Zmienne ze źródeł zewnętrznych

Formularze HTML (GET i POST)

Kiedy do skryptu PHP zostanie wysłany formularz, informacja z niego jest automatycznie dostępna w skrypcie. Istnieje kilka sposobów na uzyskanie tych informacji, dla przykładu:

Przykład #1 Prosty formularz HTML

<form action="foo.php" method="post">
    Imie:  <input type="text" name="imie" /><br />
    Email: <input type="text" name="email" /><br />
    <input type="submit" name="submit" value="Wyslij!" />
</form>

Począwszy od PHP 5.4 istnieją tylko dwie drogi uzyskiwania dostępu do informacji z formularza. Obecnie dostępne metody zostały wymienione poniżej:

Przykład #2 Dostęp do informacji z prostego formularza HTML (wysłanego metodą POST)

<?php
echo $_POST['imie'];
echo 
$_REQUEST['imie'];
?>

W starszych wersjach PHP istniało kilka innych metod uzyskiwania dostępu do danych od użytkownika. Zostały one pokazane poniżej. Spójrz na wykaz zmian na dole strony, aby uzyskać więcej szczegółów.

Przykład #3 Starsze metody pobierania danych od użytkownika

<?php
// UWAŻAJ: te metody NIE są dłużej wspierane.
// Poprawne zostały opisane powyżej

// Używając import_request_variables() - ta funkcja została usunięta w PHP 5.4.0
   
import_request_variables('p''p_');
   echo 
$p_imie;

// Długie zmienne predefiniowane zostały usunięte w PHP 5.4.0
   
echo $HTTP_POST_VARS['imie'];

// Używając register_globals. Ta możliwość została usunięta w PHP 5.4.0
   
echo $imie;
?>

Przesyłanie danych z formularza metodą GET jest podobne, z takim wyjątkiem, że użyjesz zmienną predefiniowaną odpowiednią dla tej metody, zamiast poprzedniej. GET także odnosi się do tzw. QUERY_STRING (informacje w adresie URL, po znaku '?'). Tak więc, dla przykładu, http://www.example.com/test.php?id=3 zawiera dane dla metody GET, dostępne poprzez $_GET['id']. Zobacz także $_REQUEST.

Informacja:

Spacje i kropki w nazwach zmiennych są konwertowane do znaków podkreślenia. Na przykład <input name="a.b" /> staje się zmienną $_REQUEST["a_b"].

PHP obsługuje także tablice w kontekście zmiennych z formularzy (zajrzyj do FAQ). Można na przykład pogrupować razem powiązane zmienne lub użyć tej możliwości do pobrania wartości z pola wyboru (select). Na przykład, wyślijmy formularz z pliku metodą POST do samego siebie i wyświetlmy te dane:

Przykład #4 Bardziej złożone zmienne w formularzach

<?php
if ($_POST) {
    echo 
'<pre>';
    echo 
htmlspecialchars(print_r($_POSTtrue));
    echo 
'</pre>';
}
?>
<form action="" method="post">
    Nazwisko: <input type="text" name="personal[nazwisko]"><br />
    Email: <input type="text" name="personal[email]"><br />
    Piwo: <br />
    <select multiple name="piwo[]">
        <option value="zywiec">Żywiec</option>
        <option value="tyskie">Tyskie</option>
        <option value="lech">Lech</option>
    </select><br />
    <input type="submit" value="Wyślij mnie!" />
</form>

Informacja: Jeżeli zewnętrzna nazwa zmiennej zaczyna się od poprawnej składni tablicy, końcowe znaki są po cichu ignorowane. Przykładowo <input name="foo[bar]baz"> staje się $_REQUEST['foo']['bar'].

Nazwy zmiennych dla SUBMIT w postaci obrazka

Przy tworzeniu formularza, można użyć obrazka, zamiast standardowego przycisku Wyślij, za pomocą takiego znacznika:

<input type="image" src="obrazek.gif" name="sub" />

Kiedy użytkownik kliknie gdzieś na obrazku, formularz, którego to dotyczy, zostanie wysłany do serwera z dwiema dodatkowymi zmiennymi, sub_x i sub_y. Zawierają one współrzędne miejsca kliknięcia na obrazek. Można przy tym zauważyć, że na razie w nazwach zmiennych znajduje się kropka zamiast podkreślnika, ale PHP konwertuje kropkę na podkreślnik automatycznie.

