Predefiniowane stałe

Stałe zdefiniowane w rdzeniu PHP

Poniższe stałe są definiowane przez rdzeń PHP. Składa się na niego PHP, silnik Zend i moduły SAPI.

PHP_VERSION (string)
Bieżąca wersja PHP jest zapisywana jako string w postaci: "Numer_Główny.Numer_Dodatkowy.Numer_Wydania[Numer_specjalny]".
PHP_MAJOR_VERSION (integer)
Bieżąca wersja PHP "Numer_Główny" jest typu integer (np., int(5) z wersji "5.2.7-extra"). Dostępna od PHP 5.2.7.
PHP_MINOR_VERSION (integer)
Bieżąca wersja PHP "Numer_Dodatkowy" jest typu integer (np., int(2) z wersji "5.2.7-extra"). Dostępna od PHP 5.2.7.
PHP_RELEASE_VERSION (integer)
Bieżąca wersja PHP "Numer_Wydania" jest typu integer (np., int(7) z wersji "5.2.7-extra"). Dostępna od PHP 5.2.7.
PHP_VERSION_ID (integer)
Bieżąca wersja PHP jest typu integer, jest to przydatne do porównywania wersji (np., int(50207) z wersji "5.2.7-extra"). Dostępna od PHP 5.2.7.
PHP_EXTRA_VERSION (string)
Bieżąca wersja PHP "Numer_Specjalny" jest typu string (np., '-extra' z wersji "5.2.7-extra"). Jest ona często używana przez dystrybutorów do oznaczania wersji pakietu. Dostępna od PHP 5.2.7.
PHP_ZTS (integer)
Dostępna od PHP 5.2.7.
PHP_DEBUG (integer)
Dostępna od PHP 5.2.7.
PHP_MAXPATHLEN (integer)
Maksymalna długość nazwy plików (włącznie ze ścieżką) obsługiwana przez to wydanie PHP. Dostępna od PHP 5.3.0.
PHP_OS (string)
`System operacyjny, dla którego skompilowano tę kopię PHP.
PHP_OS_FAMILY (string)
Rodzina systemu operacyjnego, dla którego skompilowano tę kopię PHP. Wartość spośród 'Windows', 'BSD', 'Darwin', 'Solaris', 'Linux' lub 'Unknown'. Dostępna od PHP 7.2.0.
PHP_SAPI (string)
API serwera do tego wydania PHP. Patrz także php_sapi_name().
PHP_EOL (string)
Prawidłowy znak 'końca linii' dla tej platformy. Dostępna od PHP 5.0.2
PHP_INT_MAX (integer)
Największa wartość typu integer obsługiwana przez ten build PHP. Zwykle int(2147483647) w systemach 32-bitowych i int(9223372036854775807) w systemach 64-bitowych. Dostępna od PHP 5.0.5
PHP_INT_MIN (integer)
Najmniejszy integer wspierany w tym buildzie PHP. Zazwyczaj int(-2147483648) w systemach 32-bitowych i int(-9223372036854775808) w systemach 64-bitowych. Dostępna od PHP 7.0.0. Zazwyczaj PHP_INT_MIN === ~PHP_INT_MAX.
PHP_INT_SIZE (integer)
Rozmiar typu integer w bajtach, w tym buildzie PHP. Dostępna od PHP 5.0.5
PHP_FLOAT_DIG (integer)
Liczba cyfr dziesiątek, które mogą być zaokrąglone do liczby zmiennoprzecinkowej i z powrotem bez utraty precyzji. Dostępna od PHP 7.2.0.
PHP_FLOAT_EPSILON (float)
Najmniejsza reprezentowalna liczba x, dla której x + 1.0 != 1.0. Dostępna od PHP 7.2.0.
PHP_FLOAT_MIN (float)
Najmniejsza reprezentowalna liczba zmiennoprzecinkowa. Dostępna od PHP 7.2.0.
PHP_FLOAT_MAX (float)
Największa reprezentowalna liczba zmiennoprzecinkowa. Dostępna od PHP 7.2.0.
DEFAULT_INCLUDE_PATH (string)
PEAR_INSTALL_DIR (string)
PEAR_EXTENSION_DIR (string)
PHP_EXTENSION_DIR (string)
PHP_PREFIX (string)
Wartość "--prefix" użyta podczas konfiguracji.
PHP_BINDIR (string)
Określa gdzie zostały zainstalowane pliki binarne.
PHP_BINARY (string)
Określa ścieżkę do pliku binarnego PHP wykonywującego skrypt. Available since PHP 5.4.
PHP_MANDIR (string)
Określa miejsce instalacji dokumentacji man. Dostępne od PHP 5.3.7.
PHP_LIBDIR (string)
PHP_DATADIR (string)
PHP_SYSCONFDIR (string)
PHP_LOCALSTATEDIR (string)
PHP_CONFIG_FILE_PATH (string)
PHP_CONFIG_FILE_SCAN_DIR (string)
PHP_SHLIB_SUFFIX (string)
Rozszerzenie biblitek współdzielonych na danej platformie, takie jak "so" (większość Unixów) lub "dll" (Windows).
PHP_FD_SETSIZE (string)
The maximum number of file descriptors for select system calls. Dostępna od PHP 7.1.0.
E_ERROR (integer)
Stałe raportowania błędów
E_WARNING (integer)
Stałe raportowania błędów
E_PARSE (integer)
Stałe raportowania błędów
E_NOTICE (integer)
Stałe raportowania błędów
E_CORE_ERROR (integer)
Stałe raportowania błędów
E_CORE_WARNING (integer)
Stałe raportowania błędów
E_COMPILE_ERROR (integer)
Stałe raportowania błędów
E_COMPILE_WARNING (integer)
Stałe raportowania błędów
E_USER_ERROR (integer)
Stałe raportowania błędów
E_USER_WARNING (integer)
Stałe raportowania błędów
E_USER_NOTICE (integer)
Stałe raportowania błędów
E_RECOVERABLE_ERROR (integer)
Stałe raportowania błędów. Dostępna od PHP 5.2.0
E_DEPRECATED (integer)
Stałe raportowania błędów Dostępna od PHP 5.3.0
E_USER_DEPRECATED (integer)
Stałe raportowania błędów Dostępna od PHP 5.3.0
E_ALL (integer)
Stałe raportowania błędów
E_STRICT (integer)
Stałe raportowania błędów
__COMPILER_HALT_OFFSET__ (integer)
Dostępna od PHP 5.1.0
TRUE (boolean)
Zobacz Booleans.
FALSE (boolean)
Zobacz Booleans.
NULL (null)
Zobacz Null.

