Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są częścią jądra PHP a więc są zawsze widoczne.

Opcje openlog()
Stała Opis
LOG_CONS jeżeli wystąpił błąd podczas wysyłania danych do systemowego loggera, wypisz je bezpośrednio do konsoli systemowej
LOG_NDELAY otwórz połączenie z loggerem natchmiast
LOG_ODELAY (domyślne) opóźnij otwieranie połączenia dopóki nie zapisano pierwszej wiadomości w logu
LOG_NOWAIT
LOG_PERROR wypisz wiadomość logu, także jako standardowy błąd
LOG_PID dołącz identyfikator procesu (PID) do każdej wiadomości
Udogodnienia openlog()
Stała Opis
LOG_AUTH wiadomości bezpieczeństwa/autoryzacji (użyj LOG_AUTHPRIV zamiast, w systemach, gdzie ta stała jest zdefiniowana)
LOG_AUTHPRIV wiadomości bezpieczeństwa/autoryzacji (prywatne)
LOG_CRON deamon zegara (cron oraz at)
LOG_DAEMON inne daemony systemowe
LOG_KERN wiadomości kernel
LOG_LOCAL0 ... LOG_LOCAL7 zarezerowane dla użytku lokalnego, niedostęne w systemie Windows
LOG_LPR podsystem drukowania linii
LOG_MAIL podsystem maili
LOG_NEWS podsystem sieci USENET
LOG_SYSLOG wiadomości generowane wewnętrznie przez syslogd
LOG_USER ogólne wiadomości o poziomie użytkownika
LOG_UUCP podsystem UUCP
Priorytety syslog() (w porządku malejącym)
Stała Opis
LOG_EMERG system jest nieużywalny
LOG_ALERT działanie musi zostać podjęte natychmiast
LOG_CRIT warunki krytyczne
LOG_ERR warunki błędu
LOG_WARNING warunki ostrzeżenia
LOG_NOTICE normalna, ale istotna wiadomość
LOG_INFO wiadomość informacyjna
LOG_DEBUG wiadomość w celach debugu
Opcje dns_get_record()
Stała Opis
DNS_A Zasób adresu IPv4
DNS_MX Zasób Mail Exchangera
DNS_CNAME Zasób aliasu (nazwy kanonicznej)
DNS_NS Zasób autorytatywnego serwera nazw
DNS_PTR Zasób wskaźnika
DNS_HINFO Zasób informacji o hoście (zobacz » Nazwy Systemu Operacyjnego od IANA, aby zapoznać się ze znaczeniem podanych wartości)
DNS_SOA Zasób Start of Authority
DNS_TXT Zasób tekstowy
DNS_ANY Dowolny zasób rekordu. Na większości systemów zwraca to wszystkie rekordy zasobu, jednakże nie powinno być to brane pod uwagę w wypadku krytycznego zastosowania. Spróbuj DNS_ALL w zamian.
DNS_AAAA Zasób adresu IPv6
DNS_ALL Iteracyjnie odpytuje serwer nazw o każdy dostępny typ rekordu.
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
arash dot dalir at gmail dot com
4 years ago
FYI, on windows, the vlaues for LOG_* "log-levels" are as followed:

<?php
namespace Test;

include
'vendor/autoload.php';

use
Psr\Log\LogLevel;

$log_levels = array(
   
LogLevel::EMERGENCY => LOG_EMERG,
   
LogLevel::ALERT => LOG_ALERT,
   
LogLevel::CRITICAL => LOG_CRIT,
   
LogLevel::ERROR => LOG_ERR,
   
LogLevel::WARNING => LOG_WARNING,
   
LogLevel::NOTICE => LOG_NOTICE,
   
LogLevel::INFO => LOG_INFO,
   
LogLevel::DEBUG => LOG_DEBUG,
);

print_r($log_levels);
/*
prints:

Array
(
    [emergency] => 1
    [alert] => 1
    [critical] => 1
    [error] => 4
    [warning] => 5
    [notice] => 6
    [info] => 6
    [debug] => 6
)
*/
To Top