ReflectionExtension::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionExtension::exportExport

Opis

public static ReflectionExtension::export ( string $name [, string $return = FALSE ] ) : string

Exports a reflected extension. The output format of this function is the same as the CLI argument --re [extension].

Parametry

name

Refleksja do eksportu.

return

Ustawienie na TRUE zwróci eksport, zamiast go wyświetlać. Ustawienie na FALSE (domyslne), odwrotnie.

Zwracane wartości

Jeśli parametr return jest ustawiony na TRUE, eksport jest zwracany jako string, w przeciwnym przypadku jako NULL.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top