mail

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

mailWysyłanie poczty elektronicznej

Opis

mail ( string $do , string $temat , string $treść [, string $dodatkowe_nagłówki [, string $dodatkowe_parametry ]] ) : bool

Wysyła e-mail.

Parametry

do

Odbiorca lub odbiorcy e-maila.

Format tego łańcucha musi być zgodny z » RFC 2822. Oto kilka przykładów:

  • osoba@example.com
  • osoba@example.com, imie.nazwisko@example.com
  • Osoba <osoba@example.com>
  • Osoba <osoba@example.com>, Inna osoba <ktokolwiek@example.com>

temat

Temat e-maila.

Uwaga

Temat musi spełniać » RFC 2047.

treść

Treść wiadomości.

Każdy wiersz tekstu powinien być zakończony znakiem końca linii CRLF (\r\n). Wiersze nie powinny zawierać więcej niż 70 znaków.

Uwaga

(Tylko dla Windows) Kiedy PHP łaczy się bezpośrednio do serwera SMTP i zostaną znalezione znaki wskazujące na koniec wiadomości (\n.) to zostaną one usunięte, co spowoduje że wiadomość będzie mało czytelna. Aby temu zapobiec, należy dodać dodatkową kropkę.

<?php
$text 
str_replace("\n.""\n.."$text);
?>

dodatkowe_nagłówki (opcjonalnie)

Łańcuchy znaków dodane na końcu nagłówka e-maila.

Parametr jest zazwyczaj wykorzystywany do wstawienia dodatkowych nagłówków (From, Cc, oraz Bcc). Dodatkowe nagłówki rozdziela się za pomocą znaku powrotu karetki i nowego wiersza - CRLF (\r\n). Jeżeli do stworzenia tego nagłówka wykorzystano dane pochodzące z zewnątrz, powinny być one zabezpieczone, aby żadne niechciane nagłówki nie mogły być wstrzyknięte.

Informacja:

Parametr dodatkowe_nagłówki nie jest zabezpieczony przed wstrzyknięciem nagłówków emaila. W związku z tym, użytkownik musi upewnić się że określone nagłówki są bezpieczne i zawierają wyłącznie nagłówki. Między innymi nigdy nie rozpoczynaj ciała wiadomości od kilku pustych linii.

Informacja:

Każdy e-mail musi zawierać nagłówek From. Można go podawać jako parametr dodatkowe_nagłówki albo ustawić w pliku php.ini.

Wynikiem pominięcia tego nagłówka będzie informacja o błędzie, podobna do tej: Warning: mail(): "sendmail_from" not set in php.ini or custom "From:" header missing. W Windows nagłówek From ustawia także Return-Path.

Informacja:

Jeśli wiadomości nie są dostarczane, można spróbować używać tylko znaku LF (\n). Niektóre MTA na systemy Unix (między innymi » qmail) zamieniają automatycznie LF na CRLF (co powoduje podwojenie CR jeśli zostało użyte CRLF). Powinno się to zrobić w ostateczności, jako że nie jest to zgodne z dokumentem » RFC 2822.

dodatkowe_parametry (opcjonalne)

Parametr dodatkowe_parametry może być użyty do przekazania dodatkowych opcji do programu wysyłającego e-maile. Zostaną one użyte przy wysyłaniu e-maila w ścieżce sendmaila jako ustawienia konfiguracyjne. Mogą one być użyte na przykład do wprowadzenia adresu e-mail nadawcy, tak jakbyśmy użyli polecenia sendmail z opcją -f.

Ten parametr jest wewnętrznie przepuszczany przez escapeshellcmd(), aby zapobiec wykonaniu poleceń. escapeshellcmd() zapobiega wykonaniu komend, ale pozwala na podanie dodatkowych parametrów. Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się filtrowanie tego parametru, by uniknąć dodania niechcianych parametrów do komendy shella.

Ponieważ escapeshellcmd() jest stosowana automatycznie, niektóre znaki, które są dozwolon w adresach e-mail przez RFC, nie mogą zostać użyte. mail() nie może pozwolić na takie znaki, więc w programach, w których użycie takich znaków jest wymagane, zaleca się użycie alternatywnych metod wysyłki e-maili (takich jak framework lub biblioteka).

Użytkownik z którego prawami jest uruchomiony serwer WWW powinien być dodany jako zaufany użytkownik w konfiguracji programu sendmail, aby zapobiec dodawania nagłówka 'X-Warning' do wiadomości, kiedy ustawiany jest adres nadawcy (-f). Dla użytkowników programu sendmail jest to plik /etc/mail/trusted-users.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli e-mail został zaakceptowany do wysłania, w przeciwnym przypadku zwraca FALSE.

Ważną informacją jest to, że pomimo iż e-mail został zaakceptowany do wysłania, to NIE oznacza, że będzie on już w tej chwili wysyłany do odbiorców.

Rejestr zmian

Wersja Opis
4.2.3 Parametr dodatkowe_parametry jest wyłączony w trybie safe_mode, a funkcja mail() wywołuje stosowny komunikat i zwraca FALSE w czasie próby jego użycia.

Przykłady

Przykład #1 Wysłanie e-maila.

Użycie funkcji mail() do wysłania prostej wiadomości:

<?php
// Wiadomość
$message "Linia 1\r\nLinia 2\r\nLinia 3";

// W przypadku każdej linii dłuższej niż 70 znaków powinniśmy użyć funkcji wordwrap()
$message wordwrap($message70"\r\n");

// Wyślij
mail('osoba@example.com''Temat wiadomości'$message);
?>

Przykład #2 Wysłanie e-maila z dodatkowymi nagłówkami.

Dodatkowe, podstawowe nagłówki informują program klienta poczty (MUA) o adresach From i Reply-To:

<?php
$to      
'osoba@example.com';
$subject 'temat';
$message 'witam';
$headers 'From: webmaster@example.com' "\r\n" .
    
'Reply-To: webmaster@example.com' "\r\n" .
    
'X-Mailer: PHP/' phpversion();

mail($to$subject$message$headers);
?>

Przykład #3 Wysłanie e-maila z dodatkowym parametrem wiersza poleceń.

Parametr dodatkowe_parametry może być użyty do przekazania dodatkowych opcji do programu wysyłającego e-maile. Zostaną one użyte przy wysyłaniu e-maila w ścieżce sendmaila.

<?php
mail
('osoba@example.com''temat''wiadomość'null,
   
'-fwebmaster@example.com');
?>

Przykład #4 Wysłanie e-maila w formacie HTML

Za pomocą mail() możliwe jest wysłanie maila z treścią w formacie HTML.

