ifxus_free_slob

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.1)

ifxus_free_slobDeletes the slob object

Opis

ifxus_free_slob ( int $bid ) : bool

Deletes the slob object.

Parametry

bid

An existing slob id.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top