Ciasteczka HTTP

PHP bez problemu obsługuje ciasteczka HTTP, tak jak zdefiniowano w » RFC 6265. Ciasteczka są mechanizmem przechowywania informacji w przeglądarce klienta w celu śledzenia lub identyfikowania stałych bywalców strony. Ciasteczka ustawia się za pomocą funkcji setcookie(). Ciasteczka są częścią nagłówka HTTP, więc funkcja SetCookie musi być wywołana zanim jakakolwiek inna informacja zostanie wysłana do przeglądarki. Takie samo ograniczenie dotyczy funkcji header(). Dane z ciasteczek są wówczas dostępne w odpowiednich tablicach danych cookies, takich jak $_COOKIE, jak również $_REQUEST. Zobacz także stronę dotyczącą funkcji setcookie() aby poznać więcej informacji i przykładów.

Jeśli chcesz przypisać wiele wartości do jednego ciasteczka, możesz po prostu złączyć je w tablicę. Na przykład:

<?php
  setcookie
("MojeCiasteczko[foo]"'Test 1'time()+3600);
  
setcookie("MojeCiasteczko[bar]"'Test 2'time()+3600);
?>

Spowoduje to stworzenie dwóch oddzielnych ciasteczek, mimo, iż MojeCiasteczko będzie teraz pojedynczą tablicą w twoim skrypcie. Jeśli chcesz ustawić tylko jedno ciasteczko z wieloma wartościami, rozważ możliwość użycia przedtem funkcji serialize() lub explode() na wartości.

Pamiętaj, że wysłane ciasteczko zastąpi wcześniejsze ciasteczko o tej nazwie, o ile ścieżka lub domena nie są różne. Na przykład dla koszyka do zakupów możesz potrzebować licznika a jego wartość stale przekazywać dalej, tzn.

Przykład #5 Przykład użycia funkcji setcookie()

<?php
if (isset($_COOKIE['ile'])) {
    
$ile $_COOKIE['ile'] + 1;
} else {
    
$ile 1;
}
setcookie('ile'$iletime()+3600);
setcookie("Cart[$ile]"$pozycjatime()+3600);
?>

Kropki w nazwach odbieranych zmiennych

PHP normalnie nie zmienia nazw zmiennych podczas przekazywania ich do skryptu. Jednakże należy pamiętać, że kropka "." nie jest poprawnym znakiem w nazwie zmiennej PHP. Dlaczego? Proszę spojrzeć na to:

<?php
$varname
.ext;  /* niepoprawna nazwa zmiennej */
?>
To co widzi parser, to zmienna o nazwie $varname, po której pojawia się operator konkatenacji, a następnie pusty łańcuch (czyli taki, który nie jest żadnym słowem kluczowym, ani zarezerwowanym) "ext". Oczywiście, nie daje to żadnego sensownego wyniku.

Warto zatem wiedzieć, że PHP automatycznie zastąpi podkreślnikiem "_" każdą kropkę w nazwie każdej odebranej zmiennej.

Określanie typów zmiennych

Ponieważ PHP samodzielnie określa typy zmiennych i konwertuje je (zasadniczo) jak potrzeba, nie zawsze jest jasne, jakiego typu jest dana zmienna w danym momencie. PHP zawiera kilka funkcji do określania typów zmiennych, takich jak: gettype(), is_array(), is_float(), is_int(), is_object() i is_string(). Zobacz także rozdział o Typach.

Ponieważ HTTP jest protokołem tekstowym większość, jeśli nie całość, zawartości która przychodzi w tablicach superglobalnych, jak $_POST czy $_GET pozostanie łańcuchami znaków. PHP nie będzie próbował konwertować wartości do określonego typu. W przykładzie poniżej $_GET["var1"] będzie zawierać łańcuch znaków "null" a $_GET["var2"] łańcuch znaków "123".

