Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Opcje konfiguracyjne MySQLi
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
mysqli.allow_local_infile "1" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 5.2.4.
mysqli.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 5.3.0.
mysqli.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 5.3.0.
mysqli.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 5.0.0.
mysqli.default_port "3306" PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 5.0.0.
mysqli.default_socket NULL PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 5.0.0.
mysqli.default_host NULL PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 5.0.0.
mysqli.default_user NULL PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 5.0.0.
mysqli.default_pw NULL PHP_INI_ALL Dostępna od PHP 5.0.0.
mysqli.reconnect "0" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 4.3.5.
mysqli.rollback_on_cached_plink TRUE PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 5.6.0.
mysqli.cache_size "2000" PHP_INI_SYSTEM Dostępna od PHP 5.3.0.

Aby dowiedzieć się więcej o powyższych definicjach i stałych PHP_INI_*, zobacz rozdział poświęcony zmianom konfiguracji.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

mysqli.allow_local_infile integer

Pozwala na dostęp - z punktu widzenia PHP - do lokalnych plików za pomocą wyrażeń LOAD DATA

mysqli.allow_persistent integer

Włącza możliwość tworzenia połączeń stałych za pomocą mysqli_connect().

mysqli.max_persistent integer

Maksymalna liczba połączeń stałych, które można utworzyć. Wartość 0 ustawia nieograniczoną liczbę połączeń stałych.

Maksymalna liczba połączeń MySQL na proces.

mysqli.default_port string

Domyślny port TCP używany podczas połączenia do serwera bazy danych, jeśli nie podano innego portu. Jeżeli ta wartość nie zostanie ustawiona, numer portu zostanie pobrany ze zmiennej środowiskowej MYSQL_TCP_PORT, wpisu mysql-tcp w pliku /etc/services lub stałej MYSQL_PORT podanej podczas kompilacji (dokładnie w takim porządku). Systemy Windows używają tylko stałej MYSQL_PORT

mysqli.default_socket string

Domyślna nazwa gniazda używanego podczas połączenia do lokalnego serwera bazy danych, jeśli nie została podana inna wartość.

mysqli.default_host string

Domyślna nazwa hosta używana podczas połączenia do serwera bazy danych, jeśli nie została podana inna wartość. Nie działa w trybie bezpiecznym.

mysqli.default_user string

Domyślna nazwa użytkownika używana podczas połączenia do serwera bazy danych, jeśli nie została podana inna nazwa. Nie działa w trybie bezpiecznym.

mysqli.default_pw string

Domyślne hasło używane podczas połączenia do serwera bazy danych, jeśli nie zostało podane inne hasło. Nie działa w trybie bezpiecznym.

mysqli.reconnect integer

Automatycznie ponownie nawiązuje połączenie, jeśli zostanie zerwane.

Informacja: To ustawienie php.ini jest ignorowane przez sterownik mysqlnd.

Used for rollbacking connections put back into the persistent connection pool.

mysqli.cache_size integer

Dostępna tylko z mysqlnd.

Użytkownicy nie mogą ustawić MYSQL_OPT_READ_TIMEOUT przez wywołanie API, ani w konfiguracji wykonawczej. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli ustawienie było możliwe, to są różnice w interpretacji przez libmysqlclient i przez potoki wartości MYSQL_OPT_READ_TIMEOUT.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top