readline_info

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

readline_infoPobiera/ustawia różne wewnętrzne zmienne biblioteki readline

Opis

readline_info ([ string $nazwa_zmiennej [, string $nowa_wartość ]] ) : mixed

Pobiera lub ustawia różne wewnętrzne zmienne biblioteki readline.

Parametry

nazwa_zmiennej

Nazwa zmiennej.

nowa_wartość

Jeśli podana, to zostanie ustawiona nowa wartość.

Zwracane wartości

Jeśli funkcja zostanie wywołana bez parametrów, to zwrócona zostanie tablica z wartościami wszystkich ustawień biblioteki readline. Elementy tej tablicy będą miały takie indeksy: done, end, erase_empty_line, library_version, line_buffer, mark, pending_input, point, prompt, readline_name, i terminal_name.

Jeśli zostanie wywołana z jednym lub dwoma parametrami, zostanie zwrócona poprzenia wartość

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top