<?php
// Kilku odbiorców
$to 'johny@example.com, sally@example.com'// zwróć uwagę na przecinek

// Temat
$subject 'Birthday Reminders for August';

// Wiadomość
$message '
<html>
<head>
  <title>Birthday Reminders for August</title>
</head>
<body>
  <p>Here are the birthdays upcoming in August!</p>
  <table>
    <tr>
      <th>Person</th><th>Day</th><th>Month</th><th>Year</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Johny</td><td>3rd</td><td>August</td><td>1970</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Sally</td><td>17th</td><td>August</td><td>1973</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
'
;

// Aby wysłać e-mail HTML, musi być ustawiony nagłówek Content-type
$headers[] = 'MIME-Version: 1.0';
$headers[] = 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1';

// Dodatkowe nagłówki
$headers[] = 'To: Mary <mary@example.com>, Kelly <kelly@example.com>';
$headers[] = 'From: Birthday Reminder <birthday@example.com>';
$headers[] = 'Cc: birthdayarchive@example.com';
$headers[] = 'Bcc: birthdaycheck@example.com';

// Wysłanie e-maila
mail($to$subject$messageimplode("\r\n"$headers));
?>

Informacja:

Jeśli mamy zamiar wysyłać HTML albo e-maile o złożonej zawartości, zaleca się użyć pakietu PEAR » PEAR::Mail_Mime.

Notatki

Informacja:

Implementacja funkcji mail() w systemach Windows różni się pod wieloma względami od implementacji na platformach Unix. Po pierwsze, do tworzenia wiadomości funkcja nie używa lokalnych poleceń systemowych, tylko operuje bezpośrednio na gniazdach. To oznacza, że wymagana jest dodatkowa usługa MTA, nasłuchująca na porcie (która może działać na localhost lub maszynie zdalnej).

Po drugie, dodatkowe nagłówki, takie jak From:, Cc:, Bcc: i Date: nie są przetwarzane przez MTA, tylko parsowane za pomocą PHP.

Parametr do nie powinien być adresem w postaci "Osoba <ktokolwiek@example.com>". Polecenie mail może nie parsować tego właściwie, podczas komunikowania się z MTA.

Informacja:

Nie warto używać funkcji mail() do wysyłania dużej ilości e-maili stosując pętle. Ta funkcja otwiera i zamyka gniazdo SMTP dla każdego wysyłanego e-maila, a to jest mało wydajne.

Do wysyłania dużej ilości e-maili można stosować pakiety » PEAR::Mail, i » PEAR::Mail_Queue.

Informacja:

Poniższe dokumenty RFC mogą być pomocne: » RFC 1896, » RFC 2045, » RFC 2046, » RFC 2047, » RFC 2048, » RFC 2049, i » RFC 2822.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 48 notes

up
18
Anonymous
4 years ago
Security advice: Although it is not documented, for the parameters $to and $subject the mail() function changes at least \r and \n to space. So these parameters are safe against injection of additional headers. But you might want to check $to for commas as these separate multiple addresses and you might not want to send to more than one recipient.

The crucial part is the $additional_headers parameter. This parameter can't be cleaned by the mail() function. So it is up to you to prevent unwanted \r or \n to be inserted into the values you put in there. Otherwise you just created a potential spam distributor.
up
14
php at simoneast dot net
3 years ago
Often it's helpful to find the exact error message that is triggered by the mail() function. While the function doesn't provide an error directly, you can use error_get_last() when mail() returns false.

<?php
$success
= mail('example@example.com', 'My Subject', $message);
if (!
$success) {
   
$errorMessage = error_get_last()['message'];
}
?>

(Tested successfully on Windows which uses SMTP by default, but sendmail on Linux/OSX may not provide the same level of detail.)

Thanks to https://stackoverflow.com/a/20203870/195835
up
4
chris at ocproducts dot com
3 years ago
The 'sendmail' executable which PHP uses on Linux/Mac (not Windows) expects "\n" as a line separator.

This executable is a standard, and emulated by other MTAs.

"\n" is confirmed required for qmail and postfix, probably also for sendmail and exim but I have not tested.

If you pass through using "\r\n" as a separator it may appear to work, but your email will be subtly corrupted and some middleware may break. It only works because some systems will clean up your mistake.

If you are implementing DKIM be very careful, as DKIM checks will fail (at least on popular validation tools) if you screw this up. DKIM must be calculated using "\r\n" but then you must switch it all to "\n" when using the PHP mail function.

On Windows, however, you should use "\r\n" because PHP is using SMTP in this situation, and hence the normal rules of the SMTP protocol (not the normal rules of Unix piping) apply.
up
7
Porjo
10 years ago
Make sure you enclose \r\n in double quotes (not single quotes!) so that PHP can translate that into the correct linefeed code
up
4
charles dot fisher at arconic dot com
3 years ago
I migrated an application to a platform without a local transport agent (MTA). I did not want to configure an MTA, so I wrote this xxmail function to replace mail() with calls to a remote SMTP server. Hopefully it is of some use.

function xxmail($to, $subject, $body, $headers)
{
$smtp = stream_socket_client('tcp://smtp.yourmail.com:25', $eno, $estr, 30);

$B = 8192;
$c = "\r\n";
$s = 'myapp@someserver.com';

fwrite($smtp, 'helo ' . $_ENV['HOSTNAME'] . $c);
  $junk = fgets($smtp, $B);

// Envelope
fwrite($smtp, 'mail from: ' . $s . $c);
  $junk = fgets($smtp, $B);
fwrite($smtp, 'rcpt to: ' . $to . $c);
  $junk = fgets($smtp, $B);
fwrite($smtp, 'data' . $c);
  $junk = fgets($smtp, $B);

// Header
fwrite($smtp, 'To: ' . $to . $c);
if(strlen($subject)) fwrite($smtp, 'Subject: ' . $subject . $c);
if(strlen($headers)) fwrite($smtp, $headers); // Must be \r\n (delimited)
fwrite($smtp, $headers . $c);

// Body
if(strlen($body)) fwrite($smtp, $body . $c);
fwrite($smtp, $c . '.' . $c);
  $junk = fgets($smtp, $B);

// Close
fwrite($smtp, 'quit' . $c);
  $junk = fgets($smtp, $B);
fclose($smtp);
}
up
4
pavel.lint at vk.com
8 years ago
Here's a small handy function I use to send email in UTF-8.

<?php
function mail_utf8($to, $from_user, $from_email,
                                            
$subject = '(No subject)', $message = '')
   {
     
$from_user = "=?UTF-8?B?".base64_encode($from_user)."?=";
     
$subject = "=?UTF-8?B?".base64_encode($subject)."?=";

     
$headers = "From: $from_user <$from_email>\r\n".
              
"MIME-Version: 1.0" . "\r\n" .
              