/index.php?var1=null&var2=123

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.4.0 Register Globals, Magic Quotes i register_long_arrays zostały usunięte
5.3.0 Register Globals, Magic Quotes i register_long_arrays zostały zdeprecjonowane
4.2.0 Dyrektywa register_globals jest domyślnie wyłączona.
4.1.0 Tablice superglobalne, like $_POST and $_GET stały się dostępne.

add a note add a note

User Contributed Notes 30 notes

up
27
Anonymous
15 years ago
The full list of field-name characters that PHP converts to _ (underscore) is the following (not just dot):
chr(32) ( ) (space)
chr(46) (.) (dot)
chr(91) ([) (open square bracket)
chr(128) - chr(159) (various)

PHP irreversibly modifies field names containing these characters in an attempt to maintain compatibility with the deprecated register_globals feature.
up
15
yasuo_ohgaki at hotmail dot com
22 years ago
Important:  Pay attention to the following security concerns when handling user submitted  data :

http://www.php.net/manual/en/security.registerglobals.php
http://www.php.net/manual/en/security.variables.php
up
13
krydprz at iit dot edu
18 years ago
This post is with regards to handling forms that have more than one submit button.

Suppose we have an HTML form with a submit button specified like this:

<input type="submit" value="Delete" name="action_button">

Normally the 'value' attribute of the HTML 'input' tag (in this case "Delete") that creates the submit button can be accessed in PHP after post like this:

<?php
$_POST
['action_button'];
?>

We of course use the 'name' of the button as an index into the $_POST array.

This works fine, except when we want to pass more information with the click of this particular button.

Imagine a scenario where you're dealing with user management in some administrative interface.  You are presented with a list of user names queried from a database and wish to add a "Delete" and "Modify" button next to each of the names in the list.  Naturally the 'value' of our buttons in the HTML form that we want to display will be "Delete" and "Modify" since that's what we want to appear on the buttons' faceplates.

Both buttons (Modify and Delete) will be named "action_button" since that's what we want to index the $_POST array with.  In other words, the 'name' of the buttons along cannot carry any uniquely identifying information if we want to process them systematically after submit. Since these buttons will exist for every user in the list, we need some further way to distinguish them, so that we know for which user one of the buttons has been pressed.

Using arrays is the way to go.  Assuming that we know the unique numerical identifier of each user, such as their primary key from the database, and we DON'T wish to protect that number from the public, we can make the 'action_button' into an array and use the user's unique numerical identifier as a key in this array.

Our HTML code to display the buttons will become:

<input type="submit" value="Delete" name="action_button[0000000002]">
<input type="submit" value="Modify" name="action_button[0000000002]">

The 0000000002 is of course the unique numerical identifier for this particular user.

Then when we handle this form in PHP we need to do the following to extract both the 'value' of the button ("Delete" or "Modify") and the unique numerical identifier of the user we wish to affect (0000000002 in this case). The following will print either "Modify" or "Delete", as well as the unique number of the user:

<?php
$submitted_array
= array_keys($_POST['action_button']);
echo (
$_POST['action_button'][$submitted_array[0]] . " " . $submitted_array[0]);
?>

$submitted_array[0] carries the 0000000002.
When we index that into the $_POST['action_button'], like we did above, we will extract the string that was used as 'value' in the HTML code 'input' tag that created this button.

If we wish to protect the unique numerical identifier, we must use some other uniquely identifying attribute of each user. Possibly that attribute should be encrypted when output into the form for greater security.

Enjoy!
up
4
Anonymous
20 years ago
"...the dot (period, full stop) is not a valid character in a PHP variable name."

That's not completely correct, consider this example:
$GLOBALS['foo.bar'] = 'baz';
echo ${'foo.bar'};
This will output baz as expected.
up
0
Anonymous
9 years ago
From HTML 5.1 Draft:
http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/forms.html#naming-form-controls:-the-name-attribute

The name content attribute gives the name of the form control, as used in form submission and in the form element's elements object. If the attribute is specified, its value must not be the empty string.
Any non-empty value for name is allowed.

