Korzystanie ze zdalnych plików

Jeśli parametr allow_url_fopen w pliku php.ini zostanie włączony, będzie można używać adresów HTTP i FTP w większości funkcji, które jako parametr przyjmują nazwę pliku, włączając w to instrukcje include, include_once, require oraz require_once (od PHP 5.2.0, musi być włączona opcja allow_url_include ). Więcej informacji o protokołach obsługiwanych przez PHP znajduje się w Wspierane protokoły i wrappery.

Możesz wykorzystać tę własność aby otworzyć plik na zdalnym serwrze, przetworzyć jego zawartość i użyć wyników w zapytaniu do bazy danych, lub po prostu wyświetlić plik dostosowując jego wygląd do swojej strony.

Przykład #1 Pobieranie tytułu zdalnej strony

<?php
$file 
fopen ("http://www.example.com/""r");
if (!
$file) {
    echo 
"<p>Nie można otworzyć zdalnego pliku.\n";
    exit;
}
while (!
feof ($file)) {
    
$line fgets ($file1024);
    
/* Zadziała tylko wtedy, gdy tytuł i jego znaczniki są w tej samej linii */
    
if (preg_match ("@\<title\>(.*)\</title\>@i"$line$out)) {
        
$title $out[1];
        break;
    }
}
fclose($file);
?>

Możesz również zapisywać pliki na serwerach FTP (zakładając, że połączyłeś się jako użytkownik z odpowiednimi prawami dostepu). Przy użyciu tej metody możesz jedynie tworzyć nowe pliki. Jeśli spróbujesz nadpisać istniejący plik, wywołanie funkcji fopen() zwróci błąd.

Aby połączyć się jako użytkowni inny niż 'anonymous', należy określić nazwę uzytkownika (możliwe, że i hasło) w URL, w następujący sposób 'ftp://użytkownik:hasło@ftp.example.com/ścieżka/do/pliku'. (Można używać takiej samej składni aby uzyskać dostęp do plików za pomocą HTTP w czasie wykorzystywania uwierzytelnienia typu Basic.)

Przykład #2 Zapisywanie danych na zdalnym serwerze.

<?php
$file 
fopen ("ftp://ftp.example.com/incoming/outputfile""w");
if (!
$file) {
    echo 
"<p>Nie można otworzyć zdalnego pliku do zapisu.\n";
    exit;
}
/* Tutaj zapisujemy dane. */
fwrite ($file$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] . "\n");
fclose ($file);
?>

Informacja:

Być może powyższy przykład nasunął ci pomysł, by użyć tej metody do zdalnego zapisywania logów. Niestety taka próba się nie powiedzie, gdyż wywołanie fopen() zwróci błąd, jeśli zdalny plik już istnieje. Aby zrealizować zdalne logowanie powinieneś przyjrzeć się funkcji syslog().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top