"Content-type: text/html; charset=UTF-8" . "\r\n";

     return
mail($to, $subject, $message, $headers);
   }
?>
up
2
jimmytrojan009 at gmail dot com
5 years ago
I have tried many online tutorials to get mail() function working in windows, until i stumbled upon this website
http://php.codeindepth.com/php-sending-mail/

It really boils down to changing few directives in php.ini and sendmail.ini

Changes required in sendmail.ini

smtp_server=smtp.gmail.com
smtp_port=587
error_logfile=error.log
debug_logfile=debug.log
auth_username=your-gmail-id@gmail.com
auth_password=your-gmail-password
force_sender=your-gmail-id@gmail.com

Changes required in php.ini

SMTP=smtp.gmail.com
smtp_port=587
sendmail_from = your-gmail-id@gmail.com
sendmail_path = "\"C:\xampp\sendmail\sendmail.exe\" -t"
;sendmail_path = "C:\xampp\mailtodisk\mailtodisk.exe"
up
2
Ben Cooke
15 years ago
Note that there is a big difference between the behavior of this function on Windows systems vs. UNIX systems. On Windows it delivers directly to an SMTP server, while on a UNIX system it uses a local command to hand off to the system's own MTA.

The upshot of all this is that on a Windows system your  message and headers must use the standard line endings \r\n as prescribed by the email specs. On a UNIX system the MTA's "sendmail" interface assumes that recieved data will use UNIX line endings and will turn any \n to \r\n, so you must supply only \n to mail() on a UNIX system to avoid the MTA hypercorrecting to \r\r\n.

If you use plain old \n on a Windows system, some MTAs will get a little upset. qmail in particular will refuse outright to accept any message that has a lonely \n without an accompanying \r.
up
1
eeeugeneee
3 years ago
Send mail with minimal requirements from email services.

<?php
    $encoding
= "utf-8";

   
// Preferences for Subject field
   
$subject_preferences = array(
       
"input-charset" => $encoding,
       
"output-charset" => $encoding,
       
"line-length" => 76,
       
"line-break-chars" => "\r\n"
   
);

   
// Mail header
   
$header = "Content-type: text/html; charset=".$encoding." \r\n";
   
$header .= "From: ".$from_name." <".$from_mail."> \r\n";
   
$header .= "MIME-Version: 1.0 \r\n";
   
$header .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit \r\n";
   
$header .= "Date: ".date("r (T)")." \r\n";
   
$header .= iconv_mime_encode("Subject", $mail_subject, $subject_preferences);

   
// Send mail
   
mail($mail_to, $mail_subject, $mail_message, $header);
?>
up
0
Mark Simon
1 year ago
It is worth noting that you can set up a fake sendmail program using the sendmail_path directive in php.ini.

Despite the comment in that file, sendmail_path also works for Window. From https://www.php.net/manual/en/mail.configuration.php#ini.sendmail-path:

This directive works also under Windows. If set, smtp, smtp_port and sendmail_from are ignored and the specified command is executed.
up
0
rexlorenzo at gmail dot com
8 years ago
Be careful to not put extra spaces for the $headers variable.

For example, this didn't work on our servers:

$headers = "From: $from \r\n Bcc: $bcc \r\n";

But this did:

$headers = "From: $from\r\nBcc: $bcc\r\n";

Notice the removal of the spaces around the first \r\n.
up
0
ABOMB
9 years ago
I was having delivery issues from this function to Gmail, Yahoo, AOL, etc.  I used the notes here to figure that you need to be setting your Return-Path to a valid email to catch bounces.  There are two extra delivery gotchas on top of that:

1) The domain in the email used in the -f option in the php.ini sendmail parameter or in the mail() extra parameters field, needs to have a valid SPF record for the domain (in DNS as a "TXT" record type for sure and add an additional  "SPF" type record if possible).  Why? That's header field being used for spam checks.

2) You should also use a domain key or DKIM.  The trick here is that the domain key/DKIM is case sensitive!  I used Cpanel to create my domain key which automatically used all lowercase domain names in the key creation.  I found when  sending email and using a camel case "-f account@MyDomainHere.Com" option, my key was not accepted.  However it was accepted when I used "-f account@mydomainhere.com".

There are many other factors that can contribute to mail not getting to inboxes, including your own multiple failed testing attempts, so I suggest you consult each site's guidelines and don't ask me for help.  These are just the couple technical issues that helped my case.

I hope this saves someone some time and headaches...
up
-1
jim at jimbrooking dot net
5 years ago
I recently changed hosting companies and spent a day trying to see why an email script that had been working for years failed on the new server.

The answer was that the old hosting company's email server accepted multiple "CC:" lines in the additional headers string, and the new did not. Thus on the new server

...
$add_hdr .= "CC: " . $email1 . PHP_EOL;
$add_hdr .= "CC: " . $email2 . PHP_EOL;
...

did not work, but

...
$add_hdr .= "CC: " . $email1 . ", " . $email2 . PHP_EOL;
...

did work.

In both cases, PHP's mail() function returned no error, but until I placed both emails, comma-separated, in the same line I was getting the following error:

550 Messages should have one or no Cc headers, not 2.

Hope this helps someone.
up
-3
shuitest at gmail dot com
10 years ago
If you use mutt, do as below,

/usr/bin/mutt -s '$subject' -f /dev/null -e 'set copy=no' -e 'set from = "{$GLOBALS[cfg][email_from]}"' -a '$attach_file_full_path' '{$GLOBALS[cfg][email_to]}' </dev/null 2>&1;
up
-4
Max AT
9 years ago
To define a mail sensitivity you have to put this line in the headers:

<?php
        $headers
= "MIME-Version: 1.0\n" ;
       
$headers .= "Content-Type: text/html; charset=\"iso-8859-1\"\n";

       
$headers .= "Sensitivity: Personal\n";

$status   = mail($to, $subject, $message,$headers);
?>

Possible Options:
Sensitivity: Normal, Personal, Private and Company-Confidential

These will be recognised and handled in Outlook, Thunderbird and others.
up
-6
Alex Jaspersen
13 years ago
For qmail users, I have written a function that talks directly to qmail-queue, rather than going through the sendmail wrapper used by mail(). Thus it allows more direct control over the message (for example, you can adapt the function to display "undisclosed recipients" in to the To: header). It also performs careful validation of the e-mail addresses passed to it, making it more difficult for spammers to exploit your scripts.

Please note that this function differs from the mail() function in that the from address must be passed as a _separate_ argument. It is automatically put into the message headers and _does not_ need to be included in $additional_headers.

$to can either be an array or a single address contained in a string.
$message should not contain any carriage return characters - only linefeeds.

No validation is performed on $additional_headers. This is mostly unnecessary because qmail will ignore any additional To: headers injected by a malicious user. However if you have some strange mail setup it might be a problem.

The function returns false if the message fails validation or is rejected by qmail-queue, and returns true on success.