So use the format like this <select multiple name="beer[]"> is still in the HTML 5 standard.
up
1
lennynyktyk at yahoo dot com
19 years ago
When dealing with multiple select boxes and the name=some_name[] so that PHP will understand that is needs to interpet the input as an array an not as a single value. If you want to access this in Javascript you should assign an id attribute to the select box as well as the name attribute. Then proceed to use the id attribute in Javascript to reference the select box and the name attribute to reference the select box in PHP.
Example

<select multiple id="select_id" name="select_name[]">
....

</select>

<?PHP
   
echo $select_name[0];
?>

<script language="javascript">
  document.forms[0].select_id.options[0].selected = true;
</script>

I hope you get the idea
up
0
tmk-php at infeline dot org
18 years ago
To handle forms with or without [] you can do something like this:

<?php
   
function repairPost($data) {
       
// combine rawpost and $_POST ($data) to rebuild broken arrays in $_POST
       
$rawpost = "&".file_get_contents("php://input");
        while(list(
$key,$value)= each($data)) {
           
$pos = preg_match_all("/&".$key."=([^&]*)/i",$rawpost, $regs, PREG_PATTERN_ORDER);       
            if((!
is_array($value)) && ($pos > 1)) {
               
$qform[$key] = array();
                for(
$i = 0; $i < $pos; $i++) {
                   
$qform[$key][$i] = urldecode($regs[1][$i]);
                }
            } else {
               
$qform[$key] = $value;
            }
        }
        return
$qform;
    }

   
// --- MAIN

   
$_POST = repairPost($_POST);
?>

The function will check every field in the $_POST with the raw post data and rebuild the arrays that got lost.
up
-1
walf
12 years ago
WARNING! replacement of spaces and dots does not occur in array keys.

E.g. If you have
<input name="a. b[x. y]" value="foo" />

var_dump($_POST);
gives
array(1) {
  ["a__b"]=>
  array(1) {
    ["x. y"]=>
    string(3) "foo"
  }
}
up
-1
a at b dot c dot de
21 years ago
As far as whether or not "[]" in name attributes goes, The HTML4.01 specification only requires that it be a case-insensitive CDATA token, which can quite happily include "[]". Leading and trailing whitespace may be trimmed and shouldn't be used.

It is the id= attribute which is restricted, to a case-sensitive NAME token (not to be confused with a name= attribute).
up
-2
anisgazis at gmail dot com
4 years ago
Dots , spaces and [  in variable names are converted to underscores. For example 
<input name="a.b" /> becomes $_REQUEST["a_b"].
<input name="a b" /> becomes $_REQUEST["a_b"].
<input name="a[b" /> becomes $_REQUEST["a_b"].
<input name="a]b" /> becomes $_REQUEST["a]b"].
<input name="a-b" /> becomes $_REQUEST["a-b"].
<input name="a/b" /> becomes $_REQUEST["a/b"].
<input name="a\b" /> becomes $_REQUEST["a\b"].
<input name="a,b" /> becomes $_REQUEST["a,b"].
up
-1
fabian dot picone at gmail dot com
5 years ago
"That will create two separate cookies although MyCookie will now be a single array in your script. If you want to set just one cookie with multiple values, consider using serialize() or explode() on the value first."

explode should be implode in this sentence.
up
-3
vb at bertola dot eu dot org
20 years ago
For what I understand, since PHP 4.3 it is possible to access the content of a POST request (or other methods as well) as an input stream named php://input, example:

readfile("php://input");  
[to display it]

or

$fp = fopen("php://input", "r");   
[to open it and then do whatever you want]

This is very useful to access the content of POST requests which actually have a content (and not just variable-value couples, which appear in $_POST).

This substitutes the old $HTTP_RAW_POST_DATA variable available in some of the previous 4.x versions. It is available for other upload methods different from POST too, but it is not available for POSTs with multipart/form-data content type, since the file upload handler has already taken care of the content in that case.
up
-4
jlratwil at yahoo dot com
18 years ago
To get multiple selected (with "multiple" ) lists in <select> tag, make sure that the "name" attribute is added to braces, like this:

<select multiple="multiple" name="users[]">
     <option value="foo">Foo</option>
     <option value="bar">Bar</option>
</select>

When submitted to PHP file (assume that you have a complete form) it will return an array of strings. Otherwise, it will just return the last element of the <select> tag you selected.
up
-5
vierubino dot r3m0oFdisB1T at gmail dot com
16 years ago
When you are using checkboxes to submit multiple choices, there is no need to use the complex method further down the page where you assign a unique name to each checkbox.

