oci_free_descriptor

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

oci_free_descriptorFrees a descriptor

Opis

oci_free_descriptor ( resource $descriptor ) : bool

Frees a descriptor allocated by oci_new_descriptor().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Notatki

Informacja:

This function is commonly used as a method OCI-LOB::free.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top