Podstawy

Każdą zmienną w PHP zapisuje się, poprzedzając jej nazwę znakiem dolara "$". Wielkość liter w nazwie zmiennej jest rozróżniana.

Nazw zmiennych dotyczą te same reguły, co innych rodzajów nazw w PHP. Poprawna nazwa zmiennej zaczyna się od litery lub znaku podkreślenia "_", po których może wystąpić dowolna ilość liter, cyfr lub znaków podkreślenia. Jako wyrażenie regularne, można to zapisać tak: [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*

Informacja: W naszym rozumieniu, litery to znaki a-z, A-Z i bajty od 127 do 255 (0x7f-0xff).

Informacja: $this to specialna zmienna, której nie można definiować.

Wskazówka

Zobacz także Userland Naming Guide.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji powiązanych ze zmiennymi, zobacz Funkcje Obsługi Zmiennych.

<?php
$zmienna 
'Pan';
$Zmienna 'Jan';
echo 
"$zmienna$Zmienna";  // wyświetla "Pan, Jan"

$7dni 'tydzień';          // niepoprawna nazwa - zaczyna się od cyfry
$_7dni 'tydzień';         // poprawna nazwa - zaczyna się znakiem podkreślenia
$jaŹń 'osobowość';        // poprawna nazwa - "ń" i "Ź" należą do (rozszerzonego) ASCII 228
?>

Domyślnie, zmienne zawsze są zawsze przypisywane przez wartość. Innymi słowy, jeśli przypiszesz do zmiennej jakieś wyrażenie, wartość tego wyrażenia zostanie skopiowana do zmiennej. Oznacza to, że po przypisaniu wartości jednej zmiennej do drugiej, późniejsza zmiana wartości jednej z nich nie spowoduje zmiany wartości drugiej. Więcej informacji na ten temat w rozdziale Wyrażenia.

PHP oferuje jeszcze jeden sposób przypisywania wartości do zmiennych: przypisanie przez referencję. Oznacza to, że nowa zmienna tylko odnosi się (innymi słowy, "staje się aliasem" lub "wskazuje na") do pierwotnej zmiennej. Zmiany wykonane na nowej zmiennej oddziałują także na pierwotną zmienną i vice versa.

Aby przypisać przez referencję, postaw znak ampersand (&) przed nazwą zmiennej przypisywanej (zmiennej od której pobierasz wartość). Na przykład poniższy kod wyświetla "To jest PHP" dwa razy:

<?php
$foo 
"PHP";               // Przypisz wartość "PHP" do $foo.
$bar = &$foo;               // Przypisz referencyjnie $foo do $bar.
$bar "To jest $bar";      // Zmień $bar...
echo $bar;
echo 
$foo;                  // $foo też się zmieniło.
?>

Należy pamiętać, że tylko wyrażenia posiadające nazwę mogą być przypisane przez referencję.

<?php
$foo 
25;
$bar = &$foo;      // Przypisanie poprawne.
$bar = &(24 7);  // Przypisanie niepoprawne - do nienazwanego wyrażenia.

function test()
{
   return 
25;
}

$bar = &test();    // Niepoprawne.
?>

W PHP nie jest konieczne inicjowanie zmiennych, jednak jest to bardzo dobry nawyk. Niezainicjowane zmienne mają domyślne wartości dla ich typu, zależnie od kontekstu, w jaki zmienne te zostały użyte - zmienne logiczne typu boolean domyślnie przyjmują wartość FALSE, zmiennym całkowitym typu integer domyślnie nadawane jest zero, łańcuchom tekstowym (np. użytym wewnątrz echo) nadany jest łańcuch pusty, natomiast tablice zostają pustymi tablicami.

Przykład #1 Domyślne wartości niezainicjowanych zmiennych

<?php
// Zmienna bez nadanej wartości ORAZ bez odwołań do niej (brak kontekstu, w jakim została użyta); zwróci NULL
var_dump($zmienna_bez_kontekstu_uzycia);

// Używanie zmiennej logicznej typu boolean; zwróci 'false' (Zobacz informacje o operatorach trójparametrowych, by poznać tę składnię)
echo($nieinicjowana_zmiena_bool "true\n" "false\n");

// Używanie łańcuchów; zwróci 'string(3) "abc"'
$nieinicjowany_lancuch .= 'abc';
var_dump($nieinicjowany_lancuch);

// Używanie zmiennych całkowitych; zwróci 'int(25)'
$nieinicjowana_zmienna_int += 25// 0 + 25 => 25
var_dump($nieinicjowana_zmienna_int);

// Używanie zmiennych typu float/double; zwróci 'float(1.25)'
$nieinicjowana_zmienna_float += 1.25;
var_dump($nieinicjowana_zmienna_float);

// Używanie tablicy; zwróci array(1) {  [3]=> string(3) "def" }
$nieinicjowana_tablica[3] = "def"// array() + array(3 => "def") => array(3 => "def")
var_dump($nieinicjowana_tablica);

// Używanie obiektu; stworzy nowy obiekt stdClass (zobacz http://www.php.net/manual/pl/reserved.classes.php)
// Zwróci: object(stdClass)#1 (1) {  ["foo"]=>  string(3) "bar" }
$nieinicjowany_obiekt->foo 'bar';
var_dump($nieinicjowany_obiekt);
?>

Poleganie na domyślnej wartości niezainicjowanej zmiennej jest problematyczne, w razie zawarcia jednego pliku wewnątrz innego, posiadającego tak samo nazwane zmienne. Jest to również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa przy włączonej opcji register_globals. Ostrzeżenie klasy E_NOTICE pojawi się podczas pracy z niezainicjowanymi zmiennymi, jednak w przypadku przypisywania elentów do niezainicjowanych tablic - już nie. Funkcja isset() może zostać użyta w celu wykrycia, czy zmienna została już zainicjowana.

add a note add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
66
jeff dot phpnet at tanasity dot com
12 years ago
This page should include a note on variable lifecycle:

Before a variable is used, it has no existence. It is unset. It is possible to check if a variable doesn't exist by using isset(). This returns true provided the variable exists and isn't set to null. With the exception of null, the value a variable holds plays no part in determining whether a variable is set.