<?php
function qmail_queue($to, $from, $subject, $message, $additional_headers = "")
{
   
// qmail-queue location and hostname used for Message-Id
   
$cmd = "/var/qmail/bin/qmail-queue";
   
$hostname = trim(file_get_contents("/var/qmail/control/me"));
   
   
// convert $to into an array
   
if(is_scalar($to))
       
$to = array($to);
   
   
// BEGIN VALIDATION
    // e-mail address validation
   
$e = "/^[-+\\.0-9=a-z_]+@([-0-9a-z]+\\.)+([0-9a-z]){2,4}$/i";
   
// from address
   
if(!preg_match($e, $from)) return false;
   
// to address(es)
   
foreach($to as $rcpt)
    {
        if(!
preg_match($e, $rcpt)) return false;
    }
   
   
// subject validation (only printable 7-bit ascii characters allowed)
    // needs to be adapted to allow for foreign languages with 8-bit characters
   
if(!preg_match("/^[\\040-\\176]+$/", $subject)) return false;
   
   
// END VALIDATION
   
    // open qmail-queue process
   
$dspec = array
    (
        array(
"pipe", "r"), // message descriptor
       
array("pipe", "r") // envelope descriptor
   
);
   
$pipes = array();
   
$proc = proc_open($cmd, $dspec, $pipes);
    if(!
is_resource($proc)) return false;
   
   
// write additional headers
   
if(!empty($additional_headers))
    {
       
fwrite($pipes[0], $additional_headers . "\n");
    }
   
   
// write to/from/subject/date/message-ID headers
   
fwrite($pipes[0], "To: " . $to[0]); // first recipient
   
for($i = 1; $i < sizeof($to); $i++) // additional recipients
   
{
       
fwrite($pipes[0], ", " . $to[$i]);
    }
   
fwrite($pipes[0], "\nSubject: " . $subject . "\n");
   
fwrite($pipes[0], "From: " . $from . "\n");
   
fwrite($pipes[0], "Message-Id: <" . md5(uniqid(microtime())) . "@" . $hostname . ">\n");
   
fwrite($pipes[0], "Date: " . date("r") . "\n\n");
   
fwrite($pipes[0], $message);
   
fwrite($pipes[0], "\n");
   
fclose($pipes[0]);
   
   
// write from address and recipients
   
fwrite($pipes[1], "F" . $from . "\0");
    foreach(
$to as $rcpt)
    {
       
fwrite($pipes[1], "T" . $rcpt . "\0");
    }
   
fwrite($pipes[1], "\0");
   
fclose($pipes[1]);
   
   
// return true on success.
   
return proc_close($proc) == 0;
}
?>
up
-9
yarik dot bohatsky at gmail dot com
8 years ago
If you want to send UTF-8 HTML letter you need to mention charset twice:

1) In message header:
<?php
$headers
.= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n";
?>

2) In HTML header:
<?php
$message
= '
<html>
<head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <title>Fillon soutient à fond le retour d\'un Grand Prix de France</title>
</head>
<body>
   <p>Le Premier ministre François Fillon, passionné d\'automobile et pilote à ses heures, a apporté un soutien appuyé au retour d\'un Grand Prix de France au calendrier 2013 de la Formule 1, en faisant un passage-éclair vendredi sur le circuit Paul Ricard dans le Var.</p>
</body>
</html>
'
;

In this case Outlook will also "understand" that message is encoded using UTF-8.
up
-2
chris at ocproducts dot com
3 years ago
Correction to my earlier note:

'"\n" is confirmed required for qmail and postfix, probably also for sendmail and exim but I have not tested.'

It only affects qmail.
up
-9
Edward
11 years ago
Currently my hosting service is on Godaddy. When attempting to use the mail function without the fifth parameter containing "-f", my message headers would not work.

Whenever your message headers do not work, simply try using the fifth parameter:

<?php
mail
($to, $subject, $message, $headers, "-femail.address@example.com");
?>
up
-9
shenyqwilliam
8 years ago
If you're sending a large attachment, you may encounter overflow problem.
AFAIK, two common limits could be responsible.

1. Postfix message size limit.
Edit /etc/postfix/main.cf . Change the value of "message_size_limit".

2. Apache memory size limit for scripts.
Edit /etc/php.ini . Change the value of "memory_limit".

//Then reload (or restart) Postfix and Apache.
//Empirically, sending 200MB attachment requires 500MB memory.

Be careful! Raising memory limits may cause unexpected consequences, and is hence deprecated.
Recommended alternatives include:
* Pack and split attachment into several emails.
* Only include a link to the file. The receiver can download it later.
* Use IMAP/POP3 server (e.g. Dovecot).
up
-9
msheldon at desertraven dot com
15 years ago
Just a comment on some of the examples, and as a note for those who may be unaware. The SMTP RFC 822 is VERY explicit in stating that \r\n is the ONLY acceptable line break format in the headers, though is a little vague about the message body. While many MTAs will deal with just \n, I've run accross plenty of them that will exhibit "interesting" behaviours when this happens. Those MTAs that are strict in compliance will definitely break when header lines are terminated with only \n. They will also most likely break if the body of the message contains more than 1000 consecutive characters without a \r\n.*

Note that RFC 821 is a little more clear in defining:
"line
      A a sequence of ASCII characters ending with a <CRLF>."

RFC 821 makes no distinction between header lines and message body lines, since both are actually transmitted during the DATA phase.

Bottom line, best practice is to be sure to convert any bare \n characters in the message to \r\n.

* "The maximum total length of a text line including the <CRLF> is 1000 characters" (RFC 821)
up
-5
ittasks at gmail dot com
8 years ago
When dealing with mail headers "\n" and "\r\n" *sometimes* makes a big difference.

Once our CentOs servers got re-installed, all headers like:

  $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
  $headers.= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
...

became part of message body instead of headers

I was able to fixed this by replacing "\r\n" with just "\n"
up
-7
f dot touchard at laposte dot net
18 years ago
***Encoding plain text as quoted-printable in MIME email***

If you don't want to install IMAP and use imap_8bit() to encode plain text or html message as quoted-printable
(friendly french special characters encoding :-) in MIME email, try this function.
I haven't fully tested it ( like with microtime with long mails). I send html message as 7-bit, so I didn't try yet with html.
If you have good html practise, you don't really need to encode html as quote-printable as it only uses 7-bit chars.
F.Touchard

<?php
function qp_encoding($Message) {
   
   
/* Build (most polpular) Extended ASCII Char/Hex MAP (characters >127 & <255) */
   
for ($i=0; $i<127; $i++) {
       
$CharList[$i] = "/".chr($i+128)."/";
       
$HexList[$i] = "=".strtoupper(bin2hex(chr($i+128)));
    }

   
/* Encode equal sign & 8-bit characters as equal signs followed by their hexadecimal values */
   
$Message = str_replace("=", "=3D", $Message);
   
$Message = preg_replace($CharList, $HexList, $Message);