Instead, just name each checkbox as the same array, e.g.:

<input type="checkbox" name="items[]" value="foo" />
<input type="checkbox" name="items[]" value="bar" />
<input type="checkbox" name="items[]" value="baz" />

This way your $_POST["items"] variable will return as an array containing all and only the checkboxes that were clicked on.
up
-4
kevinrlat nospam dot ccs dot neu dot edu
20 years ago
if you use an array of checkboxes to submit info to a database or what have you, be careful of the case when no boxes are checked.  for example:

<form method="post">
<input type="checkbox" name="checkstuff[]" value="0">
<input type="checkbox" name="checkstuff[]" value="1">
<input type="checkbox" name="checkstuff[]" value="2">

. . .

</form>

if these are submitted and none are checked, the $_POST['checkstuff'] variable will not contain an empty array, but a NULL value.  this bothered me when trying to implode() the values of my checkboxes to insert into a database, i got a warning saying the 2nd argument was the wrong type. 

hope this helps!
-kevin
up
-5
t.montg AT gmail DOT com
16 years ago
For anyone else having trouble figuring out how to access values in a SELECT element from a POST or GET form, you can't set the "id" attribute to the same thing as your "name" attribute.  i.e. don't do this:

<?php
 
//Not so good
 
<select multiple="multiple" id="selectElem" name="selectElem[]">
     <
option value="ham">Ham</option>
     <
option value="cheese">Cheese</option>
     <
option value="hamcheese">Ham and Cheese</option>
  </
select>
?>

If you do the above, the variable $_POST['selectElem'] will not be set.  Instead, either change the id or name attribute so that they are dissimilar.  i.e. do this:

<?php
 
//So good (notice the new "id" value)
 
<select multiple="multiple" id="selectElemId" name="selectElem[]">
     <
option value="ham">Ham</option>
     <
option value="cheese">Cheese</option>
     <
option value="hamcheese">Ham and Cheese</option>
  </
select>
?>

Then you can access the value(s) of the SELECT element through the array $_POST['selectElem'][] or $_GET['selectElem'][].  It took me quite some time to figure out the problem.
up
-7
POSTer
13 years ago
Here's a simple function to give you an uncorrupted version of $_POST:

<?php
// Function to fix up PHP's messing up POST input containing dots, etc.
function getRealPOST() {
   
$pairs = explode("&", file_get_contents("php://input"));
   
$vars = array();
    foreach (
$pairs as $pair) {
       
$nv = explode("=", $pair);
       
$name = urldecode($nv[0]);
       
$value = urldecode($nv[1]);
       
$vars[$name] = $value;
    }
    return
$vars;
}
?>
up
-6
Murat TASARSU
18 years ago
if you want your multiple select returned variable in comma seperated form you can use this. hope that helps. regards...

$myvariable
   Array ( [0] => one [1] => two [2] => three )
turns into
   one,two,three

<?php
$myvariable
="";
$myseperator="";
foreach (
$_POST["myvariable"] as $v) {
if (!isset(
$nofirstcomma)) $nofirstcomma=0; else $myseperator=",";
$myvariable = $myvariable.$myseperator.$v;
}
echo
$myvariable;
?>
up
-6
carl_steinhilber at NOSPAMmentor dot com
21 years ago
A group of identically-named checkbox form elements returning an array is a pretty standard feature of HTML forms. It would seem that, if the only way to get it to work is a non-HTML-standard-compliant workaround, it's a problem with PHP.

Since the array is passed in the header in a post, or the URL in a get, it's the PHP interpretation of those values that's failing.
up
-8
ch1902uk at hotmail dot com
17 years ago
Regarding image input buttons, above where it says:

"When the user clicks somewhere on the image, the accompanying form will be transmitted to the server with two *additional* variables, sub_x and sub_y. These contain the coordinates of the user click within the image."