Setting an existing variable to null is a way of unsetting a variable. Another way is variables may be destroyed by using the unset() construct.

<?php
print isset($a); // $a is not set. Prints false. (Or more accurately prints ''.)
$b = 0; // isset($b) returns true (or more accurately '1')
$c = array(); // isset($c) returns true
$b = null; // Now isset($b) returns false;
unset($c); // Now isset($c) returns false;
?>

is_null() is an equivalent test to checking that isset() is false.

The first time that a variable is used in a scope, it's automatically created. After this isset is true. At the point at which it is created it also receives a type according to the context.

<?php
$a_bool
= true;   // a boolean
$a_str = 'foo';    // a string
?>

If it is used without having been given a value then it is uninitalized and it receives the default value for the type. The default values are the _empty_ values. E.g  Booleans default to FALSE, integers and floats default to zero, strings to the empty string '', arrays to the empty array.

A variable can be tested for emptiness using empty();

<?php
$a
= 0; //This isset, but is empty
?>

Unset variables are also empty.

<?php
empty($vessel); // returns true. Also $vessel is unset.
?>

Everything above applies to array elements too.

<?php
$item
= array();
//Now isset($item) returns true. But isset($item['unicorn']) is false.
//empty($item) is true, and so is empty($item['unicorn']

$item['unicorn'] = '';
//Now isset($item['unicorn']) is true. And empty($item) is false.
//But empty($item['unicorn']) is still true;

$item['unicorn'] = 'Pink unicorn';
//isset($item['unicorn']) is still true. And empty($item) is still false.
//But now empty($item['unicorn']) is false;
?>

For arrays, this is important because accessing a non-existent array item can trigger errors; you may want to test arrays and array items for existence with isset before using them.
up
4
anisgazig at gmail dot com
1 year ago
clear concept of variable declaration rules and classification

variable declaration rules:

1.start with dollar sign($)
2.first letter of variable name comes from a-zA-z_
3.next letters of variable name comes from a-zA-Z0-9_
4.no space,no syntex

classification of variables:

Variable are mainly Two types
1.Predefined Variable
2.User Define Variable

Predefined Variable
There are 12 predefined variables in php 8
1.$GLOBALS
2.$_SERVER
3.$_REQUEST
4.$_FILES
5.$_ENV
6.$_SESSION
7.$_COOKIE
8.$_GET
9.$_POST
10.$http_response_header
11.$argc
12.$argv

User Define Variable
User Define variable are 3 types
1.variable scope
2.variable variables
3.reference variable

Variable Scope
variable scope are 3 types
1.local scope
2.global scope
3.static variable
up
-10
Anonymous
5 years ago
I highly recommend to use an editor that can list all variable names in a separate window.

The reason are typing errors in variable names.

<?php
$somename
= "nobody";
// Now we want to use $somename  somewhere
echo $somemane ;
?>
And wonder why it doesn't print "nobody".
The reason is simple, we have a typing error in $somename and $somemane is a new variable.

In this example it might be easy to find. But if you use variables to calculate some things, you might hardly find it and ask yourself why your calculation is always wrong.
With an editor that list all variable names in a separate window such "double" variables but with wrong typing can be easily found.

BTW:
It would have been better, if the PHP language would require to use some sort of keyword to define a variable the first time.
up
-24
baoquyen804 at gmail dot com
4 years ago
When examining the variable name with the regular expression [a-zA-Z_ \ x7f- \ xff] [a-zA-Z0-9_ \ x7f- \ xff] this will cause an error:

<?php
$name
="aa'1'";
if(!
preg_match('/^[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*/',$name))
    echo
$name.' is not a valid PHP variable name';
else
    echo
$name.' is valid PHP variable name';
// output aa'1' is valid PHP variable name
//but:
$aa'1' = 10; // error syntac
?>

instead use it ^[a-zA-Z][_]?[\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*

<?php
$name
="aa'1'";
if(!
preg_match('/^[a-zA-Z][_]?[\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*/', $name))
   echo
$name.' is not a valid PHP variable name';
else
    echo
$name.' is valid PHP variable name';
// output aa'1' is not valid PHP variable name
?>
up
-31
maurizio dot domba at pu dot t-com dot hr
11 years ago
If you need to check user entered value for a proper PHP variable naming convention you need to add ^ to the above regular expression so that the regular expression should be '^[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*'.

Example

<?php
$name
="20011aa";
if(!
preg_match('/[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*/',$name))
   echo
$name.' is not a valid PHP variable name';
else
   echo
$name.' is valid PHP variable name';
?>

Outputs: 2011aa is valid PHP variable name

but

<?php
$name
="20011aa";
if(!
preg_match('/^[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*/',$name))
   echo
$name.' is not a valid PHP variable name';
else
   echo
$name.' is valid PHP variable name';
?>

Outputs: 2011aa is not a valid PHP variable name
up
-7
anisgazig at gmail dot com
1 year ago
$this is a special variable so we can not assign it.But Prior to PHP 7.1.0, indirect assignment such as variable variables are allowed.

$bd = "this";
$$bd = "CountryNickName";

echo $this;//allowed prior to PHP 7.1.0

but from the version of 7.1.0,it was allowed.
To Top