   
/* Lines longer than 76 characters (size limit for quoted-printable Content-Transfer-Encoding)
        will be cut after character 75 and an equals sign is appended to these lines. */
   
$MessageLines = split("\n", $Message);
   
$Message_qp = "";
    while(list(,
$Line) = each($MessageLines)) {
        if (
strlen($Line) > 75) {
           
$Pointer = 0;       
            while (
$Pointer <= strlen($Line)) {
               
$Offset = 0;
                if (
preg_match("/^=(3D|([8-9A-F]{1}[0-9A-F]{1}))$/", substr($Line, ($Pointer+73), 3))) $Offset=-2;
                if (
preg_match("/^=(3D|([8-9A-F]{1}[0-9A-F]{1}))$/", substr($Line, ($Pointer+74), 3))) $Offset=-1;
               
$Message_qp.= substr($Line, $Pointer, (75+$Offset))."=\n";
                if ((
strlen($Line) - ($Pointer+75)) <= 75) {               
                   
$Message_qp.= substr($Line, ($Pointer+75+$Offset))."\n";
                    break
1;
                }
               
$Pointer+= 75+$Offset;
            }
        } else {
           
$Message_qp.= $Line."\n";
        }
    }       
    return
$Message_qp;
}
?>
up
-6
bburch at bouncingpixel dot com
8 years ago
When using the PHP mail() function with IIS 6 on Windows Server 2003, check your "Relay" settings on the SMTP Virtual Server in IIS.  If you grant access to 127.0.0.1 and set then set your php.ini SMTP to the same IP address (along with setting the same port 25), you should have success in sending mail. 

I'm using PHP 5.3 and have had success with this configuration and did not have to define the "sendmail_from" setting in our php.ini file.
up
-7
umangberi at gmail dot com
10 years ago
Outlook 2007 seemed to be a little finicky with me to have carriage returns in the headers. So any \r\n resulted in messages that had default apache messages sent over to me.

As soon as I removed \r from all of the headers, the script started working fine. Hope that helped.
up
-9
php dot net at schrecktech dot com
16 years ago
When sending MIME email make sure you follow the documentation with the "70" characters per line...you may end up with missing characters...and that is really hard to track down...
up
-8
Erich at gasboysnospam dot net
12 years ago
if your mail is failing (returns false) be aware that many servers are configured to kill mail going out with a bcc or cc header.

The ideal workaround is to use the smtp functions which servers allow because of its better audit trail. Alternatively call the mail function several times.

I've just spent about four hours trying to work out what I was doing wrong!!
up
-8
martin dot farrow at versacloud dot com
8 years ago
I've noticed that on some versions of PHP occasionally mail() returns the empty string for success, rather than true or false. The empty string evaluates to false.

if you use constructs like

if ( mail( ... ) ){
  # do something here on success
}

this wont work consistently.

so you need code like

$ret=mail(....)

if ( $ret == '' || $ret ){
  # do something here
}

to get consistent results.
up
-6
Systemx
11 years ago
Bare LFs in SMTP

Use This

<?php
// Fix any bare linefeeds in the message to make it RFC821 Compliant.
$message = preg_replace("#(?<!\r)\n#si", "\r\n", $message);
   
// Make sure there are no bare linefeeds in the headers
$headers = preg_replace('#(?<!\r)\n#si', "\r\n", $headers);
?>
up
-8
molotster on google mail com
12 years ago
Note, that single line should not contain more than 78 character, but is not allowed to contain more than 998 characters.

The possible consequences are:
Over 78 - clients are allowed to display the message in a "harder to read" way.
Over 998 - clients and servers are allowed to drop the message or cause any buffer-limit error.

See:
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2822 part 2.1.1.
up
-5
Paul
17 years ago
My mime multipart/alternative messages were going ok, until I switched to qmail with php .. after years of painfull searching, I came across this on the Life With Qmail 'Gotchas' section:

G.11. Carriage Return/Linefeed (CRLF) line breaks don't work

qmail-inject and other local injection mechanisms like sendmail don't work right when messages are injected with DOS-style carriage return/linefeed (CRLF) line breaks. Unlike Sendmail, qmail requires locally-injected messages to use Unix newlines (LF only). This is a common problem with PHP scripts.

So now, I can go back to sending emails with text AND html components :)
up
-8
richard at richard-sumilang dot com
13 years ago
If you are using the sendmail app from an exim package or something you don't really need to change the normal parameters PHP gives it (-t -i) as other posts described.

I just added "-f myemail@example.com" and it worked.

One thing that got me stuck for a few hours was trying to figure out why the return-path was set as the user (user running php) and not what I was setting it with the -f option then I later found at that in order to forcefully set the return-path the user account running the command must be in exim's trusted users configuration! It helps to add trusted_groups as well then everything works fine :)
- Richard Sumilang
up
-8
stefan at kozioleks dot net
6 years ago
When setting additional headers while sending email, do not add an entry for "Subject" as shown in some examples.  Yahoo mail (and likely a few others) will not accept any emails with a "Subject" declared in the additional headers along with "Reply to", "From", etc.

It took two years and a lot of headache to finally discover this tidbit via trial and error.
up
-6
debis at woh dot rr dot com
9 years ago
This is for Windows Server 2003, IIS 6.0 with SMTP virtual server.

The problem I had was not including init_set for the SMTP server, I thought the SMTP definition in the IIS SMTP virtual server configuration would work.  When I sent mail manually this was not an issue. 

Also, $mail_sent = @mail( $to, $subject, $message, $headers ); wouldn't work but $mail_sent = mail($to, $subject, $message, $headers); did.
Lack of date_default_timezone_set() only caused a warning because php guessed what it should be.

This worked:
<?php
$to     
= 'nobody@example.com';
$subject = 'the subject';
$message = 'hello';
$headers = 'From: webmaster@example.com' . "\r\n" .
   
'Reply-To: webmaster@example.com' . "\r\n" .
   
'X-Mailer: PHP/' . phpversion();
ini_set ( "SMTP", "smtp-server.example.com" );
date_default_timezone_set('America/New_York');

mail($to, $subject, $message, $headers);
?>

And just so you can troubleshoot, this worked when sending mail from the command line/manually. CLI worked even though the php code without the init_set function wouldn't work.

You will notice that the "rcpt to" and "to" fields appear redundant, but if both are not used, the delivered mail's "to" field will be blank/empty.