Patrz także: Stałe magiczne.

Standardowe Predefiniowane Stałe

Wszystkie stałe z wbudowanych rozszerzeń są zdefiniowane w PHP domyślnie.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
10
rdcapasso
9 years ago
Volker's getOS() function needs to have the order of cases changed in the switch statement since "darwin" contains "win", which means that both "windows" and "darwin" will return self::OS_WIN. I've moved the 'dar' case above the 'win' case:

<?php
class System {

    const
OS_UNKNOWN = 1;
    const
OS_WIN = 2;
    const
OS_LINUX = 3;
    const
OS_OSX = 4;

   
/**
     * @return int
     */
   
static public function getOS() {
        switch (
true) {
            case
stristr(PHP_OS, 'DAR'): return self::OS_OSX;
            case
stristr(PHP_OS, 'WIN'): return self::OS_WIN;
            case
stristr(PHP_OS, 'LINUX'): return self::OS_LINUX;
            default : return
self::OS_UNKNOWN;
        }
    }

}
?>
up
-8
Anonymous
7 years ago
PHP_EOL can be used like that:

<?php

$data
= 'some data'.PHP_EOL;
$fp = fopen('somefile', 'a');
fwrite($fp, $data);

?>

Which is the same of \r\n or \n depending on the OS.
You can put those lines in a while for example, and create a log file.
up
-52
nabikaz at gmail dot com
6 years ago
Don't use `PHP_EOL` for textarea of form to array, use it:

array_values(array_filter(explode("\n", str_replace("\r", '', $_POST['data']))))
To Top