funkcje wykonujące programy systemowe otrzymają odmowę uruchomienia programów, tych które nie znajdują się w tym katalogu. Używamy / jako separatora katalogu dla wszystkich środowisk, włącznie z Windows.

safe_mode_allowed_env_vars string

Ustawienie pewnych zmiennych środowiskowych może być potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa. Ta dyrektywa zawiera listę przedrostków oddzielonych przecinkami. W trybie bezpiecznym użytkownik może wyłącznie zmieniać zmienne środowiskowe, których nazwy zaczynają się od przedrostków tutaj wymienionych. Domyślnie użytkownicy mają tylko możliwość ustawiania zmiennych środowiskowych zaczynających się od PHP_ (np. PHP_FOO=BAR).

Informacja:

Jeśli ta dyrektywa jest pusta, PHP pozwoli użytkownikowi zmieniać WSZYSTKIE zmienne środowiskowe!

safe_mode_protected_env_vars string

Ta dyretywa zawiera listę zmiennych środowiskowych oddzielonych przecinkami, których użytkownik końcowy nie może zmienić za pomocą putenv(). Te zmienne są zawsze chronione nawet jeśli safe_mode_allowed_env_vars pozwala na ich zmianę.

Patrz także: open_basedir, disable_functions, disable_classes, register_globals, display_errors, i log_errors.

Gdy opcja safe_mode jest włączona, PHP sprawdza czy właścicielem wykonywanego skryptu jest właściciel pliku, na którym chce operować funkcja, lub czy jest to katalog tego samego użytkownika. Na Przykład:

-rw-rw-r--  1 rasmus  rasmus    33 Jul 1 19:20 script.php
-rw-r--r--  1 root   root    1116 May 26 18:01 /etc/passwd
Uruchomienie script.php:
<?php
 readfile
('/etc/passwd');
?>
zwraca błąd jeśli tryb bezpieczny jest włączony:
Warning: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 500 is not
allowed to access /etc/passwd owned by uid 0 in /docroot/script.php on line 2

Jednakże mogą być środowiska, gdzie zbyt restrykcyjna weryfikacja UID nie jest stosownym rozwiązaniem, a łagodniejsze sprawdzanie GID jest w pełni wystarczające. Można to zmienić za pomocą safe_mode_gid. Ustawienie tej opcji na On włącza łagodniejsze sprawdzanie GID, a ustawienie na Off (domyślnie) przełącza na sprawdzanie UID.

Jeśli zamiast safe_mode ustawiamy katalog open_basedir wtedy wszystkie operacje na plikach będą ograniczone do plików znajdujących się w nim. Na przykład (Apache httpd.conf):

<Directory /docroot>
 php_admin_value open_basedir /docroot
</Directory>
Jeśli uruchominy plik script.php z ustawieniem open_basedir wówczas otrzymamy wynik:
Warning: open_basedir restriction in effect. File is in wrong directory in
/docroot/script.php on line 2

Możemy wyłączyć obsługę wybranych funkcji. Zauważmy, że dyrektywa disable_functions nie może być ustawiana poza plikiem php.ini co oznacza, że nie możemy wyłączyć funkcji dla wybranego wirtualnego hosta lub katalogu zdefiniowanego w pliku httpd.conf. Jeśli dodamy następującą dyrektywę do naszego pliku php.ini:

disable_functions = readfile,system
Otrzymamy następujący wynik:
Warning: readfile() has been disabled for security reasons in
/docroot/script.php on line 2

Ostrzeżenie

Naturalnie restrykcje PHP nie obowiązują w plikach wykonywalnych.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
6
rayro at gmx dot de
13 years ago
Theres a failure with open_basedir and per-host configuration
in apache as described in bug #42836: http://bugs.php.net/bug.php?id=42836

I got the same errors on my development windows system and apache 2.2.4 with php 5.3.beta1.

This error (or similar) is shown:
Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(...)
is not within the allowed path(s): (� �� �@5�,�)

Fix:
  - try slashes at the end of the folder name
  or
  - put "php_admin_value open_basedir ..." at first of all in the configuration
up
-2
Anonymous
4 years ago
bad/missing config values for the Plesk server running the whole thing. I just followed the directions here: https://vb.3dlat.com/

You can configure PHP to have a separate error log file for each VirtualHost definition. The trick is knowing exactly how to set it up, because you can’t touch the configuration directly without breaking Plesk. Every domain name on your (dv) has its own directory in /var/www/vhosts. A typical directory has the following top level directories:

cgi-bin/
conf/
error_docs/
httpdocs/
httpsdocs/
...and so on

You’ll want to create a vhost.conf file in the domain directory’s conf/ folder with the following lines:

php_value error_log /path/to/error_log
php_flag display_errors off
php_value error_reporting 6143
php_flag log_errors on

Change the first value to match your actual installation (I used /tmp/phperrors.log). After you’re done editing the vhost.conf file, test the configuration from the console with:

apachectl configtest
…or if you don’t have apachectl (as Plesk 8.6 doesn’t seem to)…

/etc/init.d/httpd configtest

And finally tell Plesk that you’ve made this change.

/usr/local/psa/admin/bin/websrvmng -a
up
-13
Anonymous
4 years ago
Whether to enable PHP's safe mode. If PHP is compiled with --enable-safe-mode then defaults to On, otherwise Off. http://www.wikibanat.com
To Top