ReflectionClass::isUserDefined

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isUserDefinedChecks if user defined

Opis

public ReflectionClass::isUserDefined ( void ) : bool

Checks whether the class is user-defined, as opposed to internal.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
dhairya lakhera
5 years ago
$internalclass = new ReflectionClass('ReflectionClass');

class Apple {}
$userclass = new ReflectionClass('Apple');

var_dump($internalclass->isUserDefined());
var_dump($userclass->isUserDefined());
To Top