-------------------------------
telnet www.example.com 25
helo
mail from: webmaster@example.com
rcpt to: someone@example.com
data
to: someone@example.com
subject: test again to make sure

this is my message
.
quit
-----------------------------------
up
-9
marciomuzi at gmail dot com
4 years ago
A simple class for sending email

<?php
class Email {
   

    private
$to = array();

    private
$cc = array();

    private
$bCc = array();

    private
$from = null;

    private
$subject = null;

    private
$body = null;
   
    private
$contentType = 'html';
   
    public
$charSet = 'UTF-8';

    public function
isPlain()
    {
       
$this->contentType= 'plain';
    }
   
    public function
__construct()
    {       
        ;
    }

    public function
setFrom($email, $name = null)
    {       
        if (
$name !== null) {
           
$stFrom = trim($email) . ' <' . trim($email) . '>';
        } else {
           
$stFrom = $email;
        }
       
$this->from = $stFrom;
    }
   
    public function
setSubject($subject)
    {
       
$this->subject = trim($subject);
    }

    public function
setBody($body)
    {
       
$this->body = $body;
    }
   
    private function
addAddress($email, $destType, $name = null)
    {
        if (
$name !== null) {
           
$stTo = trim($name) . ' <' . trim($email) . '>';
        } else {
           
$stTo = $email;
        }       
       
$this->{$destType}[] = $stTo;       
    }

    public function
addTo($email, $name = null)
    {               
       
$this->addAddress($email, 'to', $name);
    }
   
    public function
addCC($email, $name = null)
    {       
       
$this->addAddress($email, 'cc', $name);
    }
   
    public function
addBCC($email, $name = null)
    {       
       
$this->addAddress($email, 'bCc', $name);
    }

    public function
send()
    {       
       
$stErros = '';       
        if (
$this->from === null) {
           
$stErros .= '<li>Informe o remetente da mensagem.</li>';
        }
        if (
count($this->to) === 0) {
           
$stErros .= '<li>Informe ao menos um destinatário.</li>';
        }
        if (
$this->subject === null) {
           
$stErros .= '<li>Informe o assunto da mensagem.</li>';
        }       
        if (
$this->body === null) {
           
$stErros .= '<li>Informe o texto da mensagem.</li>';
        }       
        if (
$stErros !== '') {
            throw new
Exception('Email erro(s): <ul>' . $stErros . '</ul>');
        }
       
       
$headers = array();
       
$headers[] = "MIME-Version: 1.0";
       
$headers[] = "Content-type: text/{$this->contentType}; charset={$this->charSet}";              
       
$headers[] = "From: {$this->from}";
       
        if (
count($this->cc) > 0) {
            foreach (
$this->cc as $bCc) {
               
$headers[] = 'Cc: ' . $bCc;
            }        
        }
        if (
count($this->bCc) > 0) {
            foreach (
$this->bCc as $bCc) {
               
$headers[] = 'Bcc: ' . $bCc;
            }        
        }
       
       
$stTo = implode(", ", $this->to);
       
$stHeaders = implode("\r\n", $headers);
       
        if (
$this->contentType === 'html') {
           
$body = '<html><head><title></title><meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=UTF-8>';
           
$body .= '</head><body><table width="800" border="0"><tr><td><p align="justify" style="color:#000000;">';
           
$body .=  nl2br($this->body);
           
$body .= '</p></td></tr></table></body></html>';
        } else {
           
$body = $this->body;
        }

       
$boSend = @mail($stTo, $this->subject, $body, $stHeaders);
        if (!
$boSend) {
            throw new
Exception('Email fail');
        }       
    }
 
    public function
clearAllRecipients()
    {
       
$this->to = array();
       
$this->cc = array();
       
$this->bCc = array();
    }

}
?>
up
-11
arunm
9 years ago
It is also advisable to set the return path in the headers; hence it will avoid the email to land in the spam folder!
eg:

$headers.="Return-Path:<name@example.com>\r\n";
up
-6
orjtor
12 years ago
This is my solution of problems with Windows Mail on Vista. I got some of the headers in the mail body as plain text. When I removed '\r' and left just '\n' at the end of the two last lines of header it worked. This error didn't show up in my yahoo mail.
<?php
    $body
= "<html>\n";
   
$body .= "<body style=\"font-family:Verdana, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size:12px; color:#666666;\">\n";
   
$body = $message;
   
$body .= "</body>\n";
   
$body .= "</html>\n";
   
   
$headers  = "From: My site<noreply@example.com>\r\n";
   
$headers .= "Reply-To: info@example.com\r\n";
   
$headers .= "Return-Path: info@example.com\r\n";
   
$headers .= "X-Mailer: Drupal\n";
   
$headers .= 'MIME-Version: 1.0' . "\n";
   
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n";
   
    return
mail($recipient, $subject, $message, $headers);
?>
up
-9
php at caves dot org dot uk
11 years ago
Setting an envelope-sender address avoids mail bounces annoying your system administrator.

If your mail cannot be delivered, it will be rejected to the address specified as the "SMTP-envelope-from" (or the "envelope sender" or "return path", depending on the terminology you like to use )

If you do not explicitly set an envelope-from address then PHP will default to the php.ini setting which - if you have not set this yourself - could be nobody@[your-ISP-domain] or anonymous@[your-ISP-domain], for example.

To avoid bothering the person at that address - or indeed, if you are wondering why you are not receiving mail rejections yourself - you should use the "-f" option in the <$additional_parameters> argument to set a valid address.

(and, by the way: If you do this, but you do not set a From: address in the <$additional_headers> argument then PHP will set a default From: address of "From: Nobody <your-envelope-sender-setting>". ).
up
-9
pierreantoine dot covet at gmail dot com
7 years ago
Hi,

I had lots of problems using the code in the exemple. HTML was not rightly formated in my email.
Problem solved by replacing "\r\n" by "\n" as header end line.
up
-7
SAR
4 years ago
When using with sSMTP, I've found that the additional_parameters must be enclosed in quotes after the flags.

(The other documentation on this page has no quotes after the flags.)

e.g.:

$params = '-f"info@mail.com" -F"Info Service"';
$to = 'user@mail.com';
$subj = 'Subject Line';
$body = 'Body of the mail';
$headers = null;

mail($to, $subj, $body, $headers, $params);
up
-5
tuxedobob
4 years ago
mail() doesn't seem to appreciate the To address and From address being the same.

I spent several hours this afternoon wondering why I wasn't receiving mail but the function reported success before I finally changed the sender to something different.
up
-8
rch+php at online dot lt
11 years ago
RFC-2822 is quite explicit, that "Though some message   systems locally store messages in this format (which eliminates the need for translation between formats) and others use formats that differ from the one specified in this standard, local storage is outside of the scope of this standard."

And it is not just "some", but most Unix mailers choke when you try pipe CRLF instead of Unix line endings to "sendmail" command.  PHP is using line endings as is, so you have better chances for success if you use Unix file format or line endings.
up
-6
nospam at mingo dot ath dot cx
16 years ago
If you're using a linux server using Postfix, and your server hasn't the host name set to a valid name (because it's behind a firewall in an intranet), it's possible that when sending mails using the mail function, some mail servers reject them. This is because they can't check the return path header. If you want to change the Return-Path used by sendmail init the php.ini and edit the sendmail_path variable to this:

sendmail_path = "sendmail -t -i -F webmaster@example.com -f webmaster@example.com"
up
-11
panoramical at gmail dot com
14 years ago
Searched for ages on the internet trying to find something that parses EML files and then sends them...for all of you who want to send an EML files you first have to upload it, read it, then delete it. Here's my function...it's specialised for a single form where the user uploads the EML file.

