MysqlndUhConnection::listFields

(PECL mysqlnd-uh >= 1.0.0-alpha)

MysqlndUhConnection::listFieldsList MySQL table fields

Opis

public MysqlndUhConnection::listFields ( mysqlnd_connection $connection , string $table , string $achtung_wild ) : array

List MySQL table fields.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

connection

Mysqlnd connection handle. Do not modify!

table

The name of the table that's being queried.

pattern

Name pattern.

Zwracane wartości

Przykłady

Przykład #1 MysqlndUhConnection::listFields() example

<?php
class proxy extends MysqlndUhConnection {
 public function 
listFields($res$table$pattern) {
  
printf("%s(%s)\n"__METHOD__var_export(func_get_args(), true));
  
$ret parent::listFields($res$table$pattern);
  
printf("%s returns %s\n"__METHOD__var_export($rettrue));
  return 
$ret;
 }
}
mysqlnd_uh_set_connection_proxy(new proxy());

$mysql mysql_connect("localhost""root""");
mysql_select_db("test"$mysql);
mysql_query("DROP TABLE IF EXISTS test_a"$mysql);
mysql_query("CREATE TABLE test_a(id INT, col1 VARCHAR(255))"$mysql);
$res mysql_list_fields("test""test_a"$mysql);
printf("num_rows = %d\n"mysql_num_rows($res));
while (
$row mysql_fetch_assoc($res))
 
var_dump($row);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

proxy::listFields(array (
  0 => NULL,
  1 => 'test_a',
  2 => '',
))
proxy::listFields returns NULL
num_rows = 0

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top