This is the case with Firefox (and probably other standards browsers), however my experience with Internet Explorer is that when image inputs are clicked, they only submit the location of the click on the button and *not* the name of the input.

So if you have a form to move/delete entries like this

entry[]  [delete_0] [up_0] [down_0]
entry[]   [delete_1] [up_1] [down_1]
entry[]   [delete_2] [up_2] [down_2]

Then submitting the form in firefox will give you post variables such as

<?php
   $_POST
['delete_2'];   // "Delete" - button value
  
$_POST['delete_2_x'];   // 23 - x coord
  
$_POST['delete_2_y'];   // 3 - y coord
?>

In IE you only get

<?php
   $_POST
['delete_2_x'];   // 23 - x coord
  
$_POST['delete_2_y'];   // 3 - y coord
?>

So if you are checking for what button was clicked do something like this

<?php
  
for ($i = 0; $i < count($_POST['entry']); $i++)
   {
      if (isset(
$_POST['delete_' . $i . '_x']))
      {
        
// do delete
     
}
   }
?>
up
-8
un shift at yahoo dot com
20 years ago
This function takes a recurring form item from php://input and loads it into an array - useful for javascript/dom incompatibility with form_input_item[] names for checkboxes, multiple selects, etc.  The fread maxes out at 100k on this one.  I guess a more portable option would be pulling in ini_get('post_max_size') and converting it to an integer.

<?php
function multi_post_item($input_item_name) {
    
$array_output = array();
    
$in_handle = fopen("php://input", "r");
    
$raw_input_items = split("&", urldecode(fread($in_handle, 100000)));
     foreach (
$raw_input_items as $input_item) {
           
// split this item into name/value pair
           
$item = split("=", $input_item);
           
// form item name
           
$item_name = $item[0];
           
// form item value
           
$item_value = $item[1];
            if (
$item_name == $input_item_name) {
                   
$array_output[] = $item_value;
            }
     }
     return
$array_output;
}
?>
up
-8
hjncom at hjncom dot net
21 years ago
I think '[' and ']' are valid characters for name attributes.

http://www.w3.org/TR/html401/interact/forms.html#h-17.4
-> InputType of 'name' attribute is 'CDATA'(not 'NAME' type)

http://www.w3.org/TR/html401/types.html#h-6.2
-> about CDATA('name' attribute is not 'NAME' type!)
...CDATA is a sequence of characters from the document character set and may include character entities...

http://www.w3.org/TR/html401/sgml/entities.html
--> about Character entity references in HTML 4
([ - &#91, ] - &#93)
up
-6
Sadik_quake2003 at mail dot ru
6 years ago
<form method="post">
    <select name="selecter">
        <option>one</option>
        <option>two</option>
        <option>three</option>
    </select><br />
    <input type="submit" value="send" />
</form>

<?=$_POST["selecter"];?>

If we change first option, that result will be: one (important: not null !)
up
-11
darren at sullivan dot net
19 years ago
This function is a simple solution for getting the array of selectes from a checkbox list or a dropdown list out of the Querry String. I took an example posted earlier and simplified it.

<?php
function multi_post_item($repeatedString) {
   
// Gets the specified array of multiple selects and/or
    // checkboxes from the Query String
   
$ArrayOfItems = array();
   
$raw_input_items = split("&", $_SERVER["QUERY_STRING"]);
    foreach (
$raw_input_items as $input_item) {
       
$itemPair = split("=", $input_item);
        if (
$itemPair[0] == $repeatedString) {
           
$ArrayOfItems[] = $itemPair[1];
        }
    }
    return
$ArrayOfItems;
}
?>

Use the name of the field as the agrument. Example:

<?php
$Order
= $_GET['Order'];
$Name = $_GET['Name'];
$States = multi_post_item('States');
$Products = multi_post_item('Products');
?>

Be sure to check for NULL if there are no selections or boxes checked.
up
-12
tim at timpauly dot com
18 years ago
This code module can be added to every form using require_once().
It will process any and all form data, prepending each variable with
a unique identifier (so you know which method was used to get the data).

My coding could be neater, but this sure makes processing forms much easier!