<?php

if(isset($_POST['submit']))
{

// Reads in a file (eml) a user has inputted
function eml_read_in()
{

   
$file_ext = stristr($_FILES['upload']['name'], '.');
   
   
// If it is an eml file
   
if($file_ext == '.eml')
    {
   
       
// Define vars
       
$dir = 'eml/';
       
$file = $dir.basename($_FILES['upload']['name']);
       
$carry = 'yes';
       
       
// Try and upload the file
       
if(move_uploaded_file($_FILES['upload']['tmp_name'], $file))
        {
       
           
// Now attempt to read the file
           
if($eml_file = file($file))
            {
           
               
// Create the array to store preliminary headers
               
$headers = array();
               
$body = '';
               
$ii = -1;

               
               
// For every line, carry out this loop
               
foreach($eml_file as $key => $value)
                {
               
                   
$pattern = '^<html>';
                   
                    if(((
eregi($pattern, $value)))||($carry == 'no'))
                    {
                   
                       
// Stop putting data into the $headers array
                       
$carry = 'no';
                       
$i++;
                       
$body .= $value;
                       
                    }
                   
                    else
                    {   
                       
                       
// Separate each one with a colon
                       
if(($eml_file_expl = explode(':', $value))&&($carry == 'yes'))
                        {

                       
                           
// The row has been split in half at least...
                           
if(isset($eml_file_expl[1]))
                            {
       
                               
// Put it into the preliminary headers
                               
$headers[$eml_file_expl[0]] = $eml_file_expl[1];
                           
                               
// There might be more semicolons in it...
                               
for($i=2;$i<=$count;$i++)
                                {
                           
                                   
// Add the other values to the header
                                   
$headers[$eml_file_expl[0]] .= ':'.$eml_file_expl[$i];
                                   
                                }
                           
                            }   
                           
                        }       
                   
                    }
                   
                }
               
               
// Clear up the headers array
               
$eml_values = array();
               
$eml_values[to] = $headers[To];
               
$eml_values[from] = $headers[From];
               
$eml_values[subject] = $headers[Subject];
               
$eml_values['reply-to'] = $headers['Reply-To'];
               
$eml_values['content-type'] = $headers['Content-Type'];
               
$eml_values[body] = $body;
               
               
unlink($file);
       
                return
$eml_values;
               
               
                       
            }
           
        }
       
        else
        {
       
            return
'<p>File not uploaded - there was an error</p>';
                       
        }
       
    }
   
}   

// Takes information automatically from the $_FILES array...
$eml_pattern = eml_read_in()

// Headers definable...through eml_read_in() again, but I'm guessing they'll be the same for each doc...

if(mail($eml_pattern[to], $eml_pattern[subject], $eml_pattern[content], $headers)) echo 'Mail Sent';

?>
up
-13
g dot kuizinas at anuary dot com
8 years ago
<?php
**
* Function
responsible for sending unicode emails.
*
* @
author Gajus Kuizinas <g.kuizinas@anuary.com>
* @
version 1.0.1 (2012 01 11)
*/
function
mail_send($arr)
{
    if (!isset(
$arr['to_email'], $arr['from_email'], $arr['subject'], $arr['message'])) {
        throw new
HelperException('mail(); not all parameters provided.');
    }
   
   
$to            = empty($arr['to_name']) ? $arr['to_email'] : '"' . mb_encode_mimeheader($arr['to_name']) . '" <' . $arr['to_email'] . '>';
   
$from        = empty($arr['from_name']) ? $arr['from_email'] : '"' . mb_encode_mimeheader($arr['from_name']) . '" <' . $arr['from_email'] . '>';
   
   
$headers    = array
    (
       
'MIME-Version: 1.0',
       
'Content-Type: text/html; charset="UTF-8";',
       
'Content-Transfer-Encoding: 7bit',
       
'Date: ' . date('r', $_SERVER['REQUEST_TIME']),
       
'Message-ID: <' . $_SERVER['REQUEST_TIME'] . md5($_SERVER['REQUEST_TIME']) . '@' . $_SERVER['SERVER_NAME'] . '>',
       
'From: ' . $from,
       
'Reply-To: ' . $from,
       
'Return-Path: ' . $from,
       
'X-Mailer: PHP v' . phpversion(),
       
'X-Originating-IP: ' . $_SERVER['SERVER_ADDR'],
    );
   
   
mail($to, '=?UTF-8?B?' . base64_encode($arr['subject']) . '?=', $arr['message'], implode("\n", $headers));
}
?>

Here is my helper function for those who are having problems properly handling UTF-8, subject, HTML, or even the headers data. I've been using it for over a year. It works fine with simple emails.

For anything more advanced (specifically, handling attachments and multiple email versions), you should be using an existing library like http://swiftmailer.org/.
up
-5
Tobias Christensen
7 years ago
It might be good to know, that you might get some Header error using the boundary, if it's not done correctly.

I got the header error about wrong close of the boundary, which in my case wasn't what was really wrong.

The thing to fix this might be to give the header before this a "\n\r", which might fix it.

For my case I needed to this twice, as I am doing this as strings, but as arrays and implodes them at the end with the "\n\r". I did it also in the specific header array, where the boundary is generated.
up
-14
akam
12 years ago
There differenece in body, headers of email (with attachment, without attachment), see this complete example below:
work great for me (LINUX , WIN) and (Yahoo Mail, Hotmail, Gmail, ...)
<?php
$to     
= $_POST['to'];
$email   = $_POST['email'];
$name    = $_POST['name'];
$subject = $_POST['subject'];
$comment = $_POST['message'];

$To          = strip_tags($to);
$TextMessage =strip_tags(nl2br($comment),"<br>");
$HTMLMessage =nl2br($comment);
$FromName    =strip_tags($name);
$FromEmail   =strip_tags($email);
$Subject     =strip_tags($subject);

$boundary1   =rand(0,9)."-"
.rand(10000000000,9999999999)."-"
.rand(10000000000,9999999999)."=:"
.rand(10000,99999);
$boundary2   =rand(0,9)."-".rand(10000000000,9999999999)."-"
.rand(10000000000,9999999999)."=:"
.rand(10000,99999);


for(
$i=0; $i < count($_FILES['youfile']['name']); $i++){
if(
is_uploaded_file($_FILES['fileatt']['tmp_name'][$i]) &&
   !empty(
$_FILES['fileatt']['size'][$i]) &&
   !empty(
$_FILES['fileatt']['name'][$i])){
    
$attach      ='yes';
$end         ='';

  
$handle      =fopen($_FILES['fileatt']['tmp_name'][$i], 'rb');
  
$f_contents  =fread($handle, $_FILES['fileatt']['size'][$i]);
  
$attachment[]=chunk_split(base64_encode($f_contents));
  
fclose($handle);

$ftype[]       =$_FILES['fileatt']['type'][$i];
$fname[]       =$_FILES['fileatt']['name'][$i];
}
}

/***************************************************************
Creating Email: Headers, BODY
1- HTML Email WIthout Attachment!! <<-------- H T M L ---------
***************************************************************/
#---->Headers Part
$Headers     =<<<AKAM
From: $FromName <$FromEmail>
Reply-To:
$FromEmail
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="
$boundary1"
AKAM;

#---->BODY Part
$Body        =<<<AKAM
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="
$boundary1"

This is a multi-part message in MIME format.