<?php
// -----------------------------------------------------------------
// Basic Data PHP module. This module captures all GET, POST
// and COOKIE data and processes it into variables.
// Coded April, 2005 by Timothy J. Pauly
// -----------------------------------------------------------------
//
// coo_ is prepended to each cookie variable
// get_ is prepended to each GET variable
// pos_ is prepended to each POST variable
// ses_ is prepended to each SESSION variable
// ser_ is prepended to each SERVER variable

session_start(); // initialize session data
$ArrayList = array("_POST", "_GET", "_SESSION", "_COOKIE", "_SERVER"); // create an array of the autoglobal arrays
// we want to process

foreach($ArrayList as $gblArray) // process each array in the array list
{
  
$prefx = strtolower(substr($gblArray,1,3))."_"; // derive the prepend string
// from the autoglobal type name
  
$tmpArray = $$gblArray;
  
$keys = array_keys($tmpArray); // extract the keys from the array being processed
  
foreach($keys as $key) // process each key
   
{
      
   
$arcnt = count($tmpArray[$key]);
   
    if (
$arcnt > 1) // Break down passed arrays and
// process each element seperately
   
{
     
$lcount = 0;
      foreach (
$tmpArray[$key] as $dval)
        {
          
$prkey = $prefx.$key; // create a new key string
// with the prepend string added
          
$prdata['$prkey'] = $dval; // this step could be eliminated
          
${$prkey}[$lcount] = $prdata['$prkey']; //create new key and insert the data
          
$lcount++;
        }
     
        } else {
// process passed single variables
       
               
$prkey = $prefx.$key; // create a new key string
// with the prepend string added
               
$prdata['$prkey'] = $tmpArray[$key]; // insert the data from
// the old array into the new one
               
$$prkey = $prdata['$prkey']; // create the newly named
// (prepended) key pair using variable variables :-)
              
               
              
}
    }
}

// -------------------------------------------------------------
?>
up
-12
arjini at mac dot com
19 years ago
When dealing with form inputs named_like_this[5] and javascript, instead of trying to get PHP to do something fancy as mentioned below, just try this on the javascript side of things:

<form name="myForm">

<script>
my_fancy_input_name = 'array_of_things[1]';
/* now just refer to it like this in the dom tree

document[myForm][my_fancy_input_name].value

etc*/
</script>

<input type="text" name="array_of_things[1]" value="1"/>
</form>

No fancy PHP, in fact, you shouldn't need to change your PHP at all.
up
-10
keli at kmdsz dot ro
20 years ago
image type inputs apparently return their "value" argument from Mozilla, but not from IEXplorer... :(

example:

<input type="image" name="sb" value="first" src="first.jpg">

using a mozilla will give you
  $sb="first" AND $sb_x, $sb_y ... whereas from IE there's just no $sb. :(

[this in short form, as I'm still using trackvars :) ]
up
-12
jim at jamesdavis dot it
19 years ago
How to pass a numerically indexed array.
This is the part inside the form. Notice that the name is not 'english[$r]' which you would normally write, but 'english[]'. PHP adds the index when it receives the post and it starts at 0.

<?php

for ($r=0; $r <= count($english)-1; $r++){
         echo
"<TEXTAREA NAME='english[]'>".$english[$r]."</TEXTAREA>";       
         
}
?>
<?php

And this will get it out at the other end
function retrieve_english(){
    for (
$r=0; $r <= count($_POST['english'])-1; $r++){
        echo
$_POST['english'][$r]."<BR>";
    }
}
?>

Keys are useful but so are numerical indices!
Cheers everyone
up
-12
mattij at nitro fi no at no dot no
18 years ago
If you try to refer or pass HTML-form data which has arrays with javascript remember that you should point to that array like this

<script type="text/javascript">
    window.opener.document.forms[0]["to[where][we][point]"];
</script>
up
-21
Sadik_quake2003 at mail dot ru
6 years ago
<form method="post">
    <select name="list">
        <option>one</option>
        <option>two</option>
        <option>three</option>
    </select><br />
    <input type="submit" value="send" />
</form>

<?=$_POST["list"];?>

If we change first option, that result will be: one (important: not null !)
To Top