--
$boundary1
Content-Type: text/plain;
    charset="windows-1256"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

$TextMessage
--
$boundary1
Content-Type: text/html;
    charset="windows-1256"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

$HTMLMessage

--
$boundary1--
AKAM;

/***************************************************************
2- HTML Email WIth Multiple Attachment <<----- Attachment ------
***************************************************************/

if($attach=='yes') {

$attachments='';
$Headers     =<<<AKAM
From: $FromName <$FromEmail>
Reply-To:
$FromEmail
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
    boundary="
$boundary1"
AKAM;

for(
$j=0;$j<count($ftype); $j++){
$attachments.=<<<ATTA
--$boundary1
Content-Type:
$ftype[$j];
    name="
$fname[$i]"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment;
    filename="
$fname[$j]"

$attachment[$j]

ATTA;
}

$Body        =<<<AKAM
This is a multi-part message in MIME format.

--
$boundary1
Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="
$boundary2"

--
$boundary2
Content-Type: text/plain;
    charset="windows-1256"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

$TextMessage
--
$boundary2
Content-Type: text/html;
    charset="windows-1256"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

$HTMLMessage

--
$boundary2--

$attachments
--
$boundary1--
AKAM;
}

/***************************************************************
Sending Email
***************************************************************/
$ok=mail($To, $Subject, $Body, $Headers);
echo
$ok?"<h1> Mail Sent</h1>":"<h1> Mail not SEND</h1>";
?>
up
-18
antoine dot php dot net at bonnefoy dot eu
7 years ago
Hello,

it's sometime hard to include multiple attachment, or to include pictures inside body.

Please find these 2 functions allowing sending email with attachment.
usage :
<?php
echo date("H:i:s");
echo
mail::sendMail("to@domain.com", "Test Attach "date("H:i:s"), "Contenu du mail <a href=3D'domain.com'>domain.com</a>", __FILE__, "xx@domain.com",'' , true);
?>

source :

<?php

class mail {

    public static function
prepareAttachment($path) {
       
$rn = "\r\n";

        if (
file_exists($path)) {
           
$finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE);
           
$ftype = finfo_file($finfo, $path);
           
$file = fopen($path, "r");
           
$attachment = fread($file, filesize($path));
           
$attachment = chunk_split(base64_encode($attachment));
           
fclose($file);

           
$msg = 'Content-Type: \'' . $ftype . '\'; name="' . basename($path) . '"' . $rn;
           
$msg .= "Content-Transfer-Encoding: base64" . $rn;
           
$msg .= 'Content-ID: <' . basename($path) . '>' . $rn;
//            $msg .= 'X-Attachment-Id: ebf7a33f5a2ffca7_0.1' . $rn;
           
$msg .= $rn . $attachment . $rn . $rn;
            return
$msg;
        } else {
            return
false;
        }
    }

    public static function
sendMail($to, $subject, $content, $path = '', $cc = '', $bcc = '', $_headers = false) {

       
$rn = "\r\n";
       
$boundary = md5(rand());
       
$boundary_content = md5(rand());

// Headers
       
$headers = 'From: Mail System PHP <no-reply@domain.com>' . $rn;
       
$headers .= 'Mime-Version: 1.0' . $rn;
       
$headers .= 'Content-Type: multipart/related;boundary=' . $boundary . $rn;

       
//adresses cc and ci
       
if ($cc != '') {
           
$headers .= 'Cc: ' . $cc . $rn;
        }
        if (
$bcc != '') {
           
$headers .= 'Bcc: ' . $cc . $rn;
        }
       
$headers .= $rn;

// Message Body
       
$msg = $rn . '--' . $boundary . $rn;
       
$msg.= "Content-Type: multipart/alternative;" . $rn;
       
$msg.= " boundary=\"$boundary_content\"" . $rn;

//Body Mode text
       
$msg.= $rn . "--" . $boundary_content . $rn;
       
$msg .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1' . $rn;
       
$msg .= strip_tags($content) . $rn;

//Body Mode Html       
       
$msg.= $rn . "--" . $boundary_content . $rn;
       
$msg .= 'Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1' . $rn;
       
$msg .= 'Content-Transfer-Encoding: quoted-printable' . $rn;
        if (
$_headers) {
           
$msg .= $rn . '<img src=3D"cid:template-H.PNG" />' . $rn;
        }
       
//equal sign are email special characters. =3D is the = sign
       
$msg .= $rn . '<div>' . nl2br(str_replace("=", "=3D", $content)) . '</div>' . $rn;
        if (
$_headers) {
           
$msg .= $rn . '<img src=3D"cid:template-F.PNG" />' . $rn;
        }
       
$msg .= $rn . '--' . $boundary_content . '--' . $rn;

//if attachement
       
if ($path != '' && file_exists($path)) {
           
$conAttached = self::prepareAttachment($path);
            if (
$conAttached !== false) {
               
$msg .= $rn . '--' . $boundary . $rn;
               
$msg .= $conAttached;
            }
        }
       
//other attachement : here used on HTML body for picture headers/footers
       
if ($_headers) {
           
$imgHead = dirname(__FILE__) . '/../../../../modules/notification/ressources/img/template-H.PNG';
           
$conAttached = self::prepareAttachment($imgHead);
            if (
$conAttached !== false) {
               
$msg .= $rn . '--' . $boundary . $rn;
               
$msg .= $conAttached;
            }
           
$imgFoot = dirname(__FILE__) . '/../../../../modules/notification/ressources/img/template-F.PNG';
           
$conAttached = self::prepareAttachment($imgFoot);
            if (
$conAttached !== false) {
               
$msg .= $rn . '--' . $boundary . $rn;
               
$msg .= $conAttached;
            }
        }

// Fin
       
$msg .= $rn . '--' . $boundary . '--' . $rn;

// Function mail()
       
mail($to, $subject, $msg, $headers);
    }

}